zapraszamy do współpracy

Transkrypt

zapraszamy do współpracy
prezentacja wyników badania
„Perspektywa rynku reklamy”
Warszawa, Sierpień 2009
agenda
1.
2.
3.
4.
5.
ogólne informacja na temat badania
charakterystyka respondentów
wyniki
najważniejsze wydarzenia 2010 roku
podsumowanie
ogólne informacje na temat
badania
realizacja wywiadów
• próba zrealizowana: n = 65 osób
– 18 wywiadów zrealizowanych z przedstawicielami agencji reklamowych /
domów mediowych
– 25 wywiadów zrealizowanych z przedstawicielami mediów
– 22 wywiady zrealizowanych z przedstawicielami firm, które przeprowadzają
kampanie reklamowe
• badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI, respondenci
otrzymywali prośbę o zgodę na udział w nim, a po jej wyrażeniu
link do strony internetowej, na której umieszczona została
ankieta
• pomiar przeprowadzony został wspólnie z firmą e-ankieta
charakterystyki badanych
charakterystyka respondentów
przedstawiciele agencji reklamowych/domów mediowych (n=18)
przedstawiciele mediów (n=25)
przedstawiciele klientów (n=22)
28%
39%
34%
wyniki
ocena I kwartału 2009 roku
Czy poziom inwestycji reklamowych w pierwszym kwartale 2009 roku był zgodny z Pana/i oczekiwaniami? (jedna odpowiedź).
lepszy
9%
gorszy
45%
zgodny z oczekiwaniami
40%
nie wiem/trudno powiedzieć
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=65
ocena I kwartału 2009 roku
Czy poziom inwestycji reklamowych w pierwszym kwartale 2009 roku był zgodny z Pana/i oczekiwaniami? (jedna odpowiedź).
lepszy
gorszy
ogółem (n=65)
agencje reklamowe/domy mediowe (n=18)
zgodny z oczekiwaniami
9%
45%
6%
39%
media (n=25) 0%
klient (n=22)
nie wiem / trudno powiedzieć
40%
44%
64%
23%
27%
11%
32%
46%
6%
4%
5%
n=65
poziom inwestycji w II połowie
2009 roku
Jak będzie, według Pana/i, poziom inwestycji reklamowych w drugim półroczu 2009 w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 ( jedna
odpowiedź).
większy
43%
na takim samym poziomie
23%
mniejszy
29%
nie wiem/trudno powiedzieć
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=65
poziom inwestycji w II połowie
2009 roku
Jak będzie, według Pana/i, poziom inwestycji reklamowych w drugim półroczu 2009 w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 ( jedna
odpowiedź).
większy
na takim samym poziomie
mniejszy
ogółem (n=65)
43%
agencje reklamowe/domy mediowe (n=18)
44%
media (n=25)
44%
klient (n=22)
41%
nie wiem / trudno powiedzieć
23%
28%
20%
23%
29%
22%
28%
36%
5%
6%
8%
0%
prognoza IV kwartału 2009 roku
Jak Pan ocenia poziom inwestycji reklamowych w czwartym kwartale 2009 w porównaniu do drugiego kwartału 2009? ( jedna
odpowiedź)
IV kwartał będzie lepszy od II kwartału
63%
IV kwartał będzie na takim samym poziomie
jak II kwartał
20%
IV kwartał będzie gorszy od II kwartału
nie wiem/trudno powiedzieć
14%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
n=65
prognoza IV kwartału 2009 roku
Jak Pan ocenia poziom inwestycji reklamowych w czwartym kwartale 2009 w porównaniu do drugiego kwartału 2009? ( jedna
odpowiedź)
lepszy
gorszy
ogółem (n=65)
na takim samym poziomie
63%
nie wiem / trudno powiedzieć
20%
agencje reklamowe/domy mediowe (n=18)
61%
17%
media (n=25)
60%
20%
klient (n=22)
68%
5%
14% 3%
17%
16%
27%
6%
4%
0%
przewidywana alokacja budżetów
reklamowych
Proszę powiedzieć, jak według Pana/i będą alokowane budżety reklamowe na każde z wymienionych mediów, w drugim półroczu 2009.
(proszę przyporządkować wartości w % do każdego z mediów)
tv
46%
radio
8%
internet
16%
gazety
8%
magazyny
7%
kino
3%
outdoor
8%
ambient
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=65
przewidywana alokacja budżetów
reklamowych
Proszę powiedzieć, jak według Pana/i będą alokowane budżety reklamowe na każde z wymienionych mediów, w drugim półroczu 2009.
(proszę przyporządkować wartości w % do każdego z mediów)
tv
54%
radio
6%
internet
11%
gazety
7%
magazyny
9%
kino
3%
outdoor
przedstawiciele agencji
reklamowych / domów mediowych
8%
ambient
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=18
przewidywana alokacja budżetów
reklamowych
Proszę powiedzieć, jak według Pana/i będą alokowane budżety reklamowe na każde z wymienionych mediów, w drugim półroczu 2009.
(proszę przyporządkować wartości w % do każdego z mediów)
tv
47%
radio
8%
internet
14%
gazety
8%
magazyny
7%
kino
3%
outdoor
przedstawiciele mediów
8%
ambient
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=18
przewidywana alokacja budżetów
reklamowych
Proszę powiedzieć, jak według Pana/i będą alokowane budżety reklamowe na każde z wymienionych mediów, w drugim półroczu 2009.
(proszę przyporządkować wartości w % do każdego z mediów)
tv
40%
radio
10%
internet
21%
gazety
10%
magazyny
6%
kino
2%
outdoor
przedstawiciele „klienta”
8%
ambient
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=18
dopasowanie oferty do warunków
rynkowych
Proszę zaznaczyć media które najlepiej Pana/i zdaniem dopasowały swoją ofertę do aktualnych warunków rynkowych? (można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
tv
63%
radio
23%
internet
59%
gazety
11%
magazyny
12%
kino
9%
outdoor
22%
ambient
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
n=65
dopasowanie oferty do warunków
rynkowych
Proszę zaznaczyć media które najlepiej Pana/i zdaniem dopasowały swoją ofertę do aktualnych warunków rynkowych? (można
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
tv
ogółem (n=65)
internet
63%
agencje reklamowe/domy mediowe (n=18)
72%
media (n=25)
68%
klient (n=22)
50%
radio
outdoor
59%
44%
64%
64%
23%
28%
22%
33%
20%
23%
20%
14%
kryteria wyboru oferty mediowej
Jakie kryteria wyboru oferty mediowej są wg Pana/i w tej chwili najważniejsze?
rabaty
54%
niestandardowe formy reklamy
2%
dodatkowe świadczenia w ramach kampanii
22%
fachowość/doradztwo działu sprzedaży
danego medium
9%
oferty cross-mediowe
12%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
n=65
kryteria wyboru oferty mediowej
Jakie kryteria wyboru oferty mediowej są wg Pana/i w tej chwili najważniejsze?
rabaty
dodatkowe świadczenia w ramach kampanii
oferty cross-mediowe
fachowość/doradztwo działu sprzedaży danego medium
ogółem (n=65)
agencje reklamowe/domy mediowe (n=18)
media (n=25)
klient (n=22)
54%
22%
50%
44%
60%
50%
12%
12%
14%
9%
9%
6%
0%
20%
23%
4%
najważniejsze wydarzenia 2010
roku
odpowiedzi rekodowane
wydarzenia korzystne lub neutralne dla
rynku
34%
wydarzenia niekorzystne dla rynku
20%
trudno powiedzieć / brak odpowiedzi
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
n=65
najważniejsze wydarzenia
2010 roku w opinii
respondentów
komentarz do odpowiedzi na pytanie otwarte
najważniejsze wydarzenia 2010
roku
•
•
pytani o prognozę rynku medialnego w 2010 roku respondenci wskazali przede wszystkim na dalszy
spadek poziomu inwestycji reklamowych w prasie. Dotyczyć on ma zarówno dzienników jak i prasy
kolorowej. Ankietowani są zdania, że taka sytuacja pociągnie za sobą przede wszystkim „zmniejszenie
ilości wydawanych tytułów na rynku prasowym - upadki, fuzje, sprzedaże”, co spowoduje dalszą presję
reklamodawców na warunki rabatowe. Szczególnie ciekawie przedstawia się w tym kontekście sytuacja
dzienników. Rynek z uwagą będzie obserwował walkę o wpływy reklamowe pomiędzy wspólnym
projektem Axel Springer i Infor a Rzeczpospolitą.
równie często uczestnicy ankiety odnosili się do komunikacji on-line, oczekując w roku przyszłym
dalszego konsekwentnego wzrostu wydatków na reklamę internetową i coraz większego – ze względu na
efektywność medium, znaczenia tego kanału w dotarciu do potencjalnego klienta. „Jeżeli utrzymają się
niekorzystne tendencje w gospodarce, to właśnie internet i telewizja mogą najmniej odczuwać skutki
trwającego kryzysu”. Z drugiej jednak strony nierozwiązany pozostaje problem ewentualnych opłat jakie
•
•
mieliby nakładać na portale wydawcy prasy w związku z publikacją przez tych pierwszych treści
redakcyjnej. W ocenie uczestników badania należy spodziewać się także, że 2010 rok będzie okresem
znaczącego rozwoju telewizji internetowej.
ze względu na większościowy udział w media-mixie, wśród odpowiedzi nie mogło zabraknąć również
prognoz dotyczących rynku telewizyjnego. Ze względu na poziom inwestycji reklamowych, ważne – w
ocenie respondentów, wydają się „zmiany w funkcjonowaniu TVP”. Ankietowani wskazują, że regulacje
zawarte w przyszłej ustawie medialnej będą miały ogromny wpływ nie tylko na ostateczny kształt rynku
telewizyjnego, ale także poziom alokacji budżetów w innych mediach.
uczestniczący w naszym sondażu przedstawiciele klientów, mediów i agencji reklamowych zgodnie
podkreślali, że podobnie jak to ma miejsce w roku bieżącym, także w 2010 należy spodziewać się dużej
liczby przetargów i znaczącego przepływu klientów w domach mediowych. Najciekawiej zapowiadają się
przetargi na obsługę budżetów FMCG – Unilever i Danone’a.
Dwie najkrótsze odpowiedzi: TAK i NIE wymagają najdłuższego zastanowienia
(Pitagoras)
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
marcin augustyniak
[email protected]
www.inquesta.pl
tel. +48 507 194 788
tel. +48 22 401 39 93
inquesta sp. z o.o.
ul. nowoursynowska 145 lok. 29
02-776 warszawa

Podobne dokumenty