Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym

Transkrypt

Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym
Opracowanie: Witold Kierczak | Kierownik samodzielnego referatu | Samodzielny Referat Analiz i Planowania
tel.: +48 33 4998- (nr 381)| e-mail: [email protected]
Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2012 r.
I.
Podmiot kontrolujący: Wydział Nadzoru w Izbie Skarbowej w Katowicach.
Czas trwania kontroli: 08.10. – 22.10.2012 r.
Zakres kontroli: Czynności Urzędu Skarbowego związane z prawidłowością kwalifikacji prawnej i opisu
zarzucanego czynu zabronionego w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych oraz
zasadność odstąpień od wszczęcia postępowania karnego skarbowego, w tym prawidłowość stosowania
przepisów prawa materialnego i proceduralnego w prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych.
Kontrolą objęto:
Kontrolą objęto okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., przy czym analizując akta spraw uwzględniono
stan faktyczny do dnia kontroli.
Stwierdzone nieprawidłowości:
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenia:
1. Nieprzekazywanie przez Dział Obsługi Bezpośredniej do komórki karnej skarbowej zawiadomień
w przypadku przedawnienia karalności czynu.
2. Niezwłoczne podejmowanie czynności w celu załatwienia wniosków o ukaranie.
3. Kierowanie przynajmniej dwóch wezwań do stawiennictwa przed odstąpieniem od wszczęcia
postępowania z powodu przedawnienia.
4. Przestrzeganie przepisu art. 16 § kks przy podejmowaniu odstąpień z powodu „czynnego żalu”.
II.
Podmiot kontrolujący: Wydział Nadzoru w Izbie Skarbowej w Katowicach.
Czas trwania kontroli: 29.11. – 07.12.2012 r.
Zakres kontroli: Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej za osoby trzecie, ustanowienie hipotek,
stosowania zastawu skarbowego, zabezpieczenia.
Kontrolą objęto:
Kontrolowany okres: od 01.01.2011 r. od dnia kontroli.
Kontrolą objęto:
1. Organizacja pracy w zakresie przenoszenia odpowiedzialności na osoby trzecie,
ustanawianie hipotek, zastawów skarbowych, zabezpieczeń.
2. Wykorzystanie informacji o bezskuteczności prowadzonej egzekucji (postanowienia,
wnioski).
3. Terminowość wszczynania postępowań w sprawie odpowiedzialności osób trzecich.
Prawidłowość procedury w prowadzonych postępowaniach w sprawie odpowiedzialności
osób trzecich.
4. Terminowość wykreślania zastawów skarbowych, przekazywania informacji do Centralnego
Rejestru Zastawów Skarbowych i do Izby Skarbowej, wymagalność i aktualność należności
zabezpieczonych ustanowionym zastawem skarbowym.
5. Wyjaśnienie przyczyny braku w US decyzji dotyczących zabezpieczeń w 2011 r.
6. Wymagalność i aktualność zaległości zabezpieczonych hipoteką.
Stwierdzone nieprawidłowości:
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenia:
1. Bieżąca analiza zaległości podatkowych, gromadzenie przed wszczęciem postępowania
materiału dowodu potwierdzającego przesłanki do dokonania zabezpieczenia i zabezpieczenie
wykonania zobowiązań na majątku podatnika oraz wierzytelnościach i innych prawach
majątkowych.
2. Sprawne prowadzenie postępowań przenoszących odpowiedzialność na osoby trzecie nie
dopuszczając do przedawnienia zobowiązań podatkowych; mając na uwadze realizację
polecenia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach przekazanych pismem z dnia 13.10.2011 r.
3. Przeanalizowanie treści dokumentów prawa wewnętrznego celem usprawnienia funkcjonowania
Urzędu.
III.
Podmiot kontrolujący: Wydział Nadzoru w Izbie Skarbowej w Katowicach.
Czas trwania kontroli: 23.11. – 31.12.2012 r.
Zakres kontroli: Weryfikacja prawidłowości typowania podmiotów do kontroli, procedury prowadzenia
kontroli i dokonywanych ustaleń. Weryfikacja danych wprowadzonych do systemu POLTAX w zakresie
kontrolowanym .
Kontrolą objęto: okres od 01.01.2011 – 31.12.2011 r.
1. Organizację kontroli podatkowej, współpracę komórek w Urzędzie – podział zadań.
2. Proces typowania podmiotów i realizację kontroli w oparciu o Zadania dla Dyrektorów Izb
Skarbowych Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa.
3. Tworzenie planów kontroli i ich realizacja z uwzględnieniem obowiązujących Wytycznych MF.
4. Proces typowania podmiotów i realizacja kontroli w oparciu o Strategię ZRZ i KPDP
w poszczególnych obszarach ryzyka.
5. Weryfikację czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w protokołach kontroli w zakresie
prawidłowości stosowania obowiązujących procedur kontroli wynikających z ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej.
6. Wykorzystanie materiałów pokontrolnych w pozyskiwaniu dochodów budżetowych.
7. Analizę efektywności pracy komórki kontroli w oparciu o mierniki realizacji zadań w obszarze
kontrola i sprawozdawczość (ACL).
Stwierdzone uchybienia:
1. Niewłaściwy proces typowania podmiotów do kontroli opierający się na zasadzie typowania do
Działu KP przez inne komórki US. Zgodnie z Zarządzeniem Min. Fin w sprawie organizacji
urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów typowanie do kontroli jest zadaniem komórek
analiz i planowania.
2. Nie kontrolowano podatników dokonujących odliczeń darowizn oraz podatników osiągających
dochody z kapitałów pieniężnych.
3. Uchybienia formalne dotyczące tworzenia planów miesięcznych i kwartalnych za okresy inne niż
miesiące kalendarzowe i półrocze.
4. Uchybienia dotyczącego błędnego ewidencjonowania (2 przypadki) danych oraz niewłaściwego
przetwarzania danych (9 przypadków) w podsystemie KONTROLA.
Zalecenia:
Nie wskazano.
Stanowisko
Imię i nazwisko
Data
Opracował
Zatwierdził
Wprowadził
Kierownik AP
Naczelnik US
Starszy komisarz
skarbowy
Witold Kierczak
mgr Teresa Zejma
mgr Anna Reszka
24.01.2013 r.
24.01.2013 r.
24.01.2013 r.
2