Szanowni Państwo - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Transkrypt

Szanowni Państwo - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w
Rzeszów, dn. 14.10.2016 r.
Zamawiający:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
Znak postępowania: WiMBP-VI-212/04/2016
Szanowni Państwo
uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- numer ogłoszenia o zamówieniu 316859-2016 z dnia 3.10.2016 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostawę i montaż
specjalistycznego sprzętu oraz wykonanie usług szkoleniowych w ramach zadania ,,Rzeszów
dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające
na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów”. Numer ogłoszenia o zamówieniu
316859-2016 z dnia 3.10.2016 r.
Sprawa: wyjaśnienia do treści zapytania z dnia 10 października 2016 r. dotyczącego
zapisów SIWZ dla przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający informuje, że w dniu 10 października 2016 r. do jego siedziby wpłynęło
zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania.
Tekst zapytania Wykonawcy umieszczono w osobnym pliku na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://www.wimbp.rzeszow.pl/przetargi/ – pod nazwą pliku
„Zapytanie nr 2 Wykonawcy”.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający akceptuje rozwiązanie, w którym Wykonawca dostarczy jeden program
spełniający funkcje w zakresie powiększania, udźwiękowienia i ubrajlowienia z
zastrzeżeniem, aby program spełniał wszystkie oczekiwane przez Zamawiającego
funkcjonalności, o których mowa w części 2 Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający
informuje, iż będzie sprawdzał zgodność funkcjonalności proponowanych przez Wykonawcę
programów ze specyfikacją techniczną przedstawioną w SIWZ, a w razie wątpliwości posłuży
się niezależną ekspertyzą.
1
---------------------------------------------------------------------------------Realizację zadania „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” dofinansowano
z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu pakietów wspólnych licencji dla ww. programów.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający mając na uwadze profesjonalne i terminowe wykonanie poszczególnych
elementów zamówienia, skorzystał z uprawnienia określonego w art. 36 a ust. 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zastrzegając
w cz. IV ust. 4 SIWZ, iż Wykonawca, musi samodzielnie wykonać elementy zamówienia
określone w cz. III ust.2 pkt. 1-3 SIWZ, gdyż mają one kluczowy charakter dla całości
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie podzielił zamówienia na zadania, a jedynie na
poszczególne elementy, aby jasno zobrazować przedmiot zamówienia potencjalnym
Wykonawcom. Zamawiający nie ma prawnego obowiązku dzielenia Zamówienia na części.
Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty ,,wspólnie’’ przez kilku Wykonawców
działających na zasadzie konsorcjum. Tym samym, każdy z Wykonawców którzy wspólnie
złożyli ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, może wykonać jego kluczowe elementy
z zastrzeżeniem zapisów określonych w SIWZ. Co do pozostałych elementów zamówienia,
Zamawiający dopuszcza również możliwość działania Wykonawcy przy udziale
podwykonawców. Powyższe zapisy nie mają na celu ograniczenie lub utrudnienie uczciwej
konkurencji, a jedynie zapewnienie należytego, terminowego i profesjonalnego wykonania
całości przedmiotu zamówienia oraz jego terminowe rozliczenie przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający w Zał. nr 1 do SIWZ określił, że urządzenie lektorskie dla osób niewidomych i
słabowidzących powinno posiadać możliwości techniczne do korzystania z łączności
bezprzewodowej Wi-Fi, która zapewni dostęp do serwisów internetowych Bookshare oraz
NFB Newsline. Zamawiający nie oczekuje, że Wykonawca zapewni w pełni funkcjonalne
łącze WiFi – placówki Zamawiającego posiadają już dostęp do Internetu.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający dopuszcza urządzenie z jedną kamerą spełniające warunki techniczne opisane w
Zał. nr 1 do SIWZ.
2
---------------------------------------------------------------------------------Realizację zadania „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” dofinansowano
z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Kierując się opinią ekspertów z Polskiego Związku Niewidomych, Zamawiający dopuszcza
wykonanie linii naprowadzających, pól uwagi, nakładek na poręcze oraz kontrastowego
oznaczenia schodów z innych materiałów niż podano w Zał. nr 1 do SIWZ.
Warunkiem jest, by zaproponowane przez Wykonawcę materiały były trwałe, antypoślizgowe
i nieścieralne, możliwe do bezpiecznego zastosowania w placówkach Zamawiającego na
powierzchniach takich jak parkiet, posadzki PCV, chodniki dywanowe, zgodnie
przeznaczeniem określonym w SIWZ. Zgodnie z zapisem w Zał. nr 1 do SIWZ należy łącznie
z dostarczeniem elementów wyposażenia jak pola uwagi, linie naprowadzające, ograniczniki
na schody, nakładki na poręcze oraz tabliczki informacyjne, przedłożyć atesty i certyfikaty
bezpieczeństwa. W przypadku oferowania innych materiałów niż te przedstawione w części
IV i V Zał. nr 1 do SIWZ, Zamawiający powinien zaproponować je w osobnym wykazie
dołączonym do oferty.
Zgodnie z sugestią Zamawiającego przedstawioną w Zał. nr 1 do SIWZ, „Wykonawca przed
złożeniem oferty, powinien zapoznać się ze strukturą pomieszczeń Zamawiającego, w których
instalowany będzie sprzęt informatyczny, oprogramowanie i pozostałe wyposażenie. W tym
celu Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia biblioteczne w godzinach otwarcia
agend dla czytelników”.
Zamawiający zachęca Wykonawców do poznania warunków lokalowych, którymi dysponuje
Zamawiający i miejsc gdzie planowane jest rozmieszczenie poszczególnych elementów
wyposażenia przed proponowaniem mu konkretnych rozwiązań w ofercie.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Ze względu na niewielkie powierzchnie użytkowe, którymi dysponuje Zamawiający w filiach
bibliotecznych, w których montowany będzie sprzęt dla osób niedowidzących i niewidomych,
wąskie trasy komunikacyjne, ilość zbiorów, sprzętu i mebli bibliotecznych oraz biorąc pod
uwagę wymogi utrzymania estetyki lokali i komfortu dla wszystkich użytkowników oraz
pracowników agend - nie wyraża zgody na montaż płytek o wielkości odbiegającej znacząco
od sugerowanych rozmiarów.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający określił, iż rozmiar 45x15 cm (dla płytek do
montażu linii naprowadzających) jest właściwy w przypadku warunków lokalowych
placówek bibliotecznych. Jakkolwiek dopuszcza możliwość montażu płytek o innej wielkości
z przedziału 30x30 cm, rozmiarami nieznacznie odbiegającej od podanej w Zał. nr 1 do
SIWZ.
Ograniczenia lokalowe, z którymi musi zmierzyć się Zamawiający powodują, iż nie
dopuszcza się montażu płytek o znacząco większych rozmiarach.
Jak sugerował Zamawiający w Zał. nr 1 do SIWZ, „Wykonawca przed złożeniem oferty,
powinien zapoznać się ze strukturą pomieszczeń Zamawiającego, w których instalowany
będzie sprzęt informatyczny, oprogramowanie i pozostałe wyposażenie. W tym celu
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia biblioteczne w godzinach otwarcia agend
dla czytelników”.
3
---------------------------------------------------------------------------------Realizację zadania „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” dofinansowano
z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Zamawiający zachęca Wykonawców do poznania warunków lokalowych, którymi dysponuje
Zamawiający przed proponowaniem mu konkretnych rozwiązań w ofercie.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający podaje dokładne wymiary poręczy przy schodach wiodących do pomieszczeń
Punktu bibliotecznego Filii nr 9 przy ul. Dąbrowskiego 79a:
Długość poręczy – 80 cm
Szerokość uchwytu – 5 cm
Wysokość uchwytu – 4 cm.
Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w niniejszym postępowaniu.
I.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do
SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w następujących elementach
opisu niniejszego załącznika:
Część II - Urządzenia lektorskie, powiększalniki elektroniczne i specjalistyczne
oprogramowanie – minimalne parametry – 5 zestawów:
Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:
1. Urządzenie lektorskie dla osób niewidomych i słabowidzących – 5 szt.
Oczekiwane funkcje i parametry urządzenia:
Zapis przez zmianą:
b) wbudowane dwie kamery HD.
Zapis otrzymuje brzmienie:
b) wbudowana minimum jedna kamera HD.
2. Program powiększający – 5 szt.
Program udźwiękawiająco-ubrajlawiajacy – 5 szt.
Wprowadza się następujący zapis:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia programu powiększającego i osobno
udźwiękawiająco-ubrajlawiajacego
lub
jednego
programu
powiększającoudźwiękawiająco-ubrajlawiającego.
4
---------------------------------------------------------------------------------Realizację zadania „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” dofinansowano
z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Część IV - Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych pól uwagi, linii
naprowadzających oraz ograniczników na biegi schodowe i nakładki na poręcze
schodowe
1.
W punktach 1-5 cz. IV wprowadza się modyfikację:
„..zamontowanie pól uwagi (przyklejenie do podłogi płytek o wymiarach 30x30
cm…)”
„..zamontowanie linii naprowadzających (płytki w wym. 45x15 cm lub 30x30
cm….)”
„…montaż kontrastowego oznaczenia schodów (2 nakładki o dł. 95 cm), nakładka
na poręcz owalna z czarnodrukiem)”.
Analogicznej modyfikacji podlegają opisy pod planami pomieszczeń pięciu filii
bibliotecznych z Załącznika 1a do SIWZ.
2.
W punkcie 5 cz. IV do zapisu dotyczącego nakładki na poręcz (Punkt biblioteczny Filii nr
9) dopisuje się wymiary poręczy:
„Wymiary poręczy przy schodach wiodących do pomieszczeń Punktu bibliotecznego
Filii nr 9 przy ul. Dąbrowskiego 79a:
Długość poręczy – 80 cm
Szerokość uchwytu – 5 cm
Wysokość uchwytu – 4 cm”.
II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następujących punktach:
Część XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa dnia 24 października 2016 roku o godzinie 10:00.
Dotrzymanie określonego terminu dotyczy także ofert składanych drogą pocztową (liczy
się termin otrzymania korespondencji przez Zamawiającego, a nie termin wysyłki oferty
przez Wykonawcę).
Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24 października 2016 r. o
godzinie 10:30 w sali konferencyjnej, pokój 14.
Zamawiający dokonuje także zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu odnośnie terminu składania
ofert.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Kierownik Zamawiającego
mgr Barbara Chmura
Dyrektor WiMBP w Rzeszowie
5
---------------------------------------------------------------------------------Realizację zadania „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów” dofinansowano
z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok