Zakłady Opieki Zdrowotnej

Komentarze

Transkrypt

Zakłady Opieki Zdrowotnej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA*
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2009
Pieczątka zakładu
Liczba osób zatrudnionych w zoz ogółem................, w tym : lekarze................., pielęgniarki................., położne................, inni pracownicy zoz............
Wprowadzenie
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jeśli
odpowiedź jest twierdząca
Liczba
pielęgniarek/dzieci
Czy w 2009 roku posiadaliście Państwo umowę zawartą z NFZ w zakresie realizacji zadań medycyny szkolnej
Liczba pielęgniarek medycyny szkolnej
Liczba dzieci objętych opieką w ramach medycyny szkolnej
Czy ZOZ realizuje usługi medyczne w zakresie:
Podstawowej opieki zdrowotnej
Lecznictwa ambulatoryjnego
Lecznictwa szpitalnego
Stomatologii
NPZ - CEL OPERACYJNY 1. ZMNIEJSZENIE ROZPOWSZECHNIENIA PALENIA TYTONIU
Partnerzy (proszę zaznaczyć X)
Grupa odbiorców
1. Realizacja programów z zakresu
profilaktyki tytoniowej
2. Edukacja zdrowotna dzieci
w zakresie profilaktyki tytoniowej
Liczba odbiorców
NFZ
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
dzieci i młodzież
dorośli
w tym kobiety ciężarne
Liczba przedszkoli / szkół,
w których prowadzono
działania edukacyjne
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Liczba odbiorców
Liczba spotkań
NFZ
przedszkola
szkoły
1
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
Liczba imprez / festynów
w których uczestniczył zoz
3. Współudział zoz w organizacji
imprez prozdrowotnych
Liczba porad,
badań
Formy działań
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
Instytucje
pozarządowe
lokalny
prywatne
Inne
porady antytytoniowe
badania spirometryczne
badania zawartości CO w
wydychanym powietrzu
NPZ - CEL OPERACYJNY 2. ZMNIEJSZENIE I ZMIANA STRUKTURY SPOŻYCIA ALKOHOLU ORAZ ZMNIEJSZENIE SZKÓD
ZDROWOTNYCH SPOWODOWANYCH ALKOHOLEM
Uczestnicy szkoleń
(grupa zawodowa)
Liczba osób przeszkolonych
1. Szkolenie pracowników w zakresie
problematyki uzależnienia od alkoholu lekarze
w tym dotyczące przemocy w rodzinie pielęgniarki
położne
inni pracownicy zoz
2. Realizacja programu
profilaktycznego dotyczącego
uzależnienia od alkoholu
Grupa odbiorców
Liczba odbiorców
NFZ
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
pozarządowe
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
pozarządowe
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
dzieci i młodzież
dorośli
w tym kobiety ciężarne
NPZ - CEL OPERACYJNY 3. POPRAWA SPOSOBU ŻYWIENIA LUDNOŚCI I JAKOŚCI ZDROWOTNEJ ŻYWNOŚCI ORAZ Z MNIEJSZENIE
WYSTĘPOWANIA OTYŁOŚCI
1. Współudział ZOZ
w organizacji
imprez/festynów
zdrowotnych
Liczba imprez/
festynów w
których
uczestniczył zoz
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Formy działań
Liczba
działań
Liczba osób objętych
działaniem
porady żywieniowe
pokazy żywieniowe
2
NFZ
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
Liczba
odbiorców
Rodzaj podjętych działań
2. Realizacja działań
związanych z poprawą
edukacja zdrowotna pacjentów (poradnictwo
sposobu żywienia ludności i indywidualne)
jakości zdrowotnej żywności
edukacja zdrowotna pacjentów (poradnictwo grupowe)
inne………………….
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
Instytucje
pozarządowe
lokalny
prywatne
Inne
NPZ - CEL OPERACYJNY 4 ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ LUDNOŚCI
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
1. Edukacja zdrowotna skierowana
do społeczności lokalnej w zakresie
zwiększenia aktywności fizycznej
2. Edukacja zdrowotna uczniów na
temat znaczenia aktywności
fizycznej dla zdrowia
Liczba spotkań
Liczba odbiorców
NFZ
Liczba szkół, w których
prowadzono działania
edukacyjne
Liczba spotkań
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Liczba
odbiorców
NFZ
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
NPZ - CEL OPERACYJNY 5. OGRANICZENIE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ZWIĄZANYCH Z TYM SZKÓD
ZDROWOTNYCH
1. Szkolenie pracowników na temat
uzależnień od substancji
psychoaktywnych
2. Edukacja zdrowotna uczniów
w zakresie profilaktyki uzależnień
od środków psychoaktywnych
Uczestnicy szkoleń
(grupa zawodowa)
Liczba osób przeszkolonych
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
Instytucje
pozarządowe
lokalny
prywatne
Inne
lekarze
pielęgniarki
położne
inni pracownicy zoz
Liczba szkół, w których prowadzono Liczba
działania edukacyjne
spotkań
Liczba
odbiorców
3
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
Instytucje
pozarządowe
lokalny
prywatne
Inne
NPZ - CEL OPERACYJNY 6. ZMNIEJSZENIE NARAŻENIA NA CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU ŻYCIA I PRACY ORAZ ICH
SKUTKÓW ZDROWOTNYCH I POPRAWA STANU SANITARANEGO KRAJU
Poradnictwo
(zaznaczyć znakiem X)
Tematyka szkoleń
1. Edukacja społeczności
Indywidualne
lokalnej w zakresie
profilaktyki chorób zakaźnych
Grupowe
Rozdawnictwo
materiałów
edukacyjnych
(zaznaczyć
znakiem X)
Upowszechnienie
problematyki
za pośrednictwem mediów
liczba audycji/artykułów
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
NFZ
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
profilaktyka WZW
profilaktyka
HIV/AIDS
inne-jakie:
2. Edukacja zdrowotna uczniów w
zakresie
Liczba szkół, w których
prowadzono działania edukacyjne
Liczba
spotkań
Liczba
odbiorców
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
Instytucje
pozarządowe
lokalny
prywatne
Inne
problematyki WZW
problematyki HIV/AIDS
innych chorób zakaźnych
3. Edukacja społeczności
lokalnej na temat
profilaktyki wypadków,
urazów i zatruć
Rozdawnictwo
materiałów
edukacyjnych
Poradnictwo
(zaznaczyć znakiem x)
Indywidualne
4. Edukacja uczniów w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
Grupowe
Upowszechnienie problematyki
za pośrednictwem mediów
(liczba audycji/artykułów)
(zaznaczyć znakiem X)
Liczba szkół, w których
prowadzono działania
edukacyjne
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
NFZ
Organizacje
pozarządowe
NFZ
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
Instytucje
prywatne
Inne
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Liczba spotkań
Liczba odbiorców
4
Samorząd
lokalny
5. Edukacja społeczności lokalnej
w zakresie udzielania pierwszej
pomocy
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Liczba spotkań
Liczba odbiorców
Organizacje
pozarządowe
NFZ
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
NPZ - CEL OPERACYJNY 7. POPRAWA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ, NOWORODKIEM I MAŁYM DZIECKIEM
1. Działania na rzecz matek, noworodków i małych dzieci
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jeśli
odpowiedź jest twierdząca
Liczba
Funkcjonowanie szkoły rodzenia
Czy poradnia dla dzieci zdrowych jest czynna w godzinach popołudniowych?
Jeśli tak to proszę podać liczbę dni tygodnia
Liczba uczestników szkoły rodzenia w 2009 r.
Jakie specjalne udogodnienia wprowadzają Państwo dla matek, noworodków i małych dzieci w Państwa placówce?
1
2
Jakie realizują Państwo programy profilaktyczne skierowane do matek, noworodków i małych dzieci?
1
2
3
NPZ - CEL OPERACYJNY 8.
WSPIERANIE ROZWOJU I ZDROWIA FIZYCZNEGO, PSYCHOSPOŁECZNEGO, ORAZ ZAPOBIEGANIE NAJCZĘSTSZYM PROBLEMOM ZDROWOTNYM DZIECI I
MŁODZIEŻY – nie dotyczy
NPZ - CEL OPERACYJNY 9.
TWORZENIE WARUNKÓW DO ZDROWEGO I AKTYWNEGO ŻYCIA OSÓB STARSZYCH– nie dotyczy
NPZ - CEL OPERACYJNY 10. TWORZENIE WARUNKÓW DLA AKTYWNEGO ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – nie dotyczy
NPZ - CEL OPERACYJNY 11. INTENSYFIKACJA ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY U DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Edukacja pacjentów w zakresie
profilaktyki próchnicy zębów i chorób
przyzębia
Poradnictwo
(zaznaczyć znakiem X)
Indywidualne
Grupowe
Rozdawnictwo materiałów
edukacyjnych
(zaznaczyć znakiem X)
5
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
NFZ
Organizacje Samorząd
pozarządowe
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
2. Edukacja zdrowotna uczniów
w zakresie profilaktyki próchnicy
zębów i chorób przyzębia
Liczba placówek
w których prowadzono
działania edukacyjne
Liczba
spotkań
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Liczba
odbiorców
NFZ
Organizacje
pozarządowe
Samorząd
lokalny
Instytucje
prywatne
Inne
przedszkola
szkoły
3. Formy profilaktyki
Liczba osób objętych profilaktyką
Dzieci i młodzież (0Dorośli
Kobiety w ciąży
18 lat)
NFZ
Partnerzy (zaznaczyć znakiem X)
Organizacje
Samorząd
Instytucje
pozarządowe
lokalny
prywatne
Inne
przeglądy jamy ustnej
fluoryzacja
lakowanie
lakierowanie
NPZ - CEL OPERACYJNY 12.
AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA - nie
dotyczy
NPZ - CEL OPERACYJNY 13. POPRAWA JAKOŚCI SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SKUTECZNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I
AKCEPTOWALNOŚCI SPOŁECZNEJ, W TYM PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jeśli odpowiedź jest twierdząca
1. System jakości w zoz
Czy w Państwa ZOZ jest monitorowany poziom satysfakcji pacjenta?
Czy ZOZ posiada certyfikat ISO?
NPZ - CEL OPERACYJNY 14. USPRAWNIENIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I CZYNNEJ OPIEKI NAD OSOBAMI ZAGROŻONYMI
CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA, UDARAMI MÓZGOWYMI, NOWOTWORAMI, POWIKŁANIAMI CUKRZYCY, CHOROBAMI UKŁADU
ODDECHOWEGO ORAZ CHOROBAMI REUMATYCZNYMI, SZCZEGÓLNIE POPRZEZ DZIAŁANIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jeśli odpowiedź jest twierdząca
1.Czy ZOZ realizuje programy profilaktyczne finansowane przez NFZ :
Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Program profilaktyki raka piersi.
Jeżeli NIE, proszę podać przyczyny
Inne, jakie:……………
6
NPZ - CEL OPERACYJNY 15. ZMNIEJSZENIE I OPTYMALNE WYKORZYSTANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA ORAZ
INFRASTRUKTURY SAMORZĄDOWEJ DLA POTRZEB PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ.
Proszę zaznaczyć znakiem „X” jeśli odpowiedź jest twierdząca
1. Sieć Szpitali Promujących Zdrowie i poradnie promocji zdrowia
Czy ZOZ uczestniczy w sieci „Szpitali Promujących Zdrowie”
Czy w ZOZ jest prowadzona poradnia promocji zdrowia
Jeżeli TAK, to proszę podać źródło finansowania poradni (Proszę zaznaczyć znakiem „X” jeśli odpowiedź jest twierdząca):
a. Środki własne
b. Samorząd terytorialny
c. Inne
Liczba pacjentów korzystających z porad w poradni promocji zdrowia w 2009 roku
Proszę wymienić główne zadania realizowane przez poradnię promocji zdrowia:
1.
2.
3.
4.
Adres poradni promocji zdrowia:
Nazwa
Ulica i numer budynku
Kod pocztowy i miejscowość
Telefon, fax
Adres mailowy
Proszę podać oszacowaną kwotę, którą przeznaczyliście Państwo na realizację
wymienionych powyżej działań
UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Osoba udzielająca informacji:
..................................................................................................................
..........................................
Imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej informacji
Dyrektora / Kierownika zakładu
...........................................................................
nr telefonu
* dostępny na stronie internetowej www.pzh.gov.pl
7
podpis