Informacja prasowa - polskie tłumaczenie (external link) - Aegon-pl

Transkrypt

Informacja prasowa - polskie tłumaczenie (external link) - Aegon-pl
Haga, 2008-12-15
AEGON wycofuje swój wniosek z TARP
AEGON N.V. poinformował Departament Skarbu USA, Ŝe wycofuje swój wniosek o
udział w programie TARP.
AEGON zdecydował się nie ubiegać o dostęp do funduszy z programu TARP. BieŜące
działania pozwalają wejść AEGON w 2009 rok z silną pozycją kapitałową – powiedział
Jos Streppe, Dyrektor Finansowy AEGON.
AEGON wycofał równieŜ swój wniosek z Office of Thrift Supervision w USA o uzyskanie
statutu instytucji oszczędnościowej, będący warunkiem niezbędnym do skorzystania z
programu TARP.
O AEGON
AEGON jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się ubezpieczeniami na Ŝycie, funduszami
emerytalnymi i uznanym dostawcą produktów inwestycyjnych. Wspiera działalność lokalnych oddziałów
firmy w taki sposób, aby rozwijały się i dostarczały produkty i usługi oraz systemy dystrybucji jak najlepiej
dopasowane do potrzeb rynków lokalnych. AEGON jest dumny, Ŝe udało mu się osiągnąć równowagę
pomiędzy podejściem lokalnym, a poszerzeniem działalności na skalę globalną.
Z centralą korporacji w Hadze, w Holandii, AEGON zatrudnia około 32 000 ludzi. AEGON obsługuje
miliony klientów na całym świecie na ponad 20 rynkach Ameryk, Europy i Azji, z najwaŜniejszymi
operacjami w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Szacunek, jakość, transparentność i zaufanie stanowią kluczowe wartości AEGON jako firmy, która stale
dąŜy do odpowiadania na oczekiwania klientów, udziałowców, pracowników i partnerów biznesowych.
AEGON dąŜy do stworzenie nowego sposobu myślenia i ma ambicję być najlepszą firmą w swojej branŜy.
Nota odnośnie oświadczeń dotyczących przyszłości
Oświadczenia zawarte w informacji prasowej, które nie są historycznymi faktami, są oświadczeniami
dotyczącymi przyszłości, jak to zostało zdefiniowane przez U.S. Private Securities Litigation Reform Act w
1995 r. Słowa takie jak “wierzyć”, “szacować”, „target”, „zamierzać”, „móc”, „spodziewać się”,
„antycypować”, „przewidywać”, „projektować”, „liczyć na”, „planować”, „kontynuować”, „chcieć”, „powinno”,
„mogłoby”, „jest pewne” i „będzie” oraz podobne wyraŜenia odnoszące się do AEGON, są zdefiniowanie
jako oświadczenia dotyczące przyszłości. PowyŜsze oświadczenia nie są gwarancją przyszłych wyników i
zawierają ryzyko, niewiadome i załoŜenia, które są trudne do przewidzenia. AEGON nie podejmuje się
obowiązku publicznego aktualizowania lub poprawiania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących
przyszłości. Czytelników przestrzega się, by nie polegali wyłącznie tych oświadczeniach.
Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości są naraŜone na róŜne ryzyka i niewiadome, które mogą
spowodować, Ŝe aktualne rezultaty będą się istotnie róŜnić od oczekiwań, w tym (jednak nie ograniczają
się do nich):
1
Haga, 2008-12-15
zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, szczególnie w USA, Holandii i Wielkiej
Brytanii;
zmiany w wynikach osiąganych na rynkach finansowych, takŜe na rynkach
wschodzących, w tym:
– częstość i dotkliwość niedotrzymania umowy przez emitenta, którego papiery
wartościowe znajdują się w naszych portfelach inwestycyjnych o stałym
dochodzie; i
– skutki upadłości firmy i/ lub ponownego obliczenia wyniku firmy na rynku
finansowym oraz rezultaty spadku wartości akcji i papierów dłuŜnych, które
posiadamy;
częstość i dotkliwość strat ubezpieczyciela;
zmiany wpływające na śmiertelność, zachorowania i inne czynniki mogące mieć wpływ na
dochodowość naszych produktów ubezpieczeniowych;
zmiany wpływające na poziom stóp procentowych i kontynuacja niskiego poziomu stóp
procentowych oraz nagłe zmiany poziomu stóp procentowych;
zmiany wpływające na kursy wymiany walut, w tym kursy wymiany EUR/USD i EUR/GBP;
rosnący poziom konkurencji w USA, Holandii, Wielkiej Brytanii i na rynkach
wschodzących;
zmiany w prawie, szczególnie te, które maja wpływ na nasze działania, sprzedawane
produkty i atrakcyjność pewnych produktów dla naszych klientów;
zmiany w przepisach odnośnie branŜy ubezpieczeniowej w jurysdykcji kaŜdego z krajów,
w którym działamy;
zdarzenia wynikające z działania siły wyŜszej, terroryzm, działania wojenne i epidemie;
zmiany w polityce banku centralnego i/ lub rządu;
spory lub działania regulacyjne, które mogą wymagać od nas zapłacenia znaczących
odszkodowań lub zmian sposobu w jaki prowadzimy biznes;
reakcja klientów - zarówno na nowe produkty jak i kanały dystrybucji;
zmiany w zakresie konkurencji, przepisów, kwestii nadzorczych lub podatkowych, które
maja wpływ na koszt dystrybucji lub popyt na nasze produkty;
nasze niepowodzenia w osiągnięciu przewidywanego poziomu dochodów lub operacyjnej
wydajności, jak teŜ inne koszty inicjatyw oszczędnościowych;
wpływ na nasze wyniki finansowe i kondycję finansową jako rezultat przyjęcia przez nas
międzynarodowych standardów finansowego raportowania.
2