Instrukcja serwisowa Eksport danych roboczych przez magi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja serwisowa Eksport danych roboczych przez magi
Instrukcja serwisowa
dla wykwalifikowanego personelu
Eksport danych roboczych przez magistralę Mod - Ecotronic
do regulatora Ecotronic
Eksport danych roboczych przez magistralę Mod - Ecotronic
5782 091 PL
01/2011
Proszę zachować!
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.
Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa
!
Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszczeniem środowiska.
Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.
Przeznaczenie
Niniejsza instrukcja skierowana jest
wyłącznie do wykwalifikowanego personelu.
■ Prace na podzespołach elektrycznych
mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowany personel.
■ Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzić sprzedawca urządzenia lub wyznaczona przez niego osoba
posiadająca odpowienie uprawnienia.
Przepisy
Prace przy instalacji
■ Odłączyć instalację od napięcia elektrycznego (np. za pomocą oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika
głównego) i sprawdzić jego brak w
obwodach.
Wskazówka
Obok obwodu prądowego regulatora
może być dostępnych kilka obwodów
3-fazowych.
■ Zabezpieczyć instalację przed przypadkowym włączeniem.
!
Uwaga
Wyładowania elektrostatyczne
mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
Przed rozpoczęciem prac należy
dotknąć uziemionych obiektów,
np. rur grzewczych i wodociągowych, w celu odprowadzenia
ładunków statycznych.
5782 091 PL
Podczas prac należy przestrzegać
■ krajowych przepisów dot. instalacji,
■ przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,
■ ustawowych przepisów o ochronie
środowiska,
■ przepisów zrzeszeń zawodowo-ubezpieczeniowych,
■ stosownych przepisów bezpieczeństwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i
VDE
a ÖNORM, EN i ÖVE
c SEV, SUVA, SVTI i SWKI.
2
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
Prace naprawcze
!
Uwaga
Naprawianie podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające zagraża bezpieczeństwu
eksploatacji instalacji.
Uszkodzone części muszą być
wymienione na oryginalne części
firmy Viessmann.
Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybko zużywające się
Uwaga
Części zamienne i szybkozużywalne, które nie zostały sprawdzone wraz z instalacją, mogą
zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. Montaż nie dopuszczonych elementów oraz nieuzgodnione zmiany konstrukcyjne
mogą obniżyć bezpieczeństwo
pracy instalacji i spowodować
ograniczenie praw gwarancyjnych.
Stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne firmy
Viessmann lub części przez tę
firmę dopuszczone.
5782 091 PL
!
3
Spis treści
Spis treści
5
5
5
6
6
Kody funkcji Mod-Bus
Wprowadzenie......................................................................................................
Odczyt rejestrów (Read Holding Registers) 0x03................................................
Zapis rejestru (Write Holding Register) 0x06.......................................................
7
8
9
Załącznik
Wykaz punktów pomiarowych..............................................................................
Usterka zbiorcza (punkt pomiarowy 12)...............................................................
Status kotła (punkt pomiarowy 13).......................................................................
System zarządzania ciepłem (punkt pomiarowy 17)............................................
Usterki ogólnie (punkt pomiarowy 24)..................................................................
Usterki przetwornicy częstotliwości (punkt pomiarowy 25)..................................
Usterki CANopen (punkt pomiarowy 26)..............................................................
Usterki kotła (punkt pomiarowy 27)......................................................................
Ostrzeżenia kotła (punkt pomiarowy 28)..............................................................
Usterki załadunku (punkt pomiarowy 29).............................................................
Usterki załadunku (punkt pomiarowy 30).............................................................
Usterki rozrusznika silnika (punkt pomiarowy 31)................................................
Usterki zarządzania podgrzewaczem buforowym (punkt pomiarowy 32)............
Na życzenie klienta (punkt pomiarowy 46)...........................................................
10
12
12
13
14
14
14
15
15
15
16
17
17
18
5782 091 PL
Informacje ogólne
Wprowadzenie......................................................................................................
Parametr komunikacyjny złącza szeregowego....................................................
Przyporządkowanie wtyków złącza szeregowego................................................
Adres Mod-Bus regulatora kotła KÖB..................................................................
Suma kontrolna....................................................................................................
4
Informacje ogólne
Wprowadzenie
Regulator kotła Ecotronic jest stosowany
w kotłach grzewczych na drewno opałowe Pyromat i Pyrot.
Regulator kotła może zostać opcjonalnie
rozszerzony o element MOD-BUS
(ECO-SED). Ten element umożliwia
wymianę danych roboczych między
regulatorem nadrzędnym (MOB-BUSMaster) i regulatorem KÖB (MOD-BUSSlave) poprzez połączenie szeregowe
(RS232).
Dokładny opis protokołu Mod-Bus
można znaleźć na stronie www.modbus.org.
Parametr komunikacyjny złącza szeregowego
Wskazówka
Możliwe jest tylko jedno zapytanie o
dane na sekundę.
Prędkość transmisji
Bit danych
Bit stopu
Parity
9600
8
1
None
Przyporządkowanie wtyków złącza szeregowego
5782 091 PL
Wskazówka
Na module obsługowym Ecotronic znajduje się 15-stykowe gniazdo D-SUB
(MMC).
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8
Funkcja
TxD
RxD
GnD
5
Informacje ogólne
Przyporządkowanie wtyków złącza szeregowego (ciąg dalszy)
PIN
9
10
11
12
13
14
15
Funkcja
Adres Mod-Bus regulatora kotła KÖB
Adres komunikacyjny regulatora kotła
(Mod-Bus-Slave) może zostać ustawiony na module obsługowym w interwałach co 10 między 10 i 250.
Ustawienie fabryczne: 110
Suma kontrolna
5782 091 PL
Jako suma kontrolna przy każdym protokole jest obliczana CRC16 (cykliczna
kontrola nadmiarowa). Tylko protokoły o
poprawnej sumie kontrolnej są przetwarzane.
Dokładniejsze informacje o CRC16
można znaleźć na stronie www.modbus.org.
6
Kody funkcji Mod-Bus
Wprowadzenie
Wskazówka
W przypadku Mod-Bus istnieje wiele
kodów funkcji. Regulator kotła KÖB
może przetwarzać tylko kody funkcji 03 i
06 (tylko rejestr, bez cewek).
Kod funkcji
0x03
0x06
Read Holding Registers
Write Single Register
Opis
Odczyt jednego lub wielu rejestrów
Zapis rejestru
Bajt 5
0x00
Bajt 6
0x01
Bajt 7
0x8D
Bajt 8
0x55
00
01
141
85
5782 091 PL
Przykładowy schemat pakietu danych
Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4
Szes0x6E
0x03
0x00
0x00
nastkowo
Dziesięt110
03
00
00
nie
7
Kody funkcji Mod-Bus
Odczyt rejestrów (Read Holding Registers) 0x03
Wskazówka
Za pomocą tej funkcji można odczytać jeden lub wiele (maksymalnie 125) rejestrów.
Rejestr zawsze składa się z 2 bajtów (16 bitów).
Przykład:
Odczyt aktualnej temperatury spalin
■ Zapytanie od regulatora nadrzędnego (Master) do regulatora kotła KÖB (Slave-ID:
110 = 0x6E).
Odczyt punktu pomiarowego 0 (adres początkowy 0 = 0x0000)
Bajt
1
2
3
4
5
6
7
8
Mod-Bus-Slave-ID
Kod funkcji
Adres początkowy HByte
Adres początkowy LByte
Liczba rejestrów HByte
Liczba rejestrów LByte
CRC16 HByte
CRC16 LByte
0x6E
0x03
0x00
0x00
0x00
0x01
0x8D
0x55
■ Odpowiedź od podporządkowanego regulatora kotła KÖB (Slave-ID: 110 = 0x6E)
Punkt pomiarowy 0 (wartość rzeczywista temperatury spalin: 534 = 0x0216 =
53,4°C)
Mod-Bus-Slave-ID
Kod funkcji
Liczba bajtów
Zawartość rejestru HByte
Zawartość rejestru LByte
CRC16 HByte
CRC16 LByte
0x6E
0x03
0x02
0x02
0x16
0xEC
0xE3
5782 091 PL
Bajt
1
2
3
4
5
6
7
8
Kody funkcji Mod-Bus
Zapis rejestru (Write Holding Register) 0x06
Wskazówka
Za pomocą tej funkcji można zapisać rejestr (zmiana wartości wymaganej).
Przykład:
Zapis wartości wymaganej temperatury na zasilaniu kotła
■ Zapytanie od regulatora nadrzędnego (Master) do regulatora kotła KÖB (Slave-ID:
110 = 0x6E)
Zapis punktu pomiarowego 43 (adres początkowy 43 = 0x002B) na 80,00°C (8000
= 0x1F40)
Bajt
1
2
3
4
5
6
7
8
Mod-Bus-Slave-ID
Kod funkcji
Adres początkowy HByte
Adres początkowy LByte
Nowa zawartość rejestru HByte
Nowa zawartość rejestru LByte
CRC16 HByte
CRC16 LByte
0x6E
0x06
0x00
0x2B
0x1F
0x40
0xF9
0x5D
■ Potwierdzenie od podporządkowanego regulatora kotła KÖB (Slave-ID: 110 =
0x6E)
Punkt pomiarowy 43 (wartość wymagana zasilania kotła: 8000 = 0x1F40 =
80,00°C)
Bajt
1
2
3
4
5
0x6E
0x06
0x00
0x2B
0x1F
0x40
0xF9
0x5D
5782 091 PL
6
7
8
Mod-Bus-Slave-ID
Kod funkcji
Adres początkowy HByte
Adres początkowy LByte
Nowa zawartość rejestru HByte
Nowa zawartość rejestru LByte
CRC16 HByte
CRC16 LByte
9
Załącznik
Wykaz punktów pomiarowych - wartości rzeczywiste (tylko odczyt)
Numer
Opis
Format
Częstotlipunktu
wość
pomiarowego
0
Wartość rzeczywista temperatury spa- Integer (2Byte) 0,1°C
lin
1
Temperatura rury wsuwanej
Integer (2Byte) 0,1°C
2
Godziny pracy w trybie ręcznym
uInteger (2Byte) 1 h
3
Godziny pracy w trybie automatycznym uInteger (2Byte) 1 h
4
Godziny pracy w trybie eksploatacji ole- uInteger (2Byte) 1 h
jowej/gazowej
5
Liczba obrotów przenośnika ślimakowe- Integer (2Byte) 1 %
go
6
Liczba obrotów wentylatora spalin
Integer (2Byte) 1 %
7
Wartość rzeczywista temperatury na za- Integer (2Byte) 0,01° C
silaniu
8
Wartość rzeczywista powietrza pierwot- Integer (2Byte) 1 %
nego
9
Wartość rzeczywista powietrza wtórne- Integer (2Byte) 1 %
go
10
Wartość rzeczywista tlenu szczątkowe- Integer (2Byte) 0,01 %
go
11
Wartość rzeczywista temperatury na po- Integer (2Byte) 0,01°C
wrocie
12
Usterka zbiorcza
uInteger (2Byte) 1
13
Status kotła grzewczego na paliwo
uInteger (2Byte) 1
drzewne
14
Wartość rzeczywista temperatury syste- Integer (2Byte) 0,01°C
mu
15
Wartość wymagana temperatury syste- Integer (2Byte) 0,01°C
mu
16
Temperatura zewnętrzna
Integer (2Byte) 0,01°C
17
System zarządzania ciepłem
uInteger (2Byte) 1
18
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Integer (2Byte) 0,01°C
B28.1 (góra)
19
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Integer (2Byte) 0,01°C
B28.2
20
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Integer (2Byte) 0,01°C
B28.3
21
Wartość średnia podgrzewacza buforo- Integer (2Byte) 0,01°C
wego wody grzewczej
10
5782 091 PL
Wykaz punktów pomiarowych
Załącznik
Wykaz punktów pomiarowych (ciąg dalszy)
Numer
Opis
punktu
pomiarowego
22
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
B28.4
23
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej
B28.5 (dół)
24
Ogólne usterki
25
Usterki przetwornicy częstotliwości
26
Usterki CANopen
27
Usterki kotła
28
Ostrzeżenia kotła
29
Usterki załadunku
30
Usterki pokrywy konserwacyjnej
31
Usterki rozrusznika silnika Starttec
32
Usterki systemu zarządzania podgrzewaczem
Format
Częstotliwość
Integer (2Byte)
0,01°C
Integer (2Byte)
0,01°C
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
uInteger (2Byte)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5782 091 PL
Wykaz punktów pomiarowych - wartości wymagane (odczyt i zapis)
Numer
Opis
Format
Częstotli- Zakres
punktu
wość
pomiarowego
40
Wartość graniczna tempe- Integer (2By- 0,1°C
120,0 do
ratury spalin
te)
300,0°C
41
Temperatura graniczna ru- Integer (2By- 0,1°C
30,0 do
ry wsuwanej
te)
95,0°C
42
Wartość wymagana tlenu Integer (2By- 0,01 %
3,00
szczątkowego
te)
do 21,00%
43
Wartość wymagana zasi- Integer (2By- 0,01°C
70,00 do
lania kotła
te)
95,00°C
44
Wartość wymagana poInteger (2By- 0,01°C
65,00 do
wrotu do kotła
te)
80,00°C
45
Minimalna wartość wyma- Integer (2By- 0,01°C
20,00 do
gana temperatury systete)
105,00°C
mu
46
Na życzenie klienta
uInteger
1
Wzór bitów
(2Byte)
11
Załącznik
Usterka zbiorcza (punkt pomiarowy 12)
Zawartość punktu pomiarowego
0
1
2
Opis
Brak usterek
Usterka Palenisko opalane drewnem
Usterka Rozszerzenie regulatora
Status kotła (punkt pomiarowy 13)
Status kotła - Pyromat Dyn
Zawartość punktu pomiarowego
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
12
Opis
Wył.
Wyzerowanie przesłon powietrza
Podgrzewanie
Obciążenie
Obciążenie
Ładowanie drewna
Tryb eksploatacji olejowej/gazowej
Opis
Wył.
Ręczne wyzerowanie przesłon powietrza
Podgrzewanie ręczne
Obciążenie ręczne
Obciążenie ręczne
Ręczny załadunek drewna
Automatyczne wyzerowanie przesłon powietrza
Automatyczne płukanie komory spalania
Automatyczne napełnianie pojemnika dozującego
kotła
Automatyczne napełnianie ślimaka
Automatyczne napełnianie komory spalania
Zapłon 1
Zapłon 2
Zapłon 3
Automatyczne obciążenie
Automatyczne opróżnianie ślimaka
5782 091 PL
Status kotła - Pyromat Eco
Zawartość punktu pomiarowego
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
Załącznik
Status kotła (punkt pomiarowy 13) (ciąg dalszy)
Status kotła - Pyrot
Zawartość punktu pomiarowego
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
Opis
Wył.
Wyzerowanie przesłon powietrza
Płukanie komory spalania
Napełnianie pojemnika dozującego
Napełnianie ślimaka
Napełnianie komory spalania
Zapłon 1
Zapłon 2
Zapłon 3
Obciążenie
Opróżnianie ślimaka
Tryb eksploatacji olejowej/gazowej
Serwis olejowy/gazowy
Tryb pomiaru
Czyszczenie
System zarządzania ciepłem (punkt pomiarowy 17)
5782 091 PL
Zawartość punktu pomiaro- Opis
wego
100
Eksploatacja kotła grzewczego na paliwo drzewne
110
Ciepło szczątkowe kotła grzewczego na paliwo
drzewne
120
Odprowadzanie ciepła kotła grzewczego na paliwo
drzewne
200
Dodatkowa wytwornica ciepła
300
Eksploatacja równoległa
400
Zamykanie zaworów
500
Naładowanie podgrzewacza
600
Bez funkcji
13
Załącznik
Usterki ogólnie (punkt pomiarowy 24)
Bit
0
1
2
3
4
5
Opis
Ogólne usterki– Zwarcie w czujniku pogodowym
Ogólne usterki – Przerwa w czujniku pogodowym
Ogólne usterki – Trwały kod
Ogólne usterki – Usterka silnika pompy obiegu kotła
Ogólne usterki – Zwarcie w czujniku systemowym
Ogólne usterki – Przerwa w czujniku systemowym
Usterki przetwornicy częstotliwości (punkt pomiarowy 25)
Bit
0
1
2
Opis
Usterki przetwornicy częstotliwości – Wentylator spalin
Usterki przetwornicy częstotliwości – Zapas
Usterki przetwornicy częstotliwości – Zapas
Usterki CANopen (punkt pomiarowy 26)
Opis
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu kotła
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu regulatora 1
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu regulatora 2
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu regulatora 3
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu regulatora 4
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu regulatora 5
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu załadunku
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu obsługowego 2
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu obsługowego 3
Usterki CANopen – Błąd magistrali modułu obsługowego 4
Usterki CANopen – Błąd magistrali FU 1
Usterki CANopen – Błąd magistrali FU 2
Usterki CANopen – Błąd magistrali FU 3
Usterki CANopen – Przerwanie SDO
Usterki CANopen – Fatal Error
5782 091 PL
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
Załącznik
Usterki kotła (punkt pomiarowy 27)
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Opis
Usterki kotła – Nadmierna temperatura
Usterki kotła – Przerwa w czujniku na zasilaniu
Usterki kotła – Zwarcie w czujniku na zasilaniu
Usterki kotła – Przerwa w czujniku na powrocie
Usterki kotła – Zwarcie w czujniku na powrocie
Usterki kotła – Przerwa w czujniku spalin
Usterki kotła – Zwarcie w czujniku spalin
Usterki kotła – Sonda lambda
Usterki kotła – Zwarcie w czujniku kontaktowym panelu wysuwanego
Usterki kotła – Przerwa w czujniku kontaktowym panelu wysuwanego
Usterki kotła – Usterka silnika dmuchawy rotacyjnej
Usterki kotła – Usterka silnika rusztu posuwowego
Usterki kotła – Powtórzenie procesu podgrzewania
Usterki kotła – Ciepły podajnik ślimakowy
Usterki kotła – Gorący podajnik ślimakowy
Usterki kotła – Poziom wody gaśniczej
Ostrzeżenia kotła (punkt pomiarowy 28)
Bit
0
1
2
3
4
5
Opis
Usterki kotła – Chłodzenie dmuchawy rotacyjnej
Ostrzeżenia kotła – Fotokomórka pręta żarzącego zabrudzona
Ostrzeżenia kotła – Fotokomórka podajnika zabrudzona
Ostrzeżenia kotła – Brak wody
Ostrzeżenia kotła – Zbyt małe ciśnienie wody
Ostrzeżenia kotła – Fotokomórka usuwania popiołu zabrudzona
5782 091 PL
Usterki załadunku (punkt pomiarowy 29)
Bit
0
1
2
3
4
5
6
Opis
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna zsypu 1
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna zsypu 2
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna podajnika ślimakowego
Usterki załadunku – Brak materiału
Usterki załadunku – Usterka silnika, usuwanie popiołu
Usterki załadunku – Blokada zasuwy odcinającej
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna ślimaka rozdzielacza
15
Załącznik
Usterki załadunku (punkt pomiarowy 29) (ciąg dalszy)
Bit
7
8
9
10
11
12
Opis
Usterki załadunku – Usterka hydrauliki 1
Usterki załadunku – Usterka hydrauliki 2
Usterki załadunku – Drzwi silosu, zsyp 1
Usterki załadunku – Drzwi silosu, zsyp 2
Usterki załadunku – Usterka załadunku zewnętrznego 1
Usterki załadunku – Usterka załadunku zewnętrznego 2
Usterki załadunku (punkt pomiarowy 30)
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5782 091 PL
12
Opis
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 1
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 2
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 3
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 4
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 5
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 101
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 102
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 103
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 104
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 105
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 201
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 202
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 203
16
Załącznik
Usterki załadunku (punkt pomiarowy 30) (ciąg dalszy)
Bit
13
14
Opis
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 204
Usterki załadunku – Pokrywa konserwacyjna urządzenia przenoszącego 205
Usterki rozrusznika silnika (punkt pomiarowy 31)
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Opis
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 1
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 2
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 3
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 4
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 5
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 6
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 7
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 8
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 9
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 10
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 11
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 12
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 13
Usterki rozrusznika silnika – Starttec 14
Usterki zarządzania podgrzewaczem buforowym (punkt pomiarowy 32)
Bit
0
1
2
5782 091 PL
3
4
5
Opis
Przerwa w czujniku B 28.1 buforowego podgrzewacza wody grzewczej
Zwarcie w czujniku B 28.1 buforowego podgrzewacza wody grzewczej
Przerwa w czujniku B 28.2 buforowego podgrzewacza wody grzewczej
Zwarcie w czujniku B 28.2 buforowego podgrzewacza wody grzewczej
Przerwa w czujniku B 28.3 buforowego podgrzewacza wody grzewczej
Zwarcie w czujniku 28.3 buforowego podgrzewacza wody grzewczej
B
17
Załącznik
Na życzenie klienta (punkt pomiarowy 46)
Bit
0
1
2
3
4
5
5782 091 PL
6
Opis
Wewnętrzny – nie wolno zmieniać
Wewnętrzny – nie wolno zmieniać
Wewnętrzny – nie wolno zmieniać
Wewnętrzny – nie wolno zmieniać
Na życzenie klienta – Wstępny wybór ręczny (tylko Pyromat Eco/Dyn)
Na życzenie klienta – Wstępny wybór automatyczny (tylko Pyrot/Pyromat Dyn)
TRUE: Kocioł włączony
FALSE: Kocioł wyłączony
Na życzenie klienta – Wstępny wybór trybu olejowego (tylko Pyrot/Pyromat Eco)
18
19
5782 091 PL
20
Zmiany techniczne zastrzeżone!
5782 091 PL
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (0801) 0801 24
(32) 22 20 370
mail: [email protected]
www.viessmann.com