Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Transkrypt

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Centrum Projektów Europejskich
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 39a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-672
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 223783111
Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek
E-mail: [email protected]
Faks: +48 222019725
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.cpe.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/7
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
organizacja spotkania szkoleniowo - integracyjnego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzydniowego spotkania szkoleniowo-integracyjnego dla
pracowników Regionalnych Ośrodków EFS, przedstawicieli Instytucji Pośredniczących I i II stopnia, Krajowego
Ośrodka EFS oraz Instytucji Zarządzającej PO KL
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
55000000
80000000
60000000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/7
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
CPE-II-261-34/PM/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ldmowski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-065310 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
09/05/2012 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/7
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
...
...
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
III. Wykluczenie Wykonawcy z
III. Wykluczenie Wykonawcy z
postępowania – niespełnienie
postępowania – niespełnienie
wykonawców, w tym wymogi
warunków określonych w art. 24 ust. warunków określonych w art. 24 ust.
związane z wpisem do rejestru
1 ustawy
1 ustawy
zawodowego lub handlowego:
1. Wykonawca ubiegający się o
1. Wykonawca ubiegający się o
Informacje i formalności konieczne zamówienie jest zobowiązany
zamówienie jest zobowiązany
wykazać, iż nie ma podstaw do
wykazać, iż nie ma podstaw do
do dokonania oceny spełniania
wykluczenia go
wykluczenia go
wymogów:
z postępowania z powodów
z postępowania z powodów
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
Dla wykazania braku podstaw
Dla wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z
do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania, Zamawiający
postępowania, Zamawiający
żąda złożenia przez Wykonawcę
żąda złożenia przez Wykonawcę
następujących dokumentów:
następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw
1) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania,
do wykluczenia z postępowania,
podpisane przez osoby upoważnione podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentacji Wykonawcy, któregodo reprezentacji Wykonawcy, którego
wzór określony jest w załączniku nr 4 wzór określony jest w załączniku nr 4
do SIWZ;
do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
wymagają wpisu do rejestru, w
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/7
celu wykazania braku podstaw do
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem upływu składania ofert,
terminem upływu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art.
oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór
24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór
oświadczenia określony jest w
oświadczenia określony jest w
załączniku nr 5 do SIWZ);
załączniku nr 5 do SIWZ);
3) aktualne zaświadczenie
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, potwierdzające, że
skarbowego, potwierdzające, że
Wykonawca nie
Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał
lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione
właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu –
organu –
wystawione nie wcześniej niż 3
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
składania ofert;
2. Z postępowania zostaną
2. Z postępowania zostaną
wykluczeni Wykonawcy także z
wykluczeni Wykonawcy także z
powodów określonych w art. 24 ust. powodów określonych w art. 24 ust.
2 ustawy.
2 ustawy.
3. W przypadku Wykonawcy
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
mającego siedzibę na terytorium
lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
terytorium Rzeczypospolitej Polski,
osoby, o których mowa w art.
zamiast dokumentów, o których
24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają
mowa w ust. 1:
miejsce zamieszkania poza
1) pkt 2, 3, 4 – składa dokument
terytorium Rzeczypospolitej
lub dokumenty wystawione w kraju,
Polskiej, Wykonawca składa w
w którym ma siedzibę lub miejsce
odniesieniu do nich zaświadczenie zamieszkania, potwierdzające
właściwego organu sądowego albo odpowiednio, że:
administracyjnego
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
miejsca zamieszkania dotyczące
ogłoszono upadłości,
niekaralności tych osób w zakresie
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/7
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
b) nie zalega z uiszczaniem
5-8 ustawy – wystawione nie
podatków, opłat lub składek
wcześniej niż 6 miesięcy przed
na ubezpieczenie społeczne
upływem terminu składania ofert.
i zdrowotne albo, że uzyskał
W przypadku, gdy w miejscu
przewidziane prawem zwolnienie,
zamieszkania tych osób nie wydaje odroczenie lub rozłożenie na raty
się takich zaświadczeń – zastępuje zaległych
się je dokumentem zawierającym
płatności lub wstrzymanie w całości
oświadczenie złożone przed
wykonania decyzji właściwego
notariuszem, właściwym organem
organu.
sądowym, administracyjnym albo
5. Dokumenty, o których mowa
organem samorządu zawodowego w ust. 3 pkt 1 lit. a, powinny być
lub gospodarczego miejsca
wystawione nie wcześniej niż 6
zamieszkania tych osób.
miesięcy przed upływem terminu
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
składania ofert. Dokument, o którym
lub miejsce zamieszkania poza
mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, powinien
terytorium Rzeczypospolitej Polski, być wystawiony nie wcześniej niż
zamiast dokumentów, o których
3 miesiące przed upływem terminu
mowa w ust. 1:
składania ofert.
1) pkt 2, 3, 4 – składa dokument
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania
lub dokumenty wystawione w kraju, osoby lub w kraju, w którym
w którym ma siedzibę lub miejsce
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
zamieszkania, nie wydaje się
odpowiednio, że:
dokumentów, o których mowa w
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ust. 1 zastępuje się je dokumentem
ogłoszono upadłości,
zawierającym oświadczenie
b) nie zalega z uiszczaniem
złożone przed notariuszem,
podatków, opłat lub składek
właściwym organem sądowym,
na ubezpieczenie społeczne
administracyjnym albo organem
i zdrowotne albo, że uzyskał
samorządu zawodowego lub
przewidziane prawem zwolnienie,
gospodarczego odpowiednio
odroczenie lub rozłożenie na raty
miejsca zamieszkania osoby lub
zaległych
kraju, w którym Wykonawca ma
płatności lub wstrzymanie w całości siedzibę lub miejsce zamieszkania.
wykonania decyzji właściwego
Termin ważności dokumentów
organu.
zawierających oświadczenie stosuje
5. Dokumenty, o których mowa
się odpowiednio.
w ust. 4 pkt 1 lit. a, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
ust. 1 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/7
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Termin ważności dokumentów
zawierających oświadczenie stosuje
się odpowiednio.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-065956
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7/7