Kontynuacja badań mających wskazać genezę nadmiernego

Transkrypt

Kontynuacja badań mających wskazać genezę nadmiernego
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-529
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 616396400
Osoba do kontaktów: Danuta Urbańska
E-mail: [email protected]
Faks: +48 616396447
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.poznan.rdos.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/6
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kontynuacja badań mających wskazać genezę nadmiernego uwodnienia siedlisk przyrodniczych 91D0 i 6140,
a także eutrofizacji siedliska 91D0 w obszarze Natura 2000 Bagno Chlebowo PLH300016 rozpoczętych w roku
2014
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiot zamówienia
1.Przedmiot zamówienia wynika z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Chlebowo
PLH300016 ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Chlebowo
PLH300016 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014 r., poz. 1817).
2.Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja badań mających wskazać genezę nadmiernego uwodnienia
siedlisk przyrodniczych 91D0 i 6140, a także eutrofizacji siedliska 91D0 w obszarze Natura 2000 Bagno
Chlebowo PLH300016 rozpoczętych
w roku 2014.
3.Badania obejmują:
a)określenie na 9 stałych, wyznaczonych w roku 2014, powierzchniach liczby żywych
i martwych drzew stojących oraz drzew leżących; lokalizację powierzchni badawczych w postaci cyfrowych
warstw informacyjnych (format SHP) stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
b)wykonanie na ww. powierzchniach zdjęcia fitosocjologicznego metodą Braun-Blanqueta,
c)wykonanie analizy fizykochemicznej wód pobranych w ww. powierzchni w zakresie: pH, przewodnictwa
elektrolitycznego, temperatury, tlenu rozpuszczonego, chlorofilu a, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, zawiesiny
ogólnej, BZT5 oraz ChZTCr; analizę należy wykonać dwukrotnie – wiosną (optymalnie na przełomie kwietnia i
maja) oraz jesienią (optymalnie na przełomie września i października),
d)wykonanie na analizy fizykochemicznej wód pobranych z trzech punktów zlokalizowanych na Kanale
Ludomickim (ich lokalizację w postaci cyfrowych warstw informacyjnych zawiera załącznik nr 10 do SIWZ) w
zakresie: pH, przewodnictwa elektrolitycznego, temperatury, tlenu rozpuszczonego, chlorofilu a, azotu ogólnego,
fosforu ogólnego, zawiesiny ogólnej, BZT5 oraz ChZTCr; analizę należy wykonać dwukrotnie – wiosną
(optymalnie na przełomie kwietnia i maja) oraz jesienią (optymalnie na przełomie września i października).
Termin wykonania zamówienia
4.Przedmiot zamówienia należy sporządzić do 16 października 2015 r.
Forma przedmiotu zamówienia
5.Wyniki należy przedstawić w formie opracowania tekstowego – dwa wydruki oprawione w sposób
uniemożliwiający wydostawanie się kartek oraz w formie dokumentu elektronicznego w formacie DOC lub
DOCX zapisanego na nośniku cyfrowym,
np. płycie CD-R lub DVD-R.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
90720000
90721700
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/6
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WOP.261.5.2015.DU
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_RDOS_Poznan
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-011195 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 022-036011 z dnia: 31/01/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
26/01/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/6
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Kontynuacja badań mających
II.1.2)
wskazać genezę nadmiernego
uwodnienia siedlisk przyrodniczych
91D0 i 6140,
a także eutrofizacji siedliska 91D0
w obszarze Natura 2000 Bagno
Chlebowo PLH300016 rozpoczętych
w roku
2014
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)
Zamiast:
Powinno być:
Kontynuacja badań mających
wskazać genezę nadmiernego
uwodnienia siedlisk przyrodniczych
91D0 i 6410,
a także eutrofizacji siedliska 91D0
w obszarze Natura 2000 Bagno
Chlebowo PLH300016 rozpoczętych
w roku
2014
Powinno być:
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia
1.Przedmiot zamówienia wynika z
1.Przedmiot zamówienia wynika z
planu zadań ochronnych dla obszaru planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Bagno Chlebowo
Natura 2000 Bagno Chlebowo
PLH300016 ustanowionego
PLH300016 ustanowionego
zarządzeniem Regionalnego
zarządzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu z dnia
Poznaniu z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie
17 marca 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań
ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bagno Chlebowo
Bagno Chlebowo
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/6
PLH300016 (Dz. Urz. Woj.
PLH300016 (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dnia 19 marca
Wielkopolskiego z dnia 19 marca
2014 r., poz. 1817).
2014 r., poz. 1817).
2.Przedmiotem zamówienia jest
2.Przedmiotem zamówienia jest
kontynuacja badań mających
kontynuacja badań mających
wskazać genezę nadmiernego
wskazać genezę nadmiernego
uwodnienia
uwodnienia
siedlisk przyrodniczych 91D0 i 6140, siedlisk przyrodniczych 91D0 i 6410,
a także eutrofizacji siedliska 91D0 w a także eutrofizacji siedliska 91D0 w
obszarze Natura 2000 Bagno
obszarze Natura 2000 Bagno
Chlebowo PLH300016 rozpoczętych Chlebowo PLH300016 rozpoczętych
w roku 2014.
w roku 2014.
3.Badania obejmują:
3.Badania obejmują:
a)określenie na 9 stałych,
a)określenie na 9 stałych,
wyznaczonych w roku 2014,
wyznaczonych w roku 2014,
powierzchniach liczby żywych
powierzchniach liczby żywych
i martwych drzew stojących
i martwych drzew stojących
oraz drzew leżących; lokalizację
oraz drzew leżących; lokalizację
powierzchni badawczych w postaci powierzchni badawczych w postaci
cyfrowych
cyfrowych
warstw informacyjnych (format SHP) warstw informacyjnych (format SHP)
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,
b)wykonanie na ww. powierzchniach b)wykonanie na ww. powierzchniach
zdjęcia fitosocjologicznego metodą zdjęcia fitosocjologicznego metodą
Braun-Blanqueta,
Braun-Blanqueta,
c)wykonanie analizy
c)wykonanie analizy
fizykochemicznej wód pobranych
fizykochemicznej wód pobranych
w ww. powierzchni w zakresie: pH, w ww. powierzchni w zakresie: pH,
przewodnictwa
przewodnictwa
elektrolitycznego, temperatury,
elektrolitycznego, temperatury,
tlenu rozpuszczonego, chlorofilu a, tlenu rozpuszczonego, chlorofilu a,
azotu ogólnego, fosforu ogólnego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego,
zawiesiny
zawiesiny
ogólnej, BZT5 oraz ChZTCr; analizę ogólnej, BZT5 oraz ChZTCr; analizę
należy wykonać dwukrotnie – wiosną należy wykonać dwukrotnie – wiosną
(optymalnie na przełomie kwietnia i (optymalnie na przełomie kwietnia i
maja) oraz jesienią (optymalnie na maja) oraz jesienią (optymalnie na
przełomie września i października), przełomie września i października),
d)wykonanie na analizy
d)wykonanie na analizy
fizykochemicznej wód pobranych z fizykochemicznej wód pobranych z
trzech punktów zlokalizowanych na trzech punktów zlokalizowanych na
Kanale
Kanale
Ludomickim (ich lokalizację
Ludomickim (ich lokalizację
w postaci cyfrowych warstw
w postaci cyfrowych warstw
informacyjnych zawiera załącznik nr informacyjnych zawiera załącznik nr
10 do SIWZ) w
10 do SIWZ) w
zakresie: pH, przewodnictwa
zakresie: pH, przewodnictwa
elektrolitycznego, temperatury, tlenu elektrolitycznego, temperatury, tlenu
rozpuszczonego, chlorofilu a, azotu rozpuszczonego, chlorofilu a, azotu
ogólnego,
ogólnego,
fosforu ogólnego, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, zawiesiny ogólnej,
BZT5 oraz ChZTCr; analizę należy BZT5 oraz ChZTCr; analizę należy
wykonać dwukrotnie – wiosną
wykonać dwukrotnie – wiosną
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/6
(optymalnie na przełomie kwietnia i
maja) oraz jesienią (optymalnie na
przełomie września i października).
Termin wykonania zamówienia
4.Przedmiot zamówienia należy
sporządzić do 16 października 2015
r.
Forma przedmiotu zamówienia
5.Wyniki należy przedstawić w
formie opracowania tekstowego –
dwa wydruki oprawione w sposób
uniemożliwiający wydostawanie się
kartek oraz w formie dokumentu
elektronicznego w formacie DOC lub
DOCX zapisanego na nośniku
cyfrowym,
np. płycie CD-R lub DVD-R.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
(optymalnie na przełomie kwietnia i
maja) oraz jesienią (optymalnie na
przełomie września i października).
Termin wykonania zamówienia
4.Przedmiot zamówienia należy
sporządzić do 16 października 2015
r.
Forma przedmiotu zamówienia
5.Wyniki należy przedstawić w
formie opracowania tekstowego –
dwa wydruki oprawione w sposób
uniemożliwiający wydostawanie się
kartek oraz w formie dokumentu
elektronicznego w formacie DOC lub
DOCX zapisanego na nośniku
cyfrowym,
np. płycie CD-R lub DVD-R.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-029357
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/6