Projekt budowlany ORLIK

Komentarze

Transkrypt

Projekt budowlany ORLIK
BIURO PROJEKTOWE
„DELTA” S.C.
85-039 BYDGOSZCZ, ul. Hetmańska 28
tel. 052 3212584, 0602 239750
NIP 953-252-19-51
Adaptacja projektu typowego
zespołu boisk sportowych
Nazwa obiektu:
Zespół boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i
oświetleniem terenu
Zawartość sekcji
opisu
stron
5
rysunków
numerów
1
Razem
6
Tytuł zawodowy
Imię i nazwisko
Nr. uprawnień
Projektant
mgr inŜ. arch.
Jerzy HURYN
UAN-KZ-7210/128/86
Tadeusz CZERNIAWSKI
4564/61
Sprawdzający
inŜ. arch.
Uwagi:
BYDGOSZCZ, 7 maj 2009r.
Podpis
Adaptacja projektu typowego
Str. sekcji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OPIS ZMIAN
2
Str. teczki
ADAPTACYJNYCH
SPIS TREŚCI
1. Przedmiot opracowania......................................................................................................3
2. Bilans terenu.......................................................................................................................3
3. Opis zmian adaptacyjnych..................................................................................................3
4. Ogrodzenie.........................................................................................................................3
5. Nawierzchnia boiska do piłki noŜnej.................................................................................3
6. Nawierzchnia boisk do piłki koszykowej i siatkowej........................................................3
7. Odwodnienie .....................................................................................................................4
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.................................................4
8.1. Nazwa obiektu budowlanego.......................................................................................4
8.2. Inwestor........................................................................................................................4
8.3. Projektant adaptacji......................................................................................................4
8.4. Kolejność wykonania robót.........................................................................................4
8.5. Istniejące obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robót.....................................4
8.6. Istniejące obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robót, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; ......................................................................4
8.7. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.................................4
8.8. Inne wskazania.............................................................................................................4
8.9. Zalecenia......................................................................................................................5
9. Uwagi końcowe..................................................................................................................5
C:\Documents and Settings\W_Wawrzyniak\Pulpit\Projekt budowlany ORLIK.doc
Adaptacja projektu typowego
Str. sekcji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OPIS ZMIAN
3
Str. teczki
ADAPTACYJNYCH
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu typowego budowy boisk
sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu „ORLIK 2012”. Inwestycja będzie
realizowana na działkach 33/1 i 34/1 w miejscowości Dobrcz gmina Dobrcz.
2. Bilans terenu
- Powierzchnia boiska do piłki noŜnej:
- Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki:
- Powierzchnia ciągów komunikacyjnych:
- Powierzchnia terenów zielonych:
Łącznie:
1860,00 m2
613,11 m2
249,19 m2
1677,70 m2
4400,00 m2
3. Opis zmian adaptacyjnych
W stosunku do projektu typowego dokonano następujących zmian:
Odstąpienie od budowy zaplecza socjalno-szatniowego w zamian za wykorzystanie do
tych celów istniejących szatni w budynku szkoły.
Wjazd na działkę – z działki nr 27/1 – oznaczona jako droga. Na teren boisk prowadzić
będzie projektowany chodnik z kostki betonowej.
4. Ogrodzenie
Projektuje się ogrodzenie terenu boisk na słupkach stalowych w rozstawie 2 m
mocowanych na podmurówce betonowej z wypełnieniem z siatki stalowej wysokości 4m.
Furtki i bramy systemowe, rozwieralne z moŜliwością otwierania bramy za pomocą
siłowników elektrycznych. Szerokość furtki – 1,0 m, bramy – 4,0 m. Dodatkowo naleŜy
zastosować ogrodzenie z siatki wokół wolnostojących urządzeń elektroenergetycznych.
5. Nawierzchnia boiska do piłki noŜnej
Zastosowano trawy o wysokości źdźbła 60 mm. Materiał – włókna – polietylen; ilość
pęczków – nie mniej niŜ 8,5 tys. szt./m2, ilość włókien – nie mniej niŜ 136 tys. szt./ m2 ,
wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy. Waga trawy – nie mnie niŜ 2700 g/m2.
6. Nawierzchnia boisk do piłki koszykowej i siatkowej
Zastosowano nawierzchnię bezspoinową, elastyczną, przepuszczalną dla wody,
montowaną są na bazie wysokojakościowych komponentów poliuretanowych oraz
granulatu EPDM. Typ nawierzchni – natryskowy.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:
- dolna o grubości około 12mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego,
połączona lepiszczem poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii
maszynowego bezspoinowego montaŜu.
- górna o grubości 2mm - warstwa elastyczna uŜytkowa układana metodą
wysokociśnieniowego natrysku składająca się systemu poliuretanowego uzupełnionego
drobnej frakcji granulatem EPDM.
C:\Documents and Settings\W_Wawrzyniak\Pulpit\Projekt budowlany ORLIK.doc
Adaptacja projektu typowego
Str. sekcji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OPIS ZMIAN
4
Str. teczki
ADAPTACYJNYCH
7. Odwodnienie
Zgodnie z zaleceniami w dokumentacji geologicznej naleŜy odwodnić płyty boisk.
Występują średniokorzystne warunki budowlane, słabo przepuszczalny charakter podłoŜa.
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 lipca 2003 r.)
8.1. Nazwa obiektu budowlanego.
Zespół
boisk
sportowych
i oświetleniem terenu.
wraz
z
ogrodzeniem
8.2. Inwestor.
Gmina Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
8.3. Projektant adaptacji
mgr inŜ. arch. Jerzy Huryn
8.4. Kolejność wykonania robót.
Prace przygotowawcze.
Prace ziemne.
Prace stanu surowego otwartego i zamkniętego. Wykonanie przyłączy i podejść
naleŜy wykonać przed pracami wykończeniowymi.
Prace wykończeniowe.
Prace sprawdzające i odbiorowe wszystkich instalacji, urządzeń i robót (prace
podlegające zakryciu naleŜy odbierać na bieŜąco).
8.5. Istniejące obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robót
Istniejące budynki na sąsiednich działkach.
8.6. Istniejące obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robót, które mogą stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
Brak obiektów w rejonie prowadzonych robót, które mogą stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
8.7. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
Prace ziemne związane z realizacją obiektu.
Prace na wysokościach związane z realizacja obiektu.
8.8. Inne wskazania.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie C:\Documents and Settings\W_Wawrzyniak\Pulpit\Projekt budowlany ORLIK.doc
Adaptacja projektu typowego
Str. sekcji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OPIS ZMIAN
5
Str. teczki
ADAPTACYJNYCH
Środki ochrony osobistej pracowników wraz ze specjalistycznym sprzętem wg
przepisów BHP.
8.9. Zalecenia
Charakter jak i stopień trudności planowanej inwestycji wymaga sporządzenia
przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
"planem bioz" zgodnie z Dz.U.03.120.1126.
9. Uwagi końcowe
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. UŜyte materiały i
prefabrykaty winny odpowiadać atestom i ustaleniom odnośnych norm.
Ochrona przeciwpoŜarowa
C:\Documents and Settings\W_Wawrzyniak\Pulpit\Projekt budowlany ORLIK.doc
Adaptacja projektu typowego
Str. sekcji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OPIS ZMIAN
6
Str. teczki
ADAPTACYJNYCH
1. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagroŜenia ludzi ZL-I.
2. Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie wody w co najmniej 2 hydranty poŜarowe
w odległości między 5 – 75m, oraz dojazd w odległości pomiędzy 5-15m.
C:\Documents and Settings\W_Wawrzyniak\Pulpit\Projekt budowlany ORLIK.doc

Podobne dokumenty