1 Nr sprawy: RTS.271.4.2011 Bojszowy, dnia 16.08.2011r.

Komentarze

Transkrypt

1 Nr sprawy: RTS.271.4.2011 Bojszowy, dnia 16.08.2011r.
Nr sprawy: RTS.271.4.2011
Bojszowy, dnia 16.08.2011r.
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (032) 218 93 66 fax. (032) 218 90 71
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010r, Nr 113, poz. 759 z późm. zm.) ogłaszam wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy jw. na usługę pod nazwą
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa budynku gminnego
przedszkola i żłobka w Bojszowach przy ul. Gaikowej” (ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 14.07.2011r. pod numerem 192817-2011) najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
przez konsorcjum firm:
Lider: SMART Architekci
Szymon Mazurek
Ul. 3-go Maja 6
59-900 Zgorzelec
Partner: L-Concept
Leszek Krasiński
Ul. Kościelna 2
43-450 Ustroń
1.
Uzasadnienie wyboru:
• Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
• Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 i nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz
wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
• Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w oparciu o podane w pkt. 16 SIWZ kryterium oceny ofert.
• Cena wykonania dokumentacji wynosi brutto: 47 724,00 PLN
1
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.
Numer
oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców
którzy złożyli oferty
Konsorcjum firm:
Lider: GAMArchitect
Pracownia Projektowa Ewelina Gaweł
ul. Barska 21/8
30-307 Kraków
Partner: Biuro Architektoniczne
MOSKA i RACHUBA s.c.
Leszek Moska, Mariusz Rachuba
ul. Armii Krajowej 9A
41-506 Chorzów
Karpla Konsulting Sp. z o.o.
Ul. Brzozowa 17/16
31-050 Kraków
Architekt Studio Projektowe
mgr inż. arch. Paweł Kuczyński
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik
Biuro Projektowe „KONSTRUKTOR”
Dr inż. Krzysztof Michalik
ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów
EcoOne Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 58
43-190 Mikołów
Pracownia Projektowa ARCHEX S.C.
Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa
ul. Powstańców Śląskich 6
43-300 Bielsko-Biała
Dom i Ogród Pracownia Architektury
i Urbanistyki Stanisław Lichota
ul. Nowowiejskiego 9/65
20-880 Lublin
IKA PROJEKT Sp.z o.o.
Ul. Wilczyńskiego 1A
10-686 Olsztyn
AVASTUDIO Miłosz Łódzki
ul. Solna 53
32-020 Wieliczka
Konsorcjum firm:
Lider: SMART Architekci
Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6
59-900 Zgorzelec
Partner: L-Concept
Leszek Krasiński
ul. Kościelna 2
43-450 Ustroń
Cena oferty
Liczba
punktów
przyznana w
kryterium
cena
Łączna
liczba
punktów
28,15
28,15
32,91
32,91
50,23
50,23
31,26
31,26
29,85
29,85
40,42
40,42
35,53
35,53
43,59
43,59
72,39
72,39
100,00
100,00
N: 137 802,00
B: 169 496,46
N: 117 886,18
B: 145 000,00
N: -----B: 95 000,00
N: 124 100,00
B: 152 643,00
N: 129 950,00
B: 159 838,50
N: 96 000,00
B: 118 080,00
N: 109 200,00
B: 134 316,00
N: 89 000,00
B: 109 470,00
N: 53 600,00
B: 65 928,00
N: 38 800,00
B: 47 724,00
2
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pracownia Projektowa „ARCHAD”
mgr inż. arch. Artur Moryson
ul. K. Wielkiego 7
50-077 Wrocław
Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania
KOWALCZYK
ARCHITEKCI
mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
Biuro Studiów i Projektów
Architektonicznych
FRANTA & FRANTA Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 19
40-129 Katowice
MWM Spółka z o.o.
ul. Grottgera 35
44-100 Gliwice
Biuro Inżynierskie „H a S” s.c.
S. Kaczorowski i H. Górczyński
ul. Wolności 94
41-800 Zabrze
Lider: NOW’A Pracownia Architektoniczna
Wojciech Nowicki
os. Kosmonautów 13/16
61-631 Poznań
Partner: Lisowski – Projekt
Łukasz Lisowski
ul. Księcia Mieszka I 20B/44
61-689 Poznań
METROPOLIS Pracownia Projektowa
Remigiusz Smolik
ul. Narutowicza 12
70-240 Szczecin
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Handlowe „VITARO”
Wojciech Jedrzejczyk
Siedziba: Dziepółć 3
97-500 Radomsko,
ul. 11 Listopada 11e/39
97-500 Radomsko
Archimmodicus Spółka Jawna
Mariusz Fabjanowski,
Grzegorz Kędzierski
ul. Kluczborska 13/1A
50-323 Wrocław
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
s.c.
ul. Pełczyńska 11
51-180 Wrocław
ARCHIKS Krzysztof Stetkiewicz
ul. Wyzwolenia 19/10
32-600 Oświęcim
N: 170 000,00
22,82
22,82
68,73
68,73
39,59
39,59
64,66
64,66
40,00
40,00
61,88
61,88
29,17
29,17
84,34
84,34
45,64
45,64
42,40
42,40
38,80
38,80
B: 209 100,00
N: 56 450,00
B: 69 433,50
N: 98 000,00
B: 120 540,00
N: 60 000,00
B: 73 800,00
N: 97 000,00
B: 119 310,00
N: 62 700,00
B: 77 121,00
N: 133 000,00
B: 163 590,00
N: 46 000,00
B: 56 580,00
N: 85 000,00
B: 104 550,00
N: 91 500,00
B: 112 545,00
N: 100 000,00
B: 123 000,00
3
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Przedsiębiorstwo Spółdzielcze
BUDOPROJEKT
ul. 1 Maja 11
40-224 Katowice
Firma Usługowa „MTX”
Mariusz Kolberg
ul. Tuwima 13A
43-173 Łaziska Górne
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 2
40-082 Katowice
Architektoniczne Biuro Projektów
„AB-PROJEKT” Spółka z o.o.
w Tychach
ul. Fabryczna 43
43-100 Tychy
Konsorcjum firm:
Lider: Biuro Projektów i Nadzoru Inwestycji
„ARCHAZ” Anna Zawiła
ul. Jana Wantuły 29F
40-750 Katowice
Partner: Biuro Projektowania
Architektonicznego „MiT”
Barbara Wyszyńska
ul. Sowińskiego 13/80
40-927 Katowice
Firma Architektoniczno – Budowlana
„ARCHITRAW”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3e
32-566 Alwernia
N: 147 000,00
26,39
26,39
51,73
51,73
31,80
31,80
28,01
28,01
71,85
71,85
28,74
28,74
B: 180 810,00
N: 75 000,00
B: 92 250,00
N: 122 000,00
B: 150 060,00
N: 138 500,00
B: 170 355,00
N: 54 000,00
B: 66 420,00
N: 135 000,00
B: 166 050,00
4