Skup akcji własnych

Komentarze

Transkrypt

Skup akcji własnych
Raport bieżący nr 49/2016
Data sporządzenia: 2016-02-12
Skrócona nazwa emitenta: SMT SA
Temat: Skup akcji własnych – podsumowanie
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wykonując obowiązek wynikający z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003
z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336/33), Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie
("Emitent", "SMT S.A.") informuje, że w dniach 05 lutego - 12 lutego 2016 roku Emitent
za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie ("Trigon")
nabył 6196 sztuk akcji własnych Emitenta ("Akcje Własne").
Wszystkie Akcje Własne zostały nabyte przez Emitenta w ramach prowadzonego programu
odkupu akcji własnych w celu umorzenia. Akcje Własne zostały nabyte na podstawie transakcji
zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. za pośrednictwem Trigon.
Akcje Własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 28 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r. w przedmiocie upoważnienia
Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych oraz uchwalonego uchwałą
Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulaminu programu odkupu akcji własnych
SMT S.A. (szczegóły w raportach bieżących 22/2015 i 57/2015).
W dniu 05 lutego 2016 roku Emitent zawarł 12 transakcji, o następujących parametrach:
1. Transakcja kupna 190 Akcji Własnych, po cenie 12,76 złotych, o godzinie 09:01;
2. Transakcja kupna 400 Akcji Własnych, po cenie 13,07 złotych, o godzinie 09:15;
3. Transakcja kupna 20 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 09:34;
4. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 13,09 złotych, o godzinie 10:52;
5. Transakcja kupna 48 Akcji Własnych, po cenie 13,09 złotych, o godzinie 10:52;
6. Transakcja kupna 42 Akcji Własnych, po cenie 13,09 złotych, o godzinie 10:52;
7. Transakcja kupna 200 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 16:15;
8. Transakcja kupna 650 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 16:21;
9. Transakcja kupna 28 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 16:22;
10. Transakcja kupna 72 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 16:24;
11. Transakcja kupna 20 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 16:25;
12. Transakcja kupna 5 Akcji Własnych, po cenie 13,00 złotych, o godzinie 17:00.
W dniu 08 lutego 2016 roku Emitent zawarł 4 transakcji, o następujących parametrach:
1. Transakcja kupna 9 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 10:05;
2. Transakcja kupna 61 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 10:05;
3. Transakcja kupna 87 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 11:08;
4. Transakcja kupna 83 Akcji Własnych, po cenie 13,20 złotych, o godzinie 11:08.
W dniu 09 lutego 2016 roku Emitent zawarł 3 transakcji, o następujących parametrach:
1. Transakcja kupna 12 Akcji Własnych, po cenie 13,25 złotych, o godzinie 09:13;
2. Transakcja kupna 159 Akcji Własnych, po cenie 13,95 złotych, o godzinie 10:04;
3. Transakcja kupna 541 Akcji Własnych, po cenie 13,95 złotych, o godzinie 10:04.
W dniu 10 lutego 2016 roku Emitent zawarł 10 transakcji, o następujących parametrach:
1. Transakcja kupna 200 Akcji Własnych, po cenie 13,95 złotych, o godzinie 09:10;
2. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 13,76 złotych, o godzinie 09:24;
3. Transakcja kupna 15 Akcji Własnych, po cenie 13,75 złotych, o godzinie 09:24;
4. Transakcja kupna 85 Akcji Własnych, po cenie 13,75 złotych, o godzinie 09:24;
5. Transakcja kupna 91 Akcji Własnych, po cenie 13,96 złotych, o godzinie 12:48;
6. Transakcja kupna 79 Akcji Własnych, po cenie 13,96 złotych, o godzinie 12:48;
7. Transakcja kupna 180 Akcji Własnych, po cenie 13,97 złotych, o godzinie 12:50;
8. Transakcja kupna 300 Akcji Własnych, po cenie 13,75 złotych, o godzinie 13:47;
9. Transakcja kupna 637 Akcji Własnych, po cenie 13,97 złotych, o godzinie 15:15;
10. Transakcja kupna 29 Akcji Własnych, po cenie 13,97 złotych, o godzinie 15:15.
W dniu 11 lutego 2016 roku Emitent zawarł 4 transakcje, o następujących parametrach:
1. Transakcja kupna 350 Akcji Własnych, po cenie 14,05 złotych, o godzinie 09:18;
2. Transakcja kupna 100 Akcji Własnych, po cenie 14,05 złotych, o godzinie 09:19;
3. Transakcja kupna 104 Akcji Własnych, po cenie 14,05 złotych, o godzinie 09:56;
4. Transakcja kupna 16 Akcji Własnych, po cenie 14,05 złotych, o godzinie 09:56;
5. Transakcja kupna 150 Akcji Własnych, po cenie 13,8 złotych, o godzinie 16:35;
6. Transakcja kupna 80 Akcji Własnych, po cenie 13,8 złotych, o godzinie 16:35.
W dniu 12 lutego 2016 roku Emitent zawarł 6 transakcji, o następujących parametrach:
1. Transakcja kupna 300 Akcji Własnych, po cenie 13,82 złotych, o godzinie 09:32;
2. Transakcja kupna 200 Akcji Własnych, po cenie 13,71 złotych, o godzinie 11:36;
3. Transakcja kupna 300 Akcji Własnych, po cenie 13,85 złotych, o godzinie 11:36;
4. Transakcja kupna 100 Akcji Własnych, po cenie 13,67 złotych, o godzinie 11:52;
5. Transakcja kupna 100 Akcji Własnych, po cenie 13,67 złotych, o godzinie 14:17;
6. Transakcja kupna 50 Akcji Własnych, po cenie 13,67 złotych, o godzinie 16:44.
Podstawa prawna:
Art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień
dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 336/33).
Podpisy:
Przemysław Soroka – Wiceprezes Zarządu
Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu