nazwa zamówienia - BIP Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

Transkrypt

nazwa zamówienia - BIP Urząd Miasta i Gminy Myślibórz
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b, 74-300 Myślibórz
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP.PP1.2.2011
Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwoty określonej na
podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp
poniżej 193000,00 Euro
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się
- w BZP nr ogłoszenia ………………… z dnia ……………………… r.
- na stronie internetowej www.bip.mysliborz.pl
- na tablicy ogłoszeń Miasta i Gminy Myślibórz oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
Myślibórz, sierpień 2011 r.
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Zamawiającym jest:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
Tel/faks: 95 747 2277
e-mail: [email protected]
godziny pracy zamawiającego:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 I NR 161, POZ. 1078), zwaną w dalszej części
„ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa żywności – w okresie od zawarcia umowy do
31 lipca 2013 roku – do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu. W okresie realizacji
umowy została przewidziana miesięczna przerwa w jej wykonywaniu – w okresie wakacyjnym, tj. od
1 lipca 2012 do 31 lipca 2012r. Dostarczane produkty będą służyły do przygotowywania posiłków dla
100 osobowej grupy dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części (zadania):
1) Zadanie nr 1 – Dostawa warzyw oraz owoców,
Część zamówienia dotyczy dostarczania warzyw i owoców świeżych oraz przetworzonych, w tym
mrożonych mieszanek warzywnych. Dostawy będą realizowane ze średnią częstotliwością raz w
tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie przy użyciu środka transportu
spełniającego wymagania sanitarne do przewozu tego typu artykułów spożywczych. Szczegółowy
asortyment wraz z określeniem ilości poszczególnych produktów stanowi załącznik nr 1.2 do
SIWZ.
2) Zadanie nr 2 – Dostawa produktów mleczarskich,
Część zamówienia dotyczy dostawy mleka oraz jego przetworów, w tym m.in. twarogów,
jogurtów, serów twardych, masła. Dostawy będą realizowane każdego dnia funkcjonowania
Przedszkola. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy przy użyciu środka transportu
spełniającego wymagania sanitarne do przewozu tego rodzaju artykułów spożywczych.
Szczegółowy asortyment wraz z określeniem ilości poszczególnych produktów stanowi załącznik nr
1.3 do SIWZ.
3) Zadanie nr 3 – Dostawa pieczywa oraz wyrobów cukierniczych,
Część zamówienia będzie dotyczyła dostawy m.in. chleba, bułek, drożdżówek, pączków, ciasta
drożdżowego. Dostawy będą realizowane każdego dnia funkcjonowania Przedszkola w okresie
obowiązywania umowy, przy użyciu środka transportu spełniającego wymagania sanitarnego do
przewozu tego typu produktów. Szczegółowy asortyment wraz z ilością produktów stanowi
załącznik nr 1.4 do SIWZ.
4) Zadanie nr 4 – Dostawa artykułów spożywczych różnych.
Część zamówienia dotyczy dostawy różnych produktów spożywczych, w tym m.in. kasz, ryżu,
mąki, makaronów, przypraw, słodyczy, zup w proszku, cukru, oleju. Dostawy będą realizowane ze
strona
2
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
średnią częstotliwością raz w tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy przy
użyciu środka transportu spełniającego wymagania sanitarne do przewozu tego typu produktów.
Szczegółowy asortyment wraz z określeniem ilości poszczególnych produktów stanowi załącznik nr
1.5 do SIWZ.
3. Wymagania dotyczące środków transportu żywności określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
19 grudnia 2002 roku (Dz.U. z 2003 roku nr 21, poz. 179 ze zmianami) w sprawie wymagań
sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu,
dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności.
4. Wielkość pojedynczych dostaw – zgodnie z przyjętą częstotliwością dla poszczególnych zadań –
będzie określało zapotrzebowanie składane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Sposób
składania zapotrzebowania Zamawiający ustali indywidualnie z wyłonionym Wykonawcą dla każdej
części zamówienia.
5. Oferowane przez Wykonawców produkty muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe oraz
sanitarne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, na każdym etapie
realizacji zamówienia, certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających jakość oraz
przydatność do spożycia dostarczanych produktów – jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wykonawca jest zobowiązany posiadać stosowne świadectwa lub certyfikaty.
6. Wymagania dotyczące jakości oferowanych produktów określają w szczególności:
1) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. Nr 171,
poz. 1225, z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17,
poz. 127, z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z
2001r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.);
4) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.);
7. Zamówienie jest opisane następującymi kodami CPV:
03221000-6 – warzywa;
03222000-3 – owoce i orzechy;
15330000-0 – przetworzone warzywa i owoce;
15500000-3 – produkty mleczarskie;
15550000-8 – klasyfikowane produkty mleczarskie;
15610000-7 – produkty przemiału zboża;
15800000-6 – różne produkty spożywcze;
15200000-0 – ryby przetworzone i konserwowe;
15810000-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie:
8. Zamawiający zastrzega, że wszystkie składniki kosztów związane z realizacją niniejszego zamówienia,
które dadzą się przewidzieć, a nie były uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Wykonawca winien wykonać w ramach oferowanej ceny.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony.
Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uznany będzie dzień podpisania umowy.
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) uznany będzie dzień 31.07.2013r.
strona
3
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Za spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 zamawiający uzna złożenie przez wykonawcę
oświadczenia, że spełnia wymienione w ust. 1 warunki.
3. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ustawy
Pzp.
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Pzp.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym
przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i
załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy złożą wraz
z ofertą oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 1.6 do SIWZ), że spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
strona
4
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) braku podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z
przyczyn określonych w art. 24, ust. 1 ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, składa
dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia a wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa muszą spełniać oni łącznie.
4. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
3) Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp.
5. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 Pzp, Zamawiający
wybiera następujące formy kontaktów z Wykonawcami:
1) Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;
2) Faksem (fax: 95-747-2277) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,
z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona przez drugą stronę (pod rygorem
nieważności) z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna;
3) Drogą elektroniczną (adres strony www.bip.mysliborz.pl/):
a) ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do
Wykonawców);
b) ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie
internetowej Zamawiającego.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Marzena
Gerwatowska.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
strona
5
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o którym
mowa w ust. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni je na własnej stronie internetowej.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę
informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
VIII.
Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczącą jednej lub kilku części zamówienia.
2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy,
wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli firmy.
3. Oferta składana przez wykonawców występujących wspólnie, aby była ważna, powinna być
podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania tychże wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów
uczestniczących,
lub
kopię
pełnomocnictwa
potwierdzoną
za
zgodność
z oryginałem.
4. Podpisy osób, o których mowa w ust. 1 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz
załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez wykonawcę na potrzeby niniejszego postępowania
przetargowego.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać wymagane dokumenty
wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Wykonawca może skorzystać z formularza
oferty stanowiącego wzór, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.
6. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.
strona
6
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
7. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.
8. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być
parafowane (podpisane) przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące
ofertę.
9. Oferty powinny być jednoznaczne.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Dokumenty i oświadczenia winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela firmy.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.
13. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości,
co do ich prawdziwości, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia oryginałów bądź
notarialnie poświadczonych kopii.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a
wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część
oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego ustępu.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej
kopercie lub opakowaniu.
2. Oferta powinna być zaadresowana na adres:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b
74-300 Myślibórz
3. Na opakowaniu oferty należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:
OFERTA PRZETARGOWA
„Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
Uwaga: nie otwierać przed dniem 25.08.2011 r.
Godz. 12:05
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Gabinecie Dyrektora do dnia 25.08.2011r. do
godz. 12:00
6. Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone niezwłocznie właściwemu
wykonawcy.
7. Wykonawca może wycofać lub dokonać zmiany oferty przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do
składania ofert. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jak
koperta oferty z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
strona
7
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
8. Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi oferty. W przypadku
złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi
niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna
oferta zamienna”.
9. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2011 o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w Gabinecie
Dyrektora.
11. Otwarcie ofert jest jawne.
12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia oraz wartość łączną.
13. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Informacje, o których mowa w ust. 12 i 13, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
15. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
16. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
XII.
Opis sposobu obliczania ceny.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Cenę oferty należy podać jako sumę cen jednostkowych właściwej części zamówienia, zgodnie z
arkuszem kalkulacyjnym do właściwej części zamówienia.
3. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie składniki mające wpływ na cenę – w tym zwłaszcza
ceny jednostkowe poszczególnych produktów oraz koszty transportu.
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych
dostaw oraz cen jednostkowych produktów, wykazanych w arkuszu kalkulacyjnym dla właściwej
części zamówienia.
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu kosztowego
określonego w SIWZ i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.
6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost
z SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził warunki wykonania
przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający uzna, że podana w ofercie wartość jest prawidłowa bez względu na sposób jej
wyliczenia. Przy założeniu, że wszystkie elementy ujęte w arkuszu kalkulacyjnym dotyczącym
właściwej części zamówienia zostały wycenione.
9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą
stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 roku (Dz. U. z 2010r. nr 226, poz.
strona
8
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
1476 z póź. zm.)
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Ilość punktów uzyskanych w kryterium oceny będzie wyliczana zgodnie ze wzorem:
P = (Wmin / Wbad) x 100
gdzie:
P - ilość punktów oferty badanej dla kryterium cena,
Wmin – najniższa wartość spośród badanych ofert dla kryterium cena,
Wbad – wartość oferty badanej dla kryterium cena.
3. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie, według wzoru podanego w pkt. 2
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg
wzoru podanego w punkcie 2.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z
wyjątkiem poprawek, o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
Zamawiający
jednocześnie
zawiadomi
1) wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
9. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia Zabezpieczenia
strona
9
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy. Określenie warunków dokonania zmian w umowie.
1. Zamawiający dołącza do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 2).
2. Określenie warunków dokonania zmiany treści umowy:
1) Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia, Strony
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za
prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198g ustawy Pzp.
4.
W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:.
1) odwołania wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
2) skargi do sądu.
XVIII. Informacje uzupełniające.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. ust.1
ustawy Pzp.)
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy Pzp.)
11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty
przygotowania oferty.
14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej.
15. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, dotyczącą jednej lub kilku części zamówienia (art. 82 ustawy
Pzp).
16. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu
zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej.
17. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktur nastąpi na
podstawie polecenia przelewu, w terminie do 14 dni od dnia złożenia do Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury.
strona
10
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
18. Rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą dokonywane z częstotliwością raz na miesiąc. W
uzasadnionych przypadkach Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może wystawić faktury dwa razy
w miesiącu.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane w oparciu o rzeczywiście zrealizowane dostawy oraz
ceny jednostkowe zaoferowane przez wykonawcę w arkuszu kalkulacyjnym dla właściwej części
zamówienia.
20. Zamawiający zobowiązuje się zrealizować minimum 60% dostaw określonych w opisie przedmiotu
zamówienia – oraz załącznikach do niniejszej SIWZ.
21. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie
realizacji dostaw, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Pzp).
22. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki
takiej zmiany (rozdz. XVI SIWZ).
23. Pominięcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej przy wycenie i nie ujęcie w cenie
nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
badania ofert
wyboru najkorzystniejszej oferty
odrzucenia ofert
wykluczenia wykonawców
unieważnienia postępowania
zawarcia umowy
–
–
–
–
–
–
art.
art.
art.
art.
art.
art.
87, 90
91, 92
89
24
93
94
Pzp,
Pzp,
Pzp,
Pzp,
Pzp,
Pzp.
Dokumentację zatwierdził:
DYREKTOR:
MARZENA GERWATOWSKA
strona
11
SIWZ - Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1 w Myśliborzu
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b, 74-300 Myślibórz
numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP.PP1.2.2011
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Dostawa żywność do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
strona
12
...................................................
(miejsce i data sporządzenia)
1.1 FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO1
na wykonanie zadania pod nazwą:
„Dostawa żywność do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.PP1.2.2011
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
1.
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: …………………………
2.
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: …………………………
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:
1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2. akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ,
3. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej modyfikacji na zasadach i w terminach określonych w SIWZ
……………………………………………………….
Miejsce i data
1
........................................................
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy
w przypadku oferty wspólnej Wykonawca winien dostosować formularz oferty do składu Konsorcjum.
4. Cena mojej (naszej) oferty wynosi:
a) Zadanie nr 1 – Dostawa warzyw oraz owoców
……………………… zł netto
………………………. zł brutto
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
b) Zadanie nr 2 – Dostawa produktów mleczarskich
……………………… zł netto
………………………. zł brutto
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
c) Zadanie nr 3 – Dostawa pieczywa oraz wyrobów cukierniczych
……………………… zł netto
………………………. zł brutto
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
d) Zadanie nr 4 – Dostawa artykułów spożywczych różnych
……………………… zł netto
………………………. zł brutto
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
5. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia], *)
6. nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.
7. Zamierzamy zlecić podwykonawcom niżej wymieniony zakres:
1) .......................
2) ......................
3) .......................
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oferta złożona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer ..... do
strony numer ...... (łącznie z załącznikami).
…………………………………………………………..
Miejsce i data
........................................................
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy
*) niepotrzebne skreślić
strona
14
1.2 ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 1:
DOSTAWA WARZYW ORAZ OWOCÓW
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lp.
Opis towaru
Ilość
1.
2.
3.
Ziemniaki konsumpcyjne
Pietruszka korzenna
Pietruszka natka w pęczkach
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Seler korzenny
Cebula opak. (1 kg)
Por korzenny
Buraki czerwone
Koperek w pęczkach
Fasola drobna (250 dkg)
Kapusta kiszona
Kapusta pekińska
Kukurydza w puszce 400 g
Ogórki kwaszone
Dżemy owocowe
Banany
Kapusta biała w główkach
Kapusta czerwona w
główkach
Marchew
Jabłka
Groszek konserwowy 400g puszka
Pomidory świeże
Pieczarki świeże
Ogórki konserwowe (1 l)
Ogórki świeże
Jarzynka wieloskładnikowa
mrożona w opakowaniach
450 g.
Kalafior mrożony w
opakowaniach 450 g.
Rzodkiew biała
Sałata świeża
Marchew z groszkiem
mrożone w opakowaniach
450 g.
Groch łuskany drobny
9190 kg
74 kg
280 szt.
(pęczków)
187 kg
102 kg
95 szt
164 kg
124 szt.
104 szt.
556 kg
100 szt.
100 szt.
260 kg
324 szt.
206 kg
534 kg
48 szt.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Cena
jednostkowa
w zł netto
Cena
jednostkowa
w zł brutto
Wartość
netto w zł
Wartość
brutto w zł
860 kg
390 kg
56 szt.
62 kg
62 kg
310 szt.
128 kg
104 szt.
66 szt.
35 kg
146 szt.
80 szt.
56 szt.
strona
15
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
opak. 400g
Brokuł świeży
Kalafior świeży
Gruszki
Kiwi
Mandarynki
Pomarańcza
Truskawka
Szczypior w pęczkach
Arbuz
20 szt.
20 szt.
50 kg
35 kg
100 kg
35 kg
100 kg
50 szt
20 szt
RAZEM
………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)
…………………………………………
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ)
strona
16
1.3 ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 2:
DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lp.
Opis towaru
Ilość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mleko 3,2% - opakowanie 1l.
Masło – kostka 300 g
Śmietana 18% 400g
Ser biały, twaróg półtłusty
Ser żółty typu gołda
Serek topiony śmietankowy
100 g
Jogurty różne smaki 125 g
Twarożki homogenizowane
różne smaki 100g.
9 240 szt.
2 470 szt.
1 468 szt.
290 kg
94 kg
376 szt.
7.
8.
Cena
jednostkowa
w zł netto
Cena
jednostkowa
w zł brutto
Wartość
netto w zł
Wartość
brutto w zł
1 030 szt.
1 100 szt.
RAZEM
………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)
…………………………………………
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ)
strona
17
1.4 ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 3:
DOSTAWA PIECZYWA ORAZ WYROBÓW CUKIERNICZYCH
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lp.
Opis towaru
Ilość
1.
1934szt.
3.
Chleb krojony pszenny 1kg
(duży)
Chleb krojony pszenny 0,5
kg (mały)
Pączki
4.
5.
Ciasto drożdżowe
Drożdżówki z serem
6.
7.
Rogal
Bułka mała
8.
9.
Rogalik drożdżowy
Gąsienica drożdżowa
2.
Cena
jednostkowa
w zł netto
Cena
jednostkowa
w zł brutto
Wartość
netto w zł
Wartość
brutto w zł
330 szt.
1966
szt.
53 kg
1130
szt.
410 szt.
2610
szt.
960 szt.
35 kg
RAZEM
………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)
…………………………………………
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ)
strona
18
1.5 ARKUSZ KALKULACYJNY DLA ZADANIA NR 4:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, RÓŻNYCH
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lp.
Opis towaru
Ilość
1.
2.
3.
4.
Ryż długoziarnisty op.1kg
Kasza jęczmienna op.1kg
Kasza manna op.1kg
Makaron świder/rurka op. 6
kg
Płatki kukurydziane
śniadaniowe wzbogacone
witaminami i żelazem –
opakowanie 1kg.
Jajka średnie
Cukier – opakowanie 1kg
Pieprz mielony –
opakowanie 20g
Liść laurowy – opakowanie
7g
Ziele angielskie –
opakowanie 15g
Majeranek – opakowanie
20g
Przyprawa Maggi – 1l
Sól – opakowanie 1kg
Majonez – opakowanie 400
ml
Kawa zbożowa –
opakowanie 150g, typu
INKA
Kisiel – opakowanie 77 g
Budyń – opakowanie 77 g
Miód wielokwiatowy
naturalny – opakowanie 500
g
Koncentrat pomidorowy opakowanie 200g
Kakao – opakowanie 100g
Biszkopty – opakowanie 169
g
Ciastka herbatniki BEBE(karton 48szt)
210 kg
158 kg
68 kg
142 szt
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Cena
jednostkowa
w zł netto
Cena
jednostkowa
w zł brutto
Wartość
netto w zł
Wartość
brutto w zł
62 szt.
5746 szt.
866 kg
170 szt.
40 szt.
40 szt.
40 szt.
22 szt.
222 szt.
134 szt.
110 szt.
1286 szt.
1564 szt.
74 szt.
412 szt.
28 szt.
74 szt
78 opak
strona
19
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Czekolada mleczna 100 g
Olej kujawski 1l
Herbata granulowana 100g
Krem czekoladowoorzechowy – opakowanie
350g
Mąka pszenna – opakowanie
1 kg
Mąka ziemniaczana –
opakowanie 500g
Śledź w pomidorach
(puszka)
Filet z mintaja bez wody
Makrela wędzona
Zupa pieczarkowa w proszku
– opakowanie 60g
Barszcz biały w proszku –
opakowanie 45 g
Rosołki w kostkach 120g
Kwasek cytrynowy –
opakowanie 60g
Paprykarz – opakowanie
300g
Kotlet rybny
Paluszki rybne-opakowanie
250g
Płatki ryżowe – opakowanie
0,5 kg
Płatki owsiane –
opakowanie 0,5kg
Płatki czekoladowe kulki –
opakowanie 0,5kg
Sok wieloowocowy
zagęszczony 5 l
Przyprawa do zup i sosów
Warzywko 200g
Wafle przekładane pako.
Bułka tarta – opakowanie
0,5 kg
Lizak 5g
Wołowina w tłuszczu –
0,5kg słoik
Groch połówki – opakowanie
400g
Makaron nitki – opakowanie
400g
Papryka słodka w proszku –
opakowanie 100g
Marmolada – opakowanie
0,5kg
Soczki wielosmakowe –
opakowanie 0,35 l
Jajko czekoladowe z
zabawką w środku
Kasza jęczmienna
opakowanie 1 kg
200 szt.
390 szt.
56 szt.
116 szt.
600 kg
80 szt.
86 szt.
56 kg
22 kg
194 szt.
274 szt.
94 szt.
60 szt.
42 szt.
33 kg
128 szt
146 szt.
70 szt.
50 szt.
114 szt
308 szt.
498 szt.
160 szt
1000 szt.
200 szt.
62 szt.
206 szt
140 szt.
78 szt.
600 szt.
250 szt.
158 kg
strona
20
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Ciepłe lody 100g
Sos pieczarkowy w proszku
– opakowanie 30g
Sosy pieczeniowe
Fix do gulaszu
Fix do spagetti
Zacierka 250g
250 szt.
232 szt.
400 szt.
200 szt.
100 szt
48 szt
RAZEM
………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)
…………………………………………
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ)
strona
21
1.6 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b,
74-300 Myślibórz
WYKONAWCA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stosownie do treści art. 44 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oświadczam(y), że spełniam(y)
warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczam(y), że nie zachodzą w stosunku do mnie (nas) podstawy do wykluczenia z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn określonych w art.
24, ust. 1 ustawy Pzp.
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y)
odpowiedzialności karnej z art. 247 kodeksu karnego.
……………………………………….
Miejsce i data
własnoręcznym(i)
podpisem/ami
świadomy/i
........................................................
pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy
strona
22
Przedszkole Publiczne nr 1 w Myśliborzu
ul. Lipowa 18 b, 74-300 Myślibórz
„Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP.PP1.2.2011
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
WZÓR UMOWY
„Dostawa żywności do kuchni Przedszkola Publicznego nr 1
w Myśliborzu”
strona
23
UMOWANR …………………
na dostawę żywności do kuchni przedszkola nr 1 w Myśliborzu
zawarta w dniu ............. w Myśliborzu pomiędzy:
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Myśliborzu
Adres: ul. Lipowa 18 b, 74- 300 Myślibórz
Tel./ fax: 95 747 22 77
e- mail : [email protected]
NIP 597 – 17 – 22 - 170
REGON 320928036
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego występuje:
Marzena Gerwatowska – Dyrektor
a
................................................................................................
................................................................................................
będącym płatnikiem podatku VAT (NIP ...........................),
zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
1. ..................................................
- .......................................
2. ..................................................
- .......................................
Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Dostawa żywności do kuchni Przedszkola
Publicznego nr 1 w Myśliborzu” w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta
Wykonawcy, oraz na podstawie:
1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ.
759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”,
2. dokumentacji przetargowej,
3. oferty Wykonawcy,
strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania systematyczną
dostawę żywności – w okresie od zawarcia umowy do 31 lipca 2013 roku – do kuchni Przedszkola
Publicznego nr 1 w Myśliborzu. W okresie realizacji umowy została przewidziana miesięczna przerwa
w jej wykonywaniu – w okresie wakacyjnym, tj. od 1 lipca 2012 do 31 lipca 2012r. Dostarczane
produkty będą służyły do przygotowywania posiłków dla 100 osobowej grupy dzieci uczęszczających
do Przedszkola.
2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części (zadania):
1) Zadanie nr 1 – Dostawa warzyw oraz owoców,
Część zamówienia dotyczy dostarczania warzyw i owoców świeżych oraz przetworzonych, w tym
mrożonych mieszanek warzywnych. Dostawy będą realizowane ze średnią częstotliwością raz w
tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie przy użyciu środka transportu
spełniającego wymagania sanitarne do przewozu tego typu artykułów spożywczych. Szczegółowy
asortyment wraz z określeniem ilości poszczególnych produktów stanowi załącznik nr 1.2 do
SIWZ.
2) Zadanie nr 2 – Dostawa produktów mleczarskich,
Część zamówienia dotyczy dostawy mleka oraz jego przetworów, w tym m.in. twarogów,
jogurtów, serów twardych, masła. Dostawy będą realizowane każdego dnia funkcjonowania
Przedszkola. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy przy użyciu środka transportu
spełniającego wymagania sanitarne do przewozu tego rodzaju artykułów spożywczych.
strona
24
Szczegółowy asortyment wraz z określeniem ilości poszczególnych produktów stanowi załącznik
nr 1.3 do SIWZ.
3) Zadanie nr 3 – Dostawa pieczywa oraz wyrobów cukierniczych,
Część zamówienia będzie dotyczyła dostawy m.in. chleba, bułek, drożdżówek, pączków, ciasta
drożdżowego. Dostawy będą realizowane każdego dnia funkcjonowania Przedszkola w okresie
obowiązywania umowy, przy użyciu środka transportu spełniającego wymagania sanitarnego do
przewozu tego typu produktów. Szczegółowy asortyment wraz z ilością produktów stanowi
załącznik nr 1.4 do SIWZ.
4) Zadanie nr 4 – Dostawa artykułów spożywczych różnych.
Część zamówienia dotyczy dostawy różnych produktów spożywczych, w tym m.in. kasz, ryżu,
mąki, makaronów, przypraw, słodyczy, zup w proszku, cukru, oleju. Dostawy będą realizowane ze
średnią częstotliwością raz w tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany realizować dostawy przy
użyciu środka transportu spełniającego wymagania sanitarne do przewozu tego typu produktów.
Szczegółowy asortyment wraz z określeniem ilości poszczególnych produktów stanowi załącznik nr
1.5 do SIWZ.
3. Zakres przedmiotu umowy może stanowić jedno lub kilka zadań określonych w ust. 2.
1.
2.
3.
4.
5.
§2
Odpowiedzialność Wykonawcy. Jakość dostaw.
Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe oraz
sanitarne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, na każdym etapie
realizacji zamówienia, certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających jakość oraz
przydatność do spożycia dostarczanych produktów – jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wykonawca jest zobowiązany posiadać stosowne świadectwa lub certyfikaty.
Wymagania dotyczące jakości oferowanych produktów określają w szczególności:
1) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. Nr 171,
poz. 1225, z późn. zm.);
2) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17,
poz. 127, z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z
2001r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spożywczych (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 966, z późn. zm.).
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu przy realizowaniu dostaw
spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. Wymagania dotyczące środków transportu
żywności określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku (Dz.U. z 2003 roku nr
21, poz. 179 ze zmianami) w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu
żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych
składników żywności.
W razie stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze dostawy Zamawiający jest uprawniony
do odmowy przyjęcia wadliwego towaru i żądania jego wymiany na wolny od wad, pod rygorem
naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości brutto wadliwego towaru za każdą rozpoczętą
godzinę zwłoki w wymianie, maksymalnie do wartości brutto wadliwego towaru, jednak nie mniej niż
100 zł.
W razie dostarczenia towaru środkiem transportu nieodpowiednim do przewozu żywności
Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia wadliwej dostawy i żądania dostawy
odpowiednim środkiem transportu, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości
brutto dostawy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w wymianie, maksymalnie do wartości brutto
dostawy, jednak nie mniej niż 100 zł.
§3
Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zrealizowania
zadania oraz terminowego dokonywania płatności.
strona
25
2. W przypadku nieterminowego dokonywania płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania minimum 60% zamówienia.
4. Zamawiający potwierdzi pisemnie każdą przyjętą dostawę z określeniem rodzaju towaru, ilości oraz
ceny. Dokument będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§4
Termin realizacji umowy
1. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony.
2. Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uznany będzie dzień podpisania umowy.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (umowy) uznany będzie dzień 31.07.2013r.
§5
Wynagrodzenie
1. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie:
1) Za wykonanie Zadania nr … pod nazwą ………………, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej ………… zł netto; po uwzględnieniu należnego
podatku VAT w kwocie …………. zł brutto; słownie: …………………………………………………………………
(w tym miejscu może zostać określone wynagrodzenie dla
kolejnych zadań, w przypadku gdy jeden Wykonawca będzie realizował więcej niż jedno zadanie
stanowiące przedmiot zamówienia)
2) Za wykonanie zadania …
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane w częściach raz w miesiącu na
podstawie rzeczywiście wykonanych w danym okresie dostaw. W uzasadnionych przypadkach
Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może wystawić faktury dwa razy w miesiącu.
3. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktur nastąpi na
podstawie polecenia przelewu, w terminie do 14 dni od dnia złożenia do Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 597 – 17 – 22 – 170 oraz, że
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP .................................. i jest
uprawniony do wystawiania faktur VAT.
§6
Przerwa w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający przewidział przerwę w realizacji umowy w okresie od 1 lipca 2012 do 31 lipca 2012r.
1.
2.
3.
4.
5.
§7
Kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10% wartości brutto umowy lub zadania w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub
zadania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości i okolicznościach opisanych w § 2, ust. 4 i 5;
3) w wysokości 100 % wartości brutto wadliwego towaru, jednak nie mniej niż 100 zł, jeżeli wynik
badania jakości towaru w toku kontroli prewencyjnej lub reklamacji wykaże nie spełnianie
wymagań jakościowych.
Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy lub zadania,
pomniejszonych o wartość zrealizowanych dostaw, w przypadku odstąpienia od umowy lub zadania
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem § 3, ust. 3.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub wynika z innych tytułów niż zastrzeżone kary
umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby trzecie.
strona
26
6.
Za niedotrzymanie terminu płatności faktur Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki
ustawowe.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zadania w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
1) trzykrotnego nieusprawiedliwionego przekroczenia terminów dostaw przez Wykonawcę;
2) dwukrotnego dostarczenia towaru nie spełniającego wymagań jakościowych, potwierdzone
wynikami badań w toku kontroli prewencyjnej lub reklamacji;
3) ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy;
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub zadania
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub zadania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub zadania Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanych dostaw.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zadania w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o następujących okolicznościach:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przez ponad 10 tygodni od upływu
terminu płatności;
2) odbiorca trzykrotnie odmówił odbioru dostawy bez uzasadnionych przyczyn, o których mowa
w § 2 umowy.
W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub zadania Zamawiający zapłaci jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu zrealizowanych dostaw.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień w ust.3.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki
takiej zmiany (art. 144 Prawo zamówień publicznych).
Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający a 1 egz. Wykonawca.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) SIWZ oraz zmiany do tej SIWZ,
2) oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY :
WYKONAWCA :
strona
27