Technika cyfrowa i impulsowa

Komentarze

Transkrypt

Technika cyfrowa i impulsowa
Karta Opisu Przedmiotu
Studia podyplomowe
ELEKTROTECHNIKA, specjalność: ELEKTRONIKA
Nazwa przedmiotu
TECHNIKA CYFROWA i IMPULSOWA
Subject Title
DIGITAL AND IMPULSE ELECTRONICS
Semestr
ECTS (pkt.)
4
II
Nazwy przedmiotów
Kod przedmiotu
TC2
Podstawy elektroniki, elektrotechniki, elektronika analogowa.
1. Ma wiedzę w zakresie układów elektronicznych analogowych.
Ma podstawową wiedzę w zakresie stanów przejściowych i sygna2.
łów szerokowidmowych.
Potrafi wykorzystać poznane metody matematyczne do analizy pro1.
stych układów elektronicznych.
Wiedza
Wymagania
wstępne w zakresie przedmiotu
Tryb zaliczenia przedmiotu
Egzamin
Umiejętności
2.
Kompetencje
społeczne
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Program przedmiotu
Forma zajęć
Liczba godzin zajęć w semestrze
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
20
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO.
Seminarium
Treści kształcenia
Wykład
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sposób realizacji
Tematyka zajęć
Własności diody i tranzystorów jako elementów przełączających. Klucze, przełączniki analogowe.
Generatory sygnałów niesinusoidalnych, prostokątnych, liniowo-narastających.
Układy generatorów scalonych. Generatory programowalne.
Układy przemiany częstotliwości. Mieszacze częstotliwości, powielacze częstotliwości, układy z pętlą fazową PLL.
Systemy liczbowe, algebra logiki. Operacje arytmetyczne i logiczne. Funktory bramek logicznych. Analiza i synteza prostych układów kombinacyjnych.
Układy pamięciowe. Rejestry, pamięci RAM, ROM. Podział pamięci RAM, budowa
pamięci RAM.
Układy pamięciowe ROM. Przegląd pamięci ROM. Nieinformatyczne zastosowania
pamięci stałych.
Przetwarzanie A/C i C/A. Przetworniki C/A, przegląd niektórych rozwiązań przetworników C/A.
Układy pamięciowe. Rejestry, pamięci RAM, ROM. Podział pamięci RAM, budowa
pamięci RAM.
Przetwarzanie A/C i C/A. Przetworniki C/A, przegląd niektórych rozwiązań przetworników C/A.
Parametry przetworników A/C i C/A. Układy próbkująco-pamiętające.
9.
10.
Liczba godzin zajęć w semestrze
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
1
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego.
Zna i rozumie działanie i metodykę projektowania elementów elektronicznych, cyfrowych i impulsowych (W).
Zna metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w
2. tym metody komputerowego wspomagania projektowania
układów elektronicznych (W).
3. Zna sposoby pomiaru własności układów cyfrowych i impulsowych (W).
1.
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia
4.
Wie wiedzę w zakresie oceny niezawodności elementów i
układów elektronicznych analogowych i cyfrowych (W).
1.
Potrafi tworzyć modele matematyczne i fizyczne elementów
elektronicznych (W).
Umiejętności
Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematycz2. ne elementów w symulacji komputerowej pracy układów
elektronicznych analogowych i cyfrowych (W).
Kompetencje
społeczne
1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (W).
2. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną (W).
Metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony przy pomocy prezentacji w formie elektronicznej.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego.
Literatura podstawowa:
[1] PIEŃKOŚ J., TURCZYŃSKI J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych. WKŁ, 1986.
[2] FILIPKOWSKI A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT, 2006.
[3] GAJEWSKI P., J. TURCZYŃSKI: Cyfrowe układy scalone MOS. WKŁ, 1990.
[4] PRINCE B.: Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe. WNT, 1999.
[5] BARANOWSKI J., i inni: Układy elektroniczne, cz. III - Układy i systemy cyfrowe.
[6] BARANOWSKI J. i inni: Układy elektroniczne, cz. II - Układy analogowe nieliniowe i impulsowe.
Literatura uzupełniająca:
[1] KALISZ J.: Podstawy elektroniki cyfrowej. WKŁ, 2007.
[2] HALKIAS G., J. MILLMAN: Układy scalone analogowe i cyfrowe.
[3] POCHOPIEŃ B.: Podstawy techniki cyfrowej w zadaniach. WSzB. 2005.
[4] HOLDSWORTH B.: Digital logic design. Oxford, 2006.
[5] ODON F.: Zasilanie układów elektronicznych. Zasilacze impulsowe. WNT, 1989.
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)
2
3