nuncjaTura aPoSToLSKa w rzeczyPoSPoLiTej

Transkrypt

nuncjaTura aPoSToLSKa w rzeczyPoSPoLiTej
Program
MiĘdzynarodowej
Konferencji Naukowej
NUNCJATURA APOSTOLSKA
W RZECZYPOSPOLITEJ
STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY
BIAŁYSTOK, 7-9 października 2010 r.
2
Patronat honorowy
Patronat Honorowy
J. E. Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce
J. E. Abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski
J. E. kard. Józef Glemp, Prymas-Senior
J. E. Abp Prof. dr hab. Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki
J. E. Bp Prof. dr hab. Jan Kopiec
J. M. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
J. M. Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Henryk Litwin, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dr Wojciech Biliński, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
Skrócony program Konferencji:
3
Skrócony program Konferencji:
7 października 2010 r. (czwartek)
14:00 – uroczysta Msza Święta w intencji śp. Ojca
Prof. Damiana Wojtyski
15:30 – uroczyte rozpoczęcie konferencji (Hotel „Branicki“)
16:30-18:15 – obrady
18:15-18:45 – dyskusja
19:00 – uroczysta kolacja (Restauracja Hotelu „Branicki“)
8 października 2010 r. (piątek)
9:00-10:15 – obrady (Hotel „Branicki“)
10:15-11:00 – dyskusja, przerwa kawowa
11:00-12:30 – obrady
12:30-13:00 – dyskusja
13:15
–obiad (Restauracja Hotelu „Branicki“)
15:00-17:15 – obrady
17:15-17:45 – dyskusja
18:00 – kolacja (Restauracja Hotelu „Branicki“)
9 października 2010 r. (sobota)
9:00-10:30 – obrady (Hotel „Branicki“)
10:30 – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
4
7 października 2010 r., czwartek
7 października 2010 r.,
czwartek
(Hotel „Branicki”, ul. Zamenhofa 25, Białystok)
Godz. 14:00
– uroczysta Msza Święta w intencji
śp. OJCA Damiana Wojtyski
(Stary Kościół Farny)
godz. 15:30 – obrady (Hotel „Branicki”, ul. Zamenhofa 25)
PRZYWITANIE:
• Prof. dr hab. TERESA CHYNCZEWSKA-HENNEL
• Jego Ekscelencja Abp Prof. dr hab. EDWARD OZOROWSKI,
Metropolita Białostocki
• Jego Magnificencja Prof. dr hab. JERZY NIKITOROWICZ,
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
WYSTĄPIENIA:
• Jego Ekscelencja Ks. Abp CELESTINO MIGLIORE, Nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce
• Jego Ekscelencja Ks. Abp JÓZEF KOWALCZYK, Prymas
Polski
• Jego Eminencja Ks. Kard. JÓZEF GLEMP, Prymas-Senior
• Ojciec WALDEMAR LINKE, Prowincjał Pasjonistów
• HANNA MARTA LITWIN, Wspomnienie o śp. O. Henryku
Wojtysce
7 października 2010 r., czwartek
5
7 października 2010 r.,
czwartek
(Hotel „Branicki”, ul. Zamenhofa 25, Białystok)
16:30-18:15 – obrady
•
•
•
•
•
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Historia publikacji akt nuncjatury Apostolskiej w Polsce
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Nuncjatura warszawska w II
Rzeczypospolitej
Ks. Bp Prof. dr hab. Jan Kopiec, Stan badań nuncjatury polskiej na tle porównawczym (nuncjatura niemiecka)
Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Źródła informacji dyplomatów papieskich
Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Fitych, Metoda badań tożsamości
nuncjatur potrydenckich
18:15-18:30 – dyskusja
19:00 – uroczysta kolacja (Restauracja Hotelu „Branicki“)
6
8 października 2010 r., piątek
8 października 2010 r.,
piątek
9:00-10:15 – obrady
•
•
•
•
•
Ks. Prof. dr hab. Alojzy Szorc – Damian Henryk Wojtyska jako
badacz Hozjański
Prof. dr hab. Barbara Przybyszewska – Jarmińska, Relacje nuncjuszy w Polsce XVI – XVII wieku – źródło do badań historii
Dr Henryk Litwin, Krąg korespondentów nuncjusza Antonia
Santa Croce
O. Dr Paweł Zając (OCD), Polska i Polacy w korespondencji
nuncjusza Jana Andrzeja Archettiego, 1775-1784
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Działalność nuncjusza
Franciszka Martellego 1675-1681
10:15-11:00 – dyskusja, przerwa
11:00-12:30 – obrady
•
•
•
•
Prof. dr hab. Ryszard Skowron, Współpraca nuncjuszy apostolskich w Polsce z dworem madryckim w latach 1578-1598. W kręgu koncepcji politycznych i praktyki dyplomatycznej
Dr Wojciech Biliński, Władysław Skrzyński – pierwszy ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Prof. dr hab. Wojciech Kęder, Od Viscontiego do Garampiego
– nuncjatura warszawska w pierwszym okresie panowania króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1772
Prof. dr hab. Volodymyr Aleksandrovych, Dokument nuncjusza Germanika Malaspiny dla cechu malarzy katolickich we
Lwowie w roku 1592
8 października 2010 r., piątek
•
•
7
Prof. dr hab. Ewa Dubas - Urwanowicz, Działalność polityczna Annibala z Kapui podczas bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego
Prof. dr hab. Walentyna Sobol, Ukraińskie badania nad nuncjaturą
12:30-13:00 – dyskusja
13:15 – obiad Restauracja Hotelu „Branicki“
15:00-17:15 – obrady
•
•
•
•
•
•
•
Prof. dr hab. Miroslaw Nagielski, Kandydatura Aleksandra
Sokołowskiego na biskupstwo kijowskie w świetle dokumentów
nuncjatury Honorato Viscontiego
Dr Magdalena Piwocka, Próba odzyskania sum neapolitańskich
Bony w świetle dokumentów nuncjatur
O. Dr Arkadiusz Smagacz (OCD), Giuseppe Garampi (17251792) – prefekt Tajnego Archiwum Watykańskiego i nuncjusz
apostolski w Polsce
Mgr Paweł Duda, Między Altmarkiem a Lutzen. Dyplomacja
papieska wobec polityki Gustawa II Adolfa
Dr Hanna Osiecka - Samsonowicz, Akta Nuncjatury Apostolskiej jako ważne źródło do badań nad dziejami polskiej sztuki i
kultury w XVII wieku
Dr Stanisław Bogaczewicz, Dyplomatyczna misja Juliusza
Ruggieriego – nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 15651568
Dr Leszek Jarmiński, Projekt nuncjusza Malaspiny oddania do
dyspozycji Filipa II szwedzkiego portu Elsborg (Älrsborg)
17:15-17:45 – dyskusja
18:00 – kolacja Restauracja Hotelu „Branicki“
8
9 października 2010 r., sobota
9 października 2010 r.,
sobota
9:00-10:45 – obrady
•
•
•
•
•
•
Ks. Dr Tadeusz Krahel, Diecezja wileńska w badaniach Księdza Profesora Damiana Wojtyski
Ks. Dr Andrzej. Borkowski, Patriarcha Melecjusz Pigas a Rzym
Dr Konrad Kuczara, Życie i działalność Petrosa Arkudiosa
1562/63-1633
Dr Maria Domin, Nuncjusz Francesco Buonvisi i O. Pallavicini
jako współtwórcy przymierza antytureckiego 1683 r.
Dr Mariusz Drozdowski, Powstanie Chmielnickiego w relacjach
nuncjusza Jana Torresa
Mgr Katarzyna Wiszowata – Walczak, Nuncjatura Pietro Vidoniego 1652-1660
10:30-11:00 – dyskusja, podsumowanie i zamkniecie konferencji
9
Organizatorzy Konferencji:
Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w. UwB
Katedra Teologii Katolickiej UwB
Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
Konferencja finansowana przez:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Katedrę Teologii Katolickiej UwB,
Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB
Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel,
Abp Ks. Prof. dr hab. Edward Ozorowski
Sekretarze Konferencji:
Ks. Dr Tadeusz Kasabuła
Mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak
Dr Mariusz Drozdowski
e-mail:
[email protected]
C
A – Hotel „Branicki“, Zamenhofa 25 – miejsce obrad
B – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Warszawska 46
C – Stary Kościół Farny
A
B
Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej.
Stan badań i perspektywy
Białystok, 7-9 października 2010 r.