Zapytanie ofertowe nr OPS - ZP/18/2012 (dotyczy zamówienia druku

Transkrypt

Zapytanie ofertowe nr OPS - ZP/18/2012 (dotyczy zamówienia druku
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Partyzantów 14
29 -100 Włoszczowa
tel./fax 041 39 43 261
tel 0 41 39 44 009
e- mail: [email protected]
Włoszczowa dn. 28.08.2012r.
Zapytanie ofertowe nr OPS - ZP/18/2012
(dotyczy zamówienia druku ulotek i plakatów)
I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14
29- 100 Włoszczowa
Regon 290519036
NIP 656-18-11-058
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku ulotek wraz z dostawą do siedziby
Zamawiającego, w ramach projektu „Nie bądź obojętny”, finansowanego z środków własnych oraz
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Format ulotki A4, dwustronny, czarno- biały, papier kredowy (gramatura 135 gsm- błysk),
sztuk: 2000, projekt graficzny- we własnym zakresie- zostanie dostosowany do wymagań drukarni.
2.2 Format plakatu A3, jednostronny, kolorowy, papier kredowy (gramatura 135 gsm- błysk),
sztuk: 25, projekt graficzny- we własnym zakresie- zostanie dostosowany do wymagań drukarni.
2.3 Format ulotki A4, dwustronny, kolorowy, papier kredowy (gramatura 135 gsm- błysk), sztuk:
1300, projekt graficzny- we własnym zakresie- zostanie dostosowany do wymagań drukarni.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku w
wymaganym formacie.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania podmiotu zamówienia: ulotki do 12.09.2012r., plakaty do 28.09.2012r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e- mail:
[email protected] , za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ,ul.Partyzantów 14, 29 -100 Włoszczowa
lub faksem na nr: 041 39 43 261, do dnia 03.09.2012r. wraz z załączoną kserokopią wypisu
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.09.2012r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we
Włoszczowie oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.ops-wloszczowa.pl .
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie http://www.ops-wloszczowa.pl .
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 60%
2 - Jakość wydruku 40%.
VII.
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem http://www.ops-wloszczowa.pl , oraz poczty
elektronicznej na podany przez Wykonawcę adres.
VIII.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Anna Popczyk pod numerem telefonu: 0 41 39 43 261 wew. 34
oraz pod adresem e- mail: [email protected]
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia druku ulotek i plakatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej,
29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14
WYKONAWCA:.................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)
ADRES:.................................................................................................................................................
( dokładny adres wykonawcy/firmy)
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):
...........................................................................................................................................
(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)
TEL./FAX. ...........................................................................................................................................
( dokładne numery telefonu oraz numer faksu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot.
niniejszego postępowania)
adres e-mail wykonawcy: .............................................................................................
(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący :
...................................................................................................................................................
NIP:............................................................ REGON:...................................................
Kalkulacja kosztów zamówienia do uzupełnienia przez Wykonawcę:
L.p.
Rodzaj/ ilość
Cena za 1 sztukę
1
Format ulotki A4, dwustronny, czarnobiały, papier kredowy (gramatura 135
gsm- błysk), sztuk: 2000, projekt
graficzny- we własnym zakresiezostanie dostosowany do wymagań
drukarni.
2
Format plakatu A3, jednostronny,
kolorowy, papier kredowy (gramatura
135 gsm- błysk), sztuk: 25, projekt
graficzny- we własnym zakresiezostanie dostosowany do wymagań
drukarni.
3
Format ulotki A4, dwustronny, kolorowy,
papier kredowy (gramatura 135 gsmbłysk), sztuk: 1300, projekt graficznywe
własnym
zakresiezostanie
dostosowany do wymagań drukarni.
Całkowity koszt zamówienia
Suma
Jednocześnie oświadczamy, że :
1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.
............................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela