Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Transkrypt

Szanowni Uczniowie i Rodzice!
Szanowni Uczniowie i Rodzice!
Szanowny Panie Dyrektorze! Szanowni Wicedyrektorzy
Drogie Grono Pedagogiczne i wszyscy Pracownicy Szkoły!
Szanowni Radni Gminy Włoszakowice!
Spotykamy się dzisiaj, aby rozpocząć kolejny rok szkolny - pełen oczekiwań,
nadziei, radości, emocji oraz wyzwań.
Drodzy Uczniowie! - wracacie do obowiązków, często niełatwych, ale jakże
istotnych na drodze pozyskiwania przez Was bogatych i ważnych doświadczeń.
Z drugiej strony szkoła, to nie tylko wysiłek, ale również miejsce przyjaźni,
uśmiechu, a także wielu wartości kształtujących charakter. Oprócz książkowej
wiedzy, tutaj uczycie się najcenniejszej rzeczy – życia. Warto już dziś z
optymizmem i zapałem podejść do nowego rozdziału własnej edukacji. Mam
nadzieję, że wakacje pozytywnie wypełniły Wasze myśli i dały Wam siły do
działania.
Pamiętamy o rodzicach, którzy trzymając przysłowiowe kciuki za swoje pociechy z
niepokojem, ale i z dumą patrzą jak każdego ranka ich dzieci opuszczają domy
kierując się do szkół. Bez Waszej wiary w swoje dzieci, Szanowni Rodzice, oraz
wysiłku w zapewnienie odpowiedniej atmosfery w Waszych domach,
uczniowskich osiągnięć zapewne byłoby mniej. Macie wkład w życie szkoły prawie
w każdej jej sferze, stanowicie dla niej wsparcie i pomoc, mimo że nie bywacie w
jej murach zbyt często.
Praca i codzienne zmagania, to także domena Grona Pedagogicznego i Dyrekcji.
Przed Wami Szanowni Państwo stoi ważne zadanie. Pełnicie pieczę nad uczniami.
Dbacie, by każdy młody człowiek miał szansę rozwijać się w kierunku mu
przeznaczonym. Jestem pewny, że staracie się wykonywać swój zawód jak
najlepiej potraficie, mając w pamięci jego istotę. Do Was należy również
organizacja funkcjonowania szkoły, na co nie składa się jedynie troska o uczniów,
ale także dbałość o otoczenie i warunki w jakich przebywają. Warto wymienić w
tym miejscu inwestycje oraz ważniejsze wydarzenia, którym patronowała a
niektórym z nich nadal patronuje Gmina Włoszakowice, jakie zaszły w szkołach w
minionym roku szkolnym i w okresie wakacji. Oto najważniejsze z nich:
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i
Włoszakowicach
Inwestycja obejmowała docieplenie ścian i stropodachów, częściową
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę centralnego
ogrzewania. Na zadanie Gmina Włoszakowice otrzymała dofinansowanie w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013 w wysokości 1,6 mln złotych, to jest 85% kosztów
kwalifikowalnych. Realizacja zadania pozwoliła znacznie zmniejszyć koszty
ogrzewania obiektów, a ponadto umożliwi w przyszłości wykorzystanie
alternatywnych źródeł energii. Projekt oficjalnie zakończono na początku
stycznia 2012 roku.
Orlik
14 listopada 2011 roku przy Zespole Szkół w Krzycku Wielkim otwarto
nowy kompleks boisk sportowych. Projekt zrealizowany został w ramach IV
edycji programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, który zakłada budowę
kompleksu boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.
Orlik w Krzycku Wielkim służy nie tylko uczniom Zespołu Szkół w Krzycku
Wielkim, ale również nieodpłatnie popołudniami z jego funkcjonalności
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
Hala Sportowo-Środowiskowa
9 marca 2012 roku odbyło się oficjalne otwarcie hali sportowośrodowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Realizacja inwestycji nie należała do najłatwiejszych, z tym większą więc
satysfakcją osoby zaangażowane w urzeczywistnienie projektu
uczestniczyły w uroczystości otwarcia obiektu, na który mieszkańcy naszej
gminy czekali przeszło trzynaście lat.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków budżetu Gminy
Włoszakowice, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i firmy Werner Kenkel
Sp. z o.o.. Całkowita wartość zadania 5 688 600,00 zł.
Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy gminy mogą korzystać z
nowoczesnego, pełnowymiarowego obiektu sportowego, a dzieci i młodzież
ze szkół Gminy Włoszakowice odbywać zajęcia WF. Organizowane są
również turnieje, zawody i mecze pokazowe różnych dyscyplin sportowych.
Hala posiada pełne wyposażenie w sprzęt sportowy oraz ogólnodostępną
siłownię.
Odnowienie boiska szkolnego w Bukówcu Górnym
Po długiej modernizacji, 18 czerwca br. oficjalnie oddano do użytku boisko
szkolne przy Zespole Szkół w Bukówcu Górnym. W ramach prac między
innymi wyrównano teren, wymieniono murawę oraz położono system
nawadniający. W efekcie tych zmian, uczniowie Zespołu Szkół w Bukówcu
Górnym mogą w bardziej profesjonalnych warunkach poprawiać swoje wyniki
sportowe oraz cieszyć się nimi podczas gier sportowych przeprowadzanych na
tym obiekcie.
Remont Dachu na budynku szkolnym w Dłużynie
W ramach prac budowlanych na początku sierpnia 2012 zakończono za
kwotę ok. 117 tysięcy złotych, remont dachu głównego budynku Zespołu
Szkół w Dłużynie. Wykonane prace to: wymiana pokrycia dachowego i
instalacji
odgromowej,
termomodernizacja
poddasza
budynku,
przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową, częściowa
wymiana krokwi, oczyszczenie i impregnacja więźby dachowej, dzięki
czemu szkoła prezentuje się okazalej a praca uczniów i nauczycieli w tym
budynku będzie bardziej komfortowa szczególnie w dni charakteryzujące
się skrajnymi temperaturami.
Spotkanie w Poznaniu dyrektorów szkół
1 marca 2012 r. z mojej inicjatywy doszło w Poznaniu do spotkania
dyrektorów szkół naszej gminy z Piotrem Gulewiczem - dyrektorem i
właścicielem Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz Prywatnego Gimnazjum
Gaudium et Studium, podczas którego zaprezentował on swoją szkołę oraz
m.in. realizowane metody pracy z uczniem. Na zakończeniu spotkania
odbyła się ożywiona dyskusja między dyrektorami, w której wymieniano
cenne doświadczenia.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkoły podstawowej.
W projekcie wzięły udział cztery szkoły podstawowe naszej gminy w
Bukówcu Górnym, Dłużynie, Jezierzycach Kościelnych oraz we
Włoszakowicach. Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji
edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci oraz rozwinięcie ich
zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele tych szkół od września 2011 roku
do końca czerwca 2012 roku przeprowadzili łącznie 710 dodatkowych
godzin zajęć pozalekcyjnych, a w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki doposażono na ten cel za kwotę ponad 133
tysięcy złotych wymienione wyżej szkoły w pomoce dydaktyczne, które,
nota bene, nadal będą wykorzystywane podczas zwykłych zajęć lekcyjnych.
Cyfrowa Szkoła
Celem rządowego projektu „Cyfrowa Szkoła” jest zapewnienie niezbędnej
infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych a dodatkowo
zapewnienie uczniom i nauczycielom niezbędnych kwalifikacji do
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Projekt ten będzie
realizowany w formie pilotażu do końca sierpnia 2013 roku w wybranych
polskich szkołach. Wśród nich znalazła się również Szkoła Podstawowa w
Jezierzycach Kościelnych, która jako jedyna z terenu gminy Włoszakowice
została wylosowana do udziału w tym projekcie. Dzięki częściowemu
dofinansowaniu przez gminę Włoszakowice planowany jest zakup m.in. 20
tabletów, którymi uczniowie wybranej klasy, będą posługiwać się podczas
lekcji w miejsce tradycyjnych papierowych podręczników, wykorzystując
przygotowywane na cele tego projektu oprogramowanie dydaktyczne.
E-dziennik
Począwszy od bieżącego roku szkolnego w klasach liceum
ogólnokształcącego ZSO we Włoszakowicach oraz klasach wszystkich
gimnazjów naszej gminy wprowadzono elektroniczny dziennik lekcyjny,
który całkowicie zastąpi jego dotychczasową tradycyjną papierową wersję.
Odtąd nauczyciele będą rozpoczynać lekcje trzymając w ręku nowoczesny
tablet zamiast papierowego dziennika, za pomocą którego będą
wprowadzać informacje o ocenach, frekwencji uczniów, a wychowawcy
również o wydarzeniach z życia klasy. Co więcej, udostępniamy Wam
Szanowni Rodzice, darmowe zabezpieczone hasłem konto elektronicznego
dziennika, w którym będziecie mogli monitorować wyżej wymienione
informacje dotyczące tylko i wyłącznie Waszego dziecka. Zapewniając
poufność tych danych, informuję, że nikt prócz Was i nauczyciela
wychowawcy nie będzie miał do nich dostępu. Chciałbym również
podkreślić, że wprowadzenie e-dziennika w żadnym wypadku nie ma służyć
zastąpieniu tradycyjnego, nieodzownego kontaktu rodziców ze szkołą i
nauczycielami poprzez wywiadówki lub indywidualne rozmowy. Ma być
raczej bardzo wygodnym, szybkim i praktycznym uzupełnieniem tej formy
kontaktu.
W przyszłym roku szkolnym 2013/2014 elektroniczny dziennik lekcyjny
wyprze jego tradycyjną papierową wersję również we wszystkich szkołach
podstawowych naszej gminy.
Reasumując powyższe, stwierdzam, że możemy być dumni ze wspólnie wykonanej
pracy. Wkład emocjonalny oraz materialny pomaga w powstaniu wartościowej
całości. Posiadam głęboką nadzieję, że najbliższy rok szkolny będzie obfitował w
sukcesy i że w czerwcu 2013 r., z satysfakcją podsumujemy okres, który dziś ma
swój początek.
Na zakończenie mojego przemówienia Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, abyście w
nowym roku szkolnym jeszcze lepiej nabywali to, co jest istotą dobrej edukacji:
umiejętności wyrażania myśli i przyswajania wiadomości, abyście nie bali się
podejmowania nowych wyzwań, nie bali oceny czy nawet krytyki.
Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły i Rodzicom życzę sukcesów w
życiu zawodowym i rodzinnym oraz wytrwałości w dziele wychowywania
młodych ludzi na wartościowych obywateli.
Dyrekcji życzę dodatkowo niezbędnej roztropności w zarządzaniu powierzonymi
placówkami.
Wszystkim Państwu składam też życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Dziękuję za uwagę.