wójt gminy - Urząd Gminy Skołyszyn

Transkrypt

wójt gminy - Urząd Gminy Skołyszyn
WÓJT G M I N Y
w Skoiyszynie
Zarządzenie Nr 3*72004
Wójta Gminy w Skoiyszynie
z dnia l lipca 2004 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z terenu wsi Lipnica
Górna.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220,
Nr 62, póz. 558 i Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1086, z 2003 r. Nr 80, póz. 717
1 Nr 162, póz. 1568 /, art. 13 ust. l, art. 28 ust l, art. 35 ust. l, 2, art. 37 ust. l, art. 67 ust. l i 2 pkt. l,
art. 70 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r.
Nr 46. póz. 543, z 2001r. Nr 129, póz. 1447, Nr 154, póz. 1800 z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 74,
póz. 676, Nr 113, póz. 984, Nr 126, póz. 1070, Nr 130, póz. 1112, Nr 153, póz. 1271, Nr 200,
póz. 1682 i Nr 240, póz. 2058, z 2003 r. Nr l, póz. 15, Nr 80, póz. 717, 720 i 721, Nr 96, póz. 874,
Nr 124, póz. 1152, Nr 162, póz. 1568, Nr 203, póz. 1966 i Nr 217, póz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6,
póz. 39, Nr 19, póz. 177, Nr 91, póz. 870 i Nr 92, póz. 880 / oraz w wykonaniu Uchwały
Nr 11/27/00 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr Yl/36/2003 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia
31 marca 2003 r. - Wójt Gminy w Skołyszynie z a r z ą d z a , co następuje :
§ l
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną wymienioną w wykazie stanowiącym
załącznik Nr l - do niniejszego zarządzenia-w drodze przetargu.
2. Na nieruchomości o której mowa w ust. l - znajduje się : budynek byłej szkoły podstawowej,
ogrodzenie, studnia kopana.
§ 2
Wykaz o którym mowa w § l - podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Skołyszynie w okresie od dnia 6 lipca 2004 r. do dnia 26 lipca 2004 r. a ponadto informację
o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY
wSkolyszynie
Załącznik Nr l do Narządzenia Nr 3 r '2004
Wójta Gminy w SkoKs/ynic i. dnia l lipca 2004 r.
sprawie sporząd/enja wykazu nieruchomości
pr/eznaczonych do sprzeda/y.
WYKAZ
nieruchomości położonej na lercnie wsi Lipnica Góma pr/oznaczonej do sprzedaż)
Oznaczenie
nieruchomości według
księgi oraz katastru
nieruchomości
!
Powie rzchnia
nierucho mości
2
KW. numer : 52.880
Woj. Podkarpackie
Gmina Skołvszvn
Jedn ewid. Skołyszyn
Obręb: Lipnica Górna
Mienie Komunalne
Gmin\ Skołyszyn -
- d/, nr 313
0.1 100 te
Opis nieruchomości
3
Nieruchomość położona przy drodze o nawierzchni
gruntowej utwardzonej. Leży w terenie o znacznym
spadku w kierunku południowym Północna część
działki jest zabudowana budynkiem byłej szkoły
podstawowej Kształt działki jest regularny. Teren
działki jest ogrodzony Na działce znajduje się
studnia kopana. Nieruchomość leży w terenach
uzbrojonych w sieci : elektryczna, woda z ujęcia ze
studni kopanej, gazowa.
;
Budynek obiekt po byłej szkole podstawowej.
parterowy, częściowo podpiwniczony, wolno
stojący, wzniesiony w latach 40 - tych. Fundamenty
budynku i ściany piwnic są wykonane z kamienia
polnego ułożonego na zaprawie. Ściany nośne
i działowe konstrukcji drewnianej. Ściany
zewnętrzne z bali drewnianych, strop belkowy
szalowany od spodu deskami z warstwą ocieplającą
z mieszaniny żużla i wapna, Dach dwuspadowy
konstrukcji drewnianej. krvt\ dachówką cementową
Budynek jest wyposażony w instalację : elektryczną
i gazową, /użycie łączne budynku : 78.27 %.
Parametr, techniczne budynku :
pow. zabudowy - 165.70 m2
pow. użytkowa- 146.00 m:
kubatura- 803,00 nr
*
-
:
Przeznaczenie
Terminy
nieruchomości w planie zagospodarowania
miejscowym i sposób jej nieruchomości
zagospodarowania
4
M R j - tereny
budownictwa
mieszkaniowego
jednorodzinnego - wg.
dotychczasowego
Miejscowego Planu
/agospodarowania
Przestrzennego
zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy
w Skołyszynie
Nr YI/23/93 z dnia
28 lipca 1993 r. oraz
aktualnie
obowiązującego
studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Skołyszyn
zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1Y/32/01
z dnia 30 sierpnia 2001
r. Rady Gminv
w Skołyszynie
Miejscowy Plan
Zagospodarowan ia
Przestrzennego Gminy
Skołyszyn - stracił moc
z dniem 1.01. 2004 r.
Cena nieruchomości
5
6
W ciągu dwóch lit od Cena nieruchomości :
daty zawarcia umowy 15.250,00. - z ł
sprzedaży.
w tym
Grunt: 3. 112.50. -zł
Składniki: 12 137,50. -zł
Cena płatna jednorazowo
najpóźniej do dnia zawarcia
umowy sprzedaży
Koszty sporządzenia umowy
+ inne koszty jeżeli wystąpią
pokrywa nabywca
nieruchomości.
WÓJT
fli/?~\f\~f/\[ '/r/*) f
a*m^\!gt.jS9*skt
Informacja
o pr/cznaczeniu
nieruchomości do
sprzedaży.
7
Sprzedaż nieruchomości
w drodze przetargu.

Podobne dokumenty