Komunikat w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Surowcowy

Transkrypt

Komunikat w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Surowcowy
01.02.2017 r.
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Surowcowego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o
następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Surowcowego:
1. w art. 1 w ust. 5 zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy powołanej w tym ustępie i
ustęp ten otrzymuje brzmienie:
„5. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn.
zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz w przypadkach, o których mowa w art. 37.”.
2. w art. 2 w pkt 10) zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy powołanej w tym punkcie i
punkt ten otrzymuje brzmienie:
„10) Instytucji Kredytowej
- oznacza to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z
późn. zm),”.
3. w art. 2 pkt 12) otrzymuje brzmienie;
„12) Rozporządzeniu
– oznacza to rozporządzenie wydane przez właściwego ministra na podstawie
delegacji określonej w art. 154 ust. 6 Ustawy, dotyczące dokonywania przez
fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty
pochodne oraz niektóre prawa majątkowe,”.
4. w art. 2 po pkt 12) dodaje się pkt 12a) w brzmieniu:
„12a) Rozporządzeniu
231/2013
– oznacza to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19
grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących
prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i
nadzoru (Dz.Urz. UE L 83 z 22.03.2013),”.
5. w art. 2 w pkt 13) zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy powołanej w tym punkcie i
punkt ten otrzymuje brzmienie:
„13) Rynku
Zorganizowanym
– oznacza to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym
system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki
zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych
transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w
którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o
którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.),”.
6. w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
Strona 1 z 3
„1. Depozytariusz wykonuje swoje funkcje na podstawie umowy.
2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie i Rozporządzeniu 231/2013, niezależnie od
Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu.”.
7. w art. 10 w ust. 2 zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy powołanej w tym ustępie i
ustęp ten otrzymuje brzmienie:
„2. Wpłaty na Certyfikaty żadnej z emisji nie będą zbierane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).”.
8. w art. 19 w ust. 7 w pkt 1) w związku z nowelizacją ustawy powołanej w tym ustępie zmienia się tytuł i
dziennik ustaw tej ustawy z tytułu i dziennika ustaw „Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015
r., poz. 233 z późn. zm.)” na tytuł i dziennik ustaw „Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171
z późn. zm.),”.
9. w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych,
gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii
Europejskiej, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do
OECD.”.
10. w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody Funduszu powiększają Wartość Aktywów Funduszu i nie są wypłacane Uczestnikom Funduszu.”.
11. w art. 25 w ust. 1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„9) wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, w tym
koszty prowadzenia rejestru Aktywów Funduszu, koszty przechowywania Aktywów Funduszu, prowizje i
opłaty pobierane przez Depozytariusza, wynagrodzenie za dokonywanie weryfikacji wyceny Aktywów
Funduszu,”.
12. w art. 26 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„6. Do dnia 30 kwietnia 2017 roku wynagrodzenie zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny według
następującego wzoru:”.
13. w art. 26 po ust. 7 dodaje się ust. 7a.-7d. w brzmieniu:
„7a. Od dnia 1 maja 2017 roku Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników
zarządzania Funduszem osiągniętych w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu
rozliczeniowego. Od tego dnia zaprzestaje się naliczania wynagrodzenia zmiennego z zastosowaniem zasad
określonych w ust. 6-7. Z zastrzeżeniem ust. 7c, okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
7b. Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy
okresu rozliczeniowego według następującego wzoru:
m 


LD j 



  LC( m1) 
WZ  max 0; 20%   WAj  WN ( j 1)  1  R j *
365


j 1 




gdzie:
WZ
– wynagrodzenie zmienne, max {a; b} – oznacza wyższą z dwóch wartości a i b,
j
– kolejny Dzień Wyceny, przy czym j=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny w danym okresie
rozliczeniowym, w którym pobrane zostało wynagrodzenie zmienne lub ostatni dzień
poprzedniego okresu rozliczeniowego, jeśli wynagrodzenie zmienne nie było jeszcze pobrane
w danym okresie rozliczeniowym,
m
– liczba Dni Wyceny od Dnia Wyceny w danym okresie rozliczeniowym, w którym
wynagrodzenie zmienne pobrane zostało po raz ostatni lub od ostatniego dnia poprzedniego
okresu rozliczeniowego, jeśli wynagrodzenie zmienne nie było jeszcze pobrane w danym
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
Strona 2 z 3
okresie rozliczeniowym,
Rj
– stopa referencyjna równa 7%,
WAj
– Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat przed naliczeniem
wynagrodzenia zmiennego w j-tym Dniu Wyceny,
WN(j-1)
– Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w Dniu Wyceny
poprzedzającym j-ty Dzień Wyceny,
LDj
– liczba dni kalendarzowych pomiędzy Dniem Wyceny poprzedzającym j-ty Dzień Wyceny a jtym Dniem Wyceny,
LC(m-1)
– liczba Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz i nieumorzonych w Dniu Wyceny
poprzedzającym m-ty Dzień Wyceny.
7c. W roku kalendarzowym 2017 ustala się okres rozliczeniowy przypadający pomiędzy 1 maja 2017 roku a
31 grudnia 2017 roku. W przypadku likwidacji Funduszu ostatni okres rozliczeniowy kończy się z upływem
Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
7d. Wynagrodzenie zmienne jest płatne przez Fundusz każdorazowo, w terminie 7 dni roboczych po Dniu
Wyceny oraz po ostatnim dniu kalendarzowym okresu rozliczeniowego, w których jego wartość była
dodatnia.”
14. w art. 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Towarzystwo może podjąć decyzję o naliczaniu i pobieraniu wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia
zmiennego według stawek niższych niż określone w ust. 2, ust. 6 oraz ust. 7b.”.
15. w art. 29 w ust. 2 zmienia się na aktualny numer dziennika ustaw, ustawy powołanej w tym ustępie i
ustęp ten otrzymuje brzmienie:
„2. Wycena Aktywów i ustalenie zobowiązań Funduszu odbywają się w każdym Dniu Wyceny oraz na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy
inwestycyjnych, to znaczy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1047, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem, o którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Wartość
Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania.”.
Zmiany statutu Funduszu (za wyjątkiem zmiany wskazanej w pkt 8 i 9 powyżej, która wchodzi w
życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 1 maja 2017 r.) wchodzą w życie z
dniem ogłoszenia tj. w dniu 1 lutego 2017 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-2228-027,kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102
Strona 3 z 3