1 Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Transkrypt

1 Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Zamawiaj cy:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego
ul. Ko cielna 13
41 – 200 Sosnowiec
Regon: 000288544
NIP: 644 – 001 – 18 – 44
Tel. (032) 266 08 85
Fax (032) 266 11 24
Znak: ZP/20/2008
www.imp.sosnowiec.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o warto ci poni ej kwot okre lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 p.n.: „Dostawy leków dla Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia
rodowiskowego w Sosnowcu”.
Kod przedmiotu zamówienia wg CPV 24400000 - 8
Zawarto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
specyfikacji:
INSTRUKCJA DLA OFERENTA................................................................................... 2
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .......................................................... 2
WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA .......................................... 3
KRYTERIA OCENY OFERTY ...................................................................................... 4
TERMIN WYKONANIA UMOWY.................................................................................. 4
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.......................................................... 4
OPIS ODPOWIEDNICH CZ CI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU
SK ADANIA OFERT CZ CIOWYCH......................................................................... 4
WARUNKI WP ATY I ZWROTU WADIUM.....................................................................5
MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT ................................................................... 5
TRYB UDZIELANIA WYJA NIE W SPRAWACH DOTYCZ CYCH
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ........................................ 5
TERMIN ZWI ZANIA OFERT .................................................................................... 6
MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT ........................................................................ 6
Za cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..................................................... 7
Za cznik nr 2 OFERTA.............................................................................................. 17
Za cznik nr 3 O WIADCZENIE WYKONAWCY........................................................ 29
Za cznik nr 4 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZAPOZNANIA SI
Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA .................................................................................. 30
Za cznik nr 5 PROJEKT UMOWY............................................................................. 31
Zatwierdzi :
……………………………………………………………
1
1.
INSTRUKCJA DLA OFERENTA
Zamawiaj cy:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego
ul. Ko cielna 13, 41 – 200 Sosnowiec,
zwany dalej Zamawiaj cym
zaprasza do udzia u oraz z enia oferty w przetargu nieograniczonym na Dostawy leków dla Szpitala
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu.
Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w za czniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Post powanie prowadzone jest zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)
2.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent winien zapozna si ze wszystkimi rozdzia ami oraz za cznikami sk adaj cymi si
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia.
na
2. Oferent ma prawo z
tylko jedn ofert , zgodnie z wymaganiami okre lonymi w nin. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne
(zawieraj ce propozycje rozwi za alternatywnych lub wariantowych) nie b
brane pod uwag .
5. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
sk adania ofert cz
ciowych.
6. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie uzupe niaj cych.
7. Oferenci ponosz wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z
eniem oferty.
8. Ofert nale y z
na druku „OFERTA” stanowi cym za cznik nr 2 do SIWZ. Oferentowi nie wolno
dokonywa
adnych zmian merytorycznych we wzorze druku „OFERTA” opracowanym przez
zamawiaj cego. Za czniki do specyfikacji nale y wype ni ci le wed ug warunków i postanowie
SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek cz
z tych dokumentów nie dotyczy oferenta, nale y wpisa
na nich: „nie dotyczy”. Wszelkie o wiadczenia, wykazy oraz inne informacje oferenci mog sk ada
na w asnych drukach, pod warunkiem, e zostan one sporz dzone wed ug schematu druków
za czonych do specyfikacji.
9. Oferta musi by napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wype niona r cznie
nie cieralnym atramentem.
10. Oferta - pod rygorem niewa no ci - powinna by napisana w j zyku polskim oraz podpisana przez
osob upowa nion do reprezentowania oferenta. Ka da strona oferty powinna by ponumerowana,
a ka da zapisana strona powinna by parafowana przez osob podpisuj
ofert . Upowa nienie
do podpisania oferty powinno by do czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
za czonych przez oferenta.
11. Dokumenty do czone do oferty mog by przedstawione w formie orygina u lub kserokopii
po wiadczonej za zgodno z orygina em przez osob upowa nion do reprezentowania oferenta.
2
12. Wszystkie dokumenty i o wiadczenia w j zykach obcych nale y dostarczy przet umaczone na j zyk
polski i potwierdzone za zgodno przez osob upowa nion do reprezentowania oferenta.
13. Zaleca si , aby oferta by a trwale spi ta.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane i datowane w asnor cznie
przez osob podpisuj
ofert .
15. Z ona oferta b dzie jawna, za wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent sk adaj c ofert
zastrzeg (w odniesieniu do tych informacji), e nie mog by one udost pniane innym uczestnikom
post powania.
16. Je eli oferta b dzie zawiera informacje stanowi ce tajemnic przedsi biorstwa, winny by one
zgrupowane i stanowi oddzieln cz
oferty, opisan w nast puj cy sposób: „Tajemnice
przedsi biorstwa – tylko do wgl du przez zamawiaj cego”.
17. Po otwarciu z onych ofert, oferent, który b dzie chcia skorzysta z zasady jawno ci, musi
wyst pi w tej sprawie do zamawiaj cego z pisemnym wnioskiem. Zamawiaj cy niezw ocznie po
otrzymaniu wniosku udost pni do wgl du dan ofert /y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy mo e
nast pi przegl danie oferty dokona zamawiaj cy.
18. Oferty, protokó oraz wszelkie o wiadczenia i za wiadczenia sk adane w trakcie post powania mog
by przegl dane wy cznie w siedzibie zamawiaj cego.
19. Ofert wraz z wymienionymi w SIWZ dokumentami nale y umie ci w zabezpieczonej kopercie,
oznakowanej nast puj co:
- nazwa i adres wykonawcy;
- nazwa i adres zamawiaj cego
- oznaczenie „Przetarg nr ZP/20/2008”;
- napis: „Nie otwiera przed 18.07.2008r. godz. 11.30” (termin otwarcia ofert).
20. Oferent mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on przez siebie ofert pod warunkiem, e
zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
up ywem terminu sk adania ofert.
3.
WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA
W przetargu mog wzi
ust. 1 i 2.
udzia wszyscy oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22. ust. 1. oraz art. 24
W celu realizacji postanowie art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówie publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). Wykonawca do cza do oferty
nast puj ce dokumenty:
1. O wiadczenie potwierdzaj ce wiarygodno oferenta na podstawie art. 22 ust. 2, na formularzu
stanowi cym za cznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
2. Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci
gospodarczej potwierdzaj cy, e profil dzia ania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia.
Dokument uwa a si za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ
wydaj cy nie wcze niej, ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
3. Za wiadczenia z w ciwego urz du skarbowego oraz z w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze
Spo ecznych potwierdzaj ce, e oferent nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na
ubezpieczenie spo eczne lub e uzyska zgod na zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty
zaleg ych p atno ci. Za wiadczenia uwa a si za aktualne, je li zosta y wystawione nie wcze niej,
ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
4. O wiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami zamówienia i za czonym wzorem umowy oraz,
e przyjmuje ich tre bez zastrze
– zgodnie z za cznikiem nr 4 do SIWZ.
3
Dokumenty o których mowa w pkt. 1 – 4 mog by przedstawione w formie orygina u albo kserokopii
po wiadczonej za zgodno z orygina em przez osob podpisuj
ofert .
4.
KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze ofert zamawiaj cy b dzie si kierowa nast puj cym kryterium:
LP.
1.
K RYTERI UM
Cena ofertowa
R ANG A
100%
Ocena punktowa oferty.
Punktacja dla kryterium dokonywana b dzie z uwzgl dnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków
zaproponowanych w danej ofercie.
Warto punktowa ceny = Cmin/Cn x 100
cmin
- najni sza zaoferowana cena spo ród wszystkich rozpatrywanych i
nieodrzuconych ofert
cn
- cena oferowana
Zamawiaj cy udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma najwi ksz liczb punktów w ramach
kryterium.
5.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Okres 12 miesi cy od dnia podpisania umowy.
Zamawiaj cy zastrzega rozpocz cie terminu realizacji umowy od 1 tygodnia do 2 miesi cy od
dnia podpisania umowy.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Oferent poda cen ofertow na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowi cym za cznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.
Cena musi by podana w PLN, cyfrowo i s ownie.
Cen oferty nale y poda w nast puj cy sposób:
Cen bez podatku VAT (netto)
Nale ny podatek VAT
Cen
cznie z podatkiem VAT (brutto).
Za cen oferty uwa
si b dzie cen brutto ( cznie z nale nym podatkiem VAT).
MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT
1. Ofert w zapiecz towanej kopercie oznaczonej jak w pkt. 2.19 niniejszej specyfikacji nale y z
do dnia 18.07.2008 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiaj cego, Sekretariat G ówny pokój nr 103.
2. Celem dokonania zmian b
poprawek - Wykonawca mo e wycofa wcze niej z on ofert i
j po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu
sk adania ofert.
3. Oferta z ona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po up ywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
4
8.
TRYB UDZIELANIA WYJA NIE W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Przed wyznaczonym terminem do sk adania ofert, Wykonawca mo e zwraca si
do
Zamawiaj cego o wyja nienia dotycz ce wszelkich w tpliwo ci zwi zanych z SIWZ, sposobem
przygotowania i z enia oferty. Odpowied
zostanie przes ana wszystkim uczestnikom
post powania bez wskazania ród a zapytania.
2. Zamawiaj cy dopuszcza elektroniczn form porozumiewania si z Wykonawcami (e-mail lub fax)
traktowan na równi z form papierow .
3. Zamawiaj cy udzieli odpowiedzi na zapytania do SIWZ pod warunkiem ich z
pó niejszym ni 6 dni przed wyznaczon dat otwarcia ofert.
4. Zamawiaj cy o wiadcza, e nie zamierza zwo ywa
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
enia w terminie nie
zebrania Wykonawców w celu wyja nienia
Osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami:
W sprawach formalnych – Patrycjusz Kornas tel. 032 266 08 85 nr wew. 285
W sprawach merytorycznych - Krystyna Markowska tel. 032 266 08 85 nr wew. 164
9.
1.
2.
10.
TERMIN ZWI ZANIA OFERT
Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert
up ywem terminu sk adania ofert.
Wniesienie protestu przerywa bieg terminu zwi zania ofert .
rozpoczyna si
wraz z
MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
1.
Zamawiaj cy otworzy koperty z ofertami w dniu 18.07.2008 o godzinie 11.30 w pok. 102.
Otwarcie kopert jest jawne.
2. Przed otwarciem kopert Zamawiaj cy poda kwot jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiaj cy poda (odczyta) imi i nazwisko, nazw (firm )
oraz adres (siedzib ) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak e informacje dotycz ce
oferty.
4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie by obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiaj cy prze le mu wszystkie informacje okre lone w pkt. 3.
5. W toku badania ofert Zamawiaj cy sprawdzi najpierw, czy poszczególni oferenci nie podlegaj
wykluczeniu z post powania na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówie publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z post powania,
jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z post powania Zamawiaj cy zawiadomi
niezw ocznie wykluczonego Wykonawc , podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W nast pnym etapie badania ofert Zamawiaj cy sprawdzi, czy oferenci, którzy nie zostali
wykluczeni, z yli odpowiednie oferty.
7. W toku badania i oceny z onych ofert Zamawiaj cy mo e da udzielenia przez Wykonawców
wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert.
8. Zamawiaj cy poprawi oczywiste omy ki w tek cie oferty, niezw ocznie informuj c o tym
Wykonawc . Poprawa b dów w obliczeniu ceny oferty b dzie si odbywa a na zasadach
okre lonych w ustawie Prawo zamówie publicznych art. 88.
9. Zamawiaj cy uniewa ni przetarg w przypadkach okre lonych w ustawie Prawo zamówie
publicznych.
10. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówie publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)
5
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
zosta a uznana za najkorzystniejsz w oparciu o podane kryteria wyboru.
11. Zamawiaj cy powiadomi o wynikach przetargu zamieszczaj c og oszenie o wyborze oferty:
w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie na tablicy og osze ,
na stronie internetowej www.imp.sosnowiec.pl,
przesy aj c powy sze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.
11.
PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW
1. Wykonawcom przys uguj rodki odwo awcze przewidziane ww. ustaw wobec czynno ci podj tych
przez Zamawiaj cego w toku post powania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiaj cego
czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy.
2. Protest wnosi si na adres Zamawiaj cego w okresie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powzi ,
lub móg powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
3. Protest dotycz cy postanowie SIWZ wnosi si nie pó niej ni 7 dni przed up ywem terminu
sk adania ofert.
4. Protest wniesiony po terminie Zamawiaj cy odrzuca bez rozpatrywania.
5. Protest musi by wniesiony na pi mie i umotywowany. Protest musi zawiera :
a) wskazanie oprotestowanej czynno ci lub zaniechania zamawiaj cego,
b)
danie protestuj cego,
c) zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych
wniesienie protestu.
6. Protesty b
rozpatrywane w ci gu 5 dni od daty ich wniesienia.
7. Brak rozpatrzenia protestu w terminie j. w. poczytuje si za jego oddalenie.
8. Szczegó y dotycz ce protestów okre la rozdzia 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówie
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)
12.
WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE B
WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY.
Istotne dla Zamawiaj cego postanowienia umowy zawiera za czony do SIWZ wzór umowy (za cznik nr
5). Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiaj cy poda Wykonawcy, którego oferta zosta a
wybrana, w pi mie informuj cym o wyniku post powania.
6
13.
Za cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 Odtrutki
24400000-8
L.p.
Asortyment
1
Anticholium x 5 amp.
op
10
2
3
Dimaval x 20 tabl.
DMPS x 5 amp.
op
op
2
2
4
EDTA -Losung Hameln 2500mg/
0,5lx10
Isoprenalina x 25 amp.
op
3
op
1
op
1
7
Kelocyanor-Dicobalt EDTA X
6AMP
Methylenblau 1% x10 amp
op
1
8
Natrium thiosulfuricum 100 ml
op
2
9
Nitramyl x 2amp
op
1
10
11
Obidoxim 250mg x 5 amp
Sylibinina x 4 fiol.
op
op
10
10
12
Natrium nitrosum 3%
10mlx10amp
op
1
5
6
J.m. Ilo
Pakiet nr 2 Tabletki
24400000-8
L.p.
Asortyment
1
Acidum acetylosalicylicum 300mg
x20 tab
Acetylcystein 600mgx10 tabl mus
op
10
op
30
Acidum acetylosalicylicum 0,075g
x 60 tabl.
Acidum acetylosalicylicum 0,5 g x
20 tabl. dojelitowych
Alverin x 20 tabl.
Ambroxol 30 mg x 20 tabl.
Ambroxol 75 mg x 20 tabl.
Amlodipin 5 mgx30 tabl
Amoxycillinum 0,5 g x16 caps
Ascorbic acid / Chlorhexidine
glucon. x 20 tabl.
Ascorbic Acid tabl. 0,2 g x 50 szt.
Ascorbic acid/Rutoside tabl. 100
mg/25 mg x 125 szt.
Aspargin x 50 tabl.
Bisoprolol 5 mg x 30 tabl.
Calc. Dobesilas x 30 tabl.
Calcium lactogluc. effer. x 12 tabl.
Carbamazepinum x 50 tabl.
op
25
op
10
op
op
op
op
op
op
20
150
20
10
400
200
op
op
30
100
op
op
op
op
op
10
10
80
200
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
J.m. Ilo
7
18
Carbo medicinales x 20 tabl.
19 Calcium pantothenas 0,1 x 50 tab
21
Ciprofloxacin 0,5 g x 10 tabl.
22 Cetirizina + pseudoephedrina x
14 tabl
23
Clomethiazolx100caps
24
Dimeticone x 100 tabl.
25
Doxycyclina 0,1 g x 10 kaps.
26
Drotaverin x 20 tabl.
27
Enalapril 10 mg x 60 tabl.
28
Enalapril 20mg x 60 tabl.
29
Enalapril 5 mg x 60 tabl.
30
Erythromycin 0,2 g x 16 tabl.
31
Etamsylate x 30 tabl.
32
Furagin x 30 tabl.
33
Ferrous sulfate dra
34
Gliclasid MR x 60 tabl
35
Gliclasid x 60 tabl
36
Haloperidol 1mgx40 tabl
37
Hydroxizin 0,01 g x 30 tabl.
38
Hydroxizin 0,025 g x 30 tabl.
39
Indapamid SR x 30 tabl.
40 Isosorbid mononitras 10 mg x 60
tabl.
41 Isosorbit mononitras 20mg x60
tab
42 Trimetasidini dihydrochloridum 20
mg x 60 tab
43 Isosorbit mononitras 50 mg long
x30 tab
44
Ketokonazol x 20 tabl.
op
op
op
op
5
5
40
30
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
4
15
35
30
30
10
30
5
2
40
10
5
3
3
5
2
15
10
op
3
op
10
op
10
op
30
45
Ketoprofen 100 mgx 20 tabl
op
100
46
Ketoprofen 50 mgx 24 caps
op
100
47
Kotrimoksazol tabl. 0,96 g x 20
tabl.
Levothyroxyna 100 mcg x 50 tabl.
Loperamid x 30 tabl.
Loratadyna x 30 tabl.
Metamizol 0,5 g x 10 tabl.
Metformina 500mg x30 tabl
Molsidominum 8 mg x 30 tabl.
Metoclopramid x 50 tabl.
Metoprolol 50 mg x 30 tabl.
Metronidazol 0,25gx20tabl
Metronidazol 0,5gx10tab.dp
Miflonide 0,2gx60
Molsidomin 2 mg x 30 tabl.
Molsidominum 4 mg x 30 tabl.
Neomycyna 0,25x16tab
Nicergolin 10 mg x 30 tabl.
Nicotinamide tabl. 0,2 g x 20 szt.
Clarythromycinum 500mg x14 tab
Nifuroxazyd x 24 tabl.
Nitroglicerin 0,5 mg x 20 tabl.
Ornithine x 40 tabl.
op
15
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
3
30
30
100
3
5
10
25
5
5
15
5
10
5
10
15
3
30
10
5
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
8
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Paracetamol tabl. 0,5 g x 100
tabl.
Pefloxacin 0,4gx10 tab
Penicyllamina 30 tabl
Pentoxyfilinum 400mgx20tab
Phospholipidum essentiale x 50
kaps.
Phytomenadion x 20 tabl.
Piracetam 0,4 g x 60 tabl.
Piracetam 1,2 g x 60 tabl.
Pirydoxinum x 50 tabl.
Prednison 10 mg x 20 tabl.
Prednison 20 mg x 20 tabl.
Prednison 5 mg x 100 tabl.
Promazinum 100 mg x 60 tabl.
Propranolol 10mg x50 tab
Ranitidyna 150 mg x 60 tabl.
Theophillini ret 0,3 g x 50
Retinol + Tocopherol kaps. 2500
j.m./150 mg 30 tabl.
Ryboflavinum x 50 tabl.
Spironolakton 0,1 g x 20 tabl.
Sylibum marianum 150 mg + vit B
comp. X 30 tabl.
Thiaminum 25 mg x 50 tabl.
Thiocodin x 10 tabl.
Timonacic x 100 tab
Tinidazol x 4 tabl.
Tocopherol 0,3 x 30
Tolperisoni 50 mg x 30 tabl.
Tramadol 50 mg x 20 tabl.
Valproic acid chrono 300 mg x 30
tabl.
Valproic acidchrono 500 mg x 30
tabl.
Venescin x 30 tabl.
Rifampicyna+Isoniazyd
300mg+150mg x100 caps
Rifampicyna 0,3x100 caps
Vinpocetin x 50 tabl.
Vitamina B comp x 50 tabl.
op
30
op
op
op
op
3
5
5
40
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
5
5
65
20
5
3
5
2
2
125
15
15
op
op
op
5
10
150
op
op
op
op
op
op
op
op
10
30
10
5
150
5
5
2
op
2
op
op
50
1
op
op
op
1
40
500
Pakiet nr 3 Leki ró ne
24490000-5
L.
p.
Asortyment
1 Amoxicyllinum / Clavulanic acid inj. 1,2 g
x 10 fiol.
2 Amoxicyllinum / Clavulanic acid inj. 2,2 g
x 10 fiol.
3
Amoxicyllinum / clavulanic acid tabl.
0,625 g x 14 szt.
4 Ceftazidime - autowlew ig owy 1 g + 0,9
% NaCl 50 ml worek x 1 komplet
J.m Ilo
.
op
10
op
10
op
100
kpl. 200
9
5 Nadroparin calcium 2850 j.m 0,3 ml x 10 op
amp.
6 Nadroparin calcium 5700j.m 0,6ml x 10 op
amp.
7
Salmeterol dysk 50 mcg / 60 dawek
op
70
8
Salmeterol aer 25mcg / 120 dawek
op
10
9
Ranitydyna inj.25mg/ml 5amp a 2ml
op
500
10
Kalipoz prolongatum tab 391mg 60szt
op
100
11
Volumatic x 1 szt.
op
2
12
Fluticason susp 0,5mg/2ml nebulizator
op
5
13
Fluticason susp 2mg/2ml nebulizator
op
5
14 Salbutamol p yn neb 5mg/2.5ml x 20amp op
a2,5ml
5
80
10
Pakiet nr 4 Ampu ki
24400000-8
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Asortyment
J.m. Ilo
Acetylocysteina 0,3 g x 10 amp. op 300
Acidum ascorbicum 0,5 g x 10
op
50
amp.
Adrenalinum x 10 amp.
op
25
Ambroxol x 10 amp.
op 150
theophyllinum 250 ml
op 500
Ampicillina 1g x 10 fiol.
op
35
Anatoxyna t cowa x 3 amp.
op
3
Antazolinum x 10 amp.
op
15
Antytoxyna jadu mji
amp. 10
Sulfomethoxazol +trimethoprim
op
3
5ml x10 amp
Atropinum sulf. 1mg x 10 amp.
op 200
Benzylopenicillin 1 000 000 j x 20 op
3
fiol.
Benzylopenicillin crist 3 000 000 j op
3
x 10 fiol.
Benzylopenicillin crist 5 000 000 j op
5
x 10 fiol.
Cefotaxym 1,0
fiol. 4000
Calcium 10% 10 ml x 10 amp.
op
70
Ceftriakson 250 mg
fiol. 15
Cyanocobalamina x 100 j x 10
op
5
amp.
Cyanocobalamina x1000 j x 5
op
5
amp.
Dexamethason sodium
op
5
phosphate 8 mg x 10 fiol.
10
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Dexamethason sodium
phosphate 4 mg x 10 fiol.
Digoxin x 5 amp.
Dopamina 4% x 10 amp.
Doxycyklina
Etamsylate x 50 amp.
Ferrum hydroxidum saccharum 5
ml x 5 amp.
Adenozyna 0,006g/2ml x 6 fiol
Galantamina 5 mg x 10 amp.
Gastrombina 10000 j x 2 fiol.
Glucagonum 1mg proszek+ rozp
Gentamycin 80 mg x 10 amp.
Glucosum 40% 10 ml x 10 amp.
Haloperidol 5 mg x 10 amp.
Heparinum 25000 j x 10 fiol.
Hydrocortisonum 0,1 x 5 amp.
Imipenem+cilastatyna x 5 fiol
Insulinum maxirapid CHOS 800 j
10 ml
Ketoprofen 100 mg x 10 amp.
Lakcid x 50 amp.
Lignocainum h/chlor 20mlx5amp
Metamizol 2,5 g 5 ml x 5 amp.
Metoclopramid x 5 amp.
Methylprednisolon 500 mg
Naloxon x 10 amp.
Natrium bicarbonicum 8,4% 20 ml
x 10 amp.
Natrium chloratum 0,9% 10 ml x
100 amp.
Natrium chloratum 0,9% 5ml x
100 amp.
Natrium chloratum 10% 10 ml x
100 amp.
Ornithine aspartas r-r do
inf.500mg/ml 10ml x10amp
Nitroglicerin x 50 amp.
Norepinephryna 4 mg x 5 amp.
Orciprenalina x 10 amp.
Ornithine 0,5 g x 10 amp.
Pancuronium x 10 amp.
Papaverinum x10amp
Phytomenadion x 10 amp.
Propranolol hydrochloridum 1ml
x10 amp
Piracetam 12 g x 60ml
Pirydoxinum 50mgx 5amp
Polyvaccinum mitte x 5 amp.
Potassium chloride15% 20 ml x
10 amp.
Promazinum x 10 amp.
Propafenon x 5 amp.
Pentoxyfillinum 15mlx10amp
Protaminum x 1 amp.
Salbutamol x 10 amp.
op
20
op
op
fiol.
op
op
3
35
10
5
5
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
fiol.
2
3
3
20
150
50
40
35
150
75
20
op
op
op
op
op
fiol.
op
op
20
15
5
15
30
10
5
200
op
20
op
15
op
5
op
3
op
op
op
op
op
op
op
op
5
5
2
10
50
5
5
10
fiol. 1500
op 300
op
3
op 400
op
op
op
op
fiol.
10
1
5
5
2
11
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Spasmalgonx10amp
Streptomycin 1,0 x20 amp
Sulperazon 2g
Thiaminum 25 mg x 10 amp.
Thiopental 0,5 x 25 amp.
Thiopental 1g x 25 fiol.
Urapidil 25 mg x5 amp
Vancomycin 1 g
Vinpocetina x 10 amp.
op
op
fiol.
op
op
op
op
op
fiol.
10
1
25
300
2
5
20
200
35
Pakiet nr 5 Leki psychotropowe
i odurzaj ce
24460000-6
L.p.
Asortyment
1
2
3
4
5
6
7
op
op
op
op
op
op
op
2
2
5
5
50
45
1
op
op
op
op
op
op
op
op
op
50
10
30
3
2
3
3
1
3
17
Flupendixolum0,5 mg x 50 dr
Clonazepam 1mg/1ml x10 amp
Clonazepam 0,5 mg x30tab
Clonazepam 2 mg x 30 tabl.
Diazepam 5 mg x 20 tab
Diazepam 2 mg x 20 tab
Codeinum phosphoricum tabl.
0,02 x 100 tabl.
Diazepam 10 mg x 50 amp.
Estazolam 2 mg x 20 tabl.
Nitrazepam x20 tab
Fluoxetin 20 mg x30 kaps
Lorazepam 1 mg x 25 tabl.
Lorazepam 2,5 mg x 25 tabl.
Lormetazepam 1 mg x 20 tabl.
Morphinum sulfas 0,02 x 10 amp.
Pethidinum hydrochloridum inj 0,1
g / 2 ml x 10 amp.
Phenobarbital 15mg x10 tbl
op
2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Sertralina 100 mgx30 tbl
Sertralina 50 mg x30 tbl
Tetrazepam 50mgx20 tab
Venlafaxin 37,5 x10 kaps
Venlafaxin 75 mg ret x28 kaps
Zolpidem x 10 tabl.
Oxazepam x20tab
Dikalii clorazepas 5mg x30tab
Dikalii clorazepas 10mg x30tab
Midazolam 15mg/3mlx 5amp
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
5
15
2
5
10
2
15
5
10
15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
J.m. Ilo
12
Pakiet nr 6. Wapno sodowane
24400000-8
L.p.
Asortyment
J.m.
1
Natrium hydricum cum
Calce 4,5 kg
op
Ilo
250
Pakiet nr 7 Ma ci
24400000-8
L.p.
Asortyment
1
2
3
4
5
6
7
Acidum poliacrylicum gel
Alantan ung 30 g
Clotrimazol krem 30g
Alcohol poliwinylowy 2x 5 ml
Atecortin susp 10 ml
Berodual aer
Dihydroxaluminii natrii carbonas
susp
Bromhexin sir 150 ml
Carbo medicinalis subst 250g
Ciprofloxacin 0,3% 5 ml
Clotrmazol tabl dopochwowe
0,1x6
Delacet 100g
Detreomycin ung 5g 2%
Dexpanthenol el
Dicortineff zaw 10 ml
Ethacridinum sol 100 ml
Fenoterol + Ipratropium p yn do
inh.z nebulizatora
Fenoterol aer
Hydrocortisoni butyras 0,1% krem
Gliceroli trinitras ma 30 g
Heparin sodium krem 300j.m 20g
Phenylbutazone ung 5% 30 g
Glucosum subst a 75,0
Haloperidol gutt 100 ml
Haloperidol gutt 10 ml
Hydrocortison cream 15g
Ipratriopium bromide aer 10 ml
Ipratropium liq
Lactulosum sir 150 ml
Lidocaina A el 30 g
Lidocaina aer 75 g
Magnesium sulfuricum 250g
Methylrosanilinium chloridum sol
aq 1 % 20 g
Methylrosanilinium chloridum
solspir 1 % 20g
Paraffinum liq 800 g
Natrii tetraboras 10g
Acidum boricum p yn 200g
8
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
J.m. Ilo
op
op
op
op
op
op
op
3
20
15
5
10
5
5
op
op
op
op
10
3
2
3
op
op
op
op
op
op
3
3
3
10
100
10
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
15
3
3
50
5
50
5
25
5
10
5
15
15
3
1
15
op
5
op
op
op
3
50
10
13
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
Neocapsiderm ung
Neomycin aer 75 g
Neomycin ung opht 3 g
Nystatyna susp 2400000jm
Oxycort A ung 10 g
Oxycort aer 75 g
Xylomethazolin 0,1 % 10 ml
Paski testowe medisene blood
glu.x50
Pilocarpina 2 x 5 ml
Polistyren sulf pul 454 g
Proxymetacaina 15ml 0,5%
Rectanal 150 ml
Retinol liq 10ml
Sudocrem x125 g
Sulfacetamid HEC 2 x 5 ml
Sulfathiasolum argentum 40 g
Timolol 0,5%
Tobramycyna 0,3% 5ml
Tropicamid 0,5 % 2 x 5 ml
Tropicamid 1 % 2 x 5 ml
Ung.Ammonii sulphobituminici 20
g
Aluminium aceticum tartaricum
gel 75 g
el do USG x0,5 kg
Wyci g z krwi ciel cej 5% 20 g
op
op
op
op
op
op
op
op
90
5
3
20
5
5
200
1
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
10
2
5
5
5
10
50
40
3
3
3
3
30
op
50
op
op.
5
3
J.m.
Ilo
Pakiet nr. 8 P yny infuzyjne
24492000-9
L.
p.
Asortyment
1
Koncentrat pierwiastków ladowych10 ml x 20 amp
2 Roztwór aminokwasów stosowanych
w niewydolno ci w troby o obj. 500ml
3
Zestawy do grawitacyjnego
podawania
4
AQUA 500 ML KABIPAC
5
OP
15
FL
10
SZT
100
FL
400
FL
300
FL
200
7
CIPROFLOXACIN CABI
200MG/100ML
Bogatobia kowa
wysokokaloryczna(1,5kcal/1ml)
od ywka dojelitowa o obj.500ml
GLUKOZA 10% 500ML KABIPAC
FL
1500
8
GLUKOZA 20% 500ML KABIPAC
FL
66
9
10
GLUKOZA 5% 500ML KABIPAC
GLUKOZA 5% 250ML KABIPAC
FL
FL
4000
66
11
MANNITOL 20% 250 ML SZK O
FL
1000
6
14
12
METRONIDAZOL 100ML
FL
400
13
NACL 0,9% 100ML KABIPAC
FL
3500
14
NACL 0,9% 250ML KABIPAC
FL
1000
15
NACL 0,9% 500ML KABIPAC
FL
2000
16
10% roztwór aminokwasów
nerkowych o obj. 500ml
FL
5
17
PWE 500ML KABIPAC
FL
5000
18 WITAMINY rozpuszczalne w wodzie OP
+ GLICYNA X10 amp
19
WITAMINY rozpuszczalne w
OP
uszczach +LIPIDY+OLEJ SOJOWY
X10amp
20
6%HYDROXYETYLOSKROBIA
OP
130/0,4W NACL O OBJ.500ML
21 11%GLUKOZA+ ELEKTROLITY+N10,8 +FOSFORANY+20%
INTRALIPID o obj. 2053ml worek
trzykomorowy centralny do
ywienia pozajelitowego
22 NEPHROTEKT R-R DO WLEWÓW
DO .0,1G/1ML 500ML
30
30
200
OP
250
FL
5
15
Pakiet nr 9 rodki
dezynfekcyjne
24431600-0
L.p.
Asortyment
1 Alkohol ska ony chlorhexydyn x
1kg
2 Alkohole+czwartorz dowe sole
amonowe 0,5 l aerozol
3
Dwuchlorowodorek oktenidyny
250ml aerozol
4 Baza; alkohol + chlorhexydyna +
barwniki 500 ml
5
Baza; alkohole + 4 rz dowe
zasady amonowe bez zawarto ci
aldyhydów 5L
6
Baza; bezaldehydowy
zawierajacy nadboran sodowy
a'10 kg
7
Aktywator do wy ej
wymienionego prep. 2l
8 Baza; zwi zki nadtlenkowe 200 g
9
10
11
12
13
Baza;aldehyd ( z wy czeniem
aldehydu glutarowego,
mrówkowego, bursztynowego,
glyoxalu) 3,78 X 4 op +paski
testowe120szt
Diamina,zwi zki amoniowe
czwartorz dowe,zwi zki
powierzchniow czynne 5l
Etanol + Propanol 1l ze
spryskiwaczem
Etanol + Propanol 3 x 5l
Izopropanol zawieraj cy
chlorhexydyn ; H2O2 ( opak. 5l )
14
Izopropanol zawieraj cy
chlorhexydyn ; H2O2 (areozol)
0,5l
J.m.
Ilo
op
100
op
10
op
5
op
50
op
10
op
15
op
60
op
250
op
2
op
20 x 3
szt.
op
5
op
10
op
10
op
10
o.z.r. - orientacyjne zapotrzebowanie roczne podane w liczbie sztuk
j. m. - jednostka miary
szt. - sztuka
op. - opakowanie
fl. - fiolka
amp. - ampu ka
16
14.
Za cznik nr 2 OFERTA
Nazwa Wykonawcy:
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
z
Regon
siedzib
w
...................................................................................................................
.......................................................................
NIP
.............................................
Telefon: ........................................................... fax: .......................................................
Niniejszym zg aszamy przyst pienie do post powania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
„Dostawy leków dla Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu.”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pe nym rzeczowym zakresie obj tym SIWZ i zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia w nast puj cych cenach:
17
Pakiet nr 1 Odtrutki
L.p.
Asortyment
o.z.r.
J.m.
1
Anticholium x 5 amp.
2
Dimaval x 20 tabl.
3
DMPS x 5 amp.
4 EDTA -Losung Hameln 2500mg/ 0,5lx10
5
Isoprenalina x 25 amp.
6
Kelocyanor-Dicobalt EDTA X 6AMP
7
Methylenblau 1% x10 amp
op
op
op
op
op
op
op
10
2
2
3
1
1
1
8
9
10
11
12
op
op
op
op
op
2
1
10
10
1
Natrium thiosulfuricum 100 ml
Nitramyl x 2amp
Obidoxim 250mg x 5 amp
Sylibinina x 4 fiol.
Natrium nitrosum 3% 10mlx10amp
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
18
Pakiet nr 2 Tabletki
L.p.
Asortyment
1 Acidum acetylosalicylicum 300mg x20 tab
2
Acetylcystein 600mgx10 tabl mus
3 Acidum acetylosalicylicum 0,075g x 60
tabl.
4 Acidum acetylosalicylicum 0,5 g x 20 tabl.
dojelitowych
5
Alverin x 20 tabl.
6
Ambroxol 30 mg x 20 tabl.
7
Ambroxol 75 mg x 20 tabl.
8
Amlodipin 5 mgx30 tabl
9
Amoxycillinum 0,5 g x16 caps
10 Ascorbic acid / Chlorhexidine glucon. x 20
tabl.
11
Ascorbic Acid tabl. 0,2 g x 50 szt.
12 Ascorbic acid/Rutoside tabl. 100 mg/25
mg x 125 szt.
13
Aspargin x 50 tabl.
14
Bisoprolol 5 mg x 30 tabl.
15
Calc. Dobesilas x 30 tabl.
16
Calcium lactogluc. effer. x 12 tabl.
17
Carbamazepinum x 50 tabl.
18
Carbo medicinales x 20 tabl.
19
Calcium pantothenas 0,1 x 50 tab
21
Ciprofloxacin 0,5 g x 10 tabl.
22 Cetirizina + pseudoephedrina x 14 tabl
23
Clomethiazolx100caps
24
Dimeticone x 100 tabl.
25
Doxycyclina 0,1 g x 10 kaps.
26
Drotaverin x 20 tabl.
27
Enalapril 10 mg x 60 tabl.
28
Enalapril 20mg x 60 tabl.
29
Enalapril 5 mg x 60 tabl.
30
Erythromycin 0,2 g x 16 tabl.
31
Etamsylate x 30 tabl.
32
Furagin x 30 tabl.
33
Ferrous sulfate dra
34
Gliclasid MR x 60 tabl
35
Gliclasid x 60 tabl
36
Haloperidol 1mgx40 tabl
37
Hydroxizin 0,01 g x 30 tabl.
38
Hydroxizin 0,025 g x 30 tabl.
39
Indapamid SR x 30 tabl.
40 Isosorbid mononitras 10 mg x 60 tabl.
41
Isosorbit mononitras 20mg x60 tab
42 Trimetasidini dihydrochloridum 20 mg x
60 tab
43 Isosorbit mononitras 50 mg long x30 tab
44
Ketokonazol x 20 tabl.
45
Ketoprofen 100 mgx 20 tabl
46
Ketoprofen 50 mgx 24 caps
47
Kotrimoksazol tabl. 0,96 g x 20 tabl.
48
Levothyroxyna 100 mcg x 50 tabl.
o.z.r.
J.m.
op
op
op
10
30
25
op
10
op
op
op
op
op
20
150
20
10
400
op
200
op
op
30
100
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
10
10
80
200
10
5
5
40
30
4
15
35
30
30
10
30
5
2
40
10
5
3
3
5
2
15
10
3
10
op
op
op
op
op
op
10
30
100
100
15
3
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
19
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
30
30
100
3
5
10
25
5
5
15
5
10
5
10
15
3
30
10
5
30
3
5
5
40
5
5
75
Piracetam 1,2 g x 60 tabl.
76
Pirydoxinum x 50 tabl.
77
Prednison 10 mg x 20 tabl.
78
Prednison 20 mg x 20 tabl.
79
Prednison 5 mg x 100 tabl.
80
Promazinum 100 mg x 60 tabl.
81
Propranolol 10mg x50 tab
82
Ranitidyna 150 mg x 60 tabl.
83
Theophillini ret 0,3 g x 50
84 Retinol + Tocopherol kaps. 2500 j.m./150
mg 30 tabl.
85
Ryboflavinum x 50 tabl.
86
Spironolakton 0,1 g x 20 tabl.
87 Sylibum marianum 150 mg + vit B comp.
X 30 tabl.
88
Thiaminum 25 mg x 50 tabl.
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
65
20
5
3
5
2
2
125
15
15
op
op
op
5
10
150
op
10
89
90
91
Thiocodin x 10 tabl.
Timonacic x 100 tab
Tinidazol x 4 tabl.
op
op
op
30
10
5
92
93
94
95
96
97
98
Tocopherol 0,3 x 30
Tolperisoni 50 mg x 30 tabl.
Tramadol 50 mg x 20 tabl.
Valproic acid chrono 300 mg x 30 tabl.
Valproic acidchrono 500 mg x 30 tabl.
Venescin x 30 tabl.
Rifampicyna+Isoniazyd 300mg+150mg
x100 caps
Rifampicyna 0,3x100 caps
op
op
op
op
op
op
op
150
5
5
2
2
50
1
op
1
99
Loperamid x 30 tabl.
Loratadyna x 30 tabl.
Metamizol 0,5 g x 10 tabl.
Metformina 500mg x30 tabl
Molsidominum 8 mg x 30 tabl.
Metoclopramid x 50 tabl.
Metoprolol 50 mg x 30 tabl.
Metronidazol 0,25gx20tabl
Metronidazol 0,5gx10tab.dp
Miflonide 0,2gx60
Molsidomin 2 mg x 30 tabl.
Molsidominum 4 mg x 30 tabl.
Neomycyna 0,25x16tab
Nicergolin 10 mg x 30 tabl.
Nicotinamide tabl. 0,2 g x 20 szt.
Clarythromycinum 500mg x14 tab
Nifuroxazyd x 24 tabl.
Nitroglicerin 0,5 mg x 20 tabl.
Ornithine x 40 tabl.
Paracetamol tabl. 0,5 g x 100 tabl.
Pefloxacin 0,4gx10 tab
Penicyllamina 30 tabl
Pentoxyfilinum 400mgx20tab
Phospholipidum essentiale x 50 kaps.
Phytomenadion x 20 tabl.
Piracetam 0,4 g x 60 tabl.
20
100
101
Vinpocetin x 50 tabl.
Vitamina B comp x 50 tabl.
op
op
40
500
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
Pakiet nr 3 Leki ró ne
L.p.
Asortyment
1 Amoxicyllinum / Clavulanic acid inj. 1,2 g
x 10 fiol.
2 Amoxicyllinum / Clavulanic acid inj. 2,2 g
x 10 fiol.
3
Amoxicyllinum / clavulanic acid tabl.
0,625 g x 14 szt.
4 Ceftazidime - autowlew ig owy 1 g + 0,9
% NaCl 50 ml worek x 1 komplet
5 Nadroparin calcium 2850 j.m 0,3 ml x 10
amp.
6 Nadroparin calcium 5700j.m 0,6ml x 10
amp.
7
Salmeterol dysk 50 mcg / 60 dawek
8
Salmeterol aer 25mcg / 120 dawek
9
Ranitydyna inj.25mg/ml 5amp a 2ml
10 Kalipoz prolongatum tab 391mg 60szt
11
Volumatic x 1 szt.
12 Fluticason susp 0,5mg/2ml nebulizator
13
Fluticason susp 2mg/2ml nebulizator
14 Salbutamol p yn neb 5mg/2.5ml x 20amp
a2,5ml
o.z.r.
J.m.
op
10
op
10
op
100
kpl.
200
op
70
op
80
op
10
op
op
op
op
op
op
op
10
500
100
2
5
5
5
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
21
Pakiet nr 4 Ampu ki
L.p.
Asortyment
o.z.r.
J.m.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Acetylocysteina 0,3 g x 10 amp.
Acidum ascorbicum 0,5 g x 10 amp.
Adrenalinum x 10 amp.
Ambroxol x 10 amp.
theophyllinum 250 ml
Ampicillina 1g x 10 fiol.
Anatoxyna t cowa x 3 amp.
Antazolinum x 10 amp.
Antytoxyna jadu mji
op
op
op
op
op
op
op
op
amp.
300
50
25
150
500
35
3
15
10
op
3
op
op
op
200
3
3
op
5
fiol.
op
fiol.
op
op
op
4000
70
15
5
5
5
op
20
op
op
fiol.
op
op
3
35
10
5
5
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
fiol.
op
op
op
op
op
fiol.
op
op
2
3
3
20
150
50
40
35
150
75
20
20
15
5
15
30
10
5
200
10 Sulfomethoxazol +trimethoprim 5ml x10
amp
11
Atropinum sulf. 1mg x 10 amp.
12 Benzylopenicillin 1 000 000 j x 20 fiol.
13 Benzylopenicillin crist 3 000 000 j x 10
fiol.
14 Benzylopenicillin crist 5 000 000 j x 10
fiol.
15
Cefotaxym 1,0
16
Calcium 10% 10 ml x 10 amp.
17
Ceftriakson 250 mg
18
Cyanocobalamina x 100 j x 10 amp.
19
Cyanocobalamina x1000 j x 5 amp.
20 Dexamethason sodium phosphate 8 mg x
10 fiol.
21 Dexamethason sodium phosphate 4 mg x
10 fiol.
22
Digoxin x 5 amp.
23
Dopamina 4% x 10 amp.
24
Doxycyklina
25
Etamsylate x 50 amp.
26 Ferrum hydroxidum saccharum 5 ml x 5
amp.
27
Adenozyna 0,006g/2ml x 6 fiol
28
Galantamina 5 mg x 10 amp.
29
Gastrombina 10000 j x 2 fiol.
30
Glucagonum 1mg proszek+ rozp
31
Gentamycin 80 mg x 10 amp.
32
Glucosum 40% 10 ml x 10 amp.
33
Haloperidol 5 mg x 10 amp.
34
Heparinum 25000 j x 10 fiol.
35
Hydrocortisonum 0,1 x 5 amp.
36
Imipenem+cilastatyna x 5 fiol
37 Insulinum maxirapid CHOS 800 j 10 ml
38
Ketoprofen 100 mg x 10 amp.
39
Lakcid x 50 amp.
40
Lignocainum h/chlor 20mlx5amp
41
Metamizol 2,5 g 5 ml x 5 amp.
42
Metoclopramid x 5 amp.
43
Methylprednisolon 500 mg
44
Naloxon x 10 amp.
45 Natrium bicarbonicum 8,4% 20 ml x 10
amp.
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
22
46
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Natrium chloratum 0,9% 10 ml x 100
amp.
Natrium chloratum 0,9% 5ml x 100 amp.
Natrium chloratum 10% 10 ml x 100 amp.
Ornithine aspartas r-r do inf.500mg/ml
10ml x10amp
Nitroglicerin x 50 amp.
Norepinephryna 4 mg x 5 amp.
Orciprenalina x 10 amp.
Ornithine 0,5 g x 10 amp.
Pancuronium x 10 amp.
Papaverinum x10amp
Phytomenadion x 10 amp.
Propranolol hydrochloridum 1ml x10 amp
Piracetam 12 g x 60ml
Pirydoxinum 50mgx 5amp
Polyvaccinum mitte x 5 amp.
Potassium chloride15% 20 ml x 10 amp.
Promazinum x 10 amp.
Propafenon x 5 amp.
Pentoxyfillinum 15mlx10amp
Protaminum x 1 amp.
Salbutamol x 10 amp.
Spasmalgonx10amp
Streptomycin 1,0 x20 amp
Sulperazon 2g
Thiaminum 25 mg x 10 amp.
Thiopental 0,5 x 25 amp.
Thiopental 1g x 25 fiol.
Urapidil 25 mg x5 amp
74
75
Vancomycin 1 g
Vinpocetina x 10 amp.
47
48
49
op
20
op
op
op
15
5
3
op
op
op
op
op
op
op
op
fiol.
op
op
op
op
op
op
op
fiol.
op
op
fiol.
op
op
op
op
5
5
2
10
50
5
5
10
1500
300
3
400
10
1
5
5
2
10
1
25
300
2
5
20
op
fiol.
200
35
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
23
Pakiet nr 5 Leki psychotropowe i
odurzaj ce
L.p.
o.z.r.
J.m.
1
Flupendixolum0,5 mg x 50 dr
2
Clonazepam 1mg/1ml x10 amp
3
Clonazepam 0,5 mg x30tab
4
Clonazepam 2 mg x 30 tabl.
5
Diazepam 5 mg x 20 tab
6
Diazepam 2 mg x 20 tab
7 Codeinum phosphoricum tabl. 0,02 x 100
tabl.
8
Diazepam 10 mg x 50 amp.
9
Estazolam 2 mg x 20 tabl.
op
op
op
op
op
op
op
2
2
5
5
50
45
1
op
op
50
10
10
11
12
13
14
15
16
op
op
op
op
op
op
op
30
3
2
3
3
1
3
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
2
5
15
2
5
10
2
15
5
10
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Asortyment
Nitrazepam x20 tab
Fluoxetin 20 mg x30 kaps
Lorazepam 1 mg x 25 tabl.
Lorazepam 2,5 mg x 25 tabl.
Lormetazepam 1 mg x 20 tabl.
Morphinum sulfas 0,02 x 10 amp.
Pethidinum hydrochloridum inj 0,1 g / 2
ml x 10 amp.
Phenobarbital 15mg x10 tbl
Sertralina 100 mgx30 tbl
Sertralina 50 mg x30 tbl
Tetrazepam 50mgx20 tab
Venlafaxin 37,5 x10 kaps
Venlafaxin 75 mg ret x28 kaps
Zolpidem x 10 tabl.
Oxazepam x20tab
Dikalii clorazepas 5mg x30tab
Dikalii clorazepas 10mg x30tab
Midazolam 15mg/3mlx 5amp
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
Pakiet nr 6 Wapno sodowane
L.p.
Asortyment
1
Natrium hydricum cum Calce 4,5 kg
o.z.r.
J.m.
op
250
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
24
Pakiet nr 7 Ma ci
L.p.
Asortyment
o.z.r.
J.m.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Acidum poliacrylicum gel
Alantan ung 30 g
Clotrimazol krem 30g
Alcohol poliwinylowy 2x 5 ml
Atecortin susp 10 ml
Berodual aer
Dihydroxaluminii natrii carbonas susp
Bromhexin sir 150 ml
Carbo medicinalis subst 250g
op
op
op
op
op
op
op
op
op
3
20
15
5
10
5
5
10
3
11
12
13
14
15
17
19
20
Ciprofloxacin 0,3% 5 ml
Clotrmazol tabl dopochwowe 0,1x6
Delacet 100g
Detreomycin ung 5g 2%
Dexpanthenol el
Dicortineff zaw 10 ml
Ethacridinum sol 100 ml
Fenoterol + Ipratropium p yn do inh.z
nebulizatora
Fenoterol aer
Hydrocortisoni butyras 0,1% krem
Gliceroli trinitras ma 30 g
Heparin sodium krem 300j.m 20g
Phenylbutazone ung 5% 30 g
Glucosum subst a 75,0
Haloperidol gutt 100 ml
Haloperidol gutt 10 ml
Hydrocortison cream 15g
Ipratriopium bromide aer 10 ml
Ipratropium liq
Lactulosum sir 150 ml
Lidocaina A el 30 g
Lidocaina aer 75 g
Magnesium sulfuricum 250g
Methylrosanilinium chloridum sol aq 1 %
20 g
Methylrosanilinium chloridum solspir 1 %
20g
Paraffinum liq 800 g
Natrii tetraboras 10g
Acidum boricum p yn 200g
Neocapsiderm ung
Neomycin aer 75 g
Neomycin ung opht 3 g
Nystatyna susp 2400000jm
Oxycort A ung 10 g
Oxycort aer 75 g
Xylomethazolin 0,1 % 10 ml
Paski testowe medisene blood glu.x50
Pilocarpina 2 x 5 ml
Polistyren sulf pul 454 g
Proxymetacaina 15ml 0,5%
Rectanal 150 ml
op
op
op
op
op
op
op
op
2
3
3
3
3
10
100
10
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
15
3
3
50
5
50
5
25
5
10
5
15
15
3
1
15
op
5
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
3
50
10
90
5
3
20
5
5
200
1
10
2
5
5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
25
54
Retinol liq 10ml
55
Sudocrem x125 g
56
Sulfacetamid HEC 2 x 5 ml
57
Sulfathiasolum argentum 40 g
58
Timolol 0,5%
59
Tobramycyna 0,3% 5ml
60
Tropicamid 0,5 % 2 x 5 ml
61
Tropicamid 1 % 2 x 5 ml
62
Ung.Ammonii sulphobituminici 20 g
63 Aluminium aceticum tartaricum gel 75 g
65
el do USG x0,5 kg
66
Wyci g z krwi ciel cej 5% 20 g
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op.
5
10
50
40
3
3
3
3
30
50
5
3
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
Pakiet nr 8 P yny infuzyjne
L.p.
Asortyment
1 Koncentrat pierwiastków ladowych-10 ml
x 20 amp
2 Roztwór aminokwasów stosowanych w
niewydolno ci w troby o obj. 500ml
3 Zestawy do grawitacyjnego podawania
4
AQUA 500 ML KABIPAC
5 CIPROFLOXACIN CABI 200MG/100ML
6
Bogatobia kowa
wysokokaloryczna(1,5kcal/1ml) od ywka
dojelitowa o obj.500ml
7
GLUKOZA 10% 500ML KABIPAC
8
GLUKOZA 20% 500ML KABIPAC
9
GLUKOZA 5% 500ML KABIPAC
10
GLUKOZA 5% 250ML KABIPAC
11
MANNITOL 20% 250 ML SZK O
12
METRONIDAZOL 100ML
13
NACL 0,9% 100ML KABIPAC
14
NACL 0,9% 250ML KABIPAC
15
NACL 0,9% 500ML KABIPAC
16 10% roztwór aminokwasów nerkowych o
obj. 500ml
17
PWE 500ML KABIPAC
18 WITAMINY rozpuszczalne w wodzie +
GLICYNA X10 amp
19 WITAMINY rozpuszczalne w t uszczach
+LIPIDY+OLEJ SOJOWY X10amp
20
6%HYDROXYETYLOSKROBIA
130/0,4W NACL O OBJ.500ML
21 11%GLUKOZA+ ELEKTROLITY+N- 10,8
+FOSFORANY+20% INTRALIPID o obj.
2053ml worek trzykomorowy centralny
do ywienia pozajelitowego
22
NEPHROTEKT R-R DO WLEWÓW
o.z.r.
J.m.
OP
15
FL
10
SZT
FL
FL
FL
100
400
300
200
FL
FL
FL
1500
66
4000
FL
FL
FL
FL
FL
FL
FL
66
1000
400
3500
1000
2000
5
FL
OP
5000
30
OP
30
OP
200
OP
250
FL
5
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
26
DO .0,1G/1ML 500ML
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
Pakiet nr 9
L.p.
rodki dezynfekcyjne
Asortyment
1
Alkohol ska ony chlorhexydyn x 1kg
2 Alkohole+czwartorz dowe sole amonowe
0,5 l aerozol
3
Dwuchlorowodorek oktenidyny 250ml
aerozol
4 Baza; alkohol + chlorhexydyna + barwniki
500 ml
5
Baza; alkohole + 4 rz dowe zasady
amonowe bez zawarto ci aldyhydów 5L
6
Baza; bezaldehydowy zawierajacy
nadboran sodowy a'10 kg
7 Aktywator do wy ej wymienionego prep.
2l
8
Baza; zwi zki nadtlenkowe 200 g
9 Baza;aldehyd ( z wy czeniem aldehydu
glutarowego, mrówkowego,
bursztynowego, glyoxalu) 3,78 X 4 op
+paski testowe120szt
10
Diamina,zwi zki amoniowe
czwartorz dowe,zwi zki powierzchniow
czynne 5l
11 Etanol + Propanol 1l ze spryskiwaczem
12
Etanol + Propanol 3 x 5l
13 Izopropanol zawieraj cy chlorhexydyn ;
H2O2 ( opak. 5l )
14 Izopropanol zawieraj cy chlorhexydyn ;
H2O2 (areozol) 0,5l
o.z.r.
J.m.
op
op
100
10
op
5
op
50
op
10
op
15
op
60
op
op
250
2
op
op
op
op
20 x
3
szt.
5
10
10
op
10
Cena
jedn.
netto
Vat Warto
Warto
% zam. netto zam. brutto
suma
Kwota brutto s ownie.............................................................................................................................
27
wiadczamy, e zapoznali my si z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnosimy do niej
zastrze
oraz uzyskali my informacje konieczne do przygotowania oferty.
wiadczamy, e projekt umowy stanowi cy za cznik nr 5 do SIWZ zosta przez nas zaakceptowany.
Zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okre lonych w niej
warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
wiadczamy, e jeste my zwi zani niniejsz ofert przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30
dni, licz c od terminu sk adania ofert.
....................................................
(miejscowo i data)
.....................................................
(piecz tka i podpis osoby uprawnionej)
28
15.
Za cznik nr 3 O WIADCZENIE WYKONAWCY
wiadczamy, e:
1. Jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamówie publicznych.
2. Posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia prac i czynno ci.
3. Dysponujemy niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencja em ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4. Znajdujemy si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.
5. Nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie
publicznych, który mówi, i :
z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si :
wykonawców, którzy w ci gu ostatnich trzech lat przed wszcz ciem post powania wyrz dzili
szkod nie wykonuj c zamówienia lub wykonuj c je nienale ycie, a szkoda ta nie zosta a
dobrowolnie naprawiona do dnia wszcz cia post powania, chyba, e niewykonanie lub
nienale yte wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi szkody;
wykonawców w odniesieniu do których otwarto likwidacj lub których upad
og oszono;
wykonawców, którzy zalegaj z uiszczeniem podatków, op at lub sk adek na ubezpieczenie
spo eczne lub zdrowotne, z wyj tkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci
wykonania decyzji w ciwego organu;
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione celu osi gni cia korzy ci maj tkowej;
spó ki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest pstwo pope nione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowej;
spó ki partnerskie, których partnera lub cz onka zarz du prawomocnie skazano za przest pstwo
pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa,
przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo pope nione w celu
osi gni cia korzy ci maj tkowej;
spó ki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej;
osoby prawne, których urz duj cego cz onka organu zarz dzaj cego prawomocnie skazano za
przest pstwo pope nione w zwi zku z post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo
przekupstwa, przest pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo
pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej;
podmioty zbiorowe, wobec których s d orzek zakaz ubiegania si o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro
kary;
wykonawców, którzy nie spe niaj warunków udzia u w post powaniu, okre lonych w art. 22 ust.
1 pkt 1-3
....................................................
(miejscowo i data)
.....................................................
(piecz tka i podpis osoby uprawnionej)
Uwaga!
Osoba sk adaj ca o wiadczenie wiadoma jest odpowiedzialno ci karnej wynikaj cej z art. 297 Kodeksu
Karnego za sk adanie nieprawdziwych zezna .
29
16.
Za cznik nr 4 O WIADCZENIE DOTYCZ CE ZAPOZNANIA SI
ZAMÓWIENIA
Z WARUNKAMI
Niniejszym o wiadczam, e:
Zapozna em si
ze specyfikacj
istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz
postanowieniami za czonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuj je bez zastrze
. Przedmiot
umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
....................................................
(miejscowo i data)
.....................................................
(piecz tka i podpis osoby uprawnionej)
30
17.
Za cznik nr 5 PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ZP/20/2008
zawarta w dniu ................... pomi dzy:
Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu, ul. Ko cielna 13 reprezentowanym
przez:
1. Dyrektora IMPiZ – dr n.med. Edmunda Anczyka,
dzia aj cym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru S dowego pod nr 0000084423, posiadaj cym
NIP 644-001-18-44, Regon 000288544, b
cego p atnikiem VAT, zwanym w dalszej cz ci umowy
„Zamawiaj cym”
oraz:
……………....………........................................................................................................................
wpisanym do rejestru KRS nr ….....................................................................................................
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym w umowie „Dostawc ”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym,
zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych, zosta a
zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
§1
1.
2.
3.
4.
Przedmiotem umowy s dostawy przez Dostawc i zakupy przez Zamawiaj cego leków w
asortymencie i cenach okre lonych w za czniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowi cym jej
integraln cz
.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zakupów w ca ym asortymencie i
ilo ciach okre lonych w za czniku nr 1.
Warto przedmiotu umowy wynosi:...................... z (s ownie:…....................................... z otych).
Warto ci, o których mowa w formularzu rzeczowym (za cznik nr 2 OFERTA), ustalone zosta y na
podstawie prognozowanej ilo ci dokonywanych zakupów w okresie obowi zywania umowy i nie
mog by podstaw do jakichkolwiek roszcze co do faktycznej odp atno ci z tytu u dokonanych
dostaw.
§2
Integraln cz
ci umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Dostawcy.
§3
1.
2.
Dostawca jest zobowi zany do dostaw cz stkowych materia ów medycznych zgodnie z
potrzebami Zamawiaj cego po uprzednim telefonicznym lub pisemnym zamówieniu z onym
przez upowa nionego pracownika w terminie uzgodnionym ka dorazowo z zamawiaj cym
pracownikiem.
Dostawca w okresie trwania umowy dostarczy towar na swój koszt i ryzyko.
31
§4
1.
2.
Dostawca zobowi zuje si w okresie obowi zywania umowy, w przypadku promocji ustalonej na
dany asortyment b
cy przedmiotem zamówienia niniejszej umowy, do sprzeda y tego
asortymentu po cenach promocyjnych.
Wyst pienie okoliczno ci, o których mowa wy ej mo e mie zastosowanie w przypadku, gdy ma
to wp yw na dodatni rachunek Zamawiaj cego.
§5
1.
2.
W przypadku ujawnienia braków ilo ciowych lub jako ciowych Zamawiaj cemu przys uguje prawo
reklamacji w terminie 14 dni od daty dostawy.
Dostawca zobowi zuje si do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni od daty jej otrzymania, a w
przypadku uznania reklamacji zobowi zuje si do wymiany lub uzupe nienia ilo ci wadliwych
materia ów medycznych w terminie 5 dni od rozpatrzenia reklamacji.
§6
1.
2.
3.
4.
5.
Przedmiot zamówienia dostarczany b dzie wed ug cen zamieszczonych w za czniku 1 do
niniejszej umowy, który stanowi jej integraln cz
.
Ceny mog ulec zmianie jedynie w przypadku:
zmiany stawki podatku VAT lub stawek celnych - zwi zanych z przedmiotem
zamówienia,
zmiany cen urz dowych przedmiotu zamówienia,
zmiany kursów walut na podstawie publikacji tabel NBP, licz c od up ywu terminu jak w
pkt. 1.,
zmiany cen producenta lub importera w przypadku przedmiotu zamówienia o cenach
umownych.
Procentowy wzrost cen Dostawcy nie mo e przekroczy procentowego wzrostu stawki podatku
VAT lub stawek celnych, cen urz dowych, cen producenta lub importera leków i ka dorazowo
wymaga odpowiedniego udokumentowania przez Dostawc oraz akceptacji przez Zamawiaj cego
wyra onej w pisemnym aneksie do umowy, z zastrze eniem, e zmiana cen urz dowych i stawek
podatku VAT obowi zuje z chwil wprowadzenia ich w ycie stosownymi przepisami.
Wyst pienie o zmian cen jednostkowych przez Dostawc musi odby si z wyprzedzeniem nie
pó niej ni 14 dni przed proponowan zmian cen.
Obni enie ceny jednostkowej nie wymaga formy pisemnej.
§7
1.
2.
Wykonawca zobowi zany jest do kompletnego, wysokiej jako ci i terminowego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca o wiadcza, e zapozna si z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego
wykonania.
§8
1.
2.
3.
Zamawiaj cy zobowi zuje si do zap acenia nale no ci za faktycznie dostarczony towar na
podstawie faktur wystawianych przez Dostawc w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na
konto Dostawcy wskazane na fakturze.
W przypadku niezachowania terminu p atno ci Dostawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych za niezap acone nale no ci.
Wierzytelno Dostawcy o zap at wynagrodzenia wynikaj cego z niniejszej umowy nie mo e by
bez zgody Zamawiaj cego scedowana na rzecz innego podmiotu.
32
§9
1.
Dostawca zobowi zuje si do zap aty kar umownych:
a. za zw ok w realizacji przedmiotu umowy w wysoko ci 0,2% niezrealizowanej cz ci
umowy, za ka dy dzie zw oki,
b. w przypadku odst pienia od umowy z winy Dostawcy kar umown w wysoko ci 5%
niezrealizowanej cz ci umowy.
§ 10
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre lony 12 miesi cy. Termin realizacji obowi zuje od dnia
................................ do dnia ............................
§ 11
1.
2.
3.
Wyklucza si takie zmiany umowy, które by yby niekorzystne dla Zamawiaj cego, je eli przy ich
uwzgl dnieniu nale oby zmieni tre oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy
chyba, e konieczno takich zmian wynika z okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie w
chwili jej zawarcia.
Ewentualne zmiany i uzupe nienia niniejszej umowy musz by dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewa no ci.
W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w
interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy
mo e odst pi od umowy w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci o powy szych
okoliczno ciach.
§ 12
Ka dej ze stron przys uguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesi cznego
okresu wypowiedzenia.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
§ 14
Spory wynik e na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygaj s dy powszechne w
dla Zamawiaj cego.
ciwe miejscowo
§ 15
Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze stron
ZAMAWIAJ CY:
DOSTAWCA:
Za czniki:
za cznik nr 1 - SZCZEGÓ OWE WARUNKI REALIZACJI UMOWY [oferta Wykonawcy]
33

Podobne dokumenty