treść sylabusa - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Komentarze

Transkrypt

treść sylabusa - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Nazwa Przedmiotu
Karnoprawna
Karnoprawna ochrona
ochrona wolności
wolności sumienia
sumienia ii wyznania
wyznania w
w Polsce;
Polsce;
Kod ECTS
OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Studia
kierunek
administracja
administracja
stopień
II stopień
stopień
tryb
stacjonarne
stacjonarne
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Petasz Paweł
Formy
godzin
Formy zajęć,
zajęć, sposób
sposób ich
ich realizacji
realizacji ii przypisana
przypisana im
im liczba
liczba
godzin
A. Formy zajęć
wykład
wykład
specjalność
Administracja
bezpieczeństwa
Administracja
publicznego
bezpieczeństwa
publicznego
specjalizacja
Liczba punktów ECTS
1
B. Sposób realizacji
zajęcia
zajęcia w
w sali
sali dydaktycznej
dydaktycznej
C. Liczba godzin
15
15
Rok, Semestr
rok: II, semestr: 4, rok akademicki: 2014/2015
Cykl dydaktyczny
semestr letni
Status przedmiotu
obowiązkowy
Język wykładowy
język polski
Metody dydaktyczne
wykład problemowy, wykład z prezentacją
multimedialną
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
C. Podstawowe kryteria
• Obecność na zajęciach,
• Opanowanie materiału prezentowanego w czasie
zajęć
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
• Prawo karne
B. Wymagania wstępne
brak
Sylabus - Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce, data wygenerowania: 2014.05.27 11:34:27
Strona 1 z 3
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Cele przedmiotu
Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z problematyką wolności religijnej oraz regulacji
prawnych odnoszących się do karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce. Przyswojenie
przez studentów wiedzy z zakresu penalnej ochrony wolności religijnej oraz opa-nowanie siatki pojęciowej
odnoszącej się do wolności sumienia i wyznania oraz prawa karnego. Nabycie przez studentów umiejętności
zastosowania wiedzy teoretycznej związanej z karnopraw-ną ochroną wolności religijnej do rozwiązywania
problemów praktycznych.
Treści programowe
1. Problematyka wolności sumienia i wyznania. Pojęcie wolności sumienia i wyznania. Historyczny rozwój
tolerancji i wolności religijnej. Podmiotowy i przedmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania. Granice
wolności sumienia i wyznania. Źródła i gwarancje wolności sumienia i wyznania. Ochrona wolności
religijnej w prawie krajowym oraz międzynarodowym;
2. Podstawowe pojęcia związane z wolnością sumienia i wyznania (przede wszystkim pojęcia: „wolności",
„religii", „tolerancji religijnej", „związków wyznaniowych");
3. Modele relacji państwo-związki wyznaniowe. Model powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi.
Wolność sumienia i wyznania w modelu powiązania. Model rozdziału państwa od związków
wyznaniowych. Wolność sumienia i wyznania w modelu rozdziału;
4. Prawo karne i wolność religijna w aspekcie historycznym;
5. Karnoprawna ochrona wolności religijnej w II Rzeczpospolitej;
6. Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej;
7. Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w demokratycznym państwie prawa w ujęciu
Kodeksu karnego z 1997 r.;
8. Zagadnienie tendencji rozwojowych penalnej ochrony wolności religijnej.
Sylabus - Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce, data wygenerowania: 2014.05.27 11:34:27
Strona 2 z 3
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009
2. Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i
wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXIII, XXIV,
XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
1. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009
2. Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i
wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdział XXIII, XXIV,
XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001
B. Literatura uzupełniająca
1. Filar M., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks
karny. Krótkie komentarze, z. 18, Warszawa 1998
2. Flasiński S., Stępień T., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa
Sądu Najwyższego, Problemy Praworządności, nr 1 / 1986
3. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009
4. Makarska M., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 r.,
Lublin 2005
5. Kłączyńska N., Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wrocław
2005
1. Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005
2. Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005
3. Brożyniak J., Konstytucyjne dylematy regulacji stosunków wyznaniowych we współczesnej Polsce,
Warszawa 1996
4. Augustyniak M., Bułajewski S., Dąbrowski M., Chmaj M.(red.), Juchniewicz J., Kazimierczuk M.,
Lis-Staranowicz D., Ossowska D., Przybyszewska-Szter B., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008
5. Crell J., O wolność sumienia, Warszawa 1957
6. A. Czohara., B. Górowska, M. Nadolski, J. Osuchowski, Dylematy wolności sumienia i wyznania w
państwach współczesnych, Warszawa 1996
7. Gardocki L., Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, Państwo i Prawo 1993,
nr 3
8. Granat M., Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym, [w:] Krukowski J. (red.), O.
Thiessen, Kultura i prawo, t. III: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003
9. Jasudowicz T., Bluźnierstwo a kultura europejska: „pojedynek" między wolnością ekspresji a wolnością
religii, Studia Europejskie, t. II, Warszawa 1998
10. Koshy N., Wolność religijna w zmieniającym się świecie, Kraków 1998
11. Paprzycki R., Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce, Zakamycze 2002
12. Warylewski J., Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu karnego, [w:] (red.)
Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z., W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona
pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005
Efekty uczenia się
Wiedza
Wiedza teoretyczna związana z karnoprawną ochroną wolności religijnej w
Polsce.
Umiejętności
Zastosowanie posiadanej wiedzy dot. karnoprawnej ochrony wolności
sumienia i wyznania w praktyce - tj. umiejętność zastosowanie określonych
przepisów prawnych związanych z ochroną wolności religijnej w Polsce.
Kompetencje społeczne (postawy)
Docenienie jednej z fundamentalnych wolności człowieka - wolności
sumienia i wyznania oraz wykazanie się odpowiedzialnością w kwestii
funkcjonowania tej wolności we współczesnym świecie. Angażowanie się i
dążenie do utrwalania wolności sumienia i wyznania oraz jej ochrony na
gruncie prawnym i społecznym.
Kontakt
[email protected]
Sylabus - Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce, data wygenerowania: 2014.05.27 11:34:27
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty