Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Wymagane dokumenty

Komentarze

Transkrypt

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Wymagane dokumenty
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy
załączyć:
1. Akt notarialny lub postanowienie sądowe lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od
nieruchomości
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 11 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,
piątek - 7.30-15.30
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia
podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie
Urzędu Gminy Garbów w godzinach pracy Urzędu - jak wyzej.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Ulgi
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 1
Uchwały Nr II/10/02 Rady Gminy Garbów z dnia 14 grudnia 2002roku w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Garbów
(Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2002 r. Nr 170 poz. 4105).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr II/10/02
Rady Gminy Garbów
z dnia 14 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Garbów .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) - Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje:
§1
1)
Zwalnia się od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Garbów:
budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
2)
3)
4)
5)
6)
7)
nieruchomości i budowle służące do oczyszczania i odprowadzania ścieków będące
własnością Gminy,
nieruchomości i budowle bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody
będące własnością Gminy,
budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych z
wyjątkiem powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej,
budynki i grunty lub ich części zajęte przez kluby sportowe dla prowadzenia statutowej
działalności, z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności
gospodarczej,
budynki lub ich części, położone na gruntach nie będących gospodarstwem rolnym w
rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, służące w przeszłości lub obecnie do
produkcji rolnej, które nie są wykorzystywane na inne cele,
budynki i grunty zajęte na potrzeby Policji,
§2
Traci moc uchwała Nr XXXIV/191/01 Rady Gminy Garbów z dnia 8 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Garbów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbów .
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2003 roku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy Urzędu Gminy Garbów - podinspektor ds.
wymiaru podatków i opłat.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami );
- Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Garbów z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Garbów.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr X/70/07
Rady Gminy Garbów
z dnia 5 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Garbów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. l, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. Nr
75, poz. 758) Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Garbów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,50 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym, nawozami sztucznymi, koncentratami i mieszankami paszowymi –
3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 2,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,90 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbów.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2008
r., traci moc uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Garbów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Garbów (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2007 r. Nr 29, poz. 822).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.
zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie
Urzędu Gminy Garbów
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (
Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany
do Urzędu Skarbowego w Lublinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy Garbów (
nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - 64 8702 1024 2000 0046 2000 0050 - Bank spółdziekczy w Niemcach Oddział w
Garbowie