Folder informacyjny - Wydział Ekonomiczny

Transkrypt

Folder informacyjny - Wydział Ekonomiczny
Proszę o pomoc w rezerwacji noclegów
w Hotelu Europa, ul. Aleja Niepodległości 766, Sopot
www.hotel- europa.com.pl
tak
nie
w dniach
16/17 maja 2012r.
17/18 maja 2012r.
18/19 maja 2012r.
Pokój standard ze śniadaniem
1 os.
2 os.
2 os. dla 1 os.
250 zł
360 zł
270 zł
Uczestnicy Konferencji UG otrzymują 15% zniżkę od
wyżej wymienionych cen.
Uwaga!!!
Planowane rozpoczęcie Konferencji w dniu 17 maja
o godzinie 12 w celu umożliwienia przyjazdu
uczestników spoza Trójmiasta
FORMA PUBLIKACJI REFERATÓW
Wybrane referaty opublikowane zostaną w języku polskim
w postaci rozdziałów w dwóch recenzowanych
publikacjach książkowych podsumowujących projekty
badawcze NCN realizowane przez Katedrę Ekonomiki
Integracji Europejskiej.
Pozostałe referaty zostaną opublikowane w serii
Opracowania i Analizy KEIE UG - serii Working Papers
znajdujących się w międzynarodowym systemie RePEc.
Dopuszczona jest publikacja referatów w języku
angielskim.
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
WYMOGI EDYTORSKIE
Wymogi edytorskie zostały przedstawione w odrębnym,
załączonym dokumencie.
Referaty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na
adres [email protected]
KONF ER EN CJ A NAUKO WA
„OBLICZA
KONKURENCYJNOŚCI
PAŃSTW I REGIONÓW GRUPY
WYSZEHRADZKIEJ”
Sopot, 17- 18 maja 2012 roku
Organizatorzy
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
CEL KONFERENCJI
ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Celem organizowanej konferencji jest omówienie
determinant i ocena konkurencyjności międzynarodowej
państw i regionów Grupy Wyszehradzkiej.
PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI
Teoretyczne determinanty konkurencyjności państw i
regionów
Konkurencyjność i innowacyjność państw i regionów
Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy makro- i
mikroekonomicznej
Determinanty i zmiany strukturalne w handlu
międzynarodowym państw i regionów Grupy
Wyszehradzkiej
Wpływ klastrów przemysłowych na rozwój i
konkurencyjność regionów
Identyfikację efektów wewnętrznych i zewnętrznych
klastrów
Analizę krytyczną polityki gospodarczej w tym rozwoju
regionalnego i polityki wspierania klastrów
JĘZYK KONFERENCJI
Polski (dopuszczone referaty w języku angielskim)
KALENDARIUM
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zainteresowanym osobom oferujemy pomoc w rezerwacji
noclegów w Hotelu Europa ul. Armii Krajowej 119/121
Sopot.
„OBLICZA
KONKURENCYJNOŚCI
PAŃSTW I REGIONÓW GRUPY
WYSZEHRADZKIEJ”
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na Konferencję.
Sopot, 17-18 maja 2012 roku
KONTAKT
Imię i nazwisko
...................................................................................
Tytuł/stopień naukowy
Adres organizatora
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
tel./fax. /058/ 523 13 70
...................................................................................
Instytucja
.....................................................................................
.....................................................................................
Adres do korespondencji
e-mail: [email protected]
....................................................................................
Kierownik naukowy konferencji
...................................................................................
Prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
tel./fax. /058/ 523 12 26
e-mail: [email protected]
Tel. ......................................................................
Fax ......................................................................
16.03.2012 Rejestracja oraz przesłanie tytułu referatu z
krótkim abstraktem (wersja polska /angielska w
jęz. polskim i angielskim
06.05.2012 Przesłanie ostatecznej wersji referatu
10.05.2012 Przesłanie uczestnikom szczegółowych informacji
organizacyjnych i Programu konferencji
Sekretarz konferencji
Mgr Barbara Błażejewska
tel./fax. /058/ 523 13 70
e-mail: [email protected]
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać na do
organizatora faksem lub drogą elektroniczną na adres
[email protected]
e-mail ......................................................................
Proponowany temat referatu:
POLSKA WERSJA
........................................................................................................
........................................................................................................
ANGIELSKA WERSJA
........................................................................................................
........................................................................................................
...........................................
Podpis