Przeciwciała monoklonalne w leczeniu ostrych białaczek

Transkrypt

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu ostrych białaczek
Przeciwciała monoklonalne w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych
Monoclonal antibodies in the treatment of acute lymphoblastic leukemias
Beata Piątkowska-Jakubas
STRESZCZENIE
Zastosowanie u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną terapii wykorzystującej różne rodzaje
przeciwciał monoklonalnych umożliwia osiągnięcie lepszych wyników leczenia bez nasilenia
objawów toksyczności. Do tej grupy terapeutyków należą przeciwciała monoklonalne
nieskoniugowane, przeciwciała monoklonalne lub ich fragmenty połączone z cytostatykami lub
skoniugowane z toksynami (immunotoksyny), przeciwciała bispecyficzne, które angażują
limfocyty T cytotoksyczne (poprzez receptor CD3) przeciw antygenom powierzchniowym (np.
CD19)
obecnym
na
komórkach
blastycznych,
oraz
bispecyficzne
limfocyty
T
ze
zmodyfikowanym chimerycznym receptorem antygenowym.
Mechanizm przeciwnowotworowego działania przeciwciał monoklonalnych oparty jest na
bezpośrednim lub pośrednim niszczeniu komórek docelowych.
W pierwszym przypadku przeciwciała monoklonalne nieskoniugowane, wiążąc się z antygenem
docelowym na komórce białaczkowej, powodują zahamowanie proliferacji i uruchomienie
apoptozy. Działanie pośrednie polega na niszczeniu blastów białaczkowych w reakcji
komórkowej cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC) i/lub cytotoksyczności zależnej
od dopełniacza (CDC).
Aktywność cytotoksyczną przeciwciał monoklonalnych można spotęgować poprzez połączenie
ich z chemioterapeutykami lub toksynami bakteryjnymi, co więcej, ten rodzaj przeciwciał nie
wymaga kompetentnej odpowiedzi układu immunologicznego i może być skuteczny u chorych z
upośledzeniem odporności.
W pracy przedstawiono przegląd i wyniki badań klinicznych nad zastosowaniem przeciwciał
monoklonalnych u chorych na ALL.
Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, ALL, leczenie celowane
ABSTRACT
Several monoclonal antibody-based agents have potential application in the treatment of acute
lymphoblastic leukemia (ALL) and bring the promise of increased response rates without
excessive toxicity. These include unconjugated monoclonal antibodies, monoclonal antibodies or
fragments linked to cytotoxic agents or conjugated to toxins (immunotoxins), bispecific singlechain antibodies that redirect cytotoxic T lymphocytes (via CD3 expression) to surface ALL
antigens (eg. CD19) and bispecific T-cell engagers.
Monoclonal antibody-based reagents react with blasts by direct and/or indirect mechanisms.
Binding by unconjugated monoclonal antibodies directly induce cytotoxicity through inhibition
of proliferation or triggering of cell death pathways. Indirect killing may occur via antibodydependent
cell-mediated
cytotoxicity
and/or
complement-dependent
cytotoxicity.
The
cytotoxicity of monoclonal antibodies can increase by linkage to chemotherapy agents and
bacterial toxins therefore they do not require active immune response mechanisms for activity
and can be effective even in profoundly immunocompromised patients.
Herein, we will review the results and status of investigational monoclonal antibody-based therapies
in ALL.
Keywords: Acute Lymphoblastic Leukaemia, ALL, targeted treatment