Wiadomość z serwisu informacyjnego

Transkrypt

Wiadomość z serwisu informacyjnego
Serwis informacyjny KWP
www.pomorska.policja.gov.pl
PIĘĆ OSÓB POSZUKIWANYCH ZATRZYMALI WEJHEROWSCY POLICJANCI
Wczoraj policjanci z powiatu wejherowskiego zatrzymali 5 osób, które ukrywa?y si? przed wymiarem sprawiedliwo?ci chc?c w ten sposób unikn?? kary. M??czy?ni poszukiwani byli nakazami doprowadzenia do zak?adu karnego lub aresztu ?ledczego wydanymi przez s?d rejonowy.
Do wejherowskiej jednostki policji ka?dego dnia wp?ywaj? kolejne nakazy doprowadzenia i listy go?cze, na podstawie których policjanci wszczynaj? poszukiwania. 45-letni mieszkaniec Wejherowa poszukiwany by? s?dowym nakazem do odbycia kary, zosta? zatrzymany w wczoraj oko?o godziny 6:30. Nast?pnie przed godzin? 8:00 na terenie Gminy Szemud policjanci zatrzymali 41- latka.
Równie? przed godzin? 9:00 mundurowi zatrzymali 57-latka. M??czyzna mia? odby? kar? pozbawienia wolno?ci, gdy? nie ui?ci? kary grzywny, któr? na?o?y? na niego s?d. Przed po?udniem policjanci zatrzymali 25-latka, który ju? trafi? do aresztu. Ostatnim zatrzymanym poszukiwanym m??czyzn? tego dnia by? 22-latek zatrzymany na terenie Gminy ??czyce. Poszukiwany noc sp?dzi? w policyjnym
areszcie. Jeszcze dzi? zostanie przewieziony do aresztu ?ledczego. Pami?tajmy, ?e kto pomaga przest?pcy w unikni?ciu odpowiedzialno?ci karnej, w szczególno?ci ukrywa sprawc? lub pomaga mu w ucieczce podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do 5 lat.
Data publikacji:2015-12-03
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)