Formularz Zgłoszeniowy Dni Kariery 2016

Transkrypt

Formularz Zgłoszeniowy Dni Kariery 2016
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
APPLICATION FORM
Pełna nazwa firmy
Company full name
Ulica
Street
Kod pocztowy
Postal code
Miasto
City
Kraj
Country
Telefon
Phone number
Fax
E-mail
Strona internetowa
Website
Osoba reprezentująca firmę
Company official representative
Telefon
Phone number
Osoba odpowiedzialna za udział w targach
Person in charge of stand
Telefon
Phone number
E-mail
E- mail
Numer i miejsce wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej
Number and place of company registration
NIP
VAT ID
ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCE STOISKA
WE ORDER FOLLOWING STANDS
Prosimy określić formę aktywności w wybranych miastach. W przypadku
udziału jako normalny wystawca prosimy zaznaczyć interesujący
rozmiar stoiska.
Specify form of activity in chosen cities. In case of participation as normal exhibitor, mark interesting area of stand.
Wrocław
1 marca
Toruń
2 marca
4m2 / 4 sqm
6 m2 /6 sqm
8 m2 / 8 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
Partner Główny
Main Partner
Partner Strategiczny
Strategic Partner
4m2 / 4 sqm
6 m2 /6 sqm
8 m2 / 8 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
Partner Główny
Main Partner
Partner Strategiczny
Strategic Partner
4m2 / 4 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
Gdańsk
3 marca
Łódź
9 marca
4m2 / 4 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
6 m2 /6 sqm
Partner Główny
Main Partner
4m2 / 4 sqm
6 m2 /6 sqm
Lublin
10 marca
Poznań
15 marca
Katowice
16 marca
6 m2 /6 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
8 m2 / 8 sqm
Partner Strategiczny
Strategic Partner
8 m2 / 8 sqm
Partner Strategiczny
Strategic Partner
8 m2 / 8 sqm
Partner Strategiczny
Strategic Partner
4m2 / 4 sqm
6 m2 /6 sqm
8 m2 / 8 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
Partner Główny
Main Partner
Partner Strategiczny
Strategic Partner
4m2 / 4 sqm
6 m2 /6 sqm
8 m2 / 8 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
Partner Główny
Main Partner
Partner Strategiczny
Strategic Partner
Kraków
17 marca
Warszawa
22 marca
--------------------------------------------------------------Miejsce na pieczęć firmową
Place for company stamp
4m2 / 4 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
6 m2 /6 sqm
8 m2 / 8 sqm
Partner Strategiczny
Strategic Partner
4m2 / 4 sqm
6 m2 /6 sqm
8 m2 / 8 sqm
Partner Wspierający
Supporting Partner
Partner Strategiczny
Strategic Partner
--------------------------------------------------------------Data i podpis osoby upoważnionej
Date and authorised person’s signatur
WAŻNE
Na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego przez osobę reprezentują cą Państwa
firmę : Organizatorzy Dni Kariery® zobowią zują się do:
1) Poinformowania firmy biorą cej udział w targach o konkretnej dacie, godzinie i
szczegółach logowania w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczę ciem
procesu logowania
2) Przekazania firmie szczegółów dotyczą cych kwestii logistycznych zwią zanych z
edycjami w miastach, w których bę dzie brała udział, co najmniej tydzień przed dniem
targowym w danym mieście.
3) Realizacji zamówienia złożonego przez firmę , opartego na formularzu
zgłoszeniowym oraz informacjach dostarczonych do systemu rezerwacji miejsca
targowego w strefie dla firm na stronie www.dnikariery.pl
4) Wystawienia faktury VAT na kwotę o równowartości zamówienia złożonego przez
firmę .
Firma zobowią zuje się do:
1) Zalogowania się do systemu logowania dla firm na stronie www.dnikariery.pl w
cią gu 24 godzin od momentu aktywacji jej konta i dokonaniu nastę pują cych
czynności:
a.
wybór miejsca stoiska targowego w systemie oraz wyposażenia
b.
wypełnienie informacji do katalogu targowego
c.
wypełnienie informacji o firmie na stronę internetową www.dnikariery.pl
2) Wpłacenia równowartości złożonego zamówienia na rachunek bankowy podany w
fakturze w terminie 14 dni od wystawienia faktury
3) Rezygnacja z udziału w targach po wypełnieniu formularza zobowią zuje do
zapłacenia stawki:
- Przy rezygnacji na 30 dni przed datą pierwszej edycji Dni Kariery® 2016, w której
firma weźmie udział - 30% kwoty zamówienia
- Przy rezygnacji na 15 dni przed datą pierwszej edycji Dni Kariery® 2016, w której
firma weźmie udział – 50% kwoty zamówienia
- Przy rezygnacji na 7 dni przed datą pierwszej edycji Dni Kariery® 2016, w której
firma weźmie udział – 70% kwoty zamówienia
- Przy rezygnacji w tygodniu poprzedzają cym pierwszą edycję Dni Kariery® 2016, w
której firma weźmie udział – 100% kwoty zamówienia
-----------------------------------------------------------------------
Data i podpis osoby upoważnionej

Podobne dokumenty