Pan JERZY GĄSIOROWSKI - Państwowy Instytut Weterynaryjny

Transkrypt

Pan JERZY GĄSIOROWSKI - Państwowy Instytut Weterynaryjny
PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Tadeusz Wijaszka
Profesor nadzwyczajny
Uczestnicy postępowania na dostawę materiałów pomocniczych i
odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy DG-2501/2419/483/11
Wasze pismo z dnia:
Znak:
Nasz znak:DG-2501//2419/859/11
2011-03-07
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NR 6
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników
laboratoryjnych.
Zadanie 23 materiały pomocnicze wg katalogu Eppendorf lub równoważne
Wybrano ofertę firmy: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul.
Myśliborska 89, 60-432 Poznań-cena brutto 10321,05 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Labo-Mix Krystyna Skałka, Andrzej Wencław Sp. J, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź- cena brutto
9459,88 złotych
Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432
Poznań-cena brutto 10321,05 złotych
F.H. Odczynniki Agata Nobis, ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice- cena brutto 224,32 złote
Dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone:
F.H. Odczynniki, ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice- cena brutto 224,32 złote
Labo-Mix Krystyna Skałka, Andrzej Wencław Sp. J, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź- cena brutto
9459,88 złotych
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy odrzuca ofertę firmy F.H Odczynniki
Agata Nobis. oraz Labo-Mix Krystyna Skałka, Andrzej Wencław Sp. J, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 ŁódźTreść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3. Przedmiotem zamówienia są 4 pozycje tj.
Akumulator NiMeH KR 15/30 do pipet ora Easypet- opak 2
Końcówki z filtrem epTIPS Dualfilter 5x96 szt w pudełkach o zakresie objętości 50-1250 ul, nr kat
0030077750- op 5
Pipeta automatyczna Eppendorf Research 100-1000ulnr kat 3111000.068- szt 2
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
[email protected]
Pipeta elektroniczna z rzutnikiem końcówek Eppendorf Xplorer z zasilaczem 8 kanałowa o poj. 501200 ul, nr kat 4861 000 163- szt 2
Oferta firmy F.H. Odczynniki Agata Nobis zawiera pozycję akumulator NiMeH KR 15/30 do pipet
ora Easypet, co nie jest zgodne z SIWZ.
Oferta Labo-Mix zawiera 3 pozycje: akumulator NiMeH KR 15/30, końcówki z filtrem epTIPS
Dualfilter 5x96 szt, pipetę elektroniczną z rzutnikiem.
Jednocześnie informujemy, że wybór nr 1 z dnia 28.02.2011 jest obarczony wadą, a co za tym idzie
jest nieważny.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.