13 Modyfikacja

Transkrypt

13 Modyfikacja
Bielsko-Biała 12.05.2011r.
IN.III.271.11.2011.ZR
7011.217
WYKONAWCY
- 13 -
Dot.
Przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych na budowę stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21
w Bielsku- Białej
Zamawiający informuje, że w powyższym przetargu wpłynęły zapytania Wykonawcy
o treści:
1. W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego przedmiaru robót dla
„Przebudowy i zabezpieczenia odcinków sieci telefonicznych” prosimy
o odpowiedź jak należy traktować zamieszczone również projekty,
w których zakres jest znacznie większy niż w przedstawionym przedmiarze
i obejmuje przebudowę sieci teletechnicznych TP S.A., Dialog, PKO BP.
Ponadto w ww. projektach są zamieszczone przedmiary robót, czy te
przedmiary robót są obowiązujące i należy je zamieszczać w ofercie?
2. Czy inwestor wyraża zgodę na zmiany ilościowe w przedmiarach, gdyż wg
naszych obmiarów liczba opraw oświetleniowych jest inna niż
w udostępnionych przedmiarach?
3. Przedmiar „rozbudowa i przebudowa stadionu aneks” w poz. 8 zawiera
„montaż kołnierzy ognioochronnych – szt 2”. Czy w cenie ma być
uwzględniony tylko montaż tych kołnierzy, czy tez kołnierz
ognioochronny?. Proszę o wyjaśnienie.
4. Proszę o podanie danych technicznych UPS-ów (ilość UPS-ów, moc, czas
podtrzymania zasilania) dla serwerów dystrybucji biletów, baz danych,
internetowej rezerwacji biletów, serwera urządzeń (dot. poz. 12 przedmiaru
Instalacje słaboprądowe - system biletowy).
5. Prosimy o poddanie wysokości podnoszenia dźwigu, o którym jest mowa
w opisie architektury str. 34.
6. Czy inwestor akceptuje oferty na dźwigi hydrauliczne czy jedynie dźwigi
elektryczne bez maszynowni?
1
7. Czy w/w dźwig jest dźwigiem przelotowym?
8. Co inwestor rozumie przez sformułowanie w opisie dźwigu „drzwi
przezroczyste” czy chodzi o drzwi wykonane ze szkła bezpiecznego
w ramce ze stali nierdzewnej?
9. Zgodnie z opisem technicznym (Część I A Architektura, str. 10) ogrodzenie
oddzielające sektor kibiców gości należy wykonać z materiału
nietłukącego, bezpiecznego wys. 2m. Jednocześnie, na rys. B12 wskazane
są ogrodzenia (P-23 i P-26) z siatki stalowej. Wobec omówionej
rozbieżności, uprzejmie prosimy o jednoznaczne uściślenie parametrów
materiałowych dla przedmiotowego ogrodzenia.
10. Brak w przedmiarach wyposażenia przeciwpożarowego (gaśnice,
oznakowania itp.).Czy należy ująć w ofercie takie wyposażenie?
11. Brak ujęcia w przedmiarach szafek, mebli np. w POM. 1.20, 1.21, 1.22,
1.23 wg rys. A1 – czy wyposażenie obiektu w szafki, meble należy ująć
w ofercie? – jeśli tak, to prosimy o dostarczenie zestawienia wraz
z podaniem właściwych ilości oraz określenie parametrów technicznych
i materiałowych, jakie musi spełniać takie wyposażenie dla całego obiektu.
12. Brak w załączonym projekcie architektoniczno-budowlanym rysunków,
które dotyczyłyby zakresu robót ujętych w przedmiarze nr 31P (dotyczy
wejścia do budynku hotelowego). Prosimy o uzupełnienie brakujących
rysunków i opisów.
13. Czy każdorazowo należy informować Zamawiającego o zaistniałych
rozbieżnościach ilościowych i materiałowych pomiędzy projektami
a przedmiarami robót?
14. Ze względu na brak notatki służbowej z uzgodnienia projektu z dnia
10.07.2008 (z Wydziałem Bezpieczeństwa na Stadionach Piłkarskich
PZPN – Zdzisław Czarnecki), bezwzględnie prosimy o jej udostępnienie.
15. Uprzejmie prosimy o udostępnienie warunków technicznych wykonania
przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydanych przez Aqua
S.A. w Bielsku-Białej znak P/02834/2006/W/S/D.
16. W ramach realizacji Etapu nr IV niniejszego zadania inwestycyjnego należy
przesunąć istniejącą płytę boiska o 6 m. Czy należy wykonać całkowicie
nową murawę na całej powierzchni płyty boiska, czy też tylko powiększyć
istniejącą płytę o nowy pas szerokości 6m (- sama nawierzchnia? - czy
nawierzchnia wraz z podbudową i drenażem)?
17. Czy boisko treningowe wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli tak, to prosimy
o podanie parametrów technicznych trawy syntetycznej i podbudowy.
18. Kto będzie ponosił ewentualne koszty remontu dróg dojazdowych po
zakończeniu robót budowlanych stadionu? Jeśli Wykonawca – to prosimy
o określenie zakresu rzeczowego tych remontów.
19. Czy Zamawiający dysponuje w rejonie stadionu dodatkowymi placami
składowymi poza placem budowy określonym w SIWZ dla
zmagazynowania materiałów prefabrykatów i konstrukcji stalowych
niezbędnych do produkcji?
20. Zgodnie z Cz. III, pkt 4.14 SIWZ roboty mogą być wstrzymane na czas
trwania meczów. Prosimy o sprecyzowanie przewidywanej ilości meczów
oraz określenie przewidywanego czasu wstrzymania robót na potrzeby
każdego meczu.
2
21. Dane techniczne dotyczące przełączników w warstwie dostępowej (punkt
5.8.7 10-17ST-Instalacje słaboprądowe) dotyczą przełączników, których
nie instaluje się w warstwie dostępowej L2 tylko w wyższych (znacznie
droższych) jak dystrybucji oraz rdzenia. Dane techniczne projektu
wskazują na przełączniki w warstwie rotującej L3. Stąd dane techniczne
opisywanych przełączników w punkcie 5.8.7 są niezgodne do tych, które
zostały dobrane w dokumentacji: 10PW-TOM1-Instalacja komputerowa.
Prosimy o wyjaśnienie wg, których dokumentów należy dobrać
przełączniki?
22. W punkcie 5.8.3 dok 10-17ST - Instalacje słaboprądowe, mowa jest, jeśli
chodzi o budowę sieci strukturalnej, o kategorii kabla ekranowanego
minimum kat. 6. W dokumencie 10PW-TOM1 - Instalacja komputerowa
mowa jest o skrętce nieekranowanej UTP kat.5e. Prosimy o wyjaśnienie,
której kategorii (kat.6 czy kat.5e) kabel ma być zastosowany oraz czy ma
to być kabel ekranowany czy nieekranowany?
23. W punkcie 5.8.3 są wytyczne, co do okablowania światłowodowego, które
dotyczy światłowodu jednomodowego 9/125um 12/24 włókien a dokument
10PW-TOM1 traktuje o kablu światłowodowym wielomodowym 50/125um.
Pojawia się, więc kolejna niespójność, która będzie rzutowała na wybór
interfejsów światłowodowych do przełączników itd. Prosimy o wyjaśnienie,
jaki światłowód należy wycenić: jedno- czy wielomodowy oraz ilu
włóknowy?
24. W specyfikacji brakuje informacji na temat urządzenia typu router lub
firewall , który będzie obsługiwał ruch do internetu. Prosimy o informację
szczegółowe dotyczące tego urządzenia i w której pozycji przedmiarowej
należy je ująć.
25. W dokumentacji 10PW-TOM1 znajdują się niejasne (sprzeczne)
oznaczenia dotyczące okablowania komputerowego i telefonicznego.
Prosimy o uściślenie ilości gniazd telefonicznych, komputerowych, itp.
przypadających na każdy punkt dystrybucyjny.
26. Dotyczy rysunku ET-01 Schemat okablowania, dokumentacji 10PW-TOM1Instalacja komputerowa. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą oznaczenia
np. LPD1.PO.13, LPDK2.PO.5 – brak informacji w legendzie rysunku.
27. W przedmiarze robót budowlanych brak uwzględnionego zbrojenia dla
rygli Rd7 do Rd12 ( patrz nasze pismo z dnia 7.04.2011 – pytanie4);
28. Brak uwzględnionych w przedmiarze belek wg. rysunków KB4-11 do KB416 zarówno w żelbecie jak i w stali zbrojeniowej;
29. Brak schodów wewnętrznych wg. rys. KB-14;
30. Brak 46 szt. prefabrykatów trybuny dolnej – Td0_1, Td0_2; Td10_2, itp., co
wynika z rysunków szczegółowych trybun i rysunków zestawczych trybun;
31. Brak rysunków dla słupów tymczasowych i w związku z tym brak
możliwości sprawdzenia przedmiarów dla tych pozycji: tj. 69, 70, 73, 74,
77, 78,81, 82, 85, 86, 87, 89 i 91 ( chyba pozycja ta dotyczy słupów
tymczasowych a nie S2 1-14);
32. Brak zamieszczonych rysunków, które są wyszczególnione w spisie
rysunków część II konstrukcja żelbetowa – aneks tj. rys. KB 0-33; KB 6-34;
33. Ponieważ na parterze są pomieszczenia gastronomii prosimy
o potwierdzenie, że technologia gastronomii nie jest przedmiotem tego
przetargu;
34. Na rysunku B100 zestawienie ślusarki – pokoje pierwszej pomocyokreślone jest zadaszenie dla tych pomieszczeń jako: k.s,+blacha
3
trapezowa+styrodur grub. 8 cm+ warstwa spadkowa –styrodur 8 cm+
papa. Czy w pozycji 607 należy kompleksowo wycenić to zadaszenie?
Jeżeli tak to prosimy również o korektę przedmiaru dla tych pomieszczeń
do ilości 322 m2 ( powierzchnia pomieszczeń 9,7+9,8+9.9 +12.4 z część I
Architektura Aneks punkty pierwszej pomocy dla widzów, dodatkowe loże)
35. Pozycja 609 wg nas powinna zawierać jedynie przedmiar dla przeszklenia
oznaczonego Sz71 w ilości 114,59;
36. Jakie zadaszenie należy przyjąć dla pawilonu kasowego? Wg nas tej
pozycji również nie ma w przedmiarze robót budowlanych.
37. Pozycja 11 przedmiaru robót budowlanych dotycząca zbrojenia ławy
fundamentowej F1 F7 czy nie została drugi raz powtórzona w pozycji 22
zbrojenie ławy w osi „0”;
38. Brak rysunków dla sprawdzenia przedmiaru Węzły cieplne – trybuna
główna i układ podgrzewu płyty boiska; Prosimy o uzupełnienie;
39. Z dokumentacji, którą udostępnił Inwestor wynika, że w I etapie budowy
stadionu musimy zdemontować okablowanie zasilające maszty
oświetleniowe. Wg SiWZ maszty te muszą pracować (oświetlać stadion w
czasie imprez sportowych) do IV etapu budowy, w którym to będą
demontowane. Proszę ponownie o uzupełnienie dokumentacji o projekt
wykonawczy na przebudowę urządzeń energetycznych.
40. Istniejąca stacja pomp głębinowych, zraszacze murawy boiska wg projektu
budowlanego nie podlegają rozbiórce, należy je tylko przełączyć na drugie
zasilanie ze złącza kablowego od stacji transformatorowej SANEPID.
Proszę
o udostępnienie
informacji
szczegółowych
dotyczących
przełączenia wraz z dokumentacja techniczną. Proszę również
o informację, czy w IV etapie w/w obwód będzie przełączony na nowe
zasilanie ze stacji nowego stadionu (rozdzielnica RNN1/RNN2).
41. Rozdzielnica śn nowobudowanego stadionu będzie zasilana nową trasą
kablową SN z nowego złącza kablowego śn. Po czyjej stronie jest
wybudowanie w/w złącza. W dostarczonych przedmiarach nie ma takiej
pozycji. Proszę o wyjaśnienie.
42. Czy istniejący kabel śn. 4eAWN (rys. E-01) przenoszony na nową trasę
będzie skrócony?. Wg naszych obmiarów nowa trasa jest krótsza o 80m,
w przedmiarze brak pozycji z wykonaniem mufy na kablu śn.
43. Proszę o uzupełnienie dokumentacji rozdzielnic oddziałowych Rb21, R14.
44. W dokumentacji wod-kan wskazane jest, aby doboru modeli białego
montażu dokonano na podstawie projektu architektury. Niestety nie można
odnaleźć takiego zestawienia w architekturze. Prosimy o udostępnienie.
Prosimy również o udostępnienie poniższej dokumentacji:
4.1P – Cz. IIIA – II Instal. sanit. Instal. wod – kan. Poza obrysem i boisko
2.1P – Cz. IIIC Demontaż i montaż węzła cieplnego
19.2P – Cz III Instal ogrzew. Płyty boiska – uzupełń. Pętli grzew. Po
przesunięciu boiska.
45. Przedmiar Robót – „Węzły cieplne – Trybuna Główna i układ do
Podgrzewania płyty boiska – demontaż i montaż”:
a) prosimy o podanie danych technicznych wymienników ciepła:
- poz.10 Przedmiaru – 1 szt.
- poz.54 Przedmiaru – 1 szt.
- poz.127 Przedmiaru – 2 szt.
b) prosimy o podanie danych technicznych pomp obiegowych:
- poz. 11 Przedmiaru – 1 kpl.
4
- poz. 55 Przedmiaru – 2 kpl.
- poz. 128 Przedmiaru – 2 kpl.
c) poz. 89, 90, 115, 116 Przedmiaru – układ rozliczeniowy P.K. THERMA –
czy zakup leży po stronie Wykonawcy, czy P.K. THERMA.
d) czy należy zamontować urządzenia i materiały zdemontowane, czy
dokonać zakupu i montażu nowych urządzeń, – jeżeli mają być
zamontowane urządzenia i materiały istniejące prosimy o określenie ich
stanu technicznego oraz czy wymagają przeglądu i ewentualnej
naprawy.
46. Proszę o podanie szczegółowych parametrów (kolor, rodzaj wykończenia,
odporność akustyczna, rodzaj napędu itp.) niezbędnych do jednoznacznej
wyceny następujących elementów:
a) drzwi drewniane,
b) bramy,
c) rolety,
d) ścianki systemowe w toaletach
e) ścianka mobilna
47. Prosimy o podanie marki referencyjnej drzwi aluminiowych typu A1 i A2
oraz Az1 - Az5. Według naszych informacji tego typu drzwi nie występują
na rynku krajowym.
48. Prosimy o udostępnienie zestawienia podkładek pod prefabrykaty
i elementów kotwiących.
49. Istnieją nieścisłości w przedmiarach węzłów cieplnych. Prosimy
o wyjaśnienie czy oba przedmiary są wiążące i należą do zakresu
Generalnego Wykonawcy.
50. Czy obciążenie rozłożone q = 1, 75 kN / m2 należy traktować to, jako
obciążenie maksymalne? W opisie podany jest komentarz - IV Strefa
śniegowa, Wiatrowa III + obciążenia krawędziowe, – jakie?
51. Czy parametry transmisji światła LT = 66% i energii 62% TST są
kategorycznym minimum czy do zaakceptowania są wartości niższe, np.
55% i 55%.
52. Współczynnik przenikania ciepła 1, 8 W/m2/K – czy to ma znaczenie
w przypadku otwartego dachu stadionu.
53. Zgodnie ze specyfikacją współczynnik gęstości dymu poliwęglanu
powinien spełniać warunek B-s2, czy dopuszczalne jest zastosowanie
materiału w klasie B-s3.
Zamawiający odpowiada na w/w zapytania następująco:
Ad1.
Zamawiający uzupełnia swoje wyjaśnia do tego punktu zawarte
w Modyfikacji 10 Ad8. Zamawiający potwierdza, że Załącznik nr 13 do
Siwz tj. „Dokumentacja budowlano - wykonawcza przebudowy sieci
telefonicznej kanalizacji kablowej - zał. nr 13” załączona w pliku „20PBWPrzebudowa sieci teletechnicznych” obejmuje zakres znacznie większy niż
w odpowiadającym mu przedmiarze załączonym w pliku „20P-Przebudowa
sieci teletechnicznych”. Ta rozbieżność wynika z zaniechania wykonywania
części robót na sieci teletechnicznej. Jedynym obowiązującymi dla tego
zakresu robót przedmiarem, jest przedmiar stanowiący Załącznik nr 16.22
5
Ad2.
Ad3.
Ad4.
Ad5 i
Ad7.
Ad8.
Ad9.
Ad10.
Ad11.
Ad12.
Ad13.
Ad14.
Ad15.
do Siwz „Przebudowa sieci teletechnicznych” załączony w pliku „20PPrzebudowa sieci teletechnicznych”. Tylko ten jeden przedmiar jest
podstawą do sporządzenia kosztorysu, który należy umieścić w ofercie.
Zamawiający wyjaśnia, że pytanie jest zbyt ogólne należy zgłosić
konkretne różnice.
Zamawiający wyjaśnia, że w cenie powinien być uwzględniony także
kołnierz. Analogicznie do innych pozycji, uwzględniających montaż
materiałów i urządzeń, np. „montaż gniazda wtyczkowego...”, „montaż
rozdzielnicy...”, „montaż opraw...”, „montaż kabla...”, itp.
Zamawiający wyjaśnia, że do kosztorysu należy przyjąć ups
o parametrach: S=2000VA, U=230V, f=50Hz, t=7min, true on-line, czas
przełączania 0 ms, zdalne wyłączenie (p.poż.).
6. Zamawiający wyjaśnia, że dźwig osobowy w pawilonie głównym łączy
dwa poziomy. Jego wielkość przystosowana jest dla osób
niepełnosprawnych. Nośność 1000kg. Typ linowy bez maszynowni. Rodzaj
wykończenia do decyzji w nadzorze autorskim. Sufit z blachy stalowej
malowany w kolorze białym ze zintegrowanym oświetleniem. Lustro
w ścianie naprzeciw przycisków powyżej poręczy. Poręcz wykończona,
chromowana. Panel sterowania z wyświetlaczem pięter. Drzwi
przezroczyste. Prędkość 1m/s. Ostateczny kształt szybu windowego oraz
otworu drzwiowego i rozmieszczenie kaset zewnętrznych nastąpi po
wyborze określonego produktu i wybranej firmy. Jest to warunek
przystąpienia do wykonywania szybów windowych.
Zamawiający wyjaśnia, że dźwig nie jest dźwigiem przelotowym.
Zamawiający wyjaśnia, że „Drzwi przezroczyste” tzn. szklone.
Zamawiający wyjaśnia, że ogrodzenie wykonać zgodnie z rysunkami nr:
B11, B9 i B12 (rewizja R1).
Zamawiający wyjaśnia, że ilości i typy gaśnic oraz piktogramy nie są objęte
wyceną i wykonawstwem w tym postępowaniu.
Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie ruchome takie jak szafki, mebli np.
w POM. 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 wg rys. A1 nie jest objęte wyceną
i wykonawstwem w tym postępowaniu. Zakres wyposażenia jest zgodny
z przedmiarami.
Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja dotycząca wejścia do budynku
hotelowego została podana w Modyfikacji 12.
Zamawiający wyjaśnia, że każdorazowo należy zgłaszać Zamawiającemu
rozbieżności pomiędzy projektami a przedmiarami robót. Zostało to
określone w Części III pkt. 4. Ppkt. 3) Siwz.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Części Załączniki:
Teczka formalno-prawna – zał. nr 15; w ten sposób, że do treści - zał. nr
15, dodaje punkt:
11.Notatka z uzgodnienia projektu z PZPN,
oraz zamieszcza plik o nazwie „Uzgodnienie PZPN”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Części Załączniki:
Teczka formalno-prawna – zał. nr 15; w ten sposób, że do treści - zał. nr
15, dodaje punkt:
6
Ad16.
Ad17.
Ad18.
Ad19.
Ad20.
Ad21.
Ad22.
Ad23.
Ad24.
Ad25.
Ad26.
Ad27.
Ad28.
Ad29.
Ad30.
Ad31.
Ad32.
12. Warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego
Aqua S.A. znak P/02834/2006/W
oraz zamieszcza plik o nazwie „Warunki Aqua”
Zamawiający wyjaśnia, że nie należy wykonywać nowej murawy na całym
boisku. Należy wykonać tylko pas boiska wg dokumentacji (Modyfikacji 14
pkt. Ad5).oraz przedmiaru wg pliku „32P-Uzupeł. Boiska piłkarskiego”
Zamawiający wyjaśnia, że boisko treningowe nie wchodzi w zakres
przetargu i wykonawstwa zgodnie z przedmiarem.
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie będzie ponosił ewentualnych
kosztów remontu dróg dojazdowych po zakończeniu robót budowlanych.
Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje w rejonie stadionu dodatkowymi
placami składowymi poza placem budowy określonym w SIWZ.
Zamawiający informuje, że Klub sprecyzował przewidywaną ilości meczów
oraz określił przewidywany czas wstrzymania robót na potrzeby każdego
meczu. I tak w okresie 1marzec – 15czerwiec jest 8 meczów, 1sierpień –
15listopad jest 8/9 meczów + 4 mecze pucharowe. Na czas meczu w okres
ok. 4-5 godzin powinno nastąpić wstrzymanie robót. Na ok. 5 godzin przed
terminem meczu ma nastąpić udostępnienie docelowego przejazdu/wjazdu
od ul. Żywieckiej.
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązuje dokumentacja 10PW-TOM1. W
warstwie dostępowej należy stosować przełączniki pracujące w warstwie
drugiej L2. W warstwie szkieletowe przełączniki warstwy trzeciej L3.
LDP - Switch ProCurve 1700-24
GPD – Switch HP 4202vl+ 6xGBIC Gigabit
Zamawiający wyjaśnia, że należy stosować przewody nieekranowane
kat.5e zgodnie z przedmiarem
Zamawiający wyjaśnia, że należy wyceniać kabel MM OM2
4x50/125/250µm ULSZH zgodnie z rys.ET-01.
Zamawiający wyjaśnia, że instalacja okablowania strukturalnego została
zaprojektowana, jako pasywna. Elementy aktywne (router) jak i
oprogramowanie (firewall) nie są objęte projektem i wykonawstwem.
Zamawiający wyjaśnia, że jeden punkt dystrybucyjny składa się z dwóch
gniazd RJ45.
Zamawiający wyjaśnia, że symbol na schemacie oznacza wypust kabli
teletechnicznych. Schemat należy rozpatrywać z planem ET-02.
Zamawiający wyjaśnia, że zbrojenie rygli od Rd7 do Rd12 ujęte jest w poz.
87 przedmiaru.
Zamawiający wyjaśnia, że belki opisane są w pozycji 66 przedmiaru
Zamawiający wyjaśnia, że schody z tego rysunku opisane są w pozycji 218
przedmiaru.
Zamawiający wyjaśnia, że prefabrykaty te ujęte są przedmiarze w poz.
Td0_1 w 227’, Td0_2 w 227’’ i Td10_2 w 277.
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone pozycje przedmiaru dotyczą słupów
żelbetowych stałych.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Części Załączniki:
10.2.1Roboty budowlane; 1PW-Cz.I,II – Architektura. Konstrukcje stalowe,
Konstrukcje żelbetowe w ten sposób, że do pliku „Cz.II Konstrukcja
żelbet.Aneks” dodaje rys. KB 0-33; KB 6-34;
7
Ad33.
Ad34.
Ad35.
Ad36.
Ad37.
Ad38.
Ad39.
Ad40.
Ad41.
Ad42.
Ad43.
Ad44.
Ad45.
Zamawiający wyjaśnia, że załączone rys. są zgodne z pierwotną wersją
projektu wykonawczego konstrukcji żelbetowej.
Zamawiający wyjaśnia, że technologia gastronomii nie jest objęta
projektem i wykonawstwem.
Zamawiający wyjaśnia, że zadaszenie należy wycenić kompleksowo.
Wielkość z przedmiaru jest właściwa i nie ulega zmianie.
Zamawiający wyjaśnia, że wielkość przedmiaru Sz 71 znajduje się
w pozycji 608 i nie ulega zmianie.
Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć blachę na profilach aluminiowych
w systemie ciepłym nieprzeziernym.
Zamawiający wyjaśnia, że zbrojenie konstrukcji żelbetowych w poz. 22 nie
ulega zmianie.
Zamawiający wyjaśnia, że projekt węzła cieplnego obejmuje docelową
zabudowę urządzeń w trybunie zachodniej tj. przeniesienie istniejącego
węzła i jego rozbudowę. Niezbędne prace dotyczące układ podgrzewu dla
dodatkowego fragmentu płyty boiska zawarte są w proj. Część III.Instal.
ogrzew. płyty boiska-uzupeł. pętli grzew. po przesunięciu boiska.
Wszystkie niezbędne rys. są zawarte w dokumentacji.
Zamawiający wyjaśnia, że nie potwierdza konieczności demontażu
okablowanie zasilające maszty oświetleniowe w I etapie budowy stadionu.
Nie ma takich zapisów w dokumentacji. Wg SiWZ maszty te muszą
pracować (oświetlać stadion w czasie imprez sportowych) przez cały okres
budowy aż do wykonania oświetlenia docelowego i dopiero powinny być
demontowane. Demontaż okablowania zasilającego maszty ujęty jest w
przedmiarze i dokumentacji 27Demontaż masztów oświetleniowych
i infrastruktury technicznej Cz. Elekt.
Zamawiający wyjaśnia, że istniejąca stacja pomp głębinowych, zraszacze
murawy boiska wg projektu budowlanego nie podlegają rozbiórce, należy
je tylko przełączyć na drugie zasilanie zgodnie z projektem lub zasilić
tymczasowo zgodnie z Część III pkt. 4 Siwz Pompy muszą być zasilane
przez cały okres budowy.
Zamawiający wyjaśnia, że wybudowanie ww. złącza nie jest objęte
projektem i wykonawstwem.
Zamawiający wyjaśnia, że wymienione kable są objęte projektem
przebudowy i zgodnie z tą dokumentacją i załączonym przedmiarem
należy wykonać przebudowę przy zastosowaniu nowych kabli i muf ( trasa
projektowana w chodniku ul. Żywieckiej)
Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnica jadalni zawodników (Rb21) oraz
gastronomii (R14) nie są w zakresie projektu. W projekcie uwzględniono
jedynie wlz-ty, zasilające te rozdzielnice.
Zamawiający wyjaśnia, że elementy białego montażu są ujęte
w przedmiarach. Rozmieszczenie tego wyposażenia znajduje się na rys.
odpowiadających przedmiotowym pomieszczeniom. Przedmiotowe opisy
dotyczą nazw przedmiarów do dokumentacji stadionu, które zostały
zamieszczone przez Zamawiającego w poprzednich Modyfikacjach.
Zamawiający wyjaśnia, że
a) i b) przedmiar dotyczy przeniesienia kompletnych istniejących urządzeń
węzła cieplnego do nowej lokalizacji, w związku z powyższym dane
techniczne tych urządzeń nie ulegają zmianie.
8
c)
Ad46.
Ad47.
Ad48.
Ad49.
Ad50.
układ rozliczeniowy zgodnie z dokumentacją docelowego węzła
cieplnego – P.K. Therma
d)
należy zamontować materiały zdemontowane za wyjątkiem nowych
Ocena stanu
przewodów określonych w przedmiarze robót.
technicznego urządzeń winna nastąpić w trakcie wykonywania robót,
co nastąpi w ostatnim etapie budowy obiektu.
Zamawiający wyjaśnia, że dla:
a) drzwi drewnianych
- kolor laminat drewnopodobny klonowy lub RAL 7042
- wykończenie poszczególnych drzwi wg rys. B5
- odporność akustyczna min 20dB
b) bram,
- kolor RAL 9007
- wykończenie wg rys. B7
- odporność akustyczna min 20dB
- napęd elektryczny
c) rolet,
- kolor RAL 9007
- wykończenie wg rys. B8
- odporność akustyczna min 20dB
- napęd elektryczny
d) ścianek systemowych w toaletach
- kolorystyka gichetów np. RAL 7047 lub do uzgodnienia w nadzorze
autorskim, w projekcie przyjęto płytę wiórową laminowaną (odpowiedź
udzielona w piśmie z dn. 07.03.2011r.)
e) ścianki mobilnej
- ścianka składana SS1 np. firmy Dorma lub równoważne opisana w poz.
618 przedmiaru
- kolor laminat drewnopodobny klonowy lub RAL 7042
- odporność akustyczna min 35dB
- napęd elektryczny
Zamawiający wyjaśnia, że światło otworu 90/205 należy traktować, jako
światło przejścia. W zależności od wybranego systemu wykonawca
zobowiązany jest do dostosowania światła otworu w ścianie (brutto)
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Części Załączniki:
10.2.1Roboty budowlane; 1PW-Cz.I,II – Architektura. Konstrukcje stalowe,
Konstrukcje żelbetowe w ten sposób, że do pliku „1PW-Cz.I,II Architekt.,Konst.stal,Konst.żelb” dodaje plik „Zestaw. podkład. i el. kot.”
Zamawiający wyjaśnia, że nie ma nieścisłości w przedmiarach węzłów
cieplnych. Istnieją dwa oddzielne przedmiary: „2.1P-Cz.IIIC. Demontaż
i montaż węzła cieplnego.” oraz „19.3P-Cz.III.Węzeł cieplny,trybuny.” i oba
są wiążące.
, Ad51, Ad52 i Ad53.Zamawiający wyjaśnia, że płyty poliwęglanowe
komorowe mogą być stosowane w zadaszeniu Stadionu Miejskiego
w Bielsku-Białej o ile spełniają wymagania w zakresie na ogień klasy co
najmniej B-s3, d0 wg normy PN-EN 13501-1. Przezroczyste płyty
wielokomorowe z poliwęglanu o grubości dobranej przez bezpośredniego
dostawcę
na
podstawie
wskaźnika
obliczeniowego
obciążeń
9
uwzględniającego wszystkie współczynniki bezpieczeństwa wraz
z uwzględnieniem parcia wiatru na krawędziach zadaszenia. Płyty
poliwęglanowe niekapiące, niewydzielające duszącego dymu. Parametry
płyty poliwęglanowej komorowej: przezroczysta o strukturze 3x oraz
grubości 25 mm. Obciążenie rozłożone q=1.75 kN/m2, ciężar
powierzchniowy 5kg/m2, przepuszczalność światła ok. 66%, całkowita
transmisja energii (g) ok. 62%, współczynnik przenikania ciepła
1.8W/m2/K, liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej 0.065mm/m°C,
możliwe wydłużenie spowodowane ciepłem i wilgocią 3mm/m,
maksymalna temperatura pracy bez obciążenia 120°C, wa żony
współczynnik redukcji hałasu 19dB, ochrona przed promieniami UV dzięki
pokrywającej
płytę
ochronnej
koekstrudowanej
warstwie
UV,
mrozoodporność, wodoszczelność, duża wartość modułu sprężystości,
duża i długotrwała wytrzymałość na zginanie – ujęte w przedmiarze.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Jan Pacia
Naczelnik Wydziału
10