Pobranie - Port of Gdansk

Transkrypt

Pobranie - Port of Gdansk
Gdańsk, dnia 07.06.2016 r.
Odpowiedzi na pytania
dot. postępowania Nr IU/IH/2016/053
Remont Nabrzeża Krakowskiego w Porcie Gdańsk
Część II
Pytanie nr 23:
W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości wykonanie robót i sporządzenie oferty
spełniającej oczekiwania jakościowe Zamawiającego, Oferent wskazuje, że wykonanie otuliny
betonowej wokół pali stalowych z klasycznego betonu który został przewidziany
w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe z uwagi na:
- szerokość betonowego elementu – rozmiar największego kruszywa w klasycznej mieszance
betonowej wynosi 32 mm,
- klasyczny sposób betonowania – obecność wody w szalunku,
- możliwość zawibrowania mieszanki betonowej,
W pierwszym przypadku ze względu na wielkość przestrzeni pomiędzy rurą, a szalunkiem oraz
występujące w tej przestrzeni zbrojenie, mieszanka betonowa z uziarnieniem kruszywa do
32 mm może ulec zawieszeniu na wąskiej przestrzeni i może nie wypełnić w sposób
prawidłowy tak wąskiej przestrzeni w szalunku.
W drugim przypadku w trakcie betonowania od góry w momencie kontaktu z wodą mieszanka
betonowa ulegnie mocnemu uwodnieniu, które spowoduje wypłukanie mleczka cementowego
i utratę właściwości parametrów. Drugim problemem będzie możliwość odprowadzenia wody
z wnętrza szalunku ze względu na kształt przestrzeni pomiędzy szalunkiem, a palem rurowym
i konstrukcją płyty dolnej nabrzeża.
W trzecim przypadku próba zawibrowania klasycznej mieszanki betonowej i obecność wody
spowoduje rozsegregowanie kruszywa, co z kolei spowoduje całkowitą utratę parametrów
związanego betonu oraz brak jednolitej struktury.
Wszystkie powyższe wymienione kwestie w znaczący sposób wpłyną na brak uzyskania
odpowiedniej struktury płaszcza betonowego wokół rury oraz powstanie porowatej struktury
która nie będzie w sposób prawidłowy chroniła powierzchni pala stalowego w strefie działań
wody. Ponadto w okresie występowania ujemnych temperatur może spowodować całkowite
zniszczenie struktury płaszcza.
Zdaniem doświadczonego wykonawcy jedynym rozwiązaniem które pozwoli na prawidłowe
wykonanie konstrukcji płaszcza będzie wtłoczenie odpowiednio dobranej gotowej
samozagęszczającej się mieszanki mineralnej (nie mieszanki betonowej) która zapewni
odpowiednią płynność i prawidłowe wypełnienie przestrzeni pomiędzy szalunkiem, a palem
rurowym. Mieszanka musi być podawana za pomocą pompy niskociśnieniowej podawanej od
dolnej strony szalunku tak, aby samoistnie wypychała nadmiar wody z szalunku
z jednoczesnym przetłoczeniem odpowiedniego nadmiaru w celu usunięcia wierzchniej
warstwy mieszanki mającej kontakt z wodą.
W związku z powyższym oraz dotychczasowymi zapisami w dokumentacji projektowej
prosimy o potwierdzenie, czy technologia przedstawiona w opisie Wykonawcy będzie zgodna
z rozwiązaniem przyjętym w dokumentacji projektowej, ponieważ zastosowanie klasycznej
metody betonowania oraz przyjętego przez Projektanta rodzaju mieszanki betonowej nie będzie
możliwa, aby uzyskać odpowiednią jakość oraz trwałość wykonywanych robót.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
W dokumentacji technicznej nie podano szczegółowej technologii wykonania otuliny
betonowej pali (technologia może być różna w zależności od doświadczeń i potencjału
Wykonawcy), przyjmując jednak uzyskanie zakładanych parametrów wytrzymałości
i trwałości proj. elementów zalecono zastosowanie do betonu domieszek napowietrzających,
uplastyczniających i zapobiegających segregacji mieszanki betonowej w kontakcie z wodą.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania betonu o specjalnej recepturze
uwzględniającej frakcje kruszywa o mniejszym uziarnieniu. Zabezpieczenie głowic pali
eksploatowane będzie w ciężkich warunkach środowiskowych, w strefie wahań zwierciadła
wody, zamarzania i ekspozycji na działanie mechaniczne kry lodowej. Z uwagi na to zachodzi
konieczność uzyskania wysokiej jakości płaszcza (wykonywanego w b. trudnych warunkach
lokalnych). Zamawiający dopuszcza technologię zaproponowaną przez Oferenta.
Pytanie nr 24:
W związku z zamieszczeniem w SIWZ informacji nt. składu chemicznego odbojnic gumowych
prosimy o usunięcie tego zapisu ze Specyfikacji.
Skład mieszanki gumowej może być różny u poszczególnych producentów a podane wartości
pochodzą jedynie z materiałów marketingowych jednego, konkretnego dostawcy. W związku
z tym wymogi specyfikacji przetargowej, które przepisują te wartości premiują tego
konkretnego dostawcę.
Należy pamiętać, że wymagania dotyczące składu mieszanki gumowej są bardzo rzadko
spotykane w przemyśle gumowym, dlatego międzynarodowe standardy wymagają spełnienia
określonych właściwości fizycznych dla mieszanki gumowej. Nie istnieją międzynarodowe
standardy dot. składu chemicznego, ponieważ właściwości fizyczne można osiągnąć używając
różnego składu mieszanek gumowych.
Proszę zapoznać się z dołączonym listem Politechniki Gdańskiej, wyjaśniającym te
zagadnienie.
Na końcu pragniemy zwrócić uwagę, że oznaczenie elementów gumowych jako „MV” jest
oznaczeniem katalogowym konkretnego producenta a w specyfikacji brak zapisu
nt. możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego, więc używanie takiego opisu narusza
zasady konkurencyjności.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami, prosimy o usunięcie tych wymogów i opisów ze
specyfikacji przetargowej.
Prosimy jednocześnie o podanie parametrów sprawności dla odbojnic z panelem ślizgowy
dot. energii pochłanianej i siły reakcji odbojnicy dla całego systemu odbojowego.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Projektant posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń odbojowych.
W dokumentacji technicznej dla Nabrzeża Krakowskiego podano skład i własności mieszanki
gumowej, która w ostatnim okresie z powodzeniem sprawdziła się w urządzeniach odbojowych
pracujących w warunkach polskich portów morskich. Jednak uwzględniając fakt, iż pożądane
parametry pracy urządzenia można uzyskać przy zastosowaniu mieszanek o różnym składzie,
należy podane w projekcie wymagania materiałowe uznać jako preferowane. Decydujące są
parametry pracy odbojnicy tj. zdolność absorbowania energii, reakcja odbojnicy i jej trwałość.
W dokumentacji określono projektowaną odbojnicę jako MV 500 x 750 mm. Może być
zastosowana inna odbojnica modułowa o kształcie, gabarytach i pozostałych parametrach
określonych w projekcie.
Parametry pracy modułowej odbojnicy punktowej zaprojektowanej na Nabrzeżu Krakowskim
są następujące:
- energia absorbowana: nie mniej niż 85 kNm;
- reakcja pozioma: nie więcej niż 400 kN.

Podobne dokumenty