Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kraków, dnia 08.07.2014r.
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna
al. Sosnowa 8
30-224 Kraków
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczące dostawy (sprzedaż, transport, montaż) mebli
biurowych, socjalnych, laboratoryjnych
w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów
Biotechnologicznych w IBSS BIOMED” współfinansowanego ze środków publicznych
w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
Informujemy, że w prowadzonym przez Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna, mającego siedzibę w Krakowie 30-224, przy alei Sosnowej 8
postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę (sprzedaż, transport, montaż)
mebli biurowych, socjalnych, laboratoryjnych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy
PPH-U „ALTALENA”, ul. Bagrowa 9, 30-733 Kraków.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonego/ych w zapytaniu ofertowym.