Informacja_o_pracy_Burmistrza_-_2011.01.25

Komentarze

Transkrypt

Informacja_o_pracy_Burmistrza_-_2011.01.25
Sędziszów 2011-01-25
Znak: BM - ………..-…./2011
Rada Miejska
w Sędziszowie.
INFORMACJA
o pracy Burmistrza
w okresie międzysesyjnym
W okresie od ostatniej sesji były realizowane następujące zadania:
I.
W zakresie oświaty i spraw społeczno - obywatelskich.
1. Sporządzono dla WKU – Busko Zdrój rejestr mężczyzn i kobiet rocznik 1992 objętych
rejestracją przedpoborowych.
2. Prowadzono naliczanie opłat za sprzedaż alkoholu na 2011rok.
3. Dnia 19 stycznia odbyło się spotkanie z pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1,
Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego w kwestii utworzenia Zespołu Szkół.
Omawiane były również problemy z utrzymaniem małych szkół w Krzcięcicach,
Mstyczowie Tarnawie oraz filii Klimontów i ewentualnym przekazaniem ich prowadzenia
fundacji lub stowarzyszeniu jak i ogólne sprawy z zakresu oświaty.
4. Powyższe zagadnienia omawiane są na poszczególnych zebraniach wiejskich, szczególnie
zagadnienie konsultowane jest z mieszkańcami zamieszkałymi w obwodach w/w małych
szkół. W tej sprawie odbyło się również spotkanie z rodzicami uczniów SP w Tarnawie.
5. Na stronie internetowej urzędu zamieszczono problemy uzasadniające propozycje
reorganizacji sieci szkolnej z prośba do mieszkańców o udział w publicznej dyskusji dla
wypracowania możliwie najbardziej racjonalnego rozwiązania.
II. W zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej
1. Wyliczono koszt jednostkowy stanowiący podstawę do obliczenia stawki opłaty
miesięcznej i sezonowej w złotych za ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynkach szkół:
- Krzcięcice – koszt ogrzania 1 m2 pow. użytkowej 5,09 złotych;
- Klimontów - koszt ogrzania 1 m2 pow. użytkowej 5,26 złotych;
- Boleścice - koszt ogrzania 1 m2 pow. użytkowej 7,26 złotych
1 oraz lokalu użytkowego w miejscowości Krzcięcice będącego w najmie Telekomunikacji
Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 - koszt ogrzania 1 m2
pow. użytkowej w stosunku miesięcznym 5,09 złotych.
2. Dokonano rewaloryzacji czynszu w lokalach użytkowych o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych, który ogółem w 2010 roku wyniósł 102,6 (wzrost cen
o 2,6%). Ogółem wzrost czynszu we wszystkich lokalach użytkowych w stosunku
miesięcznym wynosi 106,32 złotych, co w skali roku daje kwotę 1 272,36 złotych.
3. Prowadzone jest postępowanie w sprawie przydziału z zasobów Gminy lokalu
mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 32,30 m2 usytuowanego w bloku nr 10 na
Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie zgodnie z zasadami i w trybie określonym
w Uchwale Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr III/34/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu
mieszkaniowego gminy i Uchwale Nr X/101/07 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia
29 czerwca 2007 roku zmieniającej Uchwałę Nr III/34/2006 Rady Miejskiej
w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
4. Uzyskano pozwolenie na budowę dwóch sztuk zbiorników ścieków sanitarnych
o pojemności do 10 m3 każdy, w miejscowości Tarnawa 103a i 103b, gmina Sędziszów.
5. Sporządzono sprawozdanie z realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych
z zakresu cmentarnictwa wojennego za rok 2010 i planu na rok 2011.
III. W zakresie inwestycji i remontów.
1. Ustalenie zmian do projektu budżetu na rok 2011.
2. Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na budowę drogi Borszowice Grązów.
3. Rozpoczęcie uproszczonej procedury w celu wybrania wykonawcy na wymianę stolarki
okiennej w Szkole Podstawowej w Klimontowie.
4. Wykonanie OT na zakończonych inwestycjach drogowych: ulica Leśna, Marianowska,
Zielona.
IV. W zakresie gospodarki gruntami.
1. Decyzją Wojewody Kieleckiego uzyskano tytuł własności na nieruchomość o pow.2020
m2 przy Oś. Sady oraz nieruchomość o pow. 1000 m2 w Boleścicach (były sklep GS).
2. Zawarto umowy nabycia gruntów na poszerzenie ul. Zielonej od p. Pieca, p. Szewczyka
i p. Kowalskiego.
2 V. W zakresie zmian organizacyjnych funkcjonowania oświaty w gminie.
W oparciu o szczegółową analizę finansową kosztów funkcjonowania oświaty szkolnej
w gminie oraz prognoz demograficznych na najbliższe lata w miesiącu styczniu zostało
przeprowadzonych szereg spotkań i konsultacji w celu wypracowania wniosków co do
dalszego jej prowadzenia.
Dyskusje i konsultacje prowadzono: na Komisjach Rady Miejskiej, z udziałem dyrektorów
szkół w Krzcięcicach, Tarnawie i Mstyczowie, z przedstawicielami „Fundacji z Uśmiechem”
jako podmiotu ewentualnie zainteresowanego prowadzeniem placówek oświatowych oraz
radami pedagogicznymi i dyrektorami: SP Nr 1, Gimnazjum, LO a także ze związkami
zawodowymi reprezentującymi pracowników oświaty. Aktualnie odbywają się zebrania
sołeckie i osiedlowe na których jest szczegółowo omawiany problem reorganizacji sieci
szkół.
W wyniku dyskusji oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne dotyczące zmian
organizacyjnych w zakresie sieci placówek szkolnych oraz form ich prowadzenia
przedkładam Radzie następujące propozycje postępowania z terminami wykonania,
z podziałem na dwa rozdzielne zagadnienia:
I. utworzenie jednej jednostki organizacyjnej gminy tj. Zespołu Szkół
Ogólnokształcących na bazie połączenia trzech dotychczas funkcjonujących
rozdzielnie szkół: LO, Gimnazjum w Sędziszowie i SP Nr 1 według działań:
1) uchwała o zamiarze utworzenia Zespołu do 04 marca 2011 roku
z załącznikami:
- Nr 1 akt założycielski
- Nr 2 Statut Zespołu.
2) przekazane do wyrażenia opinii przez rady pedagogiczne do 30.03.2011r
3) wystąpienie do Kuratorium Oświaty do 15 kwietnia 2011 roku,
4) właściwa uchwała o utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sędziszowie – do 30 kwietnia 2011 roku
II. reorganizacja szkół w: Tarnawie, Mstyczowie, Krzcięcicach i Klimontowie.
1) w okresie luty – sierpień 2011 roku pozostanie się czas dla środowisk związanych
z funkcjonowaniem szkół (nauczyciele/rodzice) do ewentualnego podjęcia decyzji
o powołaniu organizacji która by prowadziła placówkę oświatową.
2) ze względu na racjonalność połączenia szkół w Mstyczowie i Tarnawie z siedzibą
w Tarnawie istnieje możliwość podjęcia wcześniejszej decyzji w tym zakresie.
3) przy braku wypracowania przez środowisko konkretnych propozycji prowadzenia
szkół, samorząd gminy podejmie działania racjonalizujące sieć szkolną tak aby od
01.09.2012 roku mogły funkcjonować nowe formy organizacyjne jednostek
oświatowych.
3 

Podobne dokumenty