WIELOWYMIAROWE MODELOWANIE IANALIZA RYZYKA II

Komentarze

Transkrypt

WIELOWYMIAROWE MODELOWANIE IANALIZA RYZYKA II
WIELOWYMIAROWE
MODELOWANIE
IANALIZA RYZYKA II
Redakcja naukowa
Grazyna Trzpiot
mm
Katowice 2014
SPIS TREÖCI
WPROWADZENIE
7
Grazyna Trzpiot, Justyna Majewska
ANALYSIS OF TAIL-DEPENDENCE STRUCTURE IN EUROPEAN
FINANCIAL MARKETS
Streszczenie
9
20
Grazyna Trzpiot, Alicja Ganczarek-Gamrot, Justyna Majewska
RISK-BASED APPROACH IN PORTFOLIO MANAGEMENT ON POLISH
POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Streszczenie
21
30
Grazyna Trzpiot
EWOLUCJA METOD OCENY RYZYKA RYNKOWEGO
Summary
31
43
Alicja Ganczarek-Gamrot, Dominik Kr^zotek
ANALIZA RYZYKA NA RYNKU NORD POOL SPOT
Summary
44
58
Dominik Krgzolek
MIARY ZALEZNOSCI - ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKLADZIE
WYBRANYCH WALORÖW RYNKU METALI NIEZELAZNYCH
Summary
59
82
Agnieszka Orwat-Acedariska
ZASTOSOWANIE MODELU BLACKA-LITTERMANA DO WYBORU
PORTFELAINWESTYCYJNEGO
Summary
83
100
Justyna Majewska
WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÖW FUNKCJI U\CZ/\CYCH
Summary
101
114
Anna Ojrzynska
LUKA ZDROWOTNAI LUKA W POPULACJ! MIARAMI RYZYKA
FUNKCJONOWANIA W ZDROWIU
Summary
115
124
Grazyna Trzpiot, Jacek Szoftysek, Anna Ojrzyiiska, Sebastian Twarög
ANALIZA PORÖWNAWCZA DZIALALNOSCI SYSTEMU KRWIODAWSTWA
PANSTW UNII EUROPEJSKIEJ
Summary
125
139
Anna Ojrzyriska, Barbara Pankiewicz
ANALIZA STATYSTYCZNA ZBIOROWOSCI PACJENTÖW LECZONYCH
NA OSTRE ZESPOLY WIENCOWE W CHORZOWIE NA TIE
WOJEWÖDZTWA SLA.SKIEGO
Summary
140
153
JoannaTomanek
ANALIZA WIELOWYMIAROWA W WYKRYWANIU OSZUSTW KSI^GOWYCH
Summary
155
169

Podobne dokumenty