Pobierz

Transkrypt

Pobierz
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy
UMOWA WCB/………../……
nr sprawy: 133/D/PN/2014
CONTRACT WCB/……../………
case No.: 133/D/PN/2014
na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i
instruktażem personelu) aparatury naukowobadawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla
potrzeb Pomieszczeń Clean Room oraz
Laboratorium Mems Back End – MOCVD
on the delivery (including installation, launching
and training for the personnel) of a scientific
and research equipment, brand-new and
complete, for the purposes of the Clean Room
premises and Mems Back End Laboratory MOCVD
zawarta we Wrocławiu dnia ................................
pomiędzy:
concluded in Wrocław on ................................... by
and between:
Wrocławskim Centrum Badań EIT + sp. z o. o.
(Wrocławskim Centrum Badań EIT + spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000300736 posiadającą numer identyfikacji podatkowej
NIP 894-293-00-22 oraz numer statystyczny REGON
020671635, z kapitałem zakładowym w wysokości
65 934 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów
dziewięćset
trzydzieści
cztery
tysiące
złotych),
reprezentowaną przez:
Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o. o.
(Wrocław Research Centre EIT+ limited liability
company) with its registered office in Wrocław,
at ul. Stabłowicka 147, entered into the register of
entrepreneurs of the National Court Register kept by
the District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław,
VI. Commercial Division of the National Court Register
under KRS No. 0000300736, holder of Tax
Identification Number NIP 894-293-00-22 and
Statistical Number REGON 020671635, with the initial
share capital of PLN 65 934 000.00 (say: sixty five
million nine hundred and thirty four thousand Polish
zlotys), represented by:
………..…………………………………………..
oraz ……………………………………………..,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy
„Zamawiającym”,
............................................................
and ........................................................,
hereinafter referred
“Employer”
to
as
“Purchaser”
or
……………………………………………………………………..,
zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy
„Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie
„Stronami” lub pojedynczo „Stroną”
....................................................................,
hereinafter referred to as “Seller”or “Contractor”
jointly referred to as “Parties” and individually as “a
Party”
reading as follows:
o następującej treści:
Preambuła
1.
2.
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o nr 133/D/PN/2014 w
trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w
Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej pod nr …………., - o wartości przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 907
ze zm.) zwanej w dalszej treści Umowy Ustawą
Pzp, oraz zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.
Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach
projektu
pn.
„Dolnośląskie
Centrum
Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie
Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego z
unijnych środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
§1
Definicje
W treści niniejszej Umowy i w Załącznikach do niej
następujące słowa i określenia należy rozumieć jak
Recitals
1. This Contract has been concluded as a result of the
conducted proceedings for awarding a public
contract no 133/D/PN/2014 as open tender,
published in the Publications Office of the European
Union under no 2013/S 251-440168, with the value
exceeding the amounts set forth in the regulations
issued on the basis of Art. 11(8) of the act of
29.01.2004 on Public Procurement Law (the
consolidated text: Dz.U. 2013 Item 907 as
amended),
hereafter called the PP Law, and
pursuant to Art. 39 of the PP Law.
2. The subject of the Contract is implemented under
the project entitled “Lower Silesia Centre of
Materials and Biomaterials - Wrocław
Research Centre EIT+”, co-financed from the EU
funds under the European Regional Development
Fund within the Innovative Economy Operational
Programme.
Article 1
Definitions
The following terms and phrases shall take the
following meaning in this Contract and in the
podano poniżej. Są one pisane wielką literą w celu
podkreślenia, że są pojęciami zdefiniowanymi.
Appendices hereto. In order to emphasise their status
as defined terms and phrases, they shall be
capitalised.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Umowa – oznacza niniejszą Umowę, zawartą
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z
Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część.
Zamówienie – oznacza kolejno numerowane
zamówienie dostawcze, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy, które podpisane przez
osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, jest
podstawą rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy,
którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1
do Umowy.
Protokół Odbioru Końcowego – oznacza
dokument sporządzony oraz podpisany przez
przedstawicieli obu Stron, o których mowa w §7
ust. 10 i 11 Umowy, po ostatecznym odbiorze
Sprzętu i Usług – w ramach danego Zamówienia,
rozumianym, jako stwierdzenie prawidłowości
funkcjonowania Sprzętu oraz zgodności Sprzętu
oraz wykonanych Usług ze specyfikacją zawartą w
danym Zamówieniu. Wzór Protokołu Odbioru
Końcowego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
Oprogramowanie lub Programy – oznacza
oprogramowanie
lub
programy
będące
nierozłącznym składnikiem Sprzętu umożliwiające
jego poprawne działanie.
Sprzęt – oznacza aparaturę i urządzenia oraz
Oprogramowanie, oferowane w ramach niniejszej
Umowy przez Wykonawcę, których szczegółowy
opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,
dostarczane
przez
Wykonawcę
do
miejsc
wskazanych przez Zamawiającego w danym
Zamówieniu.
Usługa (Usługi) – rozumiana, jako fizyczne
złożenie i zmontowanie zakupionego Sprzętu w
pełnej konfiguracji, instalacja oraz uruchomienie
sprawdzające poprawną pracę Sprzętu, i – jeżeli
jest to niezbędne – poprawną współpracę z innymi
urządzeniami. Usługa przeprowadzenia wszystkich
testów i pomiarów próbnych w czasie testowania
Sprzętu ciąży na Wykonawcy. Zamawiający
dostarczy wszystkie niezbędne narzędzia opisowe i
będzie korzystać z tych narzędzi w celu uzyskania
wyników zwykle w ciągu 48 godzin od uruchomienia
testów MOCVD.
2.
3.
4.
5.
6.
Contract – means this Contract concluded by
and between the Seller and the Purchaser, along
with the Appendices that constitute its integral
part.
Order – means a subsequently numbered
purchasing order, whose sample is shown in
Appendix 2 hereto, which – when signed by the
persons authorised by the Purchaser – constitutes
the basis for commencing the execution of the
subject hereof, whose detailed description
constitutes Appendix 1 hereto.
Final Acceptance Protocol – means a
document
drafted
and
signed
by
the
representatives of both Parties, referred to in
Article 7(10 and 11) hereof, after the final
acceptance of the Equipment and Services –
within the given Order, understood as the
confirmation that the Equipment operates
correctly and that the Equipment and the Services
rendered are consistent with the specification
included in the given Order. The sample Final
Acceptance Protocol is presented in Appendix 5
hereto.
Software or Programs– means the software or
programs that constitute an integral part of the
Equipment enabling its proper functioning.
Equipment – means the devices and machines
as well as the Software offered hereunder by the
Seller, whose detailed description constitutes
Appendix 1 hereto, delivered by the Seller to the
locations indicated by the Purchaser in the given
Order.
Service(s) – means(s) the physical assembly and
installation of the purchased Equipment in its full
configuration, installation as well as the start-up
verifying the correct operation of the Equipment,
and – if necessary – and correct cooperation with
other devices. The service consisting in all tests
and trial measurements during testing of the
Equipment lies with the Seller. The Purchaser will
provide all required tools for characterisation, and
will operate these tools to obtain results typically
48 hours after MOCVD test runs.
7.
Dostawa – transport Sprzętu na warunkach
określonych w INCOTERMS 2010 DDP: do
miejsca docelowego: Wrocławskie Centrum
Badań EIT+ Sp. z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54 – 066
Wrocław rampa budynku 9a w pobliżu
pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń
i sprzętu wraz z ubezpieczeniem do momentu
fizycznej dostawy Sprzętu.
8. Czas testowania Sprzętu – czas liczony od dnia
Dostawy Sprzętu do dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe
wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru
Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
9. Awaria – oznacza stan Sprzętu uniemożliwiający
jego działanie zgodnie z jego funkcjonalnością i
specyfikacją
techniczną
dostarczoną
przez
Wykonawcę wraz ze Sprzętem.
10. Zgłoszenie Serwisowe – oznacza dokonane
przez Zamawiającego zawiadomienie o wystąpieniu
Awarii, przesłane Wykonawcy w sposób i formie
określonej w niniejszej Umowy.
11. Czas Naprawy – rozumiany jest, jako okres, który
upłynął
od
momentu
wysłania
Zgłoszenia
Serwisowego do momentu usunięcia Awarii lub
podstawienia Sprzętu zastępczego o co najmniej
takich samych parametrach z zachowaniem 100%
pierwotnej funkcjonalności.
12. Protokołu Odbioru Końcowego – bez uwag –
oznacza Protokół Odbioru Końcowego zdefiniowany
w ust. (3), który nie zawiera żadnych uwag lub
zawiera uwagi określające drobne usterki, które nie
mają wpływu na prawidłowe działanie całego
Sprzętu i jego części składowych.
7.
Delivery – transport of the Equipment pursuant
to the terms and conditions stipulated in
INCOTERMS 2010 DDP: to the destination:
Wrocław Research Centre EIT+ Sp. z o.o.
with its registered office in Wrocław, at ul.
Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław ramp of
the building 9a close to the rooms allocated for
the installation of the devices and the equipment,
including insurance, until physical delivery of the
Equipment.
8. Equipment Testing Period – a period counted
from the day of Equipment Delivery until the day
the Final Acceptance Protocol is signed,
confirming the proper execution of the given
Order (Final Acceptance Protocol – without
comments for the given Order).
9. Failure – means a condition of the Equipment
that makes it impossible for it to operate in
accordance with its functionalities and technical
specification delivered by the Seller with the
Equipment.
10. Service Report – means a report about a Failure
made by the Purchaser and sent to the Seller in
the manner and in the form stipulated herein.
11. Repair Period – means a period that elapsed
from the moment of sending a Service Report
until the Failure is fixed, or until a replacement
Equipment is provided with at least the same
parameters and 100% of the original functionality.
12. Final Acceptance Protocol – without
comments – means the Final Acceptance
protocol defined in (3), which contains no
comments or contains comments specifying minor
faults, which do not have an impact on the proper
operation of the entire Equipment and its
components.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Stron
1.
Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i
wiedzę niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, w
tym doświadczenie w sprzedaży, instalacji,
uruchamianiu Sprzętu (w tym Oprogramowania)
oraz prowadzeniu instruktażu w zakresie obsługi
Sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy.
Article 2
Declarations and obligations of the Parties
1.
The Seller represents that it has the knowledge
and the experience that is necessary to execute
this Contract, including the experience in selling,
installing and launching the Equipment (including
Software) and to conduct training regarding the
operation of the Equipment indicated in Appendix
2.
3.
4.
Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia
Sprzętu do czasu jego formalnego dostarczenia
zgodnie z warunkami Incoterms. Zamawiający
zobowiązuje się do zapewnienia zamknięcia Sprzętu
w pomieszczeniu, do którego Zamawiający lub
osoby trzecie spoza grona Wykonawcy będą miały
wstęp tylko za zgodą Wykonawcy lub w jego
obecności. Zamawiający zobowiązuje się do
zachowania
wszelkich
środków
ostrożności
mających na celu zabezpieczenie Sprzętu przed
jego utratą lub uszkodzeniem, w szczególności
przez udostępnienie kluczy do pomieszczenia
jedynie osobom do tego upoważnionym po
otrzymaniu na to zgody Wykonawcy lub w jego
obecności.
Wykonawca oświadcza, iż przysługuje mu
bezwarunkowe prawo własności Sprzętu oraz, że
Sprzęt dostarczony do Zamawiającego będzie
fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i
fizycznych i gotowy do eksploatacji po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego i przeniesieniu
własności
na
Zamawiającego.
Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć założenia procesowe, na
których zostanie zademonstrowane działanie
Sprzętu i założenia procesu wybrany przez
Wykonawcę i Zamawiającego. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się do podłączenia Sprzętu do
standardowych
gniazdek
zasilających
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
– chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono
inaczej
w
ramach
wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. W razie
zaistnienia takiej potrzeby na późniejszym etapie
realizacji
Umowy,
Strony
przystąpią
do
doprecyzowania wymagań dotyczących podłączeń
w dokumentacji przed-instalacyjnej, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4
ust.1
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt oraz wszystkie
materiały wykorzystywane przy Dostawie oraz
wykonywanych Usługach, będą zgodne ze
wszystkimi obowiązującymi unijnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, tj. będą posiadały
odpowiednie świadectwa CE lub deklaracje
zgodności CE wystawione przez producenta.
Wraz z dostarczonym Sprzętem i/lub w okresie
Czasu Testowania Sprzętu Wykonawca dostarczy
1 hereto. The Seller bears the risk of loss or
damage to the Equipment until it is delivered
according to the agreed Incoterms. The Purchaser
undertakes to ensure that the Equipment is locked
in a room, the access to which will be only
available to the Purchaser or third parties to the
Seller only with the consent of the Seller or in his
presence. The Purchaser undertakes to apply all
and any precautions to secure the Equipment
against its loss or damage, in particular in the
form of providing the keys to the room only to
authorised persons, after receiving the consent of
the Seller, or in his presence.
2.
The Seller represents that he is entitled to an
unconditional property right to the Equipment and
that the Equipment delivered to the Purchaser will
be brand new, free from any legal and physical
faults, and ready for exploitation after the final
acceptance protocol is signed and the property
right is transferred onto the Purchaser. The Seller
undertakes to show process specifications, to
show the operation of the Equipment and the
process specifications selected by the Seller and
the Purchaser. Moreover, the Seller undertakes
that the Equipment will be connected to the
standard power sockets used within the territory
of the Republic of Poland – unless the technical
specification provides otherwise pursuant to the
remuneration of the Seller stipulated in Article 4.1
(If it turns out to be necessary at a later stage of
the Contract's execution, the Parties will clarify
the requirements regarding the connections in the
pre-installation
documentation,
within
the
remuneration of the Seller stipulated in Article 4.1
3.
The Seller represents that the Equipment as well
as all and any materials used during the Delivery
and the Services rendered shall conform to all the
binding safety legal standards of the European
Union, i.e. they shall have the relevant CE
certificates or CE compliance certificates issued by
the producer.
Along with the Equipment delivered and/or during
the Equipment Testing Period the Seller shall
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w
ust. (3) niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że Usługa zostanie
wykonana z zachowaniem najwyższej staranności.
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt dostarczony
Zamawiającemu pochodzić będzie od producenta
lub z oficjalnych i upoważnionych kanałów
dystrybucji producenta, a ponadto że będzie
pochodzić z bieżącej produkcji, tj. zostanie
wyprodukowany nie wcześniej niż 12 (dwanaście)
miesięcy przed datą Dostawy.
Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i Usługi przez
niego oferowane spełniają wszystkie wymagania
określone w Załączniku nr 1 do Umowy oraz, że
jego oznaczenie jest zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Wraz z dostarczonym Sprzętem Wykonawca
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie
dokumenty gwarancyjne, w tym dokumenty
zawierające zasady i warunki świadczenia usług
gwarancyjnych i/lub inne dokumenty określające
warunki gwarancji uwzględniające postanowienia
Załącznika nr 3 do Umowy oraz instrukcje
użytkowania Sprzętu (w języku angielskim –
skrócona instrukcja obsługi, zawierająca wszystkie
niezbędne informacje konieczne do prawidłowej
obsługi urządzenia i utrzymania urządzenia w
niepogorszonym stanie technicznym).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania
osób, którymi posługuje się przy wykonaniu
Umowy, jak za swoje własne działania lub
zaniechania.
Zamawiający wymaga, aby jakość Sprzętu była
zgodna z wymaganiami, a jego oznaczenie zgodne
z obowiązującymi przepisami, zaś Wykonawca
zobowiązuje się taki Sprzęt dostarczyć.
Zamawiający
oświadcza,
że
jest
czynnym
podatnikiem podatku VAT
Wykonawca
oświadcza,
że
jest
czynnym
podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o statusie
zamówienia
w
momencie
wystąpienia
następujących kroków milowych:
a) Spotkania w sprawie weryfikacji Projektu.
b) Odbiór w fabryce.
c) W dowolnym momencie, na wyraźne żądanie
lub potrzebę uzyskania informacji.
provide the Purchaser with the documents
referred to in (3) hereof.
5. The Seller represents that the Service shall be
rendered with utmost diligence.
6. The Seller represents that the Equipment
delivered to the Purchaser shall come from the
producer or the official and authorised distribution
channels of the producer, and moreover, that it
shall come from the current production, that is it
will be manufactured no earlier than 12 (say:
twelve) months before the date of Delivery.
7. The Seller represents that the Equipment and the
Services offered by him meet all and any
requirements stipulated in Appendix 1 hereto, and
that all labelling is compliant with the binding
provisions of law.
8. On the delivery of the Equipment the Seller
undertakes to provide the Purchaser all and any
warranty documents, including the documents
containing the terms and conditions of warranty
services and/or other documents discussing the
terms and conditions of warranty considering the
provisions of Appendix 3 hereto and the
Equipment user manual (in English, an abridged
user manual, containing all and any information
required for the proper operation of the device
and to maintain it in a non-worsened state).
9. The Seller bears the liability for the actions of the
persons he uses in executing this Contract as for
his own actions or omissions.
10. The Purchaser requires that the Equipment quality
is consistent with the requirements, and its
labelling is consistent with the binding provisions
of law; and the Seller undertakes to deliver such
Equipment.
11. The Purchaser represents that he is an active VAT
payer.
12. The Seller represents that he is an active VAT
payer.
13. The Seller will inform the Purchaser about the
status of the order during the following mile stone
events:
a) The Design Review meeting
b) The Factory Acceptance
c) At any given time, in case of explicit request
or need to inform
14. Wykonawca lub jego upoważniony przedstawiciel
zobowiązuje się do przyjazdu na wniosek
Zamawiającego i po ustaleniu przez Strony terminu
w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu
faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla
dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w
miejscu docelowym w zależności od specyfiki i
potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia.
14.
The Seller or his authorised representative
undertakes to arrive, on request of the Purchaser
and after the Parties agree on a date, for the
purposes of verifying and agreeing upon the
requirements and the state of the facts for the
rooms indicated for the delivery and installation
of the devices before the installation in the target
location depending on the specific nature and the
needs regarding the given subject of the
contract.
§3
Przedmiot Umowy
Article 3
Subject of the Contract
1. Przedmiotem Umowy jest Dostawa Sprzętu oraz
wykonanie Usług związanych z powyższą Dostawą na
zasadach i w zakresie określonym w niniejszej
Umowie i w Załącznikach do Umowy, a na którą
składa się następujący Sprzęt:
Lp.
Nazwa Sprzętu
1
System MOCVD
1.
The Subject of the Contract is the Equipment
Delivery and the rendering of Services connected
with the aforementioned Delivery – pursuant to
the terms and conditions as well as within the
scope stipulated herein, in the Appendices
hereto, comprising the following Equipment:
Liczba
1
2. W ramach Umowy Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego własność Sprzętu wymienionego w
Zamówieniu oraz wyda go Zamawiającemu, a
Zamawiający zobowiązuje się dostarczony Sprzęt
przyjąć oraz zapłacić Wykonawcy cenę określoną w
Zamówieniu, pod warunkiem prawidłowej realizacji
Przedmiotu Zamówienia tj. zgodnej z Załącznikiem nr
1 do Umowy.
3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca udzieli
Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej
na korzystanie z Oprogramowania.
4. W
ramach
niniejszej
Umowy
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
informowania
oraz
przekazywania Zamawiającemu wszelkich aktualizacji
Oprogramowania na zasadach określonych w
Umowie.
5. Własność Sprzętu oraz nabycie prawa do korzystania
z
Oprogramowania
(licencji)
przechodzi
na
Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe
wykonanie
Zamówienia
(Protokół
Odbioru
Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia) i
2.
3.
4.
5.
No.
Equipment name
Amount
1
MOCVD system
1
The Seller shall hereunder transfer onto the
Purchaser the property rights to the Equipment
listed in the Order and shall provide the
Equipment to the Purchaser, and the Purchaser
undertakes to accept the delivered Equipment
and pay the price stipulated in the Order to the
Seller provided that the Subject of the Order is
realised correctly, i.e. in accordance with the
Appendix 1 hereto.
The Seller shall hereunder issue a permanent
non-exclusive licence for using the Software to
the Purchaser.
The Seller is obliged hereunder to inform the
Purchaser about and to provide him with all and
any updates to the Software pursuant to the
terms and conditions stipulated herein.
The property of the Equipment and gaining the
right to use the Software (licence) shall be
transferred onto the Purchaser at the time the
Final Acceptance Protocol is signed confirming
the proper execution of the Order (Final
6.
otrzymaniu ostatecznej zapłaty przez Wykonawcę.
W
ramach
niniejszej
Umowy
Wykonawca
zobowiązany jest również do:
a) zapewnienia odpowiedniego opakowania Sprzętu,
to jest takiego opakowania Sprzętu, jakie jest
wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub
pogorszenia jego jakości, w trakcie transportu do
miejsca Dostawy,
b) prawidłowego oznakowania opakowania Sprzętu,
tj.
oznakowania
w
sposób
zawierający
szczegółowy
opis
ostatecznego
miejsca
umieszczenia,
c) usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie
wszystkich elementów pozostałych po Dostawie
Sprzętu i wykonanych Usługach, w szczególności
m.in. wszelkich opakowań, palet po Sprzęcie,
elementów wadliwych, odpadów i innych,
d)
e)
f)
6.
c)
pozostawienia pomieszczenia Dostawy w stanie
nie gorszym niż zastany przed montażem Sprzętu,
świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla
dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania na
zasadach określonych w niniejszej Umowie,
przeprowadzenia
instruktażu
personelu
Zamawiającego. Instruktaż, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, zostanie przeprowadzony w
Czasie Testowania Sprzętu, z zastrzeżeniem, że
Sprzęt będzie w tym czasie użytkowany i/lub
obsługiwany przez Wykonawcę, w terminie
ustalonym przez Strony,
7. W Czasie Testowania Sprzętu tylko Wykonawca ma
prawo do użytkowania Sprzętu, w tym także prawo
do korzystania z Oprogramowania. Zamawiający ma
prawo do uczestniczenia w testach odbiorczych i
demonstracjach
zaproponowanych
przez
Wykonawcę,
a
zaakceptowanych
przez
Zamawiającego.
7.
§4
Wynagrodzenie
1.
Strony
ustalają,
że
wysokość
całkowitego
wynagrodzenia podstawowego Wykonawcy z tytułu
wykonania
Umowy
w
całym
okresie
jej
Acceptance Protocol – without comments for the
given Order) and after receipt of final payment
by the Seller.
Hereunder, the Seller is also obliged to:
a) ensure the relevant packaging for the
Equipment, that is such packaging of the
Equipment that is required in order not to
allow any damage or worsening of its quality
during its transport to the Delivery
destination,
b) label the Equipment packaging correctly, i.e.
label in a way that contains detailed
description of the final location of placement
remove at his cost and on his own of all
elements left over after the Equipment
Delivery and the Services rendered, in
particular e.g. all and any packaging,
Equipment pallets, faulty elements, waste,
and similar,
d) leave the Delivery room in a condition that is
no worse than it was before the installation
of the Equipment,
e) provide the warranty service for the
delivered Equipment and Software pursuant
to the terms and conditions stipulated
herein,
f)
conduct training to the Purchaser's
personnel. The training referred to in the
previous sentence shall be conducted during
the Equipment Testing Period, provided that
the Equipment shall be used and/or operated
by the Seller during that time, at the time
agreed upon by the Parties,
During the Equipment Testing, only the Seller is
entitled to use the Equipment, including the
Software. The Purchaser is entitled to take part in
the acceptance tests and in the demonstrations
suggested by the Seller and accepted by the
Purchaser.
Article 4
Remuneration
1.
The Parties agree that the amount of the total
basic remuneration of the Seller for the execution
obowiązywania, nie przekroczy kwoty: ………… PLN
(słownie ………………. PLN).
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszego paragrafu, składają się :
lp/No. Nazwa sprzętu/Equipment name
1
3.
2.
Amount/ilość
MOCVD
TOTAL
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w
szczególności koszty wynikające z zobowiązań
Wykonawcy określonych w §2 i §3 niniejszej Umowy.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony
ustalają, że poza wynagrodzeniem, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest
zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych
kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot
związanych z pokryciem poniesionych przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu
Umowy: wydatków, strat, kosztów, utraconych
zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub
jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w
tym zobowiązań celnych.
•
75% ceny zakupu w momencie przyjęcia przez
Wykonawcę zamówienia Zamawiającego, płatne po
price (PLN) /
Wartość
1
3.
§5
Warunki płatności
1. Dostawa Sprzętu oraz Usługi będą realizowane w
oparciu o Zamówienie (Załącznik 2) wystawiane
przez Zamawiającego. Za zrealizowane Zamówienia
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
netto w wysokości………. to jest brutto………
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1
niniejszej Umowy będzie płatne w terminie do 14
(słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku
bankowego Wykonawcy.
3. Zamawiający i Wykonawca uzgadniają następujący
harmonogram i warunki dokonywania płatności:
hereof for the Contract will not exceed: (say:
............PLN).
The remuneration referred to in Article 4.1 hereof
is composed of the prices is:
The remuneration referred to in paragraphs 1
and 2 hereof contains all and any costs
connected with the execution of the Subject
hereof, in particular the costs arising from the
obligations of the Seller stipulated in Articles 2
and 3 hereof. In order to avoid any doubts the
Parties
stipulate
that
apart
from
the
remuneration referred to in 1 hereof, the
Purchaser is not obliged to pay any additional
sums to the Seller, in particular the amounts
connected with covering the following in
connection with the execution of the Subject
hereof: expenses, losses, costs, lost profits,
claims, burdens, securities or any type of public
charges, including customs charges.
Article 5
Payment conditions
1.
2.
3.
The Equipment Delivery and the Services shall be
performed pursuant to the Order (Appendix 2)
issued by the Purchaser. The Purchaser shall pay
to the Seller for the executed order net
remuneration in amount. ………. This is gross …
The remuneration referred to in 4 (1) shall be
payable within 14 (say: fourteen) days from the
day of receiving the correctly issued invoice by
the Purchaser, to the bank account of the Seller
listed on the invoice.
Purchaser and Seller agree on the following
schedule and conditions for the payment steps:
• 75% of the purchase price upon acceptance of
the Seller of the Purchaser’s order, payable upon
4.
5.
6.
7.
przekazaniu
potwierdzenia
zamówienia
przez
Wykonawcę i faktury, na podstawie gwarancji
bankowej na rzecz Zamawiającego opiewającej na
pełną kwotę płatności zaliczkowej. Zabezpieczenie
udzielonej zaliczki składane w formie gwarancji
powinno spełniać następujące wymagania: być
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze
żądanie.
•
25% ceny zakupu po przeprowadzeniu Testu
Odbioru Końcowego z wynikiem pozytywnym, płatne
po przekazaniu podpisanego Protokołu Odbioru
Końcowego, jednakże najpóźniej 6 (sześć) miesięcy
po zaplanowanej fizycznej dostawie systemu, w
przypadku, gdy nie można przeprowadzić instalacji z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, powinna zawierać w szczególności
następujące elementy:
a) numer Umowy,
b) określenie przedmiotu Zamówienia (rodzaj
Usługi,
Dostawa
Sprzętu
wraz
z
Oprogramowaniem/bez Oprogramowania),
c) kopię (kolejno numerowanego) Protokołu
Odbioru
Końcowego
potwierdzającego
prawidłowe wykonanie danego Zamówienia
(Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag
wraz
z
odpowiednią
kopią
kolejno
numerowanego Zamówienia).
W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego
terminu płatności, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca może naliczyć
Zamawiającemu odsetki za nieterminową płatność
w wysokości 0,4% odsetek ustawowych od kwoty
faktycznie pozostającej do spłaty.
Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
Strony ustalają, że płatność wynikająca z niniejszej
Umowy zostanie dokonana wyłącznie na rachunek
Wykonawcy.
4.
5.
6.
7.
Strony ustalają, iż podstawowy termin realizacji
Zamówienia nie przekroczy 20.10.2015r. Termin
realizacji zamówienia obejmuje czas przewidziany
If the Purchaser exceeds the payment deadline
referred to in paragraph 2 hereof, the Seller may
charge interest for the defaulted payment in the
amount of 0.4% statutory interest of the actual
payment step value from the Purchaser.
The date of payment shall be the date the money
is received on the Seller’s bank account.
The Parties determine that the payments arising
from this Contract, will be made to the Seller’s
account only.
Article 6
Deadline and terms and conditions of the
Contract's performance
§6
Termin i warunki realizacji Umowy
1.
presentation of the Seller’s order confirmation
and invoice and against bank guarantee) in
favour of the Purchaser over the full amount of
the down payment. The security for the provided
advance payment made in the form of guarantee
should meet the following requirements: be
unconditional, irrevocable and payable on first
demand.
• 25% of the purchase price after successful
Final
Acceptance
Test,
payable
against
presentation of the signed Final Acceptance
Protocol, but latest 6 (six) months after scheduled
physical delivery of the system, in case
installation cannot be performed due to reasons
caused by the Purchaser.
The invoice referred to in paragraph 2 hereof
shall contain in particular the following elements:
a) Contract number,
b) designation of the Subject of the Order
(type of the Service, Equipment Delivery
with/without Software),
c) a copy of the (sequentially numbered) Final
Acceptance Protocol confirming the proper
execution of the given Order (Final
Acceptance Protocol – without comments,
along with the relevant copy of the
sequentially numbered Order).
1.
The Parties determine that the basic deadline of
the Order execution shall not exceed
20.10.2015. The deadline encompasses the
2.
3.
4.
5.
6.
na: produkcję i fizyczną Dostawę Sprzętu.
Dostawa Sprzętu może być zrealizowanie wcześniej,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez obie
Strony.
Wykonawca zgadza się na przesunięcie wysyłki na
żądanie Zamawiającego, lecz nie później niż o dwa
tygodnie.
Procedura odbioru, testy oraz instruktaż zostaną
przeprowadzone po zainstalowaniu Sprzętu w jego
miejscu docelowym i potrwają nie dłużej niż do
20.10.2015
roku.
Jednocześnie
Wykonawca
oświadcza, że wyraża zgodę na wydłużenie Czasu
Testowania Sprzętu na żądanie Zamawiającego w
przypadku zawarcia aneksu do umowy na
dofinansowanie podpisanej 23.09.2009 roku między
Zamawiającym
a
Instytucją
Pośredniczącą,
zmieniającego
datę
ukończenia
projektu
„Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów
Wrocławskie Centrum Badań EIT+”.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego
zapakowania Sprzętu w pudełka umożliwiające jego
przechowywanie w okresie między fizycznym
otrzymaniem
a
instalacją
w
laboratorium.
Wykonawca określi także warunki przechowania.
Zamówienie (Załącznik 2) będzie składane
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego,
o którym mowa w §7 ust. 11 niniejszej Umowy, za
pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy,
faksu lub pisemnie na adres wskazany poniżej:
2.
3.
4.
5.
6.
Adres do korespondencji:
7.
8.
Złożenie Zamówienia (Załącznik 2) zostanie
potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy, o
którym mowa w §7 ust. 10 Umowy, niezwłocznie,
poprzez wysłanie stosownej wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub
pisemnie na adres wskazany poniżej:
7.
time for: manufacture and physical delivery of
the Equipment
Delivery of the equipment can be realized earlier,
after having accepted the term by both parties.
The Seller agrees to postpone the shipment at
the request of the Purchaser, but not longer than
two weeks.
Acceptance procedure, tests and training will be
carried out after equipment installation in its final
location and will last no longer than until
20.10.2015. At the same time the Seller declares,
that he agrees to extend the Equipment Testing
Period at the request of the Purchaser in the case
of annexing the subsidy contract signed
23.09.2009 between the Purchaser and the
Intermediate Body amending the completion date
of the project “Dolnośląskie Centrum Materiałów i
Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań
EIT+”.
The Seller shall pack the equipment properly in
boxes allowing storage during the period
between the physical receipt and installation in
the laboratory. Also, the Seller will determine the
storage conditions.
The Order (Appendix 2) shall be submitted to the
Seller by the Purchaser's representative referred
to in Article 7(11) hereof, via the e-mail of the
Seller, fax or in writing to the address indicated
below:
Correspondence address:
The placement of the Order (Appendix 2) shall be
confirmed by the Purchaser's representative
referred to in Article 7(10) hereof immediately, by
sending a relevant message via e-mail, fax or in
writing to the address indicated below:
Adres do korespondencji:
Wrocławskie Centrum Badań sp. z o.o.,
ul. Stabłowicka 147, 54- 066 Wrocław, Polska
Numer faksu: +48 71 354 3362
Correspondence address:
Wrocławskie Centrum Badań sp. z o.o.,
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Poland
Numer faksu: +48 71 354 3362
Adres e–mail: [email protected]
Adres e–mail: [email protected]
Zamawiający ma prawo składać do Wykonawcy
zapytania w języku polskim lub języku angielskim
8.
The Purchaser is entitled to submit questions in
Polish or English to the Seller connected with the
związane z realizacją każdego z Zamówień za
pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub
pisemnie na adres wskazany w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca
zobowiązuje
się
odpowiedzieć na powyższe zapytania w terminie
nieprzekraczającym 5 (słownie: pięć) dni roboczych.
§7
Warunki odbioru i nadzór
1.
Każda ze Stron wyznaczy osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie procedury i dokonanie odbioru
Sprzętu oraz Usług, przy czym Zamawiający
zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o
ograniczeniu swojego udziału w procedurze
odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji
procedury odbioru, zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu.
3. Procedura odbioru może zostać rozpoczęta
wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione przez
Wykonawcę następujące warunki:
a) Wykonawca uzgodni planowany termin Dostawy
Sprzętu oraz realizacji Usług (datę i godzinę) z
przedstawicielem Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
b) przed rozpoczęciem Czasu Testowania Sprzętu,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, do jego akceptacji, metodykę
testów, która w sposób jednoznaczny będzie
określać kryteria odbioru, które pozwolą
stwierdzić zgodność odbieranego Sprzętu z
wymogami określonymi w Umowie oraz w
Załącznikach do Umowy. Metodyka testów, o
której mowa zdaniu poprzednim, winna być
złożona w formie pisemnej. Zamawiający
dostarczy sprzęt metodologiczny i przedstawi
wyniki w ciągu zwykle 48 godzin po MOCVD.
4.
Procedura odbioru obejmuje:
a) odbiór ilościowo – rzeczowy dostarczonego
Sprzętu, w tym także wszelkich urządzeń,
okablowania, części i akcesoriów, nośników
danych, certyfikatów, licencji, dokumentacji
producenta, dokumentacji technicznej itp.,
b) badanie techniczne Sprzętu, które przeprowadzą
execution of each Order via e-mail, fax or in
writing to the address indicated in paragraph 3
hereof. The Seller undertakes to respond to such
questions within no more than 5 (say: five)
business days.
Article 7
Terms and conditions of acceptance, supervision
1.
2.
3.
Each Party shall designate persons responsible for
conducting the procedure and accepting the
Equipment and Services, where the Purchaser
reserves the right to decide on limiting his
participation in the acceptance procedure.
The Seller is entitled to organise the acceptance
procedure pursuant to the terms and conditions
hereof.
The acceptance procedure may only be launched if
the following terms and conditions are met by the
Seller:
a) the Seller shall agree the planned date of
Equipment Delivery and Service rendering
(date and time) with the representative of the
Purchaser referred to in (11) hereof,
b) before the launch of the Equipment Testing
Period, the Seller is obliged to submit to the
Purchaser, for his approval, the methodology
of the tests, which will clearly explain the
acceptance criteria that will make it possible to
determine the compliance of the Equipment
being accepted with the requirements
stipulated in the Contract and in the
Appendices hereto. The methodology of the
tests referred to in the previous sentence shall
be submitted in writing. The Purchaser will
provide the methodology equipment, and
submit results within typically 48 hours after
the MOCVD.
4. The acceptance procedure encompasses:
a) quantitative-substantive acceptance of the
delivered Equipment, including all and any
devices, wiring, parts and accessories, data
carriers, certificates, licences,manufacturer's
documentation, technical documentation, etc.,
b) technical inspection of the Equipment to be
c)
d)
5.
6.
7.
8.
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego w
miejscu będącym miejscem docelowym Sprzętu,
odbiór jakościowy dokumentacji, przekazanie do
eksploatacji wraz z pozostałymi dokumentami
wymaganymi na podstawie niniejszej Umowy
oraz Załączników do Umowy,
Czas Testowania Sprzętu – odbiór dotyczący
m.in.
konfiguracji
urządzeń
i
testów
sprawdzających działanie tych urządzeń.
Ostatecznemu odbiorowi podlega Sprzęt, który jest
zgodny ze specyfikacją zawartą w danym
Zamówieniu oraz, który w wyniku testowania
osiągnął parametry określone w Umowie i w
Załącznikach do Umowy.
Ostateczny odbiór dostarczonego Sprzętu oraz
Usług
zostanie
potwierdzony
podpisaniem
Protokołu
Odbioru
Końcowego,
przez
przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 10 i
11 niniejszego paragrafu.
Protokół Odbioru Końcowego o którym mowa w
ust. 9, zgodny ze wzorem przedstawionym w
Załączniku nr 5 do Umowy, sporządza Wykonawca
w wersji papierowej i wersji elektronicznej
edytowalnej (pliki .xls, .xlsx, .doc, .docx)
wyszczególniając Sprzęt i jego poszczególne
elementy oraz wykonane Usługi. Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego,
potwierdzającego
prawidłowe
wykonanie Zamówienia w przypadku, gdy podczas
odbioru okaże się, że Sprzęt posiada nieistotne
usterki – czyli niewpływające na poprawne
funkcjonowanie całego Sprzętu i jego elementów
składowych. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w
którym zobowiąże się do usunięcia tych usterek w
ustalonym przez Strony terminie.
Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem
pozytywnym, Zamawiający przygotuje listę wad i
uwag, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o
którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
które Wykonawca usunie w terminie do 20
(słownie: dwudziestu) dni roboczych od dnia
sporządzenia listy wad zgodnie z Załącznikiem nr
6 do Umowy. Po usunięciu wad i usterek oraz
pozytywnym zakończeniu odbioru Strony sporządzą
5.
6.
7.
8.
conducted by the representatives of the Seller
and the Purchaser at the final position of the
Equipment,
c) qualitative acceptance of the documentation,
submission for use along with the remaining
documents required hereunder and the
Appendices hereto,
d) Equipment Testing Period – the acceptance
pertaining e.g. to the configuration of the
devices and tests verifying the operation of
those devices
The final acceptance shall pertain to the
Equipment that is compliant with the specification
included in the given Order and that, as a result
of the testing, reached the parameters stipulated
in the Contract, in the Appendices hereto.
The final acceptance of the delivered Equipment
and the Services shall be confirmed by signing
the Final Acceptance Protocol, by the
representatives of the Parties referred to in
paragraphs (10) and (11) hereof.
The Final Acceptance Protocol referred to in
paragraph 9, compliant with the template
presented in Appendix 5 hereto, shall be drafted
by the Seller in hard copy and in electronic
editable copy (xls, xlsx, doc, docx files) listing the
Equipment and its individual elements and the
Services rendered. The Purchaser allows for the
Final Acceptance Protocol to be signed,
confirming the proper execution of the Order, if it
turns out during the acceptance procedure that
the Equipment has minor faults – that is such
faults that have no impact on the correct
functioning of the entire Equipment and its
elements. In such a case the Seller is obliged to
submit a statement, in which the Seller will
undertake to remove the said faults within the
deadline agreed upon by the Parties.
If the acceptance procedure is not completed
successfully, the Purchaser shall provide a list of
faults and comments, signed by the Purchaser's
representative referred to in paragraph 11 hereof,
which the Seller shall remove within 20 (say:
twenty) business days from the day such a list of
faults is drafted in accordance with Appendix 6
hereto. After the faults and defects are removed
and the acceptance procedure is completed
kolejny Protokół Odbioru Końcowego, zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu. W razie
niemożności dotrzymania terminu określonego w
zdaniu poprzednim, Wykonawca zawiadomi o tym
pisemnie Zamawiającego, nie później niż na 3
(słownie: trzy) dni robocze przed upływem
wyznaczonego terminu, wskazując przyczynę
opóźnienia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiający według swojego wyboru
będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy
termin na usunięcie wad i usterek.
9. W przypadku, gdy odbiór zakończył się wynikiem
pozytywnym, Protokół Odbioru Końcowego będzie
stanowił również potwierdzenie prawidłowego
wykonania danego Zamówienia (Protokół Odbioru
Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia).
10. Osobą upoważnioną do uczestniczenia w procedurze
odbioru, o której mowa w niniejszym paragrafie, w
tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ze
strony Wykonawcy jest:
[…………………………..
11. Osobą upoważnioną do uczestniczenia w procedurze
odbioru, o której mowa w niniejszym paragrafie, w
tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz
listy wad i uwag, o której mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, ze strony Zamawiającego jest:
………………………………………..
12. Podpisanie
Protokołu
Odbioru
Końcowego
potwierdzającego
prawidłowe
wykonanie
Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez
uwag dla danego Zamówienia) nie zwalnia
Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi i/lub
gwarancji jakości Sprzętu dostarczonego w ramach
Zamówienia, którego Protokół Odbioru Końcowego
dotyczy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania
wytycznych do instalacji Sprzętu w terminie 21
(słownie: dwudziestu jeden) dni od podpisania
Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do stawienia
się
w
miejscu
instalacji
Sprzętu
(celem
potwierdzenia zgodności z wytycznymi) w terminie
14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez
Zamawiającego. Dokładny termin (data i godzina)
stawienia się Wykonawcy w miejscu instalacji
Sprzętu zostanie uzgodniony przez Strony.
successfully, the Parties shall draft another Final
Acceptance Protocol, in accordance with the
provisions hereof. If it is not possible to meet the
deadline stipulated in the previous sentence, the
Seller shall notify the Purchaser about it in
writing, no later than 3 (say: three) business days
before the lapse of the given deadline, indicating
the cause of the delay. In the situation referred
to in the previous sentence the Purchaser, at his
discretion, will be able to set an additional
deadline to the Seller for removing the faults and
defects.
9. If the acceptance procedure was completed
successfully, the Final Acceptance Protocol shall
also constitute a confirmation of the proper
execution of the given Order (Final Acceptance
Protocol – without comments for the given
Order).
10. The person authorised to participate in the
acceptance procedure discussed herein, including
to sign the the Final Acceptance Protocol for the
Seller, shall be:
[……………………………..
11. The person authorised to participate in the
acceptance procedure discussed herein, including
to sign the the Final Acceptance Protocol and the
list of faults and comments referred to in (8)
hereof for the Purchaser, shall be:
……………………………….
12. Signing the Final Acceptance Protocol confirming
the proper execution of the Order (Final
Acceptance Protocol – without comments for the
given Order) does not relieve the Seller from the
claims due to the warranty and/or guarantee of
the Equipment's quality delivered under the Order,
to which the Final Acceptance Protocol pertains.
13. The Seller is obliged to provide the guidelines for
the Equipment installation within 21 (say: twenty
one) days from signing the Contract. The Seller is
obliged to appear at the place of the Equipment's
installation (in order to confirm the compliance
with the guidelines) within 14 (say: fourteen) days
from calling the Purchaser. The exact date (date
and time) of the Seller's appearance at the place of
the Equipment's installation shall be agreed upon
by the Parties.
14. Tytuł do Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z
chwilą uznania rachunku Wykonawcy kwotą
ostatecznej płatności po podpisaniu Protokołu
Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego
Zamówienia.
14. The title to the Equipment shall be transferred
onto the Purchaser at the time the final payment is
credited on the Seller’s account, after the Final
Acceptance Protocol is signed, without comments,
of the given Order.
§8
Licencja i aktualizacje Oprogramowania
Article 8
Licence and Software updates
1.
2.
3.
4.
Licencja
Wykonawca niniejszym udziela użytkownikowi
końcowemu określonemu w wierszu podpisu poniżej
(Zamawiającemu) niewyłącznego, nieprzenośnego,
bezpłatnego
prawa
do
użytkowania
Oprogramowania …………. oraz dostarczonej wraz z
nim dokumentacji („Programy”) na jednej stacji
roboczej w związku z (i tylko w związku z) sprzętem
sprzedanym przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Zachowanie poufności
Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania
Programów w poufności oraz do dołożenia wszelkich
starań w celu zapobiegnięcia nieupoważnionemu
ujawnieniu lub korzystaniu z treści Programów, jak
również ich ochrony. Zamawiający ponosi wobec
Wykonawcy odpowiedzialności za wszelkie takie
nieupoważnione ujawnienie lub korzystanie.
Ograniczenia użytkowania
Zamawiający jest uprawniony do korzystania z
Programów tylko w związku ze Sprzętem. Zabrania
się Zamawiającemu wynajmowania, wydzierżawiania
lub rozpowszechniania kopii Programów innym
osobom. Zamawiający nie może modyfikować lub
tłumaczyć Programów bez wcześniejszej pisemnej
zgody Wykonawcy, a wszelkie takie modyfikacje lub
tłumaczenie należą wyłącznie do Wykonawcy.
Zamawiający nie może dokonywać dezasemblacji,
dekompilacji
lub
podejmować
innych
prób
odtworzenia kodu źródłowego z Programów.
Tworzenie kopii zapasowych i transfer
Zamawiający
może
utworzyć
jedną
kopię
Programów jako kopię zapasową, jednakże
Zamawiający nie ma prawo do udzielania sublicencji,
dokonywania cesji, delegowania lub innego
przenoszenia Programów (lub ich części) lub licencji
udzielonej na mocy niniejszej Umowy lub
jakichkolwiek praw lub obowiązków powiązanych z
jakiejkolwiek
przyczyny.
Wszelkie
próby
1.
License
Seller hereby grants to the end user identified at
the signature line below (Purchaser) the nonexclusive, non-transferable, royalty-free right to
use the ................ and documentation delivered
herewith (“Programs”) at one workstation in
connection with (and only in connection with) the
equipment sold to the Purchaser by the Seller.
2.
Confidentiality
Purchaser agrees to keep the Programs
confidential and to use its best efforts to prevent
and protect the contents of the Programs from
unauthorized disclosure or use. Purchaser shall be
liable to Seller for any such unauthorized
disclosure or use.
3.
Limitations on Use
The Purchaser is permitted to use the Programs
only in connection with the Equipment. The
Purchaser may not rent, lease or distribute copies
of the Programs to others. The Purchaser may not
modify or translate the Programs without the prior
written consent of the Seller and any such
modification or translation shall be owned solely
by the Seller. The Purchaser may not reverse
assemble, reverse compile, or otherwise attempt
to create source code from the Programs.
4.
Backup and Transfer
The Purchaser may make one copy of the
Programs for backup purposes, but the Purchaser
shall not sublicense, assign, delegate or otherwise
transfer the Programs (or any part thereof) or the
license granted hereby or any of the related rights
or obligations for any reason. Any attempt to
make any such sublicense, assignment, delegation
or other transfer by the Purchaser shall be void.
5.
6.
Zamawiającego
zmierzające
do
udzielenia
sublicencji, dokonania cesji, delegowania lub innego
przeniesienia zostaną uznane za nieważne.
Prawa autorskie
Programy
objęte
są
prawami
autorskimi.
Zamawiający nie może kopiować żadnego Programu
(w tym bez ograniczeń jakiejkolwiek dokumentacji
powiązanej), z wyjątkiem utworzenia kopii
zapasowej i załadowania Programów na komputer w
ramach wykonania Programów. Wszelkie inne kopie
Programów
wykonane
przez
Zamawiającego
stanowią naruszenie niniejszej licencji.
Prawo własności
Zamawiający otrzymuje licencję, a nie nabywa
Programy. Zamawiający zgadza się i potwierdza, że
Wykonawca
jest
właścicielem
Programów.
Zamawiający zgadza się, że nie jest ani
właścicielem, ani na mocy niniejszej Umowy nie
nabywa roszczeń ani prawa własności do
Programów
lub
jakichkolwiek
powiązanych
patentów, praw autorskich, znaków handlowych lub
innej własności intelektualnej. Zamawiający jest
właścicielem wyłącznie nośników magnetycznych lub
innych fizycznych nośników, na których Programy są
nagrywane lub utrwalane.
Przez cały czas
Wykonawca zachowuje prawo własności do
oryginalnej dokumentacji oraz wszelkich kopii
dokumentacji
i
Programów
nagranych
na
oryginalnych nośnikach oraz wszelkich kolejnych
kopii oryginalnych Programów, niezależnie od formy
lub nośnika, w lub na jakim może następnie
występować oryginał lub kopie. Udzielona na
podstawie niniejszej Umowy licencja nie stanowi
sprzedaży ani oryginału ani żadnej kolejnej kopii.
Wykonawca zastrzega wszystkie prawa nieudzielone
wyraźnie Zamawiającemu.
5.
Copyright
The Programs are copyrighted. The Purchaser
may not copy any Program (including without
limitation any related documentation) except to
provide a backup copy and to load the Programs
into the computer as part of executing the
Programs.
Any and all other copies of the
Programs made by the Purchaser are in violation
of this license.
6.
Ownership
The Programs are licensed, not sold, to the
Purchaser, and the Purchaser agrees and
acknowledges that the Seller is the owner of the
Programs. The Purchaser agrees that it neither
owns nor hereby acquires any claim or right of
ownership in or to the Programs or to any related
patents, copyrights, trademarks, or other
intellectual property. The Purchaser owns only
the magnetic or other physical media on which
the Programs are recorded or fixed. At all times,
the Seller retains ownership of the original
documentation
and
any
copies
of
the
documentation and the Programs recorded on the
original media and all subsequent copies of the
original Programs regardless of the form or media
in or on which the original or the copies may
subsequently exist. The license granted hereby is
not a sale of the original or any subsequent copy.
The Seller reserves all rights not expressly granted
to the the Purchaser.
Article 9
Warranty and Service
§9
Gwarancja i serwis
1.
2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na
okres oraz na zasadach określonych w Załączniku
nr 3 do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania
Zamawiającemu wraz z dostawą pisemnej
informacji dotyczącej rodzaju czynności (działań)
przysługujących
Zamawiającemu
w
ramach
1.
2.
The Seller grants warranty to the Purchaser for
the period and on the terms and conditions
stipulated in Appendix 3 hereto.
The Seller undertakes to provide to the
Purchaser, along with the delivery, written
information regarding the type of activity
(activities) that the Purchaser is entitled to under
the warranty.
3.
gwarancji.
Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, dostarczy
wykaz zalecanych części zapasowych sprzętu wraz z
ich cenami jednostkowymi netto.
3.
§10
Liability for improper performance of the
Contract
§10
Odpowiedzialność za nienależytą realizację
Umowy
1.
2.
3.
a)
Z
wyjątkiem
należycie
udokumentowanego
przypadku siły wyższej opisanej w §11 Umowy, w
przypadku materialnego naruszenia przez jedną ze
Stron postanowień Umowy, druga Strona może
rozwiązać Umowę. Umowa zostanie rozwiązania w
przypadku, gdy materialne naruszenie nie może
być naprawione w obopólnie ustalonym terminie.
Rozwiązanie niniejszej Umowy winno nastąpić
poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej
Stronie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni
licząc od dnia powzięcia wiadomości o materialnym
naruszeniu uzasadniającym rozwiązanie Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zwrócić kwotę zapłaconą na podstawie Umowy w
momencie
zwrotu
Wykonawcy
przez
Zamawiającego wszelkich towarów i gwarancji
bankowych dostarczonych w ramach niniejszej
Umowy.
Z
wyjątkiem
należycie
udokumentowanego
przypadku siły wyższej opisanej w §11Umowy,
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
zapłacenia kar umownych w następującym
przypadku:
1.
jeśli Wykonawca naruszy termin fizycznej dostawy,
Zamawiający będzie uprawniony do zażądania od
Wykonawcy, po upływie 2-tygodniowego okresu
karencji, zapłaty kary umownej w kwocie 0,10%
wynagrodzenia netto określonego dla danego
Zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
lecz nie więcej niż 3% (trzy procent)
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust. 1
niniejszej Umowy.
a)
§11
Siła wyższa
The Seller, on request of the Purchaser, shall
deliver the list of recommended spare parts for
the equipment along with their net unit prices.
Except for the duly documented cases of force
majeure discussed in Article 11 of the Contract, in
case of a material breach of this contract by any of
the Parties, the other Party may terminate the
Contract. The contract will be terminated if the
material breach cannot be remedied within a
mutually agreed period. Termination hereof should
take place in the form of a written statement
submitted to the other Party within 30 (say: thirty)
days counted from the day of learning about the
material breach, justifying the termination hereof.
2. If the contract is terminated for reasons
attributable to the Seller, the Seller shall reimburse
the amount paid under the contract, once any
delivered goods and bank guarantees under this
contract have been returned to Seller by
Purchaser.
3. Except for the duly documented cases of force
majeure discussed in Article 11hereof, the
Purchaser may demand that the Seller pays
liquidated damages in the following case:
if the Seller infringes the physical delivery deadline
the Purchaser shall have the right to demand, after
a grace period of 2 weeks, that the Seller pays
liquidated damages in the amount of 0.10 % of
the net remuneration stipulated for the given
Order, for each commenced day of delay, yet not
more than 3% (three percent) of the net
remuneration referred to in Article 4 (1) hereof.
Article 11
Force majeure
1.
2.
3.
4.
Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony,
występujące
po
podpisaniu
Umowy,
nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające
racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej
zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują, m.in.: wojny,
rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe,
ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach
przemysłu, klęski żywiołowe.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona
dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest
do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej
drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach, nie
później niż 5 dni kalendarzowych od początku
wystąpienia siły wyższej.
Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać
przedłużone o odpowiedni okres, jeżeli realizacja
zobowiązań
Wykonawcy
lub
Zamawiającego
wynikających z Umowy zostanie opóźniona z
przyczyny zaistnienia siły wyższej za pisemną zgodą
Stron. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z
powodu wystąpienia siły wyższej przez okres
przekraczający
15
(słownie:
piętnaście)
dni
roboczych, Strony dołożą wszelkich starań w celu
ustalenia nowych terminów jego realizacji.
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za
niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich
zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej.
Niewykonanie zobowiązań przez jedną ze Stron z
powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej
wzajemnych zobowiązań.
1.
2.
3.
4.
§12
Zachowanie poufności
1.
Wszelkie sprawy dotyczące zachowania poufności
zostaną omawiane i ustalane w umowie o
zachowaniu poufności podpisanej przez Strony.
§13
Zmiana Umowy
1.
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się
Force majeure means an event lying outside the
control of the Party, that takes place after the
Contract is signed, which could not have been
prevented, which is extraordinary and makes it
impossible for one of the Parties to reasonably
realise its obligations. Such events include, but are
not limited to: wars, revolutions, fires, epidemics,
transport embargo, announced general strikes in
the relevant branches of the industry, natural
disasters.
If a case of force majeure occurs, the affected
Party shall be obliged to inform the other Party in
writing about its occurrence and causes, not later
than 5 calendar days from the beginning of the
occurrence.
The deadlines stipulated in the Contract may be
extended by the relevant period of time, if the
execution of the Seller's or Purchaser's obligations
arising here from is delayed due to the appearance
of the force majeure, with written consent of the
Parties. If the performance of the Order is not
possible due to force majeure for a period
exceeding 15 (say: fifteen) business days, the
Parties shall exercise every effort in order to
determine new deadlines.
None of the Parties shall bear responsibility for
failure to realise or for delay in realising the
obligations hereunder due to force majeure. Failure
to realise the obligations by one of the Parties due
to force majeure releases the other Party from its
mutual obligations.
Article 12
Confidentiality
1.
All matters with regards to confidentiality will be
treated and agreed upon Confidential Agreement
which will be sign by Parties
Article 13
Changes in the Contract
1. Any changes or amendments to the provisions of
the Contract require written form under pain of
2.
istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy.
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający
przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych
poniżej warunków:
a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów
pośrednich:
(i)
z powodu przestojów i opóźnień
zawinionych
przez
Zamawiającego,
mających
bezpośredni
wpływ
na
terminowość wykonania Dostawy maksymalnie o okres przestojów i
opóźnień;
(ii)
z powodu działania siły wyższej, o której
mowa w § 11 Umowy, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania Dostawy – maksymalnie o
czas jej występowania;
(iii) na
skutek
działania
organów
administracji, a w szczególności odmowy
wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń,
uzgodnień
z
przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę;
(iv) w związku z koniecznością zakończenia
zadania w danym roku budżetowym lub
w związku z upływem terminu złożenia
wniosku o uzyskanie środków unijnych;
(v)
z powodu innych przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego oraz
Wykonawcy,
skutkujących
niemożliwością prowadzenia Dostaw;
(vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami
dotyczących skrócenia terminu - o
uzgodniony okres;
b)
c)
d)
e)
zmiana nazwy, siedziby stron Umowy,
numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
zmiana miejsca (loco) Dostawy Sprzętu,
zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i
nadzór nad przedmiotem Umowy,
zmiana zapisu lub informacji o przyznanym
dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych,
invalidity, with the reservation that significant
changes in the provisions of the Contract regarding
the content of the tender on the basis of which
the Contractor was selected, are forbidden.
2. Pursuant to Art. 144 of the PP Law, the Employer
is planning for change of the concluded Contract
regarding the content of the Contractor's tender
with reference to the following conditions:
a) Change in the date of execution and/or
intermediate dates:
(i) due to stoppages and delays by default of
the Employer, which directly affect the
timely execution of the Delivery: by the
period of the stoppages and delays
maximum;
(ii) due to force majeure referred to in Art. 11
of the Contract, directly affecting the
timely execution of the Delivery: by the
period of its occurrence maximum;
(iii) as a result of actions of administration
bodies, in particular administration organs
or other entities’ refusal to issue the
required decisions, permits, arrangements
for causes without default of the
Contractor;
(iv) due to the necessity of completing the task
in the given budget year or due to the
expiry of the time limit for filing the
application for obtaining EU funds;
(v) due to other external causes independent
of the Employer and of the Contractor,
which result in impossibility of managing
Deliveries;
(vi) as a result of arrangements between the
Parties related to shortening the time limit
by the agreed period of time;
b) change of the name, of the office of the
parties to the Contract, of bank account
numbers and other identification details,
c) change of the place (loco) for the Delivery of
the Equipment,
d) change of persons responsible for contacts
and supervision over the subject matter of
the Contract,
e) change of the entry or information about the
f)
sprostowanie
omyłek
pisarskich
rachunkowych w treści Umowy,
i
f)
g)
zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca
ze zmian w obowiązujących przepisach prawa
bądź
wytycznych
dotyczących
realizacji
projektu, o którym mowa w preambule
niniejszej Umowy,
zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub
prawa krajowego, powodujących konieczność
dostosowania
dokumentacji
do
zmiany
przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji
Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki
podatku VAT,
g)
i)
zmiana parametrów Sprzętu w przypadku
zaniechania produkcji określonego rodzaju
Sprzętu i/lub wprowadzenia Sprzętu nowej
generacji
i/lub
nowego
modelu
(tj.
zamiennik/równoważnik).
Dostarczony
zamiennik/równoważnik musi spełniać co
najmniej wszystkie wymagania określone w
niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy
oraz w SIWZ lub je przewyższać z
zastrzeżeniem, iż zamiennik/równoważnik musi
pochodzić od tego samego producenta co
pierwotnie zaoferowany w ofercie. Przesłanką
niezbędną do takiego działania ze strony
Zamawiającego jest również brak wzrostu ceny
danego Zamówienia i wartości Umowy w
porównaniu
z
pierwotną
wartością
przedstawioną w ofercie. Ilości zamawianego
w ten sposób Sprzętu muszą być tożsame z
ilościami wynikającymi z Umowy,
i)
j)
w przypadku zmiany numerów katalogowych
Sprzętu przez producenta przy jednoczesnym
zastrzeżeniu braku zmian cen i wartości
Umowy na wyższe. Dostarczony Sprzęt musi
spełniać co najmniej wszystkie wymagania
określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach
do Umowy oraz w SIWZ lub je przewyższać,
j)
k)
wydłużenie terminu gwarancji w związku z
k)
h)
h)
awarded additional financing from external
sources,
correction of typographical and calculation
errors in the content of the Contract,
change of the method of execution of the
Contract resulting from changes in the
regulations of the law in force or guidelines
concerning project execution, referred to in
the recitals of this Contract,
change in the legal regulations of the
European Union or of the national law which
necessitate adjusting the documentation to
the changes in the regulations which
occurred during the execution of the
Contract, including, in particular, changes in
the VAT tax rate,
change in the parameters of the Equipment
in case of discontinuing production of a
specific type of the Equipment and/or
introduction of a new generation and/or new
model Equipment (i.e. a replacement /
equivalent
product).
The
provided
replacement / equivalent product must at
least meet all the requirements set forth in
this Contract, in the Annexes to the Contract
and in the ToR or exceed them, with the
reservation
that
the
replacement
/
equivalent product must come from the
same producer as the one originally offered
in the tender. The premise necessary for
such an action on the part of the Employer
shall also be no increase in the price of the
given Order and the Contract price as
compared with the original value presented
in the tender. Quantities of the Equipment
ordered in this way must be identical with
the quantities resulting from Contract,
in case of changes in the catalogue part
numbers of the Equipment made by the
producer with the simultaneous reservation
of no changes in the prices and of the
Contract price to higher values. The
delivered Equipment must at least meet all
the requirements set forth in this Contract,
in the Annexes to the Contract and in the
ToR or exceed them,
extending the guarantee period due to
l)
przedłużeniem terminu realizacji Umowy lub
zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji,
zmiana sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu, o
którym mowa w preambule niniejszej Umowy.
m) nieuzyskanie planowanego dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.
n) zmiana warunków udzielonej licencji i
aktualizacji oprogramowania w zależności od
warunków
udzielonych
licencji
przez
Wykonawcę lub Właściciela zgodnie z tymi
warunkami.
o) zmiany korzystne dla Zamawiającego pod
warunkiem
uzasadnienia
korzyści
dla
Zamawiającego.
extending the time limit for the execution of
the Contract or declaring a longer guarantee
period,
l)
change in the method of the settlement of
the Contract or making payments for the
benefit of the Contractor as a result of
changes in the Contract concluded by the
Employer for supplementary financing for
the project or in the guidelines related to the
execution of the project referred to in the
recitals of this Contract.
m) not obtaining the planned additional
financing from the European Union funds.
n) change the terms of License and software
upadates depending on the terms of License
granted by the Seller or the Owner in
accordance with these terms and conditions.
o) changes beneficial to the Employer on the
condition that benefits for the Employer can
be justified
§ 14
Rozstrzyganie sporów
Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy będą rozstrzygane
polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to
rozstrzygać je będzie sąd powszechny, właściwy dla
siedziby Zamawiającego
Article 14
Settlement of disputes
Disputes, if any, resulting from failure to execute or
improper execution of the Contract shall be settled
amicably, and if it is not possible, they shall be settled
by a common court competent for the office of the
Employer.
§ 15
Postanowienia końcowe
Article 15
Final provisions
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r.,
nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz
Ustawy Pzp.
2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z
niniejszą Umową powinna być kierowana na niżej
podane adresy Stron:
1. In the issues not regulated in this Contract, the
provisions of the act of 23 April 1964, the Civil
Code (Dz. U. 1964, No 16, Item 93 as amended)
and the PP Law shall apply.
2. Any correspondence in the issues related to this
Contract should be sent to the following addresses
of the Parties:
Zamawiający/ Purchaser:
For the Seller/Contractor:
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.,
ul.Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław,
[email protected],
fax. +48 71 354 33 62
3. Niżej wymienione Załączniki stanowią integralną
część Umowy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
(wzór),
Załącznik
nr
nr
nr
nr
nr
1
2
3
4
5
Opis przedmiotu zamówienia,
Zamówienie dostawcze (wzór),
Gwarancja i serwis (wzór),
Zgłoszenie serwisowe (wzór),
Protokół Odbioru Końcowego
nr 6
Lista wad i uwag (wzór),
Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech)
jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (słownie: dwa)
dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) dla
Wykonawcy.
Zamawiający/Purchaser
................................................
(sign/podpis)
.........................................
3. The Appendices listed below constitute an integral
part hereof:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Appendix 1 Description of the subject of the
order,
Appendix 2 Delivery Order (template),
Appendix 3
Warranty and service (template),
Appendix 4 Service Report (template),
Appendix 5 Final Acceptance Protocol (template),
Appendix 6 List of faults and comments
(template),
4. This Contract was made in 3 (say: three)
counterparts, 2 (say: two) for the Purchaser and 1
(say: one) for the Seller.
Wykonawca/Seller
................................................
(sign/podpis)
Załącznik nr 1 do Umowy WCB/…../……/……….. z dnia...........
Appendix 1 to contrach WCB/……/……../……………….
Lp.
Nazwa Urządzenia
Ilość
Kod CPV
1
System chemicznego osadzania z fazy
gazowej z wykorzystaniem związków
metalo-organicznych (MOCVD)
1
38540000-2
System for Metal-organic Chemical Vapor
Deposition (MOCVD)
OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCJE:
Obligatory (required) parameters or functions:
1.Główne funkcje urządzenia
1. General requirements:
l.p.
Wymagania dotyczące podłoży:
Requirements for the substrates:
1.
Możliwość pracy z płytkami zgodnymi ze standardem SEMI
Work with SEMI standard wafers
2.
Podłoża o średnicy 2 cali
2 inch wafers
Reaktor:
Reactor
3.
Rektor prysznicowy zapewniający laminarny przepływ gazów, do osadzania na trzech podłożach
2 calowych, warstw o parametrach:
•
•
•
•
jednorodność grubości wyhodowanej 2 mikronowej warstwy GaN lepszą niż 2%
poziom domieszkowania GaN:Si w temperaturze pokojowej większy niż 5×1018cm-3
poziom domieszkowania GaN:Mg w temperaturze pokojowej większy niż 2×1017cm-3
jednorodność składu chemicznego wyhodowanej warstwy AlGaN, o zawartości Al 20%,
lepszą niż 1%
Powyższe wymagania nie dotyczą 3mm strefy brzegowej podłoża.
Rector providing laminar flow of gases for deposition on three 2 inch substrates, with the following
parameters:
• the thickness uniformity of the grown 2micron GaN layer better than 2%
the level of GaN: Si doping at room temperature greater than 5 × 1018cm-3
the level of GaN: Mg doping at room temperature greater than 2 × 1017cm-3
the homogeneity of the chemical composition of the grown AlGaN layer, containing Al 20%, better
than 1%
These requirements do not apply to 3mm of the coastal zone of the substrate.
Maksymalna temperatura grzania nie mniej niż 1200°C
Maximum heating temperature not less than 1200°C
Reaktor przystosowany do chłodzenia wodą
Water Cooled Reactor
Susceptor grafitowy pokryty węglikiem krzemu (SiC) zapobiegający korozji podczas nanoszenia
azotków z użyciem amoniaku
Graphite susceptor coated with silicon carbide (SiC) for preventing corrosion during the application of
nitride using ammonia
Podgląd komory poprzez porty optyczne
Optical access through the optical ports
Port na sensor fotodiodowy
Photodiode sensor port
Osłona (liner) zapobiegająca osadzaniu materiału na ściankach komory
Chamber liner to prevent deposition on the chamber walls
•
•
•
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Systemy kontrolujące proces osadzania:
10.
11.
Wielokanałowy pirometr do kalibracji i pomiaru temperatury substratu w czasie rzeczywistym
wraz z systemem mapowania ciągłego na całym susceptorze. Pirometr charakteryzuje się
następującymi parametrami:
- zakres mierzonych temperatur: co najmniej 450-1300°C
- rozdzielczość temperaturowa: nie gorsza niż 0.1°C
- stabilność temperaturowa: nie gorsza niż ±0.2°C
- częstość próbkowania: nie gorsza niż 1Hz
Multichannel pyrometer for calibration and temperature measurement of the substrate in real time with a
continuous mapping around the susceptor. The pyrometer is characterized by the following parameters:
- temperature measurement range of at least 450-1300°C
- temperature resolution: not worse than 0.1°C
- temperature measurement stability: not worse than ±0.2°C
- measuring frequency: not worse than 1Hz
System umożliwiający pomiary temperatury, krzywizny (odkształcenia) podłoża oraz zmiany
grubości osadzanych warstw w czasie rzeczywistym, in-situ:
•
pomiar krzywizny poprzez pomiar wygięcia wzdłuż dwóch kierunków prostopadłych w
płaszczyźnie podłoża, z użyciem lasera półprzewodnikowego o długości fali ~656nm
•
Analiza zmiany grubości warstw w czasie rzeczywistym (trzy długości fali: 405nm,
633nm, 905nm)
• Sterowanie z poziomu receptur programowalnym procesem nakładania wielowarstw
różnej grubości wraz z integracją z oprogramowaniem reaktora
• Możliwość sprawdzenia jednorodności warstwy w wielu miejscach podłoża
• Możliwość przeprowadzenia skanów dla sprawdzenia jednorodności warstwy na
powierzchni wafli
• Pomiar temperatury in-situ (laser 950nm) podczas procesu osadzania warstw ze
sprawdzeniem równomierności rozkładu temperatury
• Zakres pomiaru temperatur [ºC]: 450-1300, z dokładnością lepszą niż ±1°C
Wysokotemperaturowe bazy danych dla materiałów: AlGaN, AlGaAs, InGaN, AlInGaP, Ge, InP,
GaAs, Si3N4, Si
A system allowing real time measurements of the curvature (deformation) and temperature of the
substrate and change in the thickness of layers deposited in-situ:
• Wafer curvature measurement, by measuring the bending curvature along two perpendicular
directions in the plane of the substrate using a semiconductor laser with a wavelength of ~656nm
• Analysis of the change in thickness of the layers in real time (three wavelengths: 405nm, 633nm,
905nm)
• Controlled by the recipes programmable process of multilayers deposition with different thickness,
integrated with reactor software
• Ability to verify the homogeneity of the layer in several places of the substrate
• Ability to perform scans to verify the homogeneity of the layer on the wafer surface
• in-situ teamperature measurement (laser 950nm) during layers deposition with the temperature
uniformity check
• Measuring range of temperature [°C]: 450-1300, with an accuracy of better than ± 1°C
High temperature material database: AlGaN, AlGaAs, InGaN, AlInGaP, Ge, InP, GaAs, Si3N4, Si
Układ pompowania reaktora:
Reactor pumping:
12.
Pompa sucha o bardzo dużej wydajności w szczególności dla lekkich gazów procesowych,
prędkość pompowania minimum 2500l/min (dla N2)
Dry vacuum pump with high efficiency for light process gases, pumping speed at least 2500l/min (for N2)
Transfer podłoży do reaktora:
Wafer transfer into the reactor chamber:
13.
Ręczne podawanie/odbieranie podłoży przez komorę rękawicową lub load-lock wyposażone w:
- system recyrkulacji i oczyszczania azotu
- kontrolę ciśnienia wewnątrz komory
- system detekcji wodoru wewnątrz komory
- czujnik wilgoci
- czujnik tlenu (O2)
- zintegrowany odkurzacz
- zintegrowaną przyssawkę do podnoszenia podłoży (vacuum tweezer)
- zintegrowaną dyszę do przedmuchiwania azotem
Manual loading / unloading of substrates by the glove box or load-lock quipped with:
- nitrogen re-circulation and purification system
- pressure control within the glovebox
- hydrogen gas detection within the glovebox
- H2O sensor
- O2 sensor
- integraten vacuum cleaner
- integrated vacuum tweezers
- integrated N2 blow gun
System doprowadzenia gazów:
Gas handling system:
14.
Wentylowana szafa na system doprowadzenia gazów reakcyjnych
Ventilated gas cabinet
15.
System zaworów do wodoru i azotu
Hydrogen and Nitrogen gas manifolds
16.
System zaworów Run/Vent
Run Vent switching manifolds
17.
Linie do oczyszczania dla reaktora, grzejnika i portów optycznych
Purge lines for reactor, heater and optical ports
18.
Wszystkie kontrolery przepływu (MFC) cyfrowe i uszczelniane na metal
All mass flow controlers are Digital and metal sealed
System niskociśnieniowy:
Low pressure exhaust system:
19.
Pompa o wydajności pompowania przynajmniej 150m3/h
Dry vacuum pump with pumping efficiency of AT east 150m3/h
20.
Filtr cząstek stałych
Particulate filter
21.
Kontrola ciśnienia
Pressure control
22.
System zapobiegający wytworzeniu nadciśnienia
Overpressure relief system
23.
Możliwość wykonania testu szczelności (leak test access)
Leak test access
System gazów procesowych:
Process gas handling system:
24.
5 linii do związków metaloorganicznych:
• trójetylek gal (TEGa),
• CBr4,
• Cp2Mg,
• Cp2Fe,
• Cp2Mn,
Wyposażone m.in. w cyfrowe kontrolery przepływu masy (MFC) i ciśnienia, pneumatyczne
zawory run/vent, termostatyczne łaźnie dla metaloorganik z chłodzeniem wodnym i precyzyjną
kontrolą temperatury, sterowniki PLC zintegrowane z elektroniką i systemem zabezpieczeń.
25.
5 standard metalorganic channels:
• TEGa
• CBr4,
• Cp2Mg,
• Cp2Fe,
• Cp2Mn,
Equipped with Digital mass flow controllers MFC, pneumatic valves run/vent, thermostated baths for MO
with precise temperature control, PLC hardware and integration in electronic and safety system
3 podwójne linie dla związków metaloorganicznych:
•
•
•
2x trójmetylek galu (TMGa),
2x trójmetylek glinu (TMAl),
2x trójmetylek indu (TMIn),
Wyposażone w łaźnie termostatyczne wspólne dla jednego typu źródła, cyfrowe kontrolery
przepływu masy (MFC) i ciśnienia, pneumatyczne zawory run/vent, łaźnie termostatyczna
chłodzona powietrzem z precyzyjną kontrolą temperatury, sterowniki PLC zintegrowane z
elektroniką i systemem zabezpieczeń
3 double standard metalorganic channels:
• 2x TMGa,
• 2x TMAl,
• 2x TMIn,
Equiped with shared thermobaths, Digital mass flow controllers (MFC) and pressure controllers, pneumatic
26.
valves run-vent, thermostated baths with precise temperature control, PLC hardware and integration in
electronic and safety system
2 linie gazowe dla amoniaku (NH3) wraz z niezbędnymi zaworami run/vent, cyfrowymi
kontrolerami przepływu masy (MFC), filtrami POU, sterownikami PLC zintegrowanymi z
elektroniką i systemem zabezpieczeń.
2 NH3 gas channels with necessery run/vent valves, Digital mass flow controllers (MFC), POU filters, PLC
hardware and integration in electronic and safety system
27.
1 linia gazowa dla Silanu (SiH4/H2) wraz z niezbędnymi zaworami run/vent, kontrolerami
przepływu (MFC), filtrem POU, sterownikiem PLC zintegrowanym z elektroniką i systemem
zabezpieczeń.
1 gas channel for diluted SiH4/H2 with necessery run/vent gas valves, mass flow controllers (MFC), POU
filters, PLC hardware and integration in electronic and safety system
28.
1 linia próżniowa do testów szczelności dla linii metaloorganik (12 linii), podłączona do pompy
próżniowej
1 vacuum line for leak testing of MO channels (12 MO-sources) connected to the vacuum pump
29.
2 puste linie gazowe dla zbalansowania zmian przepływów z pneumatycznymi zaworami
pięciodrożnymi vent/run, cyfrowymi kontrolerami przepływu masy (MFC) i sterownikami PLC
2 dummy lines for balancing gas flow switching, with pneumatic 5-way vent/run valves, Digital mass flow
controllers (MFC) and PLC hardware
30.
Różnicowe zbalansowanie ciśnienia pomiędzy liniami run i vent, z zaworami, kontrolerem PID
sterownikiem PLC i niezbędnym oprzyrządowaniem.
Differencial Vent-run pressure balancing, with valves, PID controller and PLC with all necessery equipment
2 zapasowe linie dla związków metaloorganicznych
2 spare preparation for MO gas channel
31.
32.
1 zapasowa linia dla gazu rozcieńczonego
1 spare preparation for double dilution
33.
System monitoringu i kontroli koncentracji gazów w dwóch liniach gazowych TMIn połączony z
kontrolerami przepływu masy do utrzymania przepływów na stałym poziomie
System for concentration measurement/monitoring of MO components in gas flow units (TMIn) connected
with MFCs to control mass flow rates at constant level
System oczyszczania gazów
Gas puryfication system
34.
Oczyszczanie gazów zintegrowane z systemem epitaksji:
-
oczyszczanie H2
oczyszczanie N2
oczyszczanie NH3
2 czujniki wilgoci (H2, N2)
Gas purification system integrated with epitaxy:
- H2 Purifier
- N2 Purifier
- NH3 Purifier
- 2 moisture sensors (H2, N2)
Systemy peryferyjne/akcesoria
Peripherical systems/ accesories
35.
System oczyszczania par amoniaku (NH3) obecnych w układzie wylotowym polegający na
rozkładzie gazu na elementy składowe azot i wodór, zawierający wymienne wkłady. Wydajność
dla NH3 do 20l/min
Ammonia (NH3) scrubbing system, cracking of organic compounds of gases present in the Exhaust into
nitrogen and hydrogen, comprising a replaceable cartridges. Efficiency for NH3 up to 20l/min.
36.
System monitoringu przeciwwybuchowego wodoru (H2) i amoniaku (NH3) na poziomie ppm, z
czujnikami do rozmieszczenia w co najmniej 6 różnych miejscach dla każdego gazu oraz
systemem ostrzegania, z możliwością rozszerzenia do 16 kanałów na inne gazy.
Gas monitoring system for Hydrogen (H2) and Ammonia (NH3) at ppm-level, with sensors to be deployed
in 6 different places for each gas, with warning system extendable to up to 16 channels of different gases
Wymiennik ciepła do kontroli wodnego układu chłodzenia reaktora
Heat exchanger to control showerhead reactor water temperature
37.
38.
Zestaw standardowych części zapasowych
A set of standard spare parts
2. Sterowanie i zbieranie danych
2. Control and data collection
1.
2.
Dedykowany komputer state of the art do nadzoru, rejestracji danych procesu oraz sterowania
recepturą w zakresie zmiennych procesowych
A dedicated state of the art PC, for surveillance, data acquisition and process control using recipes in the
field of process variables
System komputerowej kontroli przepływu gazów, ciśnienia, temperatury grzejnika wewnątrz
komory.
The computer control of gas flow, pressure, temperature of the heater within the chamber.
3.
Regulacja wysokości reaktora z poziomu oprogramowania (receptur) w zależności od
parametrów wzrostu
Reactor hight adjustment in recipe according to other growth parameters
4.
Odczyt z czujników wilgoci w oprogramowaniu kontrolnym systemu.
Reading from the moisture sensor control system
5.
Nieprzerwana rejestracja danych o statusie systemu
Continuous data logging containing system status
6.
Oprogramowanie niezbędne do obsługi systemów do kontroli procesu osadzania
The software necessary to operate the system, to control the deposition process
7.
Możliwość pracy w sieci (TCP/IP) w celu zapisywania danych, zdalny dostęp
Ability to work in a network (TCP/IP) for data storage, remote access
8.
System bezpieczeństwa oparty na zabezpieczeniach typu interlock
Security system based on interlocks
3. Wymagania szczególne
3. Special requirements
1.
2.
3.
Wszystkie urządzenia elektryczne dostosowane do europejskiego napięcia standardowego (230
V dla jednej fazy, 400V dla 3 faz / 50Hz)
All electrical equipment in accordance with the European standard voltage (230 V single phase, 400V 3f /
50Hz)
Pełna zgodność z klasą ISO 6 czystych pomieszczeń
Compliance with ISO class 6 cleanroom
Jeden komplet specyfikacji możliwy do przechowywania w pomieszczeniach o klasie czystości
zgodnej z ISO 6.
One set of specifications possible to store in clean-room class ISO 6
Załącznik nr 2 do Umowy WCB/…./…./……… z dnia...........
Wrocław, ........
Zamówienie nr ........
Zamawiający:
Wykonawca:
Dot.: Realizacji Umowy WCB/..../..../........ z dnia ................ dotyczącej Dostawy Sprzętu wraz z
Oprogramowaniem i Usługami.
Adres i miejsce Dostawy: ……………………………………………………………………………………………..
Niniejszym zamawiam Sprzęt, Oprogramowanie i usługi, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Lp.
Nazwa Sprzętu (z
Oprogramowaniem/bez
Oprogramowania) / nazwa
Usługi
Termin
realizacji
Miejsce dostawy
1
2
Termin realizacji Zamówienia ................., w tym:
– fizyczna dostawa (nazwa sprzętu) w dniu: ……………….
Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: …………………………………………………, tel. …………., faks
…………………………., e-mail: …………………………………………………………………………………………………..
Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy: …………………………………………………, tel. …………., faks
…………………………., e-mail: …………………………………………………………………………………………………..
Wartość netto Zamówienia ...........................................................................
Łączna wartość Zamówienia: ...........................................................................
Osobą upoważnioną do złożenia Zamówienia zgodnie z § 7 ust. 11 niniejszej Umowy, ze strony
Zamawiającego jest [...].
Podpis:
Imię i nazwisko:
Appendix 2 to the Contract WCB/…../……/…… of ............
Wrocław, ........
Order No. ........
Purchaser:
Seller:
Re: Execution of the Contract WCB/..../..../........ of ................ on the Delivery of Equipment with
Software and Services.
Address and place of Delivery:……………………………………………………………………………………………..
I hereby order the Equipment, Software and Services pursuant to the following specification:
No.
Equipment name
(with/without Software) /
Service name
Deadline
Place of Delivery
1
2
Deadline for Order ................., including:
– physical delivery of (equipment name) on: ……………….
Contact person for the Purchaser: …………………………………………………, Phone No. …………., Fax No.
…………………………., E-mail: …………………………………………………………………………………………………..
Contact person for the Seller: …………………………………………………, Phone No. …………., Fax No.
…………………………., E-mail: ……………………………………………………………………………………………………
The net Order value is ...........................................................................
The total value of the Order: ...........................................................................
The person authorised to place and Order, pursuant to Article 7(11) hereof, for the Purchaser is [...].
Signature:
Name and surname:
Załącznik nr 3 do Umowy WCB/…./…./……… z dnia...........
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
– Gwarancja i Serwis –
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Sprzęt (na każdy element zamówionego Sprzętu, z
wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) od dnia następującego po dniu podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół
Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia), przez okres kolejnych -…………...
(słownie: -……) miesięcy na każdy element wyposażenia, co najmniej -……. miesiące gwarancji
producenta liczonych od dnia wykonania Umowy, to jest podpisania ostatniego Protokołu Odbioru
Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego –
bez uwag), wyczerpującego środki, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
Gwarancja obejmuje wady Sprzętu wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części
oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego
działania lub niespełniającego określonej funkcjonalności, w wyniku których Sprzęt nie działa lub nie
spełnia warunków koniecznych oraz zadeklarowanych warunków technicznych, o których mowa w
Załączniku nr 1 do Umowy.
Wszelkie zgłoszenia Awarii dokonywane będą przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez
Zamawiającego, faksem na numer……………………………….. lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj.:.................................., za pomocą Zgłoszeń Serwisowych, według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy.
Czas Reakcji na Zgłoszenie Serwisowe rozumiany jest jako okres, który upłynął od momentu
wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia Serwisowego do momentu potwierdzenia przez
Wykonawcę otrzymania Zgłoszenia Serwisowego i wynosi 3 godziny, jeżeli zgłoszenie nastąpi do
godz.12:00 lub w dniu następnym do godz. 12:00. Następnie w ciągu 48 godzin od momentu
zgłoszenia usterki (wyłączając dni wolne od pracy) nastąpi reakcja Wykonawcy na zgłoszony
problem.
Czas Naprawy rozumiany jest, jako okres, który upłynął od momentu wysłania przez Zamawiającego
Zgłoszenia Serwisowego, do momentu usunięcia Awarii z zachowaniem 100% pierwotnej
funkcjonalności.
Okres gwarancji dla naprawionego w ramach gwarancji Sprzętu zostanie wydłużony każdorazowo o
Czas Naprawy. W razie wymiany części Sprzętu na nową, okres gwarancji na wymienioną część
Sprzętu wyniesie 6 miesięcy, chyba że pierwotny okres gwarancji był dłuższy.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo fabrycznie nowe części i materiały
eksploatacyjne. Koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącym
użytkowaniem Sprzętu ponosi Zamawiający.
Usługa gwarancyjna dostarczonego Sprzętu w pełni zawiera się w cenie Sprzętu i obejmuje wszelkie
bez wyjątku działania konieczne do zachowania gwarancji i właściwego funkcjonowania Przedmiotu
Zamówienia.
Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane są bez ponoszenia dodatkowych opłat za transport. W
przypadku konieczności naprawy Sprzętu poza miejscem Dostawy, Wykonawca pokryje koszty
transportu Sprzętu w obie strony w czasie trwania serwisu gwarancyjnego oraz koszty ubezpieczenia
Sprzętu w czasie transportu.
10. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych w przypadku ich wydawania przez producenta
przez okres co najmniej 7 (słownie: siedmiu) lat od dnia zawarcia Umowy.
11. W sprawach dotyczących odpowiedzialności za wady dostarczonego Sprzętu z tytułu gwarancji i
rękojmi nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają przepisy cytowanej ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny.
Appendix 3 to the Contract WCB/…../…../…….. of ............
– Warranty and Service –
1. The Seller awards the warranty for the delivered Equipment (for each element of the ordered
Equipment, excluding consumables) from the day following the day of signing the Final Acceptance
Protocol confirming the proper execution of the given Order (Final Acceptance Protocol – without
comments for the given Order), for the period of the subsequent …. (say: …..) months for each
fitting element, at least …. months of producer's warranty counted from the day the Contract is
realised, that is from the day the last Final Acceptance Protocol is signed confirming the proper
execution of the given Order (Final Acceptance Protocol – without comments for the given Order),
depleting the funds referred to in Article 4 (1) hereof.
2. The warranty encompasses the faults of the Equipment due to the use of incorrect materials, parts
or improper manufacture by the producer and the improper or incorrect operation, or failure to
realise a certain function, as a result of which the Equipment does not work or does not meet the
necessary conditions and the declared technical conditions referred to in Appendix 1 hereto.
3. All and any reports of the Failures shall be made by the Purchaser or by another person indicated by
the Purchaser, by fax to the following number ................................ or via e-mail of the Seller, i.e.
...................................... , via Service Reports, in accordance with the template comprising
Appendix 4 hereto.
4. The response time to the Service Report means the time that lapsed from the moment the
Purchaser sends a Service Report until the Seller confirms the receipt of the Service Report and lasts
3 hours, if the report is submitted before 12:00 or on the next day before 12:00. Then, within 48
hours from the moment the failure was reported (excluding non-business days), the Seller shall
respond to the reported problem.
5. The Repair Period is understood as the time that lapsed from the moment the Purchaser submitted
the Service Report until the Failure is fixed to 100% of the original functionality.
6. The warranty period for the part repaired under the warranty shall be each time extended by the
Repair Period. If an Equipment part is replaced by a new one, the warranty period for the replaced
equipment part will be 6 months, unless primary warranty period was longer.
7. The Seller undertakes to each time ensure brand new parts and exploitation materials. The costs of
new parts and exploitation materials connected with the day to day use of the Equipment are borne
by the Purchaser.
8. The warranty service of the delivered Equipment is fully included in the price of the Equipment and
includes all and any activities required to maintain the warranty and the proper functioning of the
Subject of the Order.
9. All and any warranty repairs are preformed without incurring additional fees for transportation. If it
is necessary to repair the Equipment outside the place of the Equipment Delivery, the Seller shall
cover the costs of return transportation of the Equipment during the warranty service period and
the costs of insuring the Equipment during transport.
10. The Seller ensures the availability of spare parts if they are issued by the producer for the period of
at least 7 (say: seven) years from the day the Contract was concluded.
11. In the matters connected with the liability for faults of the delivered Equipment for the warranty and
guarantee that are not regulated herein, the provisions of the quoted Act of 23 April 1964 – the Civil
Code – apply.
Załącznik nr 4 do Umowy WCB/…./…./……… z dnia...........
– Zgłoszenie Serwisowe nr ………………. –
DATA/GODZINA
ZAMAWIAJĄCY
NUMER ZGŁOSZENIA
NAZWA FIRMY
ADRES
NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO
NAZWISKO UŻYTKOWNIKA
TELEFON:
FAKS:
TYP SPRZĘTU
DATA / GODZINA UDOSTEPNIENIA SPRZĘTU
NUMER SERYJNY / DATA ZAKUPU lub NUMER IDENTYFIKACYJNY
NUMER GWARANCJI POZA GWARANCJĄ
OPIS AWARII:
UWAGI:
DATA / GODZINA WYSŁANIA ZGŁOSZENIA
PODPIS OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
* niepotrzebne skreślić
Appendix 4 to the Contract WCB/…../…../……. of ............
– Service Report No. .................... DATE/TIME
PURCHASER
COMPANY NAME
ADDRESS
NAME OF THE REPORTING PERSON
USERNAME
PHONE NUMBER:
FAX NUMBER:
REPORT NUMBER
EQUIPMENT TYPE
DATE / TIME OF EQUIPMENT PROVISION
SERIAL NUMBER / DATE OF PURCHASE or IDENTIFICATION NUMBER
WARRANTY NUMBER
DESCRIPTION OF THE FAILURE:
COMMENTS:
DATE/TIME OF SENDING THE REPORT
SIGNATURE OF THE REPORTING PERSON
* delete as appropriate
WARRANTY EXPIRED
Wzór
Załącznik nr 5 do Umowy WCB/…./…./……… z dnia...........
Wrocław, dnia …………..
Protokół Odbioru Końcowego nr ……….
dla Zamówienia nr ……….
Nazwa Sprzętu:
.....................................................................................Typ:.............................
Producent:.............................................................................................Model:………………
Nr seryjny:.........................................................Rok produkcji:.........................................
Miejsce Dostawy oraz wykonania Usług:.............................................................................
1. Odbioru ilościowo–rzeczowego dokonano z uwagami* / bez uwag w dniu …………… .
Specyfikacja Sprzętu:
Lp.
Nazwa
Typ
Nr seryjny
Liczba
Uwagi
1
2
2. Odbiór merytoryczny:
Specyfikacja Sprzętu:
Lp.
Nazwa
Typ
Nr seryjny
Cena /waluta/
Uwagi
1
2
Zamawiający oświadcza, że Sprzęt dostarczony dnia..............................., po wykonaniu
wszystkich Usług:
a.
b.
c.
d.
uzyskał wymagane parametry / nie uzyskał wymaganych parametrów*,
pracuje prawidłowo / nieprawidłowo*,
posiada usterki nieistotne, zgodnie z §7 ust. 7 Umowy,
nie wnosi / wnosi* zastrzeżenia wymienione w liście wad i uwag według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy.
* niepotrzebne skreślić
Kompletne dokumenty gwarancyjne, w tym dokumenty zawierające zasady świadczenia usług
gwarancyjnych i/lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku angielskim) oraz
instrukcje użytkowania Sprzętu (w języku angielskim – skrócona instrukcja obsługi, zawierająca
wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej obsługi urządzenia i utrzymania
urządzenia w niepogorszonym stanie technicznym), odpowiednie certyfikaty -CE lub deklaracje
zgodności -CE wystawione przez producenta – dostarczono / nie dostarczono*.
Termin gwarancji upływa dnia....……………………………………………………………………………….…..**
Instruktaż personelu Zamawiającego: przeprowadzono / nie przeprowadzono*.
Usługi oraz instruktaż zostały wykonane przez: ......................................................................
Osoby uczestniczące w instruktażu ze strony Wykonawcy:
1. …………………………………………………;
2. …………………………………………………;
Osoby uczestniczące w instruktażu ze strony Zamawiającego:
1. …………………………………………………;
2. …………………………………………………;
Wartość Zamówienia: .........................................................................
Wartość ogółem wszystkich dotychczasowych Zamówień: ............................................
Niniejszy protokół został przyjęty i zaakceptowany, co Strony reprezentowane przez swoich
przedstawicieli (osoby odpowiedzialne za realizację Umowy), o których mowa w §7 ust. 10 i 11
Umowy, niniejszym potwierdzają składając swoje podpisy.
Podpis:
Imię i nazwisko:
Podpis:
Imię i nazwisko:
* niepotrzebne skreślić
** W przypadku, gdy Protokół Odbioru Końcowego dotyczy Zamówienia, wyczerpującego środki, o których mowa w § 4 ust. 1
Umowy.
Appendix 5 to the Contract WCB/…./…../…… of ......................
Wrocław, ..................
Final Acceptance Protocol No. ................
for the Order No. ............
Equipment name: .....................................................................................Type:.............................
Producer:.............................................................................................Model:……………………………...
Serial Number:.............................................................Year of production:.......................................
Place of Delivery and of rendering the Services:................................................................................
1. Quantitative-substantive acceptance has been completed with comments*/without comments on
…………………… .
Equipment Specification:
No.
Name
Type
Serial Number
amount
Comments
1
2
2. Substantive acceptance:
Equipment Specification:
No.
Name
Type
Serial Number
Price /
currency/
Comments
1
2
The Purchaser represents that the Equipment delivered on ....................................., after rendering all
Services:
a.
b.
c.
d.
obtained /failed to obtain* the required parameters,
works /does not work* correctly,
has minor defects, pursuant to Article 7(7) hereof,
does not file / file* the reservations listed on the list of faults and comments drafted in accordance
with the template constituting Appendix 6 hereto.
* delete as appropriate
Complete warranty documents, including the documents containing the terms and conditions of
warranty services and/or other documents discussing the terms and conditions of warranty (in the
English language) and the Equipment user manual (in English language – an abridged user manual,
containing all and any information required for the proper operation of the device and to maintain it in a
non worsened state), the relevant CE certificates or CE compliance certificates issued by the
manufacturer were / were not* delivered.
The warranty expires on ....…………………………………………………………………………………….…..**
The training to the Purchaser's personnel: conducted / not conducted*.
The Services and the training were conducted by: ...........................................................................
Persons participating in the training for the Seller:
1. …………………………………………………;
2. …………………………………………………;
Persons participating in the training for the Purchaser:
1. …………………………………………………;
2. …………………………………………………;
Order Value: ........................................................................
The total value of all Orders so far: .........................................................................
This Protocol was adopted and accepted, which is hereby confirmed by the Parties, represented by their
representatives (persons responsible for the execution hereof), referred to in Article 7 (10) and (11), by
placing their signatures.
Signature:
Name and surname:
Signature:
Name and surname:
* delete as appropriate
**If the Final Acceptance Protocol pertains to an Order that depletes the funds referred to in Article 4 (1) hereof
Wzór
Załącznik nr 6 do Umowy WCB/…./…./……… z dnia...........
– Lista wad i uwag –
Sporządzona w dniu……………….
Zamawiający stwierdza, iż Sprzęt będący przedmiotem Umowy WCB/…./…./…….. posiada następujące
wady:
Lista uwag w zakresie Sprzętu:
Lp.
Nazwa Sprzętu
Stwierdzone wady, usterki
Lista uwag w zakresie Usług oraz instruktażu personelu Zamawiającego:
Lp.
Nazwa Usługi
Stwierdzone uchybienia
Lista uwag w zakresie Oprogramowania:
Lp.
Oprogramowanie
Stwierdzone uchybienia
Osobą upoważnioną do podpisania listy wad, zgodnie z §7 ust. 11 Umowy, ze strony Zamawiającego jest
[…].
Podpis:
Imię i nazwisko:
Z
przyczyn,
o
których
mowa
w
§7
ust.
8
Umowy,
tj.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…,
Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Sprzętu oraz Usług lub Oprogramowania dla pozycji:
Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Sprzętu dla pozycji:
Lp.
Nazwa Sprzętu
Stwierdzone wady, usterki
Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Usług dla pozycji:
Lp.
Nazwa Usługi
Stwierdzone uchybienia
Strony ustalają termin usunięcia ww. wad dla Oprogramowania dla pozycji:
Lp.
Oprogramowanie
Stwierdzone uchybienia
wynoszący
……………………………
dni/miesięcy
liczony
od
dnia
………………
do
dnia
……………………………………………………. Do upływu ww. okresu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
ww. wad i usterek i uchybień w ramach wynagrodzenia ogółem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca:
Zamawiający:
Podpis:
Podpis:
Imię i nazwisko:
Imię i nazwisko:
Appendix 6 to the Contract WCB/…../……/…….. of ......................
– List of faults and comments –
Made on …………….
The Purchaser represents that the Equipment consisting the subject of the Contract WCB/.../.../.........
has the following faults:
List of comments regarding Equipment:
No.
Equipment name
Detected faults, flaws
List of comments regarding the Services and the training to the Purchaser's personnel:
No.
Service name
Infringements detected
Software
Infringements detected
Comments regarding Software:
No.
The person authorised to sign the list of faults, pursuant to Article 7(11) hereof, for the Purchaser is
[...].
Signature:
Name and surname:
For
the
reasons
referred
to
in
Article
7(8)
hereof,
i.e.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………, the Parties agree upon the deadline to remove the said faults in the
Equipment, Services or Software for:
The Parties determine the deadline to remove the said faults in the Equipment for:
No.
Equipment name
Detected faults, flaws
The Parties determine the deadline to remove the said faults in the Services for:
No.
Service name
Infringements detected
The Parties determine the deadline to remove the said faults in the Software for:
No.
Software
Infringements detected
being
……………………………
days/months
counted
from
………………
to
……………………………………………………. Until the expiry of the said period, the Seller undertakes to
remove the said faults and defects and infringements within the total remuneration referred to in Article
4 (1) hereof.
Seller:
Purchaser:
Signature:
Signature:
Name and surname:
Name and surname:

Podobne dokumenty