Regulamin - SP nr 86 w Gdańsku

Transkrypt

Regulamin - SP nr 86 w Gdańsku
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
na grafikę komputerową
pt. „Wielkanocne jajko”
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego
ul. Śluza 6
80-770 Gdańsk
tel. 058 – 301-45-46
Nauczyciele: Jowita Hoły-Sobolewska, Grażyna Stanisławczyk, Anna Sommer
[email protected]
Cele konkursu:
 Propagowanie tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi.
 Budzenie zainteresowania grafiką komputerową.
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji plastycznej.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI wszystkich typów
szkół podstawowych.
2. Odbywać się będzie w 4 kategoriach wiekowych.
I KATEGORIA
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych
II KATEGORIA
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych
specjalnych oraz podstawowych z klasami
integracyjnymi
tylko
dla
uczniów
z orzeczeniami
III KATEGORIA
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
IV KATEGORIA
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
specjalnych oraz podstawowych z klasami
integracyjnymi
tylko
dla
uczniów
z orzeczeniami
3. Pracę plastyczną pt. „Wielkanocne jajko” uczniowie mają wykonać przy
pomocy edytora grafiki „Paint” pod kierunkiem opiekuna.
4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.
5. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego
autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.
6. Pliki należy nazwać według następującego wzoru:
1_sp65_jan_kowalski.jpg
kategoria
(1,2,3,4)
szkoła
uczestnika
konkursu
imię
nazwisko
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
8. Prace z danej szkoły można nagrać na jednej płycie CD wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście na adres organizatora do 01 kwietnia 2016r.
UWAGA: Dozwolone jest elektroniczne przesłanie prac jako załączniki
wraz z kartami zgłoszeń na adres: [email protected]
9. Oceny dostarczonych prac dokona powołana przez organizatorów
Komisja Oceniająca w dniu 04 kwietnia.
10.Wyniki zostaną ogłoszone 06 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na
podany adres w karcie zgłoszenia.
11.Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o zajętych
miejscach i sposobie przekazania nagród. Wstępnie uroczyste
podsumowanie konkursu planowane jest na 08 kwietnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 65 w Gdańsku o godz. 12:00.
12. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
13. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację
danych osobowych oraz prezentację pracy na stronie internetowej
organizatora.
VII 0GÓLNOPOLSKI KONKURS na grafikę komputerową
pt. „Wielkanocne jajko”
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika
Kategoria
(dodatkowo dla II i IV kategorii należy
podać rodzaj niepełnosprawności)
Klasa
Szkoła, adres, e-mail
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna
(nauczyciel lub rodzic)
Telefon lub e-mail opiekuna