Zasady rekrutacji - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we

Transkrypt

Zasady rekrutacji - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
ZASADY
REKRUTACJI
Rekrutacja odbywa się na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydatów, którzy zobowiązani są do
wypełnienia kwestionariusza opisującego ich dorobek i zainteresowania. Wypełnione formularze należy
przesłać do 15 września w formie papierowej na adres Zakładu Humanistycznych Nauk WF UMW, ul.
Borowska
211
A,
50-556
Wrocław
i
w
formie
elektronicznej
na
adres
[email protected]
Kandydaci powinni wpłacić do 15 września 2016 r. opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł, z
dopiskiem: Opłata rekrutacyjna studia podyplomowe „Kultura uzdrowiska”. Wpłatę należy dokonać na
konto: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1 50-367
Wrocław, Bank BZ WBK XXXV O/Wrocław
nr rachunku: 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000
O przyjęciu będzie decydowało postępowanie kwalifikacyjne na podstawie wypełnionych przez
kandydatów formularzy, do wyczerpania limitu miejsc – 40. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
podyplomowe uzyskają informację o decyzji komisji rekrutacyjnej najpóźniej do 10 października 2016.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia podyplomowe ze studentami zostanie podpisana umowa,
w której będą określone warunki odbywania studiów i zasady odpłatności. Studia zostaną uruchomione
po zgłoszeniu się minimum 20 kandydatów. Zajęcia rozpoczną się po 15 października 2016.