3 źt`,ls 1

Komentarze

Transkrypt

3 źt`,ls 1
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
Jednostka notylikowana nr 1434
02-699 Warszawa. u1. I{obuclra 23
.$ B \l)| |. ''
.!'
A
t_
_- ;\1 .ir,;2 ..
3,)
1
źt',ls
. \'ti7
||:
.r. ';P--:
+o);._>.-r,,ł
i
cERTYFlKAT zGoDNosc!
ZAKŁADOWEJ KONTROL! PRODUKCJI
1434-cPR_0174
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) Nr 305/201 1 z dnia 9 marca 2011
(Rozpolządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego
r.
:
Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
(nazwy handlowe, rodzaj osnowy, rodzaj powłoki oraz zastosowanie WyrobóW Wymieniono W załączniku
do certyfikatu)
produkowane pż ez
:
|ZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,81-963 Gdynia
w zakładzie produkcyjnym
:
Zakład Produkcyjny w Gdańsku
ul. Sandomierska 38, 80-051 Gdańsk
Niniejszy certyfikat potwierdza, źe Wszystkie postanowienia dotyczące oceny
Właściwościuźytkowych, określone W Załączniku ZA normy
i
Weryfikacji stałości
:
EN 1 3969:2004, EN 13969:2004/A1 :2006
(PN-EN 1 3969: 2005, PN-EN 1 3969: 2006/ A1 :2007
W systemie
)
2r są stosowane oraz, że
zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.
Niniejszy ceńyfikat, tvydany po raz pieMszy w dniu 1 kwietnia 2014 r. i pozostaje Ważny, dopóki nie
zmienią się metody badań i/lub Wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte W
użytkowych zadeklarowanych
zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny Właściwości
charakterystyk oraz sam Wyrób iWarunki jego lvytwazania nie ulegną istotnej zmianie.
*
M^l..łob;ł-
t.a"ulrlGt"r",
Anna Wy|oba
Wiceprezes Żaż ądu
Dyrektor ds, Badań
PcBc sA
iceńyfikacji
Ac 013
Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2014
oDDZlAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk,
r,
ul, Jaśkowa Dolina
8,1
POISKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23
1
BA l)
A
§u ',, ,''.
.- ,{,l{) _i lł1l_ n
1 ,,
i
>uil,.''rŃ<
,,/ 1] _
''
?,u;--,-.T{_
:l-:
r\
=
ł§
''a. \\-tts7
ZAŁĄCZNlK DO CERTYF|KATU ZGODNOŚCl
ZAKŁADOWEJ KONTROL| PRODUKCJ|
1434-cPR-0174
Wydanie A - załącznik do certyfikatu z dnia 1 kwietnia 2014 r
certyfikat dotyczy następujących WyrobóW
:
Tablica 1, Wyroby do ]żolacji przeciwwilgociowej Typ A
Rodzaj
osnowy
Nażwa handlowa wyrobu
L.p,
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna l/333
T
Papa asfaltowa podkładowa na tektuże budowlanej P333ł
2.
Rodzaj
powłoki
T
Papa asfa]towa podkładowa na tektuże budowlanej R333 besandet
AN
3.
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa lżoLMAT BlT G200 s4,o
G
AN
4.
Papa asfa|towa z9rzewalna podkładowa lzoLMAT PLAN PYE V1oo s3,5
GV
AME
5
Papa asfaltowa żgrzewalna podkładowa lzoLMAT PYE V1oo s3,5
GV
AME
6
Papa asfaltowa z9rzewalna podkładowa IZoLMAT PLAN plus PYE PV160 s3,2
AME
7.
Papa asfaltowa zgżewalna podkładowa |ZoLMAT PLAN PYE PV160 s3,o
AME
Tablica 2, Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej Typ A i Typ T.
Rodzaj
osnowy
Nazwa handlowa Wyrobu
L.p.
2.
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa lzoLMAT PLAN PYE PV25o 55,o
Papa asfa|towa żgzewalna podkładowa |ZoLMAT PYE PV250 s5,o
3,
Papa asfaltowa zgżewalna podkładowa |ZoLMAT PLAN PYE G2oo 54,o
4.
Papa asfaltowa samop.zylepna podkładowa |ZoLPLAN [email protected]
5,
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa lzoLMAT PLAN PYE PV180 s4,o
Al/E
AME
sP
-
asfalt oksydowany z Wypełniaczem mineralnym
AME - asfalt modyfikowany elastomerem z Wypełniaczem mineralnym
G - tkanina szklana
GV - Welon z Włókien sżklanych
PE - folia polietylenowa
PV - Włóknina poliestrowa
T
-
,,J
tektura budowlana
TadeusziGlazer
Dyrektor ds_ Badań
]ceńyfikacji
Ac
013
oDDZ|AŁ
W
G
AME
PE
AME
AME
svmbole:
AN
Rodzaj
powłoki
Anna wyroba
Wiceplezes Zćrządu
PcBc sA
Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2014 r,
GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, u|, Jaśkowa Do|ina 81