3.4 opcje_drukowania

Transkrypt

3.4 opcje_drukowania
T: Opcje drukowania.
Wywołać opcje drukowania z poziomu edytora tekstu Word lub przeglądarki Internet Explorer (Plik => Drukuj
=> Opcje). W razie niejasności określonych konfiguracji należy je omówić.
Dostępne opcje zależą od systemu operacyjnego oraz stosowanej w systemie drukarki. Niektóre ustawienia
mogą być niedostępne dla użytkownika z powodu ograniczeń nałożonych przez administratora (Zasady
zabezpieczeń użytkowników i grup).
Wygląd i funkcjonalność okna Właściwości drukarki zależy od zainstalowanego dla tego urządzenia
sterownika. Pewne elementy, w tym zawartość zakładki Zaawansowane są jednakowe dla wszystkich typów
sterowników takie same. Tak więc, niezależnie od typu podłączonego urządzenia na zakładce Zaawansowane
znajdziemy pola:
• Zawsze dostępna / Dostępna od — umożliwia podanie godziny, w których drukarka pobiera zadania
drukowania z buforu wydruku i przesyła do swojego urządzenia drukującego. Zadania drukowania,
wysłane o innych godzinach, oczekują w kolejce wydruku.
• Priorytet — jeśli klika drukarek podłączonych jest do tego samego urządzenia drukującego, usługa
Bufor wydruku zazwyczaj naprzemiennie przełącza pomiędzy dwoma kolejkami. Jeśli chcesz, by
zadania drukowania z jednej kolejki były wykonane przed zadaniami innej kolejki, ustaw wyższą
wartość tego parametru.
• Sterownik — umożliwia aktualizację sterownika. Jeśli drukarka jest udostępniona, to użytkownicy
połączeni do niej automatycznie pobierają nowe sterowniki.
• Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie — usługa Bufor wydruku przyjmuje
przychodzące zadania drukowania, przetwarza strumień bajtów i przesyła zadanie drukowania z buforu
równocześnie na urządzenie drukujące albo najpierw zapisuje całe zadanie na dysku i dopiero
rozpoczyna drukowanie.
• Drukuj bezpośrednio do drukarki — zadanie jest przetwarzane w locie i wysyłane bezpośrednio
do urządzenia drukującego, bez umieszczania w buforze wydruku.
• Wstrzymaj niedopasowane dokumenty — usługa Bufor wydruku sprawdza, czy ustawienia drukarki są
zgodne ustawieniami dokumentu i jeżeli nie, dokument oczekuje w kolejce wydruku nie wpływając na
wydruk pozostałych (zgodnych) dokumentów.
• Jako pierwsze drukuj dokumenty buforowane — usługa Bufor wydruku wydrukuje jako pierwsze
zadana z buforu wydruku, przed nowymi zadaniami. Jeśli w buforze wydruku są dwa zadania, usługa
Bufor wydruku jako pierwsze wydrukuje większe zadanie.
• Przechowaj dokumenty po wydrukowaniu — opcja ta powoduje zachowanie pliku w buforze po
zakończeniu wydruku.
• Włącz zaawansowane funkcje drukowania —po wyłączeniu tej opcji, nie będą buforowane dane
metapliku i niektóre zaawansowane funkcje drukarki mogą być niedostępne. Opcję tę należy wyłączyć,
tylko jeżeli występują problemy z poprawnym drukowaniem dokumentów.
Zadania 3.4:
Przedstaw w postaci zrzutów ekranu opcje drukowania z poziomu edytora tekstu Word lub przeglądarki
Internet Explorer (Plik => Drukuj => Opcje). Przedstaw dostępne ustawienia w wyświetlonym oknie.

Podobne dokumenty