przedmiar remont poddasze i wieża

Komentarze

Transkrypt

przedmiar remont poddasze i wieża
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
1
1 KNR-W 2-02
d.1 0219-05
2 KNR-W 2-02
d.1 0219-06
3
d.1
4
d.1
5
d.1
6
d.1
7
d.1
8
d.1
9
d.1
10
d.1
11
d.1
12
d.1
13
d.1
14
d.1
15
d.1
16
d.1
KNR-W 2-02
0259-02
KNR-W 4-01
0323-05
KNR BO-12
0364-02
analogia
KNR 2-02 081102
KNR 2-02 081005
NNRNKB 202
1134-01
TZKNBK IV 121
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
3
SCHODY W BASZCIE
Schody Ŝelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - ręczne układanie betonu -SCHODY SPIRALNE ZABIEGOWE
Schody Ŝelbetowe- dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane
Obsadzenie I160 w ścianach wieŜy
4
5
6
Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III - TYNKI
POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWYCH
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
NA PLICZKACH KRZYWOLINIOWYCH
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy BETONOWYCH - powierzchnie poziome
Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego
na zapr.cem.-wap.przez wstaw.brak.elem.bez wykucia
przy pow.do 0.15 m2 i głęb. do 0.15 m
Wykładziny stopni schodowych DREWNIANE STOPNICE - Z DREWNA LIŚCIASTEGO
kalk. własna
Wykładziny stopni schodowych DREWNIANE PODSTOPNICE - Z DREWNA LIŚCIASTEGO
kalk. własna
Wykonanie i montaŜ spiralnych odcinków poręczy profiTZKNBK XX
lowanej zamocowanych do gotowego płaskownika 2303-03
DREWNO LISCIASTE
Wykonanie i montaŜ spiralnych odcinków poręczy profiTZKNBK XX
lowanej zamocowanych do drewnianych tralek - Z
2303-04
DREWNA LISCIASTEGO
Wykonanie i montaŜ w policzkach spiralnych tralek średTZKNBK XX
nio ozdobnych profilowanych bez klejenia Z DREWNA
2204-02
LIŚCIASTEGO
KNR 4-03 1015- Betonowanie drobnych elementów konstrukcji o masie
do 0.5 kg na gotowym podłoŜu na ścianie - 1 mocowa11
nie konstrukcji wsporczej dla pochwytów
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysoKNR-W 2-02
kości kolumny do 4 m
1611-05
-1-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m2 rzutu
14.120
0.00
0.00
m2 rzutu
14.120
0.00
0.00
t
0.228
0.00
0.00
szt.
6.000
0.00
0.00
m3
0.750
0.00
0.00
m2
40.596
0.00
0.00
m2
2.726
0.00
0.00
m2
43.322
0.00
0.00
msc
32.000
0.00
0.00
m2
27.583
0.00
0.00
m2
11.484
0.00
0.00
m
39.360
0.00
0.00
m
13.200
0.00
0.00
m
30.600
0.00
0.00
szt.
30.000
0.00
0.00
kol.
1.000
0.00
0.00
Lp.
1
2
17
d.2
18
d.2
19
d.2
20
d.2
21
d.2
22
d.2
23
d.2
24
d.2
25
d.2
26
d.2
27
d.2
28
d.2
29
d.2
30
d.2
31
d.2
32
d.2
33
d.2
34
d.2
35
d.2
36
d.2
37
d.2
38
d.2
39
d.2
40
d.2
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
Wartość
zł
(5 x 6)
2
3
4
5
6
7
SCHODY WEWNĘTRZNE- PRZEBUDOWA SPOCZNIKA I PIETRA, ROZEBRANIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH Z POZIOMU I PIETRA NA PODDASZE
m2
1.810
0.00
0.00
KNR 4-04 0405- Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
01
Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2
2.573
0.00
0.00
KNR-W 4-01
0442-02
4.630
0.00
0.00
KNR 4-01 0417- ROZEBRANIE BALUSTRADY (TRALEK I PORĘCZY) m
03
Rozebranie podłóg drewnianych białych
m2
9.800
0.00
0.00
KNR-W 4-01
0439-02
m
5.800
0.00
0.00
KNR 4-01 0408- Wymiana drewnianych belek stropowych
01
Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
m2
5.396
0.00
0.00
KNR-W 4-01
0438-03
Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki m2
12.677
0.00
0.00
KNR-W 4-01
z desek otynkowanych
0440-04
szt.
1.000
0.00
0.00
KNR 4-01 0354- Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2
04
Podłoga z desek struganych grubości 32 mm
m2
8.950
0.00
0.00
KNR-W 2-02
1121-02
analogia
m2
8.950
0.00
0.00
KNR 2-02 1111- Lakierowanie posadzek i parkietów
08
m
10.300
0.00
0.00
KNR 2-02 1111- Posadzki z deszczułek - cokół
06
0.574
0.00
0.00
KNR 4-01 0329- Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 m3
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
03
dla otworów drzwiowych i okiennych
0.060
0.00
0.00
KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z m3
wykuciem gniazd dla belek
03
2.400
0.00
0.00
KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - m
dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
04
m2
3.000
0.00
0.00
KNR 4-01 0306- Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeŜy lub powierzch03
ni ścian
m3
0.714
0.00
0.00
KNR 4-01 0304- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
02
betonu komórkowego
m2
0.432
0.00
0.00
KNR 2-02 0123- Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4
ceg.
05
m2
5.532
0.00
0.00
KNR 4-01 0711- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
02
prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
5.100
0.00
0.00
KNR 4-01 0708- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- m
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
03
do 40 cm
OścieŜnice regulowane wykonane są z płyty wiórowej
m2
1.845
0.00
0.00
KNR-W 2-02
pokrytej folią "finish", folią PVC lub laminatami w deko1026-01
rach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych
analogia
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednosm2
1.845
0.00
0.00
KNR-W 2-02
krzydłowe Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego.
1020-01
Wypełnienie skrzydła: wkład stabilizujący "plaster
miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF. Kolor: buk, dąb,
calvados
Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane m
4.600
0.00
0.00
KNR-W 2-02
45x70 z drewna liściastego
1035-02
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, m2
12.677
0.00
0.00
KNR-W 2-02
na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do
2006-02
podłoŜa
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na STRO- m2
12.677
0.00
0.00
KNR-W 2-02
PACH z płyt gipsowych
0830-02
-2-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Ilość
Cena
zł
Lp.
1
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
2
3
41 KNR-W 4-01
d.3 0331-03
42
d.3
43
d.3
44
d.3
45
d.3
46
d.3
47
d.3
48
d.3
49
d.3
3
PODŁOGA PODDASZE
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad m3
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - USUNIĘCIE
PROGU
m2
KNR 4-04 0405- Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
01
KNR 4-01 0608- Wymiana podsypki z tłucznia ceglanego - usunięcie po- m2
lepy ze ślepego pułapu
01
analogia
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- m2
KNR-W 2-02
lenowej szerokiej - poziome na ślepym pułapie
0606-01
Krotność = 2
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej m2
KNR-W 4-01
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drew0604-03
nianych z ułoŜeniem na ślepym pułapie
Podłoga z desek - wykonanie podłogi z 2xpłyta osb
m2
KNR-W 2-02
18mm
1121-01
Krotność = 2
analogia
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianom2
KNR-W 2-02
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
0608-03
warstwa
kalk. własna
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład- m2
KNR-W 2-02
ko grubości 25 mm
1116-02
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
KNR-W 2-02
grubości posadzki o 10 mm
1116-03
Krotność = 2.5
-3-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
0.150
0.00
0.00
70.040
0.00
0.00
70.040
0.00
0.00
77.044
0.00
0.00
70.040
0.00
0.00
70.040
0.00
0.00
44.560
0.00
0.00
44.560
0.00
0.00
44.560
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
2
4
50 KNR-W 4-01
d.4 0701-01
3
ŚCIANY PODDASZE
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
51 KNR 0-16 0155- Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z
d.4 01
bloczków GAZOBETONU o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm
52 KNR 0-16 0150- Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków
d.4 02
GAZOBETONU o grubości 24 cm - ZAMUROWANIA
53 KNR AT-12
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
d.4 0103-04 z.o.
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana
4.1.
100A50 Ścianki o pow.mniejszej niŜ 5 m2.
54 KNR AT-12
Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na
d.4 0102-03
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Tynk
112A100 - ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DOCIEPLANYCH
Z PŁYT GKF (o podwyŜszonej odporności na ogień)
55 KNR-W 2-02
NadproŜa prefabrykowane
d.4 0147-01
analogia
56 KNR-W 2-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
d.4 0803-03
ścianach i słupach
57 NNRNKB 202 Gruntowanie podłoŜy
d.4 1134-02
58 KNR-W 2-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
d.4 2011-02
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku
59 KNR 2-02 0815- Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ściad.4 02
nach z płyt gipsowych
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
1
-4-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m2
95.500
0.00
0.00
m2
9.260
0.00
0.00
m2
7.430
0.00
0.00
m2
49.890
0.00
0.00
m2
80.675
0.00
0.00
m
9.000
0.00
0.00
m2
217.420
0.00
0.00
m2
217.420
0.00
0.00
m2
217.420
0.00
0.00
m2
180.450
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
5
60 KNR-W 2-02
d.5 1026-01
analogia
61 KNR-W 2-02
d.5 1020-01
62 KNR-W 2-02
d.5 1026-01
kalk. własna
63 KNR-W 2-02
d.5 1026-04
64 KNR-W 2-02
d.5 1026-01
kalk. własna
65 KNR-W 2-02
d.5 1026-04
66 KNR-W 2-02
d.5 1026-01
kalk. własna
67 KNR-W 2-02
d.5 1026-04
68 KNR-W 2-02
d.5 1006-01
69 KNR-W 2-02
d.5 1006-02
70 KNR-W 2-02
d.5 1006-03
71 KNR-W 2-02
d.5 1006-04
72 KNR-W 2-02
d.5 1006-06
73 KNR-W 2-02
d.5 1006-06
74 KNR-W 2-02
d.5 2104-01
Opis
3
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
OścieŜnice regulowane wykonane są z płyty wiórowej
pokrytej folią "finish", folią PVC lub laminatami w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego.
Wypełnienie skrzydła: wkład stabilizujący "plaster
miodu" lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF. Kolor: buk, dąb,
calvados
OścieŜnice drewniane ŁUKOWE - DRZWI WEJŚCIOWE Z BASZTY NA PODDASZE
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m2
20.295
0.00
0.00
m2
20.295
0.00
0.00
m2
1.950
0.00
0.00
Skrzydła drzwiowe DREWNIANE ŁUKOWE DRZWI
WEJŚCIOWE Z BASZTY NA PODDASZE
OścieŜnice drewniane zwykłe - DRZWI WEJŚCIOWE
DO BASZTY
m2
1.950
0.00
0.00
m2
1.860
0.00
0.00
Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne DRZWI WEJŚCIOWE DO BASZTY
OścieŜnice drewniane zwykłe - DRZWI DO WĘZŁA
CIEPLENGO, WEJŚCIOWE DO BUDYNKU
m2
1.860
0.00
0.00
m2
2.100
0.00
0.00
Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne DRZWI DO WĘZŁA CIEPLENGO, WEJŚCIOWE DO BUDYNKU
Okna jednoramowe uŜyteczności publicznej fabrycznie
wykończone o powierzchni do 0.6 m2
Okna jednoramowe uŜyteczności publicznej fabrycznie
wykończone o powierzchni do 1.0 m2
Okna jednoramowe uŜyteczności publicznej fabrycznie
wykończone o powierzchni do 2.0 m2
Okna jednoramowe uŜyteczności publicznej fabrycznie
wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2
Drzwi balkonowe jednoramowe uŜyteczności publicznej
fabrycznie wykończone ANALOGIA DRZWI WEJŚCIOWE Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETLEM
Drzwi balkonowe jednoramowe uŜyteczności publicznej
fabrycznie wykończone ANALOGIA DRZWI WEJŚCIOWE Z PRZESZKLENIEM
Parapety drewniane szer. 30 cm
m2
2.100
0.00
0.00
m2
0.267
0.00
0.00
m2
5.616
0.00
0.00
m2
22.193
0.00
0.00
m2
27.071
0.00
0.00
m2
2.450
0.00
0.00
m2
2.173
0.00
0.00
m
27.900
0.00
0.00
-5-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
6
75 KNR AT-12
d.6 0203-01
76 KNR-W 2-02
d.6 0612-03
77
d.6
78
d.6
79
d.6
Opis
Jedn. miary
3
SUFIT PODDASZE
Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F
0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 Z PŁYT
GKF o podwyŜszonej odporności ogniowej
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej m2
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
WEŁNA MINERALNA GR. 25CM
Wykonanie nadbitki krokwi
m2
KNR AT-09
0103-02
PAROIZOLACJA
m2
KNR AT-09
0201-01
KNR 2-02 0815- Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na SUFI- m2
TACH PODWIESZONYCH I OBUDOWIE DACHU z płyt
02
gipsowych
-6-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
155.650
0.00
0.00
155.650
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
155.650
0.00
0.00
155.650
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
7
80 KNR-W 2-02
d.7 1510-03
analogia
81 KNR-W 2-02
d.7 1510-03
analogia
82 KNR-W 2-02
d.7 1109-04
83 KNR-W 2-02
d.7 1109-04
84 KNR-W 2-02
d.7 0840-04
Opis
Jedn. miary
3
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ PODDASZE
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
155.650
0.00
0.00
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem
397.900
0.00
0.00
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz- m2
nych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą
regularną KLEJ ELASTYCZNY STOSOWANY NA PODŁOGACH Z PŁYT OSB
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz- m2
nych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą
regularną
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia- m2
rach 20x20 cm na zaprawie klejowej
70.040
0.00
0.00
44.560
0.00
0.00
42.560
0.00
0.00
-7-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
8
85 KNR-W 2-15
d.8 0207-03
86
d.8
87
d.8
88
d.8
89
d.8
90
d.8
91
d.8
92
d.8
93
d.8
94
d.8
95
d.8
96
d.8
97
d.8
98
d.8
99
d.8
100
d.8
KNR-W 2-15
0213-05
KNR-W 2-15
0211-03
KNR-W 2-15
0207-01
KNR-W 2-15
0211-06
KNR-W 2-15
0229-05
KNR-W 2-15
0218-02
KNR-W 2-15
0230-02
KNR-W 2-15
0231-05
KNR-W 2-15
0218-02
KNR 2-15/GEBERIT 0102-05
KNR 2-15/GEBERIT 0202-01
KNR 2-15/GEBERIT 0104-01
KNR 2-15/GEBERIT 0105-02
KNR 2-15/GEBERIT 0104-02
KNR-W 2-15
0218-01
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
3
INSTALACJA KANALIZACYJNA PODDASZE
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr.
110 mm
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach klejonych
Zlewozmywaki z blachy na szafce
4
5
6
21.180
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
podej.
4.000
0.00
0.00
m
6.700
0.00
0.00
podej.
7.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- kpl.
wym
Brodziki kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z kpl.
obudową
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.
3.000
0.00
0.00
1.000
0.00
0.00
1.000
0.00
0.00
Elementy montaŜowe Geberit Unifix do miski ustępowej
montowane w ściance lekkiej
Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna
ręczna ścienna
Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym ustęp
Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
kpl.
2.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - pisu- szt.
ar
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt.
1.000
0.00
0.00
1.000
0.00
0.00
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
-8-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
m
Wartość
zł
(5 x 6)
7
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
9
101
d.9
102
d.9
103
d.9
104
d.9
105
d.9
106
d.9
107
d.9
108
d.9
109
d.9
Opis
Jedn. miary
3
DEMONTAś INSTALACJI WOD-KAN PARTER PIĘTRO
szt.
KNR 4-02 0132- DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej
01
kpl.
KNR 4-02 0235- DemontaŜ zlewu kuchennego
03
kpl.
KNR 4-02 0235- DemontaŜ umywalki
06
kpl.
KNR 4-02 0235- DemontaŜ ustępu z miską fajansową
08
KNR 4-02 0114- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25- m
32 mm DEMONTAś RUR WODOCIĄGOWYCH
02
KNR 4-01 0209- Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen- m2
tach z betonu Ŝwirowego o grub.do 20 cm
03
KNR 2-01 0317- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, m3
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydo0101
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych m3
w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.80101
1.5 m
m
KNR 4-01 0207- Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do
0.045 m2 w podłoŜach, stropach i ścianach bez desko03
wań i stemplowań
-9-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
5.000
0.00
0.00
2.000
0.00
0.00
3.000
0.00
0.00
2.000
0.00
0.00
28.750
0.00
0.00
10.000
0.00
0.00
8.000
0.00
0.00
8.000
0.00
0.00
10.000
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
10
110 KNR-W 2-15
d.10 0203-03
111
d.10
112
d.10
KNR-W 2-15
0211-03
KNR-W 2-15
0203-01
113
d.10
114
d.10
KNR-W 2-15
0211-06
KNR-W 2-15
0201-03
115
d.10
116
d.10
117
d.10
118
d.10
119
d.10
120
d.10
121
d.10
KNR-W 2-15
0229-05
KNR-W 2-15
0218-02
KNR-W 2-15
0230-02
KNR 2-15/GEBERIT 0102-05
KNR 2-15/GEBERIT 0104-01
KNR 2-15/GEBERIT 0105-02
KNR-W 2-15
0218-01
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
3
INSTALACJA KANALIZACYJNA PARTER I PIĘTRO
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach klejonych
Rurociągi Ŝeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków uszczelnione zaprawą cementową
Zlewozmywaki z blachy na szafce
4
5
6
15.000
0.00
0.00
podej.
3.000
0.00
0.00
m
4.600
0.00
0.00
podej.
5.000
0.00
0.00
m
1.800
0.00
0.00
szt.
2.000
0.00
0.00
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt.
5.000
0.00
0.00
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
Elementy montaŜowe Geberit Unifix do miski ustępowej
montowane w ściance lekkiej
Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym ustęp
Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
kpl.
3.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt.
1.000
0.00
0.00
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
m
Wartość
zł
(5 x 6)
7
Lp.
Podstawa wyceny
1
11
122
d.11
123
d.11
124
d.11
125
d.11
2
126
d.11
127
d.11
128
d.11
129
d.11
130
d.11
131
d.11
132
d.11
133
d.11
134
d.11
135
d.11
136
d.11
137
d.11
138
d.11
139
d.11
140
d.11
Opis
3
INSTALACJA CO PODDASZE
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 16 mm
01
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 20 mm
01
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 32 mm
01
Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej
KNR-W 2-16
warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
0507-01
mm
analogia
Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 28 mm
KNR INSTAL
0304-05
Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytoKNR INSTAL
wego, konwektorowego lub członowego na ścianach
0305-01
Zawór grzejnikowy powrotny typ RLV o śr.nom. 15 mm
KNR INSTAL
0309-02
Grzejniki stalowe C11-450/400 243 W
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C22-300/1000 802 W
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C21S-600/800 870W
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/600 503 W
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/500 416 W
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/800 681 W
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/600 512 W
KNR-W 2-15
0418-07
Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
KNR INSTAL
- typ RTD-N
0309-07
Głowica termostatyczna typ RTD - inowa
KNR INSTAL
0309-07
Płukanie instalacji c.o.
KNR INSTAL
0307-01
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszKNR INSTAL
kalnych
0307-03
Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
KNR INSTAL
gorąco z dokonaniem regulacji
0307-04
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m
39.000
0.00
0.00
m
41.000
0.00
0.00
m
11.000
0.00
0.00
m
91.000
0.00
0.00
szt.
4.000
0.00
0.00
kol.
6.000
0.00
0.00
szt.
6.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
5.000
0.00
0.00
szt.
4.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
14.000
0.00
0.00
szt.
14.000
0.00
0.00
m
91.000
0.00
0.00
m
91.000
0.00
0.00
urządz.
14.000
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
1
12
141
d.12
142
d.12
143
d.12
144
d.12
145
d.12
146
d.12
147
d.12
148
d.12
2
149
d.12
150
d.12
151
d.12
152
d.12
153
d.12
154
d.12
155
d.12
156
d.12
157
d.12
158
d.12
159
d.12
160
d.12
161
d.12
162
d.12
163
d.12
164
d.12
165
d.12
166
d.12
KNR-W 4-02
0521-02
KNR 4-02 011402
KNR 4-01 033603
KNR 4-01 033903
KNR 4-01 032404
KNR 4-01 032504
KNR 4-01 020903
KNR 4-01 020703
Opis
3
INSTALACJA CO PARTER PIĘTRO
DemontaŜ grzejnika stalowego dwupłytowego
DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 2532 mm DEMONTAś RUR CO
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.
w ścianach z cegieł 'na pełno'
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grub.do 20 cm
Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do
0.045 m2 w podłoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 16 mm
01
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 20 mm
01
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 26mm
01
Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej
KNR-W 2-16
warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38
0507-01
mm
analogia
Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 28 mm
KNR INSTAL
0304-05
Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytoKNR INSTAL
wego, konwektorowego lub członowego na ścianach
0305-01
Zawór grzejnikowy powrotny typ RLV o śr.nom. 15 mm
KNR INSTAL
0309-02
Grzejniki stalowe C11-600/500
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/600
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/700
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/800
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C11-600/1000
KNR-W 2-15
0418-07
Grzejniki stalowe C21s-600/1600
KNR-W 2-15
0418-07
Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm
KNR INSTAL
- typ RTD-N
0309-07
Głowica termostatyczna typ RTD - inowa
KNR INSTAL
0309-07
Płukanie instalacji c.o.
KNR INSTAL
0307-01
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszKNR INSTAL
kalnych
0307-03
Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
KNR INSTAL
gorąco z dokonaniem regulacji
0307-04
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
kpl.
Wartość
zł
(5 x 6)
7
17.000
0.00
0.00
m
145.400
0.00
0.00
m
43.100
0.00
0.00
m
5.000
0.00
0.00
m
43.100
0.00
0.00
m
5.000
0.00
0.00
m2
14.800
0.00
0.00
m
29.600
0.00
0.00
m
76.200
0.00
0.00
m
53.200
0.00
0.00
m
16.000
0.00
0.00
m
145.400
0.00
0.00
szt.
4.000
0.00
0.00
kol.
17.000
0.00
0.00
szt.
17.000
0.00
0.00
szt.
4.000
0.00
0.00
szt.
4.000
0.00
0.00
szt.
5.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
2.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt.
17.000
0.00
0.00
szt.
17.000
0.00
0.00
m
145.400
0.00
0.00
m
145.400
0.00
0.00
17.000
0.00
0.00
urządz.
Lp.
Podstawa wyceny
1
13
167
d.13
168
d.13
169
d.13
2
170
d.13
171
d.13
172
d.13
173
d.13
174
d.13
175
d.13
176
d.13
177
d.13
178
d.13
179
d.13
Opis
3
INSTALACJA WODY UśYTKOWEJ PODDASZE
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 26 mm
01
KNR 0-13 0127- Rurociągi o śr. 16 mm
01
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z twoKNR-W 2-15
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie0116-01
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
KNR-W 2-15
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
0132-03
Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z twoKNR-W 2-15
rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
0120-01
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. noKNR-W 2-15
minalnej 15 mm
0137-01
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
KNR-W 2-15
0135-01
Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32
KNR-W 2-15
mm
0140-04
Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32
KNR-W 2-15
mm - filtr wody i zawór antyskaŜeniowy
0140-04
analogia
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z twoKNR-W 2-15
rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o
0127-01
śr. do 63 mm)
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszKNR-W 2-15
kalnych
0128-01
Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe
KNR-W 2-15
0143-01
Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe
KNR-W 2-15
0143-01
- 13 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m
8.120
0.00
0.00
m
11.200
0.00
0.00
szt.
5.000
0.00
0.00
szt.
2.000
0.00
0.00
szt.
2.000
0.00
0.00
szt.
5.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
kpl.
1.000
0.00
0.00
kpl.
1.000
0.00
0.00
m
22.000
0.00
0.00
m
22.000
0.00
0.00
kpl.
5.000
0.00
0.00
kpl.
2.000
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
1
14
180
d.14
181
d.14
182
d.14
183
d.14
184
d.14
2
4
5
6
KNR 4-01 033603
KNR 4-01 033903
KNR 4-01 032404
KNR 4-01 032504
KNR 4-01 070501
185
d.14
186
d.14
187
d.14
188
d.14
189
d.14
KNR 0-13 012701
KNR 0-13 012701
KNR 0-13 012701
KNR 0-13 012701
KNR-W 2-15
0116-01
3
INSTALACJA WODY UśYTKOWEJ PARTER I PIĘTRO
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.
w ścianach z cegieł 'na pełno'
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami
lub dachówkami
Rurociągi o śr. 28 mm
190
d.14
191
d.14
192
d.14
193
d.14
194
d.14
195
d.14
KNR-W 2-15
0132-03
KNR-W 2-15
0120-01
KNR-W 2-15
0137-01
KNR-W 2-15
0135-01
KNR-W 2-15
0140-04
KNR-W 2-15
0140-04
analogia
196 KNR-W 2-15
d.14 0127-01
197 KNR-W 2-15
d.14 0128-01
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m
23.750
0.00
0.00
m
5.000
0.00
0.00
m
23.750
0.00
0.00
m
5.000
0.00
0.00
m
76.850
0.00
0.00
m
5.000
0.00
0.00
Rurociągi o śr. 32 mm
m
3.100
0.00
0.00
Rurociągi o śr. 20 mm
m
11.100
0.00
0.00
Rurociągi o śr. 16 mm
m
9.550
0.00
0.00
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
szt.
7.000
0.00
0.00
szt.
4.000
0.00
0.00
szt.
2.000
0.00
0.00
szt.
5.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 kpl.
mm
Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 kpl.
mm - filtr wody i zawór antyskaŜeniowy
1.000
0.00
0.00
1.000
0.00
0.00
28.750
0.00
0.00
28.750
0.00
0.00
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- m
rzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o
śr. do 63 mm)
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszm
kalnych
- 14 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
1
15
198
d.15
199
d.15
2
3
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODDASZE I WIEśA
Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2
układany w tynku
MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej
MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2
końcowych
Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
4
5
6
KNR-W 5-08
0209-02
KNR-W 5-08
0307-02
200 KNR-W 5-08
d.15 0309-01
201
d.15
202
d.15
203
d.15
KNNR 5 040401
KNR-W 5-08
0407-01
KNR-W 5-08
0407-03
204 KNR-W 5-08
d.15 0407-03
205
d.15
206
d.15
207
d.15
KNNR 5 050101
KNNR 5 030201
KNNR 5 051304
analogia
360.000
0.00
0.00
szt.
15.000
0.00
0.00
szt.
15.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy
MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy
Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Ŝarowa
szt
10.000
0.00
0.00
szt
3.000
0.00
0.00
szt
3.000
0.00
0.00
kpl.
31.000
0.00
0.00
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm
MontaŜ wentylatorów wspomagających wentylacje grawitacyjną
szt.
47.000
0.00
0.00
kpl.
5.00
0.00
0.00
- 15 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
m
Wartość
zł
(5 x 6)
7
Lp.
Podstawa wyceny
1
16
208
d.16
209
d.16
210
d.16
2
Opis
3
INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTER PIĘTRO
KNR 4-01 0336- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
01
KNR 4-01 0339- Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
03
KNR 4-01 0705- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po01
krywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami
lub dachówkami
211 KNR-W 5-08
Przewod wtynkowy - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2
d.16 0209-02
układany w tynku
212 KNR-W 5-08
MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych
d.16 0307-02
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej
213 KNR-W 5-08
MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podd.16 0309-01
tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2
końcowych
214 KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
d.16 01
215 KNR-W 5-08
MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączd.16 0407-01
nik nadprądowy 1-bieg.
216 KNR-W 5-08
MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozd.16 0407-03
łącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy
217 KNR-W 5-08
MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozd.16 0407-03
łącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2) - biegunowy
218 KNNR 5 0501- Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Ŝarowa
d.16 01
219 KNNR 5 0302- Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
d.16 01
mm
220 KNNR 5 0513- MontaŜ wentylatorów wspomagających wentylacje grad.16 04
witacyjną
analogia
- 16 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m
110.000
0.00
0.00
m
15.000
0.00
0.00
m
180.000
0.00
0.00
m
219.000
0.00
0.00
szt.
10.000
0.00
0.00
szt.
22.000
0.00
0.00
szt.
1.000
0.00
0.00
szt
10.000
0.00
0.00
szt
3.000
0.00
0.00
szt
3.000
0.00
0.00
kpl.
15.000
0.00
0.00
szt.
22.000
0.00
0.00
kpl.
4.00
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
1
17
221
d.17
222
d.17
223
d.17
224
d.17
2
Opis
Jedn. miary
3
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ PARTER PIĘTRO
m2
KNR 4-01 0819- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
15
KNR 4-01 1202- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
pow.podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY
09
m2
KNR 2-02 2009- Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłoŜu z tynku
04
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
KNR-W 2-02
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem
1510-03
analogia
225 KNR 0-12II
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
m2
d.17 1118-08
cm układane na klej metodą zwykłą
226 KNR-W 2-02
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymia- m2
d.17 0840-04
rach 20x20 cm na zaprawie klejowej - ŚCIANY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH DO WYSOKOŚCI 2,0M
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie: zero i 00/100 zł
- 17 -
Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 5284
4
Ilość
Cena
zł
5
6
Wartość
zł
(5 x 6)
7
15.600
0.00
0.00
678.650
0.00
0.00
678.650
0.00
0.00
678.647
0.00
0.00
176.300
0.00
0.00
121.800
0.00
0.00
0.00