Generuj PDF

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Źródło:
http://kwrist.mswia.gov.pl/kw/kalendarium-komisji/9835,Zespol-ds-Obszarow-Wiejskich-Wsi-i-Rolnictwa3-informacja.ht
ml
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:39
Zespół ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa(3)
-informacja.
11 marca 2016
1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości
stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014─2020 – wysłano dn. 12.02.br.
Projekt uzgodniony.
2. Sprawy różne
Kwestia dot. problemu bezpańskich psów
Kierunek wprowadzenia zmian skupia się na ustawie o ochronie zdrowia zwierząt, gdzie właściciele
psów byli by zobowiązani do czipowania oraz szczepień. Z uwagi na fakt, iż nie dotarły z Krajowej Rady
Lekarsko Weterynaryjnej propozycje zmian legislacyjnych do ustawy w kwestii przedmiotowego
problemu – temat zostaje zdjęty do czasu przedstawienia powyższych propozycji.
a. Propozycja dot. sprawdzenia przez resort mapy potrzeb w skali całego kraju zapotrzebowania małych
miejscowości na elementy infrastruktury technicznej, typu wodociągi i kanalizacja. Odnośnie
zapowiadanej zmiany akcentów w finansowaniu funduszami unijnymi rozwoju obszarów wiejskich.
Współprzewodniczący Zespołu Str. Rządowej poinformował, iż w puli otrzymanej na politykę
spójności i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, więcej środków nie będzie. Rozwiązania można
szukać w sposobie, jak dobrze wykorzystać te środki i połączyć je ze środkami krajowymi. Chodzi tu
o efektywne wykorzystanie tych pieniędzy, które już są – wyjaśnił minister. Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi pracuje nad nowym podejściem w ramach funduszy, a mianowicie jest możliwość
zmiany, indywidualnych renegocjacji w ramach PROW.
Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro,
w tym: 8,6 mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020
realizowanych będzie łącznie 15 działań. Planowane w PROW instrumenty pomocy finansowej będą miały na
celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja
małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe
gospodarstwa rolne). Resort dokonuje analizy danych oraz planuje rozesłać ankietę dotyczącą
rzeczywistych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego odnośnie realizacji zadań związanych z
infrastrukturą techniczną (wodociągi, kanalizacja, drogi lokalne, drogi dojazdowe do pól, energia
prosumencka, oświata) na obszarach wiejskich. Ankieta zostanie skonsultowana bezpośrednio ze Związkiem
Gmin Wiejskich RP. Pozyskane dane mogą stanowić konkretny argument, niezbędny w przeglądzie
Regionalnych Programów Operacyjnych celem pozyskania środków.
Pan Mirosław Lech zwrócił uwagę, iż programy krajowe np. Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych
(„schetynówki”), od kiedy został przeniesiony z Ministerstwa Administracji do Ministerstwa Infrastruktury kryteria należałoby zmienić. Pan Wójt zaznaczył, iż duży problem stanowią drogi dojazdowe do pól to skala
setek tysięcy km. takich dróg. Wójt zaproponował także zorganizowanie wspólnego posiedzenia Zespołu ds.
Infrastruktury i Zespołu ds. Obszarów Wiejskich do odrębnego tematu – w celu ustalenia kryteriów, które
preferowałyby drogi na obszarach wiejskich).
Strona Samorządowa wnioskuje o przygotowanie informacji nt. potrzeb w zakresie dróg lokalnych; a
także informacji dotyczącej złożonych już wniosków na drogi w ramach PROW i, a także w ramach NPBDL.
Współprzewodniczący Zespołu Str. Rządowej zapewnił, iż zleci przygotowanie stosownych pism do
właściwego resortu oraz Współprzewodniczącego Zespołu ds. Infrastruktury z oczekiwaniem na zwrotne
informacje odnośnie terminu wspólnego posiedzenia.
Wstecz
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego