SPIS TREŚCI I. TEOLOGIA W PERSPEKTYWIE EKUMENII

Transkrypt

SPIS TREŚCI I. TEOLOGIA W PERSPEKTYWIE EKUMENII
Informacje o autorach
SPIS TREŚCI
I. TEOLOGIA W PERSPEKTYWIE EKUMENII
Wacław Hryniewicz OMI
When the Church Seeks the Ways of Reconciliation. Some Ecumenical
Reflections....................................................... 5
Kiedy Kościół szuka dróg pojednania. Kilka refleksji ekumenicznych................. 24
Piotr Kopiec
The Culture of Remembrance: an Ecumenical Approach.................. 25
Kultura pamięci: perspektywa ekumeniczna.................................. 34
Dominik Kubicki
Dialog ekumeniczny Kościołów a oikoumene pojmowane ewangelicznie.... 35
Ecumenical Dialogue of Christian Churches and oikoumene in the Evangelical Understanding... 52
Zygfryd Glaeser
50 Jahre Vaticanum II. Das II. Vatikanische Konzil aus ökumenischer
Perspektive...................................................... 53
50 lat Vaticanum II. Sobór Watykański II z perspektywy ekumenicznej................ 69
Jerzy Szymik
Najgłębsze pragnienie Boskiego Nauczyciela.
Ekumenizm według J. Ratzingera/Benedykta XVI....................... 71
The Deepest Desire of Divine Master Teacher.
Ecumenism According to J. Ratzinger/Benedict XVI............................ 90
Jan Rabiej
Współczesna architektura sakralna chrześcijaństwa środowiskiem
ekumenicznej jedności wiary........................................ 91
The Contemporary Sacral Architecture of the Christianity as an Environment
of an Ecumenical Unity of Faith.......................................... 99
354
Spis treści
Stanisław Rabiej
Aktualność pobożności ludowej w środowisku zróżnicowanym konfesyjnie... 101
Actualité de la religiosité populaire dans le milieu confessionnel de nature différente...... 112
Konrad Glombik
Tolerancja jako postawa moralna.................................... 113
Toleranz als eine sittliche Haltung........................................ 125
Estera Baksik
Nowe spojrzenie Światowej Rady Kościołów na misje i ewangelizację..... 127
New View of the World Council of Churches on Mission and Evangelism.............. 138
Tomasz Siemieniec
Division (schisma) as a Reaction to Self-manifestation of Jesus’ Person
in the Light of John 7,43.......................................... 139
Podział (schisma) jako reakcja na samoobjawienie osoby Jezusa w świetle J 7,43......... 147
II. ZAGADNIENIA EKUMENICZNO-PRAWNE
Ginter Dzierżon
Możliwość rozwiązania małżeństwa zawartego przez mormonów na mocy
Przywileju Pawłowego............................................ 149
The Possibility to Dissolve a Marriage Between Mormons by Means of the Pauline Privilege... 160
Piotr Kroczek
Sytuacja prawna dzieci w kontekście chrztu świętego i wychowania
religijnego...................................................... 161
Legal Status of the Children in the Context of the Sacrament of Baptism
and Religious Education.............................................. 174
III. TEOLOGIA EWANGELICKA
Piotr Jaskóła
Podstawowe teologiczne perspektywy ewangelickiej nauki o małżeństwie... 175
Grundtheologische Perspektiven der evangelischen Lehre von der Ehe................ 187
Marcin Składanowski
Nowe formy życia rodzinnego jako środowiska wiary? Stanowisko encykliki
Lumen fidei w świetle najnowszego dokumentu Kościoła Ewangelickiego
Spis treści355
w Niemczech (EKD)............................................. 189
New Forms of Family Life as an Environment of Faith? The Lumen fidei Encyclical’s Teaching
in the Light of the Recent Document of the Evangelical Church in Germany (EKD)......... 200
Jerzy Sojka
Konkordia Leuenberska jako współczesny katechizm ekumeniczny?....... 201
Can the Leuenberg Agreement be Considered as a Contemporary Ecumenical Catechism?... 212
Katarzyna Tempczyk
Społeczno-polityczny kontekst początków ordynacji kobiet w Kościele
luterańskim w Szwecji............................................ 213
Social-Political Context of the First Ordinations of Women in the Church of Sweden...... 221
Janusz Podzielny
Homosexuelle Paare in der Sicht der Evangelischen Kirche in Deutschland... 223
Homosexual Couples in the Perspective of the Evangelical Church in Germany.......... 231
IV. TEOLOGIA WSCHODNIA
Krzysztof Leśniewski
Śmierć we wschodnio-chrześcijańskiej duchowości hezychastycznej....... 233
Death in the Eastern Orthodox Hesychastic Spirituality.......................... 246
Mateusz Potoczny
La dimensione ecumenica del rito della fondazione di una Chiesa nella
tradizione bizantina greca e latina................................... 247
The Ecumenical Dimension of the Rite of the Foundation of a Church in the Byzantine
and Latin Traditions................................................. 261
IV. DIALOGI EKUMENICZNE I PROCESY INTEGRACYJNE
Przemysław Kantyka
The Leading Role of the Religious Communities in the Ecumenical Process
of Polish-German/Russian/Ukrainian Reconciliation.................... 265
Wiodąca rola wspólnot religijnych w ekumenicznym procesie pojednania
polsko-niemieckiego, polsko-rosyjskiego i polsko-ukraińskiego.................... 271
Grzegorz Chojnacki
Problem zaniechania sztucznego przedłużania życia we współczesnym
356
Spis treści
niemieckim dyskursie ekumenicznym................................ 273
The Problem of Withholding the Artificial Life Extension
in Current German Ecumenical Discourse................................... 280
Joachim Nowak
Das Leben der Muslime in Deutschland.............................. 281
Życie muzułmanów w Niemczech........................................ 294
Rajmund Porada
„Od konfliktu do komunii” – w drodze ku 500. rocznicy Reformacji....... 297
„Vom Konflikt zur Gemeinschaft” – auf dem Weg zum 500. Jahrestag der Reformation..... 308
RECENZJE I OMÓWIENIA
Człowiek dialogu. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi
Alfonsowi Nossolowi z okazji 80. rocznicy urodzin, 55. rocznicy święceń
kapłańskich oraz 35. rocznicy święceń biskupich, red. Z. Glaeser (Tadeusz
Kałużny SCJ)................................................... 310
Damian Fleszer, Angelologia Sergiusz Bułgakowa w aspekcie ekumenicznym
(Rajmund Porada)................................................ 313
Dariusz Klejnowski-Różycki, Teologia chińska. Uwarunkowania kulturowe
pojęć trynitarnych (Piotr Jaskóła)................................... 315
Norbert Podhorecki, The dispute about the truth in the globalized world
(Wacław Siwak)................................................. 320
Reformatorzy, red. Ł. Barański, bp M. Hintz, J. Sojka (Piotr Jaskóła)...... 324
Marcin Składanowski, Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne
(Piotr Jaskóła)................................................... 326
Mieczysław Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii
pozytywno-polemicznej (Piotr Jaskóła)............................... 332
EKUMENICZNE NOWOŚCI WYDAWNICZE – oprac. R. Porada...... 337
Informacje o autorach........................................... 349

Podobne dokumenty