SIWZ - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
LOG.I.-271-175/2009
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH
WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 Euro
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę leku RASBURICASUM 1,5 mg/ml (fiolka+rozpuszczalnik) – 465 opakowań
zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „specyfikacją”.
/kod CPV: 33600000-6/.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
Podstawa prawna :
Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej
„ustawą” oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).
I. ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
w imieniu którego występuje :
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych
Adres : 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
tel. (012) 64-68-207, fax. (012) 646-89-30,
REGON: 001270210 NIP: 678-268-04-71
Adres internetowy :
· www.rydygierkrakow.pl/umowy
· [email protected]
II. ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku:
RASBURICASUM 1,5 mg/ml (fiolka +rozpuszczalnik) – 465 opakowań,
zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
/kod CPV: 33600000-0/.
2. Opis zamówienia:
a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do
SIWZ zostaną odrzucone;
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy.
Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w postaci i dawce, a także
w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia w części
dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego (art. 36 ust. 4 ustawy).
7. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia - termin ważności przedmiotu zamówienia nie
może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
IV. NUMER SPRAWY : 175/ ZP/2009
Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY
V.WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według
pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej.
2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia faksem,
potwierdzonym pisemnie.
3. Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki
Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia,
potwierdzonego faksem.
4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki
Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika
Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa
jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie
obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia
opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U.
z 2002 Nr 144 poz. 1216) /odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury/.
6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne
działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego
w punkcie 5.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
VI.1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.
VI.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
a) w zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.b wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w zakresie dostawy leków do apteki szpitalnej Ocena spełnienia warunku nastąpi na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.1.
b) w zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.c ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.2.
c) w zakresie warunków wskazanych w punkcie VI.1.a i VI.1.d ocena spełnienia warunków nastąpi na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie
VII.1.3.
VI.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej
specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca
spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
VI.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VI.5. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
3
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a specyfikacji – wraz z ofertą każdy
z Wykonawców musi złożyć:
a) Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - załącznik nr 1
do specyfikacji.
· Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie (wersję A lub B) właściwe dla
podmiotu składającego ofertę.
1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji - wraz z ofertą każdy
z Wykonawców musi złożyć:
a) Oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia - załącznik nr 1 do specyfikacji.;
1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji - do oferty każdy
z Wykonawców musi załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 (a w przypadku pkt 4-9, odpowiednio
dla właściwości danego Wykonawcy) - załącznik nr 1 do specyfikacji;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/:
c1) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające –
odpowiednio wymagane zezwolenie;
c2) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie
produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą
c3) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu
konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w zakresie obrotu produktami leczniczymi
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.3:
2.1. pkt b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2.1 lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 specyfikacji, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 3 i 4
specyfikacji stosuje się odpowiednio.
·
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt II
niniejszego ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
4
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :
a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),
b) numer sprawy : 175/ZP/2009,
c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,
d) napis : “Nie otwierać przed dniem 20.11.2009 roku godziną 10.00” /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :
a) łączną liczbę stron oferty,
b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem nr
strony na której dany dokument się znajduje.
3. Oferta ma zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do specyfikacji),
b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji),
d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
f) „Oświadczenie Wykonawcy”, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo
Farmaceutyczne /tekst jednolity Dz. U. z 2004r nr 53, poz. 533/.
g) „Oświadczenie Wykonawcy”, że dostarczy charakterystykę produktu leczniczego, stanowiącego
przedmiot zamówienia, na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia
zapotrzebowania na ww. dokument.
4.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one
identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym
atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym
przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający w tabeli cenowej wymaga czcionki minimum 11.
7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione
w pkt b):
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
· oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu
rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
w tych dokumentach,
· kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci).
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
5
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy
do poszczególnych czynności.
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o art. 24 ustawy,
z zastrzeżeniem pkt. VI.4 i VI.5 niniejszej Specyfikacji.
10. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI.4 i VI.5 niniejszej
Specyfikacji.
11. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” muszą być
zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte
z jawną ofertą.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy
oraz informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez
Zamawiającego.
14. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
15. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej
samoistną dekompletację.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną
pieczątką osoby sporządzającej parafkę.
17. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających
się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie
pełnomocnika konsorcjum.
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w kancelarii głównej WSS im. L. Rydygiera pokój 238 lub
przesłać pocztą w terminie do dnia 20.11.2009r. do godziny 9.30 (obowiązuje data wpływu na
dziennik podawczy WSS im. L Rydygiera).
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed upływem terminu składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta vi
de pkt VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one
dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
6
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
6. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą
odczytane.
7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu – art. 84 ust. 2 ustawy.
X. OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w WSS im. L. Rydygiera, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 w dniu 20.11.2009r.
o godzinie 10.00 w sali numer 15b.
W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
XI. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie lub faksem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę.
XII. WYJAŚNIENIA
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą specyfikację oraz
umieszczana na stronie internetowej, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy).
a) Informacji dotyczących organizacji przetargu udzielają :
mgr Magdalena Ciałowicz – Specjalista ds. Zamówień Publicznych – 012 64 68 207
b) Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela :
dr farm. Krystyna Chmal - Jagiełlo – Kierownik Apteki Szpitalnej – 012 64 68 359
Ewa Bubak – Z-ca Kierownika Apteki Szpitalnej – 012 64 68 214
c) godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 730:1505
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (vi de art. 38 ust. 4 i 6 ustawy) oraz treść ogłoszenia
o zamówieniu (vi de art. 38 ust. 4a w zw. z art. 12a ustawy).
XIII. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone ustawą Prawo zamówień
publicznych i niniejszą specyfikacją oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą przy podanym kryterium
wyboru ofert.
1. Do oceny ofert zostanie zastosowane następujące kryterium oceny :
Kryterium
Ranga
CENA
100 %
3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość
punktów.
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.
4. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYŻEJ KRYTERIUM ZOSTANIE
DOKONANA WG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji maksymalnie
10 punktów.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
a. Wzór dla kryterium cena:
Wc = Cmin /Cb x 10
Wc - ilość punktów przyznanych dla kryterium „cena” (max 10 pkt)
Cmin - najniższa wartość brutto spośród oferowanych
Cb - wartość brutto badanej oferty
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
7
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
b. Ocena końcowa oferty to iloczyn punktów przyznanych przez oceniających dla powyższego kryterium
i znaczenia procentowego tego kryterium wg poniższego wzoru :
Ok= Wc x R(%)
Wc – liczba punktów przyznanych dla kryterium cena
R - ranga procentowa kryterium.
Punkty wyliczone w powyższym kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną
zsumowane
i pomnożone przez znaczenie % danego kryterium.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
6. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, w tym o:
(a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz
z uzasadnieniem jej wyboru; a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,
(b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
(c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Ogłoszenie o którym mowa w pkt. 6 specyfikacji będzie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.
8. Podpisanie umowy odbędzie się w terminie zgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
XIV. OFERTA CENOWA
1.Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez
przedstawiciel(a)i Wykonawcy
2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli:
1
Lp
1.
2.
Nazwa
Przedm.
Zamów.
3
Nazwa
handlow
przedm.
Zamów.
4.
Kraj
prod.
i jego
nazwa
5.
Ilość
6.
Cena
jednostkowa
netto
w zł
7.
8
9.
Stawka
Cena
Wartość
podatku jednostkowa netto
VAT
brutto w zł
w zł
upoważnion(ego)ych
10.
Wartość
podatku
VAT
Iloczyn
Iloczyn Iloczyn
kolumn
kolumny kolumny
6i 7
9i7
5i 6
dodany do
poz. w kol.6
RAZEM
11.
12.
Wartość Numer i
brutto data ważn.
w zł
świad.
dopuszcze
nia
Suma
kolumn
9 i 10
UWAGA:
·
Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
a) podana cena musi zawierać wszystkie składowe związane z dostawą do siedziby Zamawiającego,
w miejscu przez niego wskazanym.
b) cena netto ma zawierać: koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania, oraz wszelkie
inne składowe za wyjątkiem podatku VAT.
c) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.
PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU
WSZYSTKICH RABATÓW.
3. Warunki płatności :
terminy płatności- 30 dni po dostawie i otrzymaniu faktury,
a) towar przekazywany będzie Zamawiającemu na podstawie faktury,
b) forma płatności - przelew (m.in. podać numer konta oraz adres banku wykonawcy)
c) w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi
w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
8
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
4. Cena oferty powinna zawierać w sobie upusty oferowane przez danego Wykonawcę oraz wszystkie
dodatkowe koszty (np. wymagane podatki, ewentualne opłaty dodatkowe, itp).
5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9
ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług
z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).
7. Cena oferty ma być podana w zł.
8. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu ofertowym cenę
netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego
podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu
zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek
VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
9. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie.
10. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
XV. UMOWA : Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie :
- opisanym w § 1 pkt. 11, 12, 13, 14 wzoru umowy
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 3 wzoru umowy strony mogą zmienić umowę zmniejszając ilość
zamówionych leków albo przedłużając powyżej 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy okres
dostawy leków.
- możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany dawek oraz
pojemności w opakowaniu tego samego leku.
3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Odbiorcy.
XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa
Urzędu.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt. następnego.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków Zamówienia wnosi
się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych oraz zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
Szpitala.
5. Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub
protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią.
8. Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, odrzucenia oferty,
przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
9
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
9. Szczegóły dotyczące protestów i odwołań określa rozdział 2 i 3 działu VI ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
XVII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do
reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już
odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Ø Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu,
ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
Ø Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunku
na liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.
6. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dokonanie takiej
zmiany jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a wartość zawartej umowy nie ulegnie zwiększeniu.
Na dokonanie zmiany muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
7. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
12. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia umowy
regulującej współpracę wykonawców.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej
w art. 93 ust. 4 ustawy.
14. Opłata za specyfikację wynosi : 10,00 zł.
Zatwierdzam:
10 listopada 2009r.
-------------------------podpis
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
10
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 1/A
………………………………
[nazwa i adres Wykonawcy]
Numer sprawy : 175/ZP/2009
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) :
· Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
· Nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
.......................................................
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
11
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 1/B
………………………………
[nazwa i adres Wykonawcy]
Numer sprawy : 175/ZP/2009
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) :
· Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
· Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawiamy pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonywania zamówienia (w załączeniu).
· Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
· Nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
.......................................................
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
12
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 2
/Nazwa i adres Wykonawcy/
...............................................................
..................................
/ miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku RASBURICASUM 1,5 mg/ml
(fiolka+rozpuszczalnik) – 465 opakowań, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za cenę: ........................................... zł, słownie
.......................................................zł, plus podatek VAT .... %, tj. ........................................zł brutto, słownie
........................................................zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część
niniejszej oferty;
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy;
3. Termin ważności przedmiotu zamówienia wynosi ............... miesięcy od daty dostawy;
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze
wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
6.
7.
8.
Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / Część zamówienia w zakresie transportu
zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawcy.* (* niewłaściwe skreślić)
Termin płatności wynosi 30 dni po dostawie i otrzymaniu faktury.
Ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. Zmiana podatku Vat następuje
z mocy prawa.
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
.......................................................
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
13
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
WZÓR
Umowa na Zamówienie Publiczne
nr .../U/ZP/2009
ZAŁĄCZNIK NR 3
Zawarta w dniu ................... 2009 roku w Krakowie pomiędzy :
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera z siedzibą w Krakowie (31-826),
os. Złotej Jesieni 1, NIP : 678-26-80-471, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006425, reprezentowanym przez :
1. Dyrektora Szpitala - Krzysztofa Kłosa
zwanym w dalszej części umowy „ODBIORCĄ”
a
firmą ....................... z siedzibą w ...................., ul. ....................., NIP : ........................, wpisaną do .....................,
prowadzonego przez ....................., pod numerem ................................., reprezentowaną przez :
1. ..............................................................
zwaną w dalszej części umowy „DOSTAWCĄ”.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
§ 1.
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych
wymienionych w załączniku do umowy, leku Rasburicasum – ..............................., do Apteki Szpitalnej
Odbiorcy, w jego siedzibie w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, w ilości i za cenę określoną w tym załączniku.
2.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wymienione w ustępie poprzedzającym leki, w częściach
wynikających z zamówień składanych telefonicznie i potwierdzonych faksem, przez pracownika Apteki
Szpitalnej, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
3.Każdorazowo w zamówieniu podawana będzie ilość sztuk zamawianego leku i wielkość dawek leku
w poszczególnych pozycjach.
4.Odbiorca może zmniejszyć ilość objętych umową leków w zależności od uzyskanych środków
finansowych.
5. Ze względu na specyfikę przedmiotu umowy, Odbiorca może zrezygnować z części dostawy leku, jeżeli
z uwagi na okoliczności niezależne od Odbiorcy, realizacja dostawy nie leży w interesie publicznym.
W takim przypadku Dostawcy nie należy się wynagrodzenie za nie dostarczony z powodu rezygnacji
Odbiorcy lek.
6. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi : ....................................... zł
/słownie : ............................................................/, płatne zgodnie z § 4 umowy, po dostarczeniu przedmiotu
zamówienia potwierdzonego przez Aptekę.
7.Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, cło /jak występuje/, koszty transportu
i ubezpieczenia do Odbiorcy.
8.Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.
9.Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.
10.Ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. Zmiana podatku VAT następuje
z mocy prawa.
11. Dopuszcza się możliwość obniżenia cen jednostkowych leków za porozumieniem stron.
12. W przypadku podwyżki lub obniżki cen urzędowych Dostawca zobowiązany jest uwzględnić je od
dnia obowiązywania nowych cen.
13. W przypadku zaprzestania produkcji leku przez producenta, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie
udokumentować i powiadomić o tym fakcie Odbiorcę. Jednocześnie Dostawca zobowiązany jest
dostarczyć zamiennik danego leku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki Szpitalnej.
Cena zamiennika nie może być wyższa niż leku podanego w załączniku do umowy.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
14
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
14. W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców leków objętych umową,
Dostawca zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy.
15. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych
NFZ, cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu.
16.Zmiany dopuszczone w umowie w § 1 pkt. 13 muszą być uzasadnione pisemnie odrębnym
dokumentem dołączonym do faktury.
17.Zmiany dopuszczone w umowie w § 1 pkt. 11, 12, 13, 14 nie stanowią zmiany umowy.
§ 2.
1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą do siedziby Odbiorcy na własny
koszt i ryzyko w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia telefonicznego zamówienia potwierdzonego
faksem. W przypadku dostaw w trybie pilnym Wykonawca musi dostarczyć towar w jak najkrótszym
czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty
telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. Dostawa musi być dokonana jednorazowo
zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa
nie powinna być dzielona. Podzielenie dostawy możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od Dostawcy
pod warunkiem zachowania umownego terminu dostawy.
2.Niedostarczenie faktury wraz z towarem lub podzielenie dostawy zależne od Dostawcy spowoduje zwrot
towaru na koszt Dostawcy.
3.Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili
potwierdzenia odbioru przez Odbiorcę.
4.Potwierdzone pisemnie wydanie Odbiorcy przez Dostawcę przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie
Odbiorcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z pracownikiem Apteki Szpitalnej z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
5.Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej
Odbiorcy. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej.
Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem
ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie
ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego
sprawdzenie stanu jego zawartości.
6.Towar dostarczany będzie do Odbiorcy zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144
poz. 1216) /odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury/.
7.W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy,
Dostawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania,
uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust. 6.
8. Wykonawca dostarczy charakterystyki produktów leczniczych, stanowiących przedmiot zamówienia, na
żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na ww. dokumenty.
9. Dopuszcza się maksymalnie 2 numery serii dla jednej dostawy danego leku.
§ 3.
1.Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Dostawcę w języku polskim (sposób użycia, faktura)
i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta
zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
2.Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego przez
tłumacza przysięgłego, będą zwracane Dostawcy w dniu ich otrzymania przez Odbiorcę.
3.Dostawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (fax).
§ 4.
1. Płatność dokonywana będzie w terminie .... dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe
Dostawcy. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi
w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
2.W przypadku nieterminowej płatności Dostawca może naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki
w zapłacie.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
15
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
3. Dostawcy należy się wynagrodzenie tylko za zrealizowane dostawy leków na podstawie zamówień
pracowników Odbiorcy.
§ 5.
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy w okresie trwania umowy.
§ 6.
1. Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o terminie ważności nie
krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy i posiada wymagane prawem świadectwa.
2. Dostawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem
właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Odbiorcę.
3.W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy lub dostarczenia towaru
niezgodnie z zapisami § 2 ust. 6, Odbiorca sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Dostawcę.
Dostawca zobowiązuje się po uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki Szpitalnej w możliwie najkrótszym
czasie, ale nie dłuższym niż 3 dni robocze dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem
nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.
§ 7.
Dostawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru co do:
a) nazwy
b) wielkości ( sposobu konfekcjonowania) towaru
c) daty ważności
d) sposobu przechowywania.
§ 8.
1.Strony ustalają , że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Odbiorca może żądać od
Dostawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów :
a) w razie opóźnienia w dostawie, w tym w dostawie na podstawie zamówienia awaryjnego, lub
dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 10 % całkowitej wartości brutto leku, określonej
w umowie, który został dostarczony z opóźnieniem, za każdy kalendarzowy dzień/ godzinę zwłoki, z
tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy.
b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub części (tj. złożonego zamówienia) 10 %
całkowitej wartości brutto leku, określonej w umowie, który nie został dostarczony.
c) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących
po stronie Dostawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości
10% wartości brutto umowy.
d) w razie dostarczenia towaru niezgodnie z § 2 ust. 6 w wysokości 20 % wartości źle dostarczonego
zamówienia.
e) w razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 - 10 % umownej wartości brutto
pierwszego zamówienia, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.
2.Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Odbiorca będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego karę umowną .
3.Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie
wykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
§ 9.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej
poniesionej szkody.
2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar/odsetek stronie
przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
§ 10.
1.Umowa została zawarta do dnia ........... 2010 roku.
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
16
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dział Logistyki - Sekcja Zamówień Publicznych tel. (012) 64-68-207, fax (012) 64-68-930, 64 68 173
__________________________________________________________________________________________________
2.Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Odbiorca może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3.Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powodu trudności finansowych, w terminie 14 dni
od daty ostatniego zrealizowanego zamówienia. W takiej sytuacji Odbiorca płaci wyłącznie za
zrealizowaną część zamówienia.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
§ 12.
Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
§ 13.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Dostawcy, zastrzeżeniem zapisów ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. W sytuacji opisanej w § 10 ust. 3 strony mogą zmienić umowę zmniejszając ilość zamówionych leków
albo przedłużając powyżej 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy okres dostawy leków.
3. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany
dawek lub pojemności w opakowaniu tego samego leku.
4. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie opisanym
w § 1 pkt. 11, 12, 13, 14 wzoru umowy.
5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą
być niekorzystne dla Odbiorcy.
§ 15.
Dostawca nie może bez pisemnej zgody Odbiorcy zbywać żadnych wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.
§ 16.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ODBIORCA
DOSTAWCA
______________________________________________________________________________________
Numer sprawy : 175/ZP/2009
17