KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA DZIAŁANIA 2.2 Tworzenie

Transkrypt

KRYTERIA MERYTORYCZNE DLA DZIAŁANIA 2.2 Tworzenie
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
KRYTERIA MERYTORYCZNE
Ocena kryteriów merytorycznych będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz wszelkich niezbędnych załącznikach.
Oś priorytetowa 2 KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych (PI 3a)
(Tryb konkursowy)
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.
Nazwa kryterium
1.
Zgodność projektu z dokumentami
programowymi na lata 2014-2020
2.
Zgodność projektu z
obowiązującymi przepisami prawa
oraz obowiązującymi wytycznymi
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Przy ocenie kryterium pod uwagę brana będzie w szczególności zgodność projektu z zapisami Umowy
Partnerstwa, z zapisami RPOWŚ 2014-2020, z zapisami SZOOP 2014-2020 oraz z wymogami Regulaminu
konkursu.
Przy ocenie kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa odnoszącymi się do jego stosowania oraz wytycznymi MIiR i wytycznymi IZ RPOWŚ na lata
2014-2020. Przedmiotem analizy będzie zgodność podstawowych parametrów technicznych
z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji oraz kwestie prawne związane
z realizacją projektu np. własność gruntów/obiektów, posiadanie niezbędnych dokumentów/decyzji
umożliwiających jego realizację (m.in. decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę do których organ nie wniósł sprzeciwu), zgodność z branżowymi
aktami prawnymi (w zależności od zakresu rzeczowego projektu) takimi jak np. Ustawa z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, itp.
Strona 1 z 15
Tak
Nie
Nie
dotyczy
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.
4.
5.
6.
Spójność dokumentacji
projektowej
Przy ocenie kryterium badana będzie w szczególności spójność pomiędzy Wnioskiem o dofinansowanie,
a pozostałą dokumentacją aplikacyjną (tj. Studium wykonalności/Biznes plan, załączniki do Wniosku
o dofinansowanie).
Przy ocenie projektu weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia
analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (np. m.in. Ustawa o rachunkowości)
i wytyczne (m.in. wytyczne MIiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
Właściwie przygotowana analiza
wytyczne IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu).
finansowa i/lub ekonomiczna
W przypadku gdy wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicznych sprawdzane będą
projektu
m.in. realność i rzetelność przyjętych założeń oraz poprawność obliczeń. Ponadto, badana będzie również
trwałość finansowa Wnioskodawcy (również ewentualnych partnerów projektu) tj. m.in.
czy Wnioskodawca/partnerzy posiadają środki finansowe na zrealizowanie i utrzymanie inwestycji
w wymaganym okresie trwałości.
W kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia. W przypadku projektów, dla których wymagane będzie obliczenie wskaźników
ekonomicznych (ENPV, ERR, B/C) weryfikacja efektywności ekonomicznej projektu odbywać się będzie na
podstawie wartości wymienionych powyżej wskaźników przy założeniu, że dla projektu efektywnego
ekonomicznie:
- wartość wskaźnika ENPV powinna być > 0;
Efektywność ekonomiczna projektu - wartość wskaźnika ERR powinna przewyższać przyjętą stopę dyskontową;
- relacja korzyści do kosztów (B/C) powinna być > 1.
W przypadku projektów, dla których nie jest możliwe oszacowanie ww. wskaźników, ocena kryterium
polegać będzie na rozstrzygnięciu, czy korzyści społeczne przekraczają koszty społeczne inwestycji i czy
realizacja danego projektu stanowi dla społeczeństwa najkorzystniejszy wariant. Wówczas ocena
dokonywana będzie na podstawie uproszczonej analizy jakościowej i ilościowej (np. sporządzonej w formie
analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych).
Właściwie ustalony/obliczony
poziom dofinansowania z
uwzględnieniem przepisów pomocy
publicznej lub przepisów dot.
projektów generujących dochód
W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej weryfikowana będzie poprawność
ustalenia wartości pomocy publicznej, w tym jej intensywności, w kontekście odpowiednich limitów
obowiązujących w tym zakresie. W przypadku projektów generujących dochód weryfikowana będzie
poprawność ustalenia wielkości dofinansowania, w szczególności prawidłowe obliczenie tzw. luki
w finansowaniu lub zastosowanie tzw. stawek ryczałtowych.
Strona 2 z 15
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7.
Potencjalna kwalifikowalność
wydatków
W kryterium badana będzie w szczególności potencjalna kwalifikowalność przedstawionych we wniosku
aplikacyjnym wydatków. Analiza dotyczyć będzie zasadności przedstawionych w projekcie wydatków
niezbędnych do osiągnięcia planowanych celów i rezultatów oraz ich kwalifikowalność w kontekście
zgodności z zapisami stosownych dokumentów dotyczących kwalifikowalności (m.in. wytyczne MIiR i IZ
RPOWŚ).
8.
Adekwatność rodzaju wskaźników
do typu projektu i realność ich
wartości docelowych
W kryterium badana będzie w szczególności adekwatność przedstawionych wskaźników do typu projektu,
poprawność ich sformułowania, właściwy dobór do każdego zakresu rzeczowego. Analizie poddana zostanie
również wiarygodność, osiągalność zakładanych wartości wskaźników, jak również to, czy w sposób
kompleksowy opisują one zakres rzeczowy inwestycji i odzwierciedlają zakładane cele działania/priorytetu.
9.
Poprawność przeprowadzenia
W kryterium tym badana będzie w szczególności prawidłowość przeprowadzenia procedury OOŚ zgodnie
procedury Oceny Oddziaływania na z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (tj. m.in. Ustawą OOŚ, Ustawą Prawo ochrony
Środowisko (OOŚ)
środowiska, Ustawą Prawo wodne, Rozporządzeniem OOŚ).
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
L.p.
1.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Czy lokalizacja inwestycji została
potwierdzona udokumentowanym
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (w szczególności
zapotrzebowaniem firm poszukujących załączniki dokumentujące zapotrzebowanie firm na dany teren – tzw. analiza potrzeb).
lokalizacji do prowadzenia działalności Brak lub niewystarczające udokumentowanie zapotrzebowania, oznacza niespełnienie kryterium.
gospodarczej?
Strona 3 z 15
Tak
Nie
Nie
dotyczy
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.
Czy infrastruktura (tereny
inwestycyjne) powstała w okresie
2007-2013 została w pełni
zagospodarowana na danym terenie?
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie (w szczególności
załączone dokumenty potwierdzające pełne zagospodarowanie terenów powstałych w okresie 20072013). Brak lub niewystarczające udokumentowanie zagospodarowania terenów, oznacza
niespełnienie kryterium.
3.
Czy Wnioskodawca deklaruje
osiągnięcie wskaźnika rezultatu
mającego na celu monitorowanie
wykorzystania/zajęcia terenu
inwestycyjnego?
Weryfikacja kryterium następuje na podstawie informacji (deklaracji wraz z uzasadnieniem) zawartych
we wniosku o dofinansowanie (ujęcie adekwatnego wskaźnika rezultatu dotyczącego
zajęcia/wykorzystania przedmiotowego terenu inwestycyjnego, dającego możliwość późniejszego
monitorowania). Wartość wskaźnika musi zostać osiągnięta na koniec okresu kwalifikowalności).
4.
Czy Wnioskodawca deklaruje, że
utworzone tereny inwestycyjne
zostaną przeznaczone dla sektora
mśp?
Zgodnie z zapisami RPO WŚ 2014-2020 wykorzystanie/zasiedlenie całości lub części przygotowanych
terenów inwestycyjnych /parków biznesowych przez duże przedsiębiorstwa będzie skutkować
proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty dofinansowania na poziomie projektu .
5.
Czy wydatki na wewnętrzną
infrastrukturę komunikacyjną
stanowią mniejszą część budżetu
projektu?
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną mogą
być jedynie uzupełniającym elementem projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu
inwestycyjnego (stanowią mniej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych).
6.
Czy zapewniono otwarcie
komunikacyjne terenów
inwestycyjnych?
7.
Czy projekt wykazuje zdolność do
adaptacji do zmian klimatu
i reagowania na ryzyko
powodziowe?
W ramach kryterium sprawdzane jest (na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji
aplikacyjnej) czy zapewniony został dostęp komunikacyjny do terenów inwestycyjnych (tzw. otwarcie
komunikacyjne). Udostępnienie komunikacyjne może być zrealizowane ze środków własnych
beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9
zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa.
Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia
powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią
(oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który
uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma
wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.
Opis znaczenia kryteriów:
Strona 4 z 15
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
KRYTERIA PUNKTOWE
(Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Przy ocenie kryterium pod uwagę będzie brana powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych.
Najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty o największych wartościach wskaźnika produktu
dotyczącego powierzchni przygotowanych terenów inwestycyjnych. System oceny tego kryterium
Powierzchnia
zostanie doprecyzowany po zamknięciu rundy aplikacyjnej na podstawie danych zawartych we
przygotowanych terenów
wnioskach aplikacyjnych, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające. Określone zostaną przedziały
inwestycyjnych
liczbowe (parametr – powierzchnia przygotowanego terenu inwestycyjnego) i przypisana im zostanie
punktacja. Przedziały liczbowe z pierwszej rundy aplikacyjnej będą obowiązujące w kolejnych naborach
(o ile funkcjonować będzie lista rezerwowa projektów z poprzednich naborów).
Najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty, które w dużym stopniu przyczynią do pobudzenia
rozwoju gospodarczego regionu. Pod uwagę zostanie wzięta planowana liczba podmiotów
Wpływ projektu na
gospodarczych podejmujących inwestycje na danym terenie. System oceny tego kryterium zostanie
podniesienie
doprecyzowany po zamknięciu rundy aplikacyjnej na podstawie danych zawartych we wnioskach
atrakcyjności
aplikacyjnych, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające. Określone zostaną przedziały liczbowe
inwestycyjnej regionu
(parametr – liczba podmiotów gospodarczych podejmujących inwestycje na danym terenie) i przypisana
im zostanie punktacja. Przedziały liczbowe z pierwszej rundy aplikacyjnej będą obowiązujące w
kolejnych naborach (o ile funkcjonować będzie lista rezerwowa projektów z poprzednich naborów).
Projekt jest zlokalizowany na obszarze o wysokim potencjale rozwojowym ocenianym na podstawie
wartości następujących wskaźników:
1. odległość od dużych aglomeracji miejskich (liczona od granicy miasta) powyżej 50 000 mieszkańców:
Potencjał obszaru, na
> 50 km – 0 p.
którym planowana jest
50 – 20 km – 2 p.
lokalizacja terenów
< 20 km – 4 p.
inwestycyjnych
2. Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna
i deszczowa - odległość przyłącza każdego medium od terenu (maksymalnie 8 punktów – każdy z ww.
rodzajów mediów x 1 punkt)
>500 m – 0 p.
Strona 5 z 15
Liczba
Waga
punktów kryterium
(1)
(2)
Maksymalna
liczba
punktów
(1x2)
1-3
3
9
1-3
3
9
0-12
1
12
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
< 500 m – 1 p.
na terenie lub na jego krańcach – 2 p.
Przy ocenie kryterium preferowane będą inwestycje na terenach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie
znaczącej infrastruktury transportowej. Preferencjami objęte zostaną tereny zlokalizowane w
bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych i/lub terminali kolejowych. System oceny tego kryterium
zostanie doprecyzowany po zamknięciu rundy aplikacyjnej na podstawie danych zawartych we
wnioskach aplikacyjnych, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające. Określone zostaną przedziały
liczbowe (parametr – odległość (mierzona w linii dróg dojazdowych) terenu od dróg krajowych i/lub
terminali kolejowych) i przypisana im zostanie punktacja. Przedziały liczbowe z pierwszej rundy
aplikacyjnej będą obowiązujące w kolejnych naborach (o ile funkcjonować będzie lista rezerwowa
projektów z poprzednich naborów).
W ramach kryterium najwyżej zostaną ocenione projekty uwzględniające kompleksowe rozwiązania dla
możliwości lokowania się biznesu i w pełni odpowiadające na potrzeby danego obszaru oraz
komplementarne z innymi działaniami/operacjami. Projekt otrzyma po jednym punkcie za
uwzględnienie każdego z poniższych elementów.
Punktacja:
1 pkt - zostanie zapewniona organizacja obsługi inwestora;
1 pkt – przewidziano dodatkowe działania przyciągające potencjalnych inwestorów (np. lokalne zachęty
podatkowe);
1 pkt - przewidziano współpracę z instytucjami krajowymi, regionalnymi, lokalnymi.
Punkty są sumowane w ramach kryterium. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium wynosi 3.
W przypadku braku informacji w ww. zakresie lub nie spełnienia powyższych warunków przyznaje sie 0
punktów
Preferowane będą projekty realizowane na terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji.
0 p. lokalizacja na terenach innych niż niżej wymienione;
1p. lokalizacja na terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji tzw. „brownfield” (np.
poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, popegeerowskich);
4.
Dostępność
komunikacyjna terenu
inwestycyjnego
5.
Kompleksowość i
komplementarność
projektu
6.
Rewitalizacyjny
charakter projektu
7.
W ramach kryterium ocenie podlega okres realizacji projektu. Preferowane będą projekty o najkrótszym
okresie realizacji.
Punktacja:
Termin realizacji projektu
0 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
1 pkt – okres realizacji projektu dłuższy niż 24 miesiące a krótszy niż lub równy 36 miesięcy od dnia
złożenia wniosku;
Strona 6 z 15
0-2
4
8
0-3
2
6
0-1
6
6
0-2
3
6
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2 pkt – okres realizacji projektu krótszy lub równy 24 miesiące od dnia złożenia wniosku.
8.
Strategiczne znaczenie
projektu dla danego
obszaru
W ramach kryterium pod uwagę brane będą w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne na
obszarze oddziaływania projektu (m.in. poziom i struktura bezrobocia, poziom i struktura
przedsiębiorczości, itp.). Ponadto pod uwagę brane będą uwarunkowania społeczne na obszarze
oddziaływania (m.in. dane demograficzne, zidentyfikowane negatywne zjawiska społeczne, itp.). Analiza
oparta będzie w szczególności o dostępne dane statystyczne. Dodatkowo kryterium analizowane będzie
pod kątem zgodności i wpływu projektu na realizację zapisów dokumentów strategicznych, takich jak
m.in. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Strategia badań i
innowacyjności (RIS3).
0-4
2
8
Suma
64
Oś priorytetowa 4 DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE
Działanie 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo (PI 6d)
(Tryb konkursowy)
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE OGÓLNE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
1.
Zgodność projektu z dokumentami
programowymi na lata 2014-2020
Przy ocenie kryterium pod uwagę brana będzie w szczególności zgodność projektu z zapisami Umowy
Partnerstwa, z zapisami RPOWŚ 2014-2020, z zapisami SZOOP 2014-2020 oraz z wymogami Regulaminu
konkursu.
Strona 7 z 15
Tak
Nie
Nie
dotyczy
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.
Zgodność projektu z
obowiązującymi przepisami prawa
oraz obowiązującymi wytycznymi
Przy ocenie kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa odnoszącymi się do jego stosowania oraz wytycznymi MIiR i wytycznymi IZ RPOWŚ na lata
2014-2020. Przedmiotem analizy będzie zgodność podstawowych parametrów technicznych
z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji oraz kwestie prawne związane
z realizacją projektu np. własność gruntów/obiektów, posiadanie niezbędnych dokumentów/decyzji
umożliwiających jego realizację (m.in. decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę do których organ nie wniósł sprzeciwu), zgodność z branżowymi
aktami prawnymi (w zależności od zakresu rzeczowego projektu) takimi jak np. Ustawa z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, itp.
3.
Spójność dokumentacji
projektowej
Przy ocenie kryterium badana będzie w szczególności spójność pomiędzy Wnioskiem o dofinansowanie,
a pozostałą dokumentacją aplikacyjną (tj. Studium wykonalności/Biznes plan, załączniki do Wniosku
o dofinansowanie).
4.
5.
Przy ocenie projektu weryfikacji podlegać będzie w szczególności metodologia i poprawność sporządzenia
analiz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie (np. m.in. Ustawa o rachunkowości)
i wytyczne (m.in. wytyczne MIiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
Właściwie przygotowana analiza
wytyczne IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie sporządzania studium wykonalności/biznes planu).
finansowa i/lub ekonomiczna
W przypadku gdy wymagane będzie obliczenie wskaźników finansowych/ ekonomicznych sprawdzane będą
projektu
m.in. realność i rzetelność przyjętych założeń oraz poprawność obliczeń. Ponadto, badana będzie również
trwałość finansowa Wnioskodawcy (również ewentualnych partnerów projektu) tj. m.in.
czy Wnioskodawca/partnerzy posiadają środki finansowe na zrealizowanie i utrzymanie inwestycji
w wymaganym okresie trwałości.
W kryterium sprawdzane będzie w szczególności, czy przedsięwzięcie jest uzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia. W przypadku projektów, dla których wymagane będzie obliczenie wskaźników
ekonomicznych (ENPV, ERR, B/C) weryfikacja efektywności ekonomicznej projektu odbywać się będzie na
podstawie wartości wymienionych powyżej wskaźników przy założeniu, że dla projektu efektywnego
Efektywność ekonomiczna projektu
ekonomicznie:
- wartość wskaźnika ENPV powinna być > 0;
- wartość wskaźnika ERR powinna przewyższać przyjętą stopę dyskontową;
- relacja korzyści do kosztów (B/C) powinna być > 1.
Strona 8 z 15
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W przypadku projektów, dla których nie jest możliwe oszacowanie ww. wskaźników, ocena kryterium
polegać będzie na rozstrzygnięciu, czy korzyści społeczne przekraczają koszty społeczne inwestycji i czy
realizacja danego projektu stanowi dla społeczeństwa najkorzystniejszy wariant. Wówczas ocena
dokonywana będzie na podstawie uproszczonej analizy jakościowej i ilościowej (np. sporządzonej w formie
analizy wielokryterialnej lub opisu korzyści i kosztów społecznych).
Właściwie ustalony/obliczony
poziom dofinansowania z
uwzględnieniem przepisów pomocy
publicznej lub przepisów dot.
projektów generujących dochód
W przypadku projektów przewidujących wystąpienie pomocy publicznej weryfikowana będzie poprawność
ustalenia wartości pomocy publicznej, w tym jej intensywności, w kontekście odpowiednich limitów
obowiązujących w tym zakresie. W przypadku projektów generujących dochód weryfikowana będzie
poprawność ustalenia wielkości dofinansowania, w szczególności prawidłowe obliczenie tzw. luki
w finansowaniu lub zastosowanie tzw. stawek ryczałtowych.
7.
Potencjalna kwalifikowalność
wydatków
W kryterium badana będzie w szczególności potencjalna kwalifikowalność przedstawionych we wniosku
aplikacyjnym wydatków. Analiza dotyczyć będzie zasadności przedstawionych w projekcie wydatków
niezbędnych do osiągnięcia planowanych celów i rezultatów oraz ich kwalifikowalność w kontekście
zgodności z zapisami stosownych dokumentów dotyczących kwalifikowalności (m.in. wytyczne MIiR i IZ
RPOWŚ).
8.
Adekwatność rodzaju wskaźników
do typu projektu i realność ich
wartości docelowych
W kryterium badana będzie w szczególności adekwatność przedstawionych wskaźników do typu projektu,
poprawność ich sformułowania, właściwy dobór do każdego zakresu rzeczowego. Analizie poddana zostanie
również wiarygodność, osiągalność zakładanych wartości wskaźników, jak również to, czy w sposób
kompleksowy opisują one zakres rzeczowy inwestycji i odzwierciedlają zakładane cele działania/priorytetu.
9.
Poprawność przeprowadzenia
W kryterium tym badana będzie w szczególności prawidłowość przeprowadzenia procedury OOŚ zgodnie
procedury Oceny Oddziaływania na z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (tj. m.in. Ustawą OOŚ, Ustawą Prawo ochrony
Środowisko (OOŚ)
środowiska, Ustawą Prawo wodne, Rozporządzeniem OOŚ).
6.
Typy projektów:
 podnoszenia standardu ochrony oraz poprawiania bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów
Natura 2000 oraz obszarów chronionego krajobrazu, opracowanie planów ochrony lub planów zadań ochronnych tych obszarów oraz
inwentaryzacja obszarów chronionego krajobrazu,
Strona 9 z 15
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie,
ogrody botaniczne, ekoparki, projekty służące rozwojowi zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe w miastach, parki miejskie, korytarze
ekologiczne, zielone bariery akustyczne),
 zarządzania i ochrony krajobrazu polegające na budowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (w tym m.in. inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionych i inna dokumentacja),
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa kryterium
Zgodność z „Programem ochrony
środowiska dla województwa
świętokrzyskiego”
Zgodność z planem ochrony lub
planem zadań ochronnych
Zdolność do adaptacji do zmian
klimatu i reagowania na ryzyko
powodziowe
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
W tym kryterium badana będzie zgodność z „Programem ochrony środowiska dla Województwa
Świętokrzyskiego".
W kryterium tym badane będzie zgodność z planem ochronnym lub planem zadań ochronnych,
określonych dla danego obszaru (jeśli dotyczy).
Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia
powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią
(oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który
uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma
wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA PUNKTOWE
(Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu)
Strona 10 z 15
Tak
Nie
Nie
dotyczy
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Lp.
Nazwa kryterium
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Wartość przyrodnicza
obszaru objętego
projektem
Największą liczbę punktów w tym kryterium otrzymają projekty zlokalizowane na obszarach Natura
2000. Najmniejszą natomiast te zlokalizowane poza obszarami chronionymi.
4 p. - projekt zlokalizowany na obszarach Natura 2000;
3 p. - projekt zlokalizowany na terenie rezerwatów przyrody;
2 p. - projekt zlokalizowany na terenie parków krajobrazowych;
1 p. - projekt zlokalizowany na obszarach objętych innymi formami ochrony przyrody;
0 p. - projekt zlokalizowany poza obszarami chronionymi.
Dodatkowy punkt mogą uzyskać projekty, w których występuje nakładanie się różnych form ochrony
przyrody.
2.
Efekt ekologiczny
0p. - projekt obejmuje swym zasięgiem poniżej 50% danego obszaru
1p. - projekt obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50% danego obszaru
2p. – projekt obejmuje swym zasięgiem 100% danego obszaru
3.
Powierzchnia obszarów
objętych planami
ochrony lub
powierzchnia obszarów/
siedlisk, parków ujętych
w zakresie projektu.
1.
4.
Komplementarność
projektu
W ramach działania preferowane będą kompleksowe projekty, które obejmują przygotowanie planów
ochrony lub/i planów zadań ochronnych lub/i inwentaryzacji dla obszarów chronionego krajobrazu dla
jak największego obszaru. W odniesieniu do projektów dotyczących siedlisk w ocenie tego kryterium pod
uwagę będzie brana przede wszystkim powierzchnia terenu objętego przedmiotem projektu.
Kryterium będzie preferować projekty obejmujące swym zasięgiem jak największy obszar [w hektarach].
W ocenie kryterium pod uwagę brany będzie stopień komplementarności projektu z innymi
zrealizowanymi, realizowanymi i planowanymi do realizacji projektami, w tym w szczególności
z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. Najwyższą liczbę punktów otrzymają
projekty wykazujące komplementarność z największą liczbą operacji finansowanych zarówno ze
środków krajowych (w tym ze środków własnych), jak i środków europejskich (w tym ze środków EFRR).
Najniższą liczbę punktów otrzymają projekty nie wykazujące komplementarności z innymi projektami.
Strona 11 z 15
Liczba
Waga
punktów kryterium
(1)
(2)
Maksymalna
liczba
punktów
(1x2)
0-5
4
20
0-2
5
10
1-4
3
12
0-2
3
6
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5.
6.
Strategiczne znaczenie
projektu dla danego
obszaru
Adaptacja do zmian
klimatu
W ramach kryterium pod uwagę braną będą w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne na
obszarze oddziaływania projektu (m.in. poziom i struktura bezrobocia, poziom i struktura
przedsiębiorczości, itp.). Ponadto pod uwagę brane będą uwarunkowania społeczne na obszarze
oddziaływania (m.in. dane demograficzne, zidentyfikowane negatywne zjawiska społeczne, itp.). Analiza
oparta będzie w szczególności o dostępne dane statystyczne. Dodatkowo kryterium analizowane będzie
pod kątem zgodności i wpływu projektu na realizację zapisów dokumentów strategicznych, takich jak
m.in. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Strategia badań
i innowacyjności (RIS3).
Czy w ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie dostosowania do zmiany klimatu lub
ochrony przed zagrożeniami związanymi z klimatem:
0 p. – projekt nie przewiduje działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu lub ochrony przed
zagrożeniami związanymi z klimatem,
1 p. – projekt przewiduje jedynie działania związane z ochroną przed zagrożeniami,
2 p. – projekt przewiduje działania związane z dostosowaniem do zmiany klimatu,
0-4
2
8
0-2
2
4
Suma
60
Typy projektów:
 budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach
krajobrazowych),
 inwestycje mające na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz służące edukacji
i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki edukacyjne).
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SEKTOROWE
(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu)
Strona 12 z 15
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
L.p.
1.
2.
3.
Nazwa kryterium
Projekt zlokalizowany będzie na
obszarach cennych przyrodniczo (nie
dotyczy typu projektów: budowa
rozbudowa, modernizacja i
doposażenie ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji
ekologicznej).
Zgodność z „Programem ochrony
środowiska dla województwa
świętokrzyskiego”.
Zdolność do adaptacji do zmian
klimatu i reagowania na ryzyko
powodziowe
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Tak
Nie
Nie
dotyczy
Analizie poddany zostanie obszar realizacji projektu, który obejmować powinien obszary cenne
przyrodniczo, w tym obszary objęte formami ochrony przyrody (parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody, obszary NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu).
W tym kryterium badana będzie zgodność z „Programem ochrony środowiska dla Województwa
Świętokrzyskiego".
Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia
powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią
(oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który
uwzględnia to ryzyko. Dokumentacja projektowa powinna wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma
wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.
Opis znaczenia kryteriów:
KRYTERIA PUNKTOWE
(Nie uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów powoduje odrzucenie projektu)
Lp.
1.
Nazwa kryterium
Wartość przyrodnicza
obszaru objętego
projektem
Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny)
Najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty zlokalizowane na obszarach Natura 2000.
4 p. - projekt zlokalizowany na obszarze Natura 2000;
3 p. - projekt zlokalizowany na terenie rezerwatu przyrody;
2 p. - projekt zlokalizowany na terenie parku krajobrazowego;
Strona 13 z 15
Liczba
Waga
punktów kryterium
(1)
(2)
1-5
4
Maksymalna
liczba
punktów
(1x2)
20
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2.
3.
4.
5.
Efekt ekologiczny
Zakres inwestycyjny
projektu
Zasięg terytorialny
projektu
Komplementarność
projektu
1* p. - projekt zlokalizowany jest na obszarach objętych innymi formami ochrony przyrody;
Dodatkowy punkt mogą uzyskać projekty, w których występuje nakładanie się różnych form ochrony
przyrody.
*W przypadku projektów polegających na budowie rozbudowie, modernizacji i doposażeniu ośrodków
prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej jeden punkt otrzymają również projekty
zlokalizowane poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody.
W kryterium oceniany będzie osiągany efekt ekologiczny.
W przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji budynków efekt ekologiczny mierzony będzie docelową
sprawnością energetyczną/klasą energetyczną budynku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U.
z 18.03.2015 poz. 376).
0 p. – klasa energetyczna D i niższe
1 p. – klasa energetyczna B i C
2 p. – klasa energetyczna A i wyższe
W projektach nie dotyczących budowy/rozbudowy/modernizacji budynków pod uwagę brany będzie
efekt odnoszący się do całego obszaru:
0p. - projekt obejmuje swym zasięgiem poniżej 50% danego obszaru
1p. - projekt obejmuje swym zasięgiem co najmniej 50% danego obszaru
2p. - projekt obejmuje swym zasięgiem 100% danego obszaru
Najwyższą liczbę punktów otrzymają projekty, polegające na rozbudowie/modernizacji/ doposażeniu
infrastruktury będącej przedmiotem projektu. Niżej punktowane będą projekty dotyczące budowy
nowej infrastruktury.
1 p. - budowa nowej infrastruktury/projekty edukacyjno-promocyjne
2 p. - rozbudowa /modernizacja /doposażenie istniejącej infrastruktury.
Podział punktów zależny będzie od zasięgu terytorialnego projektu. Najwięcej punktów uzyskają
projekty o zasięgu co najmniej regionalnym, najmniej te o zasięgu lokalnym.
W ocenie kryterium pod uwagę brany będzie stopień komplementarności projektu z innymi
zrealizowanymi, realizowanymi i planowanymi do realizacji projektami, w tym w szczególności
z projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. Najwyższą liczbę punktów otrzymają
projekty wykazujące komplementarność z największą liczbą operacji finansowanych zarówno ze
środków krajowych (w tym ze środków własnych), jak i środków europejskich (w tym ze środków EFRR).
Najniższą liczbę punktów otrzymają projekty nie wykazujące komplementarności z innymi projektami.
Strona 14 z 15
0-2
5
10
1-2
3
6
1-3
2
6
0-2
3
6
Załącznik nr 2 do Uchwały nr……/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia ……08.2015 r.
pn. Kryteria merytoryczne dla działania 2.2.Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i dla działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6.
7.
Strategiczne znaczenie
projektu dla danego
obszaru
W ramach kryterium pod uwagę braną będą w szczególności uwarunkowania makroekonomiczne na
obszarze oddziaływania projektu (m.in. poziom i struktura bezrobocia, poziom i struktura
przedsiębiorczości, itp.). Ponadto pod uwagę brane będą uwarunkowania społeczne na obszarze
oddziaływania (m.in. dane demograficzne, zidentyfikowane negatywne zjawiska społeczne, itp.). Analiza
oparta będzie w szczególności o dostępne dane statystyczne. Dodatkowo kryterium analizowane będzie
pod kątem zgodności i wpływu projektu na realizację zapisów dokumentów strategicznych, takich jak
m.in. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Strategia badań
i innowacyjności (RIS3).
0-4
2
8
Adaptacja do zmian
klimatu
Czy w ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie dostosowania do zmiany klimatu lub
ochrony przed zagrożeniami związanymi z klimatem:
0 p. – projekt nie przewiduje działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu lub ochrony przed
zagrożeniami związanymi z klimatem,
1 p. – projekt przewiduje jedynie działania związane z ochroną przed zagrożeniami,
2 p. – projekt przewiduje działania związane z dostosowaniem do zmiany klimatu,
0-2
2
4
Suma
Strona 15 z 15
60