konstrukcje drewnianie

Transkrypt

konstrukcje drewnianie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
konstrukcje drewnianie
ST 7.0
SPIS TREŚCI
1.
Wstęp. ......................................................................................................................... 2
1.1.
Przedmiot tomu specyfikacji i zakres robót nią
objętych. .......................................................................................................................... 2
1.2.
Określenia podstawowe ............................................................................. 2
1.3.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV). 2
2.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i mat. ......................... 2
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn................................................ 3
4.
Wymagania dotyczące środków transportu........................................... 3
5.
Wymagania dot. wykonania robót budowlanych. ................................ 3
5.1.
Ogólne wymagania........................................................................................ 3
5.2.
Zakres robót zasadniczych. ................................................................. 3
6.
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót
budowlanych. ....................................................................................................................... 3
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót........................................ 3
7.
Wymagania dotyczące obmiaru robót. ...................................................... 4
8.
Odbiór robót.......................................................................................................... 4
9.
Dokumenty odniesienia.................................................................................... 4
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
1.
ST 7.0
2
Wstęp.
1.1. Przedmiot
objętych.
tomu specyfikacji i zakres robót nią
Niniejszy tom specyfikacji wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru
konstrukcji stalowych dla zadania: „Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy
Oława w m. Stanowice wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem
tłocznym do rzeki Odry”.
1) Budynek socjalno-techniczny
• wykonanie i montaż więźby dachowej (murłaty, podwaliny, płatwie, słupy,
miecze, krokwie) z tarcicy nasyconej, drewno kl. K33.;
• deskowanie płatwi dachowych z tarcicy nasyconej, drewno kl. K33.;
2) komora czerpno-pomiarowa
• przykrycie z desek impregnowanych dębowych gr. 3,5 cm
•
1.2. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV).
grupy
452
klasy
kategorie Opis
4526
45261
2.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i
mat.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
1) deski iglaste obrzynane , nasycone , 25 mm, kl. II
2) deski iglaste obrzynane , nasycone , 38 mm, kl. III
3) krawędziaki iglaste wymiarowe, nasycone, kl. II;
4) deski dębowe gr 35 mm
5) gwożdzie budowlane okragłe gołe
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
„ Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m. Stanowice
wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry”
2
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3.
ST 7.0
3
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca na żądanie dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.
Wymagania dotyczące środków transportu.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i
środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
5.
Wymagania dot. wykonania robót
budowlanych.
budowlanych.
5.1. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami umowy.
5.2. Zakres robót zasadniczych.
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy:
montaż murłat i podwalin z krawędziaków
wykonanie więźby dachowej ( płatwie, słupy, miecze, krokwie, kleszcze, zastrzały)
deskowanie dachu
wykonanie pokryw dla komory czerpno-pomiarowej
6.
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i
robót budowlanych.
zasady
6.1. Ogólne za
sady kontroli jakości robót.
ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne"
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy/kontraktu.
Ilość robót określa się wg sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym i ujmuje w książce obmiaru. Wszystkie urządzenia z i
sprzęt pomiarowy, stosowane do obmiaru, muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiaru:
-
w m2 mierzy się deskowanie dachu;
w mb więźbę dachową
„ Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m. Stanowice
wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry”
3
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
7.
ST 7.0
4
Wymagania dotyczące obmiaru robót.
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania
ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilościm jakości i wartości.. Gotowość odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przedkładając inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi
normami technicznymi.
Odbiór konstrukcji drewnianej dokonywany jest po jej ukończeniu. Protokół odbioru zawiera:
- datę, miejsce i przedmiot spisywanego protokołu;
- nazwiska przedstawicieli: Inwestora (inspektora nadzoru), Wykonawcy, i biura projektów,
opracowującego rysunki.
- stwierdzenie zgodności wykonanej konstrukcji z rysunkami i wymaganiami norm;
- wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od rysunków, nie mających wpływu na
nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu
- stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji
- podpisy stron odbioru
8.
Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9.
Dokumenty odniesienia.
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m.
Stanowice wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do
rzeki Odry”.
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
najważniejsze normy:
1) PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i mat. drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiały.
2) PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i mat. drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
3) PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i mat. drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Złącza.
4) WTWOiR
Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót. ITB.
„ Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m. Stanowice
wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry”
4
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
5) PN –92/D-95017
6) PN-75/D-96000.
ST 7.0
5
Surowiec drzewny. drewno wielkowymiarowe i iglaste. wspólne
wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
„ Oczyszczalnia ścieków dla zachodniej części gminy Oława w m. Stanowice
wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych kolektorem tłocznym do rzeki Odry”
5

Podobne dokumenty