Białystok: Konserwacja urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic

Transkrypt

Białystok: Konserwacja urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic
Page 1 of 8
Białystok: Konserwacja urządzeń systemu nadzoru wizyjnego ulic
miasta Białegostoku
Numer ogłoszenia: 128406 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok , ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 869 60
02, faks 085 869 62 65.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń systemu nadzoru
wizyjnego ulic miasta Białegostoku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonywanie prac mających na celu sprawne i bezpieczne działanie oraz estetyczny wygląd wszystkich
elementów systemu wizyjnego ulic miasta Białegostoku. 2. Konserwacja dotyczy następujących punktów
kamerowych: 1) ul. Lipowa - ul. Spółdzielcza 2) ul. Lipowa - przy kinie Pokój, 3) ul. Rynek Kościuszki - ul. H.
Sienkiewicza, 4) ul. H. Sienkiewicza - al. J. Piłsudskiego, 5) ul. Kawaleryjska, 6) ul. Jurowiecka - ul.
Fabryczna, 7) ul. Bohaterów Monte Cassino - Dworzec PKS, 8) ul. A. Mickiewicza - ul. Elektryczna, 9) pl.
Niepodległości im. R. Dmowskiego - ul. Św. Rocha, 10) ul. M. Skłodowskiej - Curie - ul. Legionowa, 11) ul.
Kolejowa - Dworzec PKP, 12) ul. ks. J. Popiełuszki - przejście podziemne od str. Słonecznego Stoku 13) ul.
ks. J. Popiełuszki - przejście podziemne od str. Zielonych Wzgórz 14) ul. Spółdzielcza - ul. I. Białówny, 15) pl.
Uniwersytecki, 16) ul. J. Marjańskiego - ul. Piękna, 17) ul. św. Rocha - przy kinie Syrena, 18) ul. Antoniuk
Fabryczny - ul. gen. Z. Berlinga 19) Rondo im. Dr n. med. A. P. Lussy 20) pl. Branickich 21) Plac Jana Pawła
II 22) Róg ul. I. Malmeda i ul. Piotrkowskiej 23) ul. J. H. Dąbrowskiego - ul. Botaniczna 24) Plac ks. M.
Sopoćki 25) al. Tysiąclecia Państwa Polskiego - ul. gen. S. Maczka - ul. gen. W. Andersa 26) ul. Suraska 27)
ul. Gen. W. Sikorskiego - ul. Armii Krajowej 28) ul. Gen. W. Sikorskiego - ul. W. Witosa 29) ul. Zielonogórska ul. Wrocławska 30) ul. I. Malmeda - ul. I. Białówny 31) ul. Mieszka I 32) ul. Piastowska - ul. Sybiraków 33) ul.
Barszczańska 34) ul. Jana Pawła II - ul. Wierzbowa 35) ul. W. Broniewskiego - ul. I Ordonówny 36) ul. S.
Dubois - ul. Rzymowskiego 37) ul. Gajowa (wgląd na bazar) 38) park im. J. Dziekońskiej 39) ul. M.
Skłodowskiej-Curie w rejonie sklepu Opałek 40) ul. Radzymińska - ul. Zagumienna 41) ul. Narewska - ul.
Antoniukowska 42) ul. Akademicka - ul. Legionowa 43) ul. Pałacowa - ul. Warszawska 44) Bulwary
Kościałkowskiego 45) ul. Komisji Edukacji Narodowej - ul. M. Pietkiewicza 46) ul. H. Sienkiewicza - ul. Ryska
47) ul. Łagodna 7 48) ul. Swobodna 54 49) ul. Stroma 33 50) ul. Rumiankowa 14 51) ul. Armii Krajowej - ul.
Szarych Szeregów 52) ul. Mieszka I 11 53) ul. Towarowa 8A 54) ul. Dubois 11 55) ul. Swobodna 14 56) ul.
Łagodna 2 57) ul. Sokólska 9 58) al. J. Piłsudskiego - ul. Żabia 59) ul. H. Kołłątaja 71 60) ul. Palmowa 28A
61) ul. Zachodnia 20 62) ul. Zwycięstwa 25, 25 1 25A 63) ul. Rzemieślnicza 64) ul. Biała - ul. L. Zamenhoffa
65) ul. 11 Listopada (rejon lodowiska MOSIR), 66) ul. Warszawska 79, 67) ul. Wierzbowa na wysokości klubu
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 2 of 8
Krąg 68) ul. Wiejska - ul. Zachodnia, 69) ul. K. Kalinowskiego - ul. Grochowa 70) ul. Ks. S. Suchowola - ul.
Św. Proroka Eliasza 71) ul. Dojnowska 80A, 80B, 80C 72) ul. Św. Proroka Eliasza 3, 3A 73) ul. Wesoła 20,
20A, 20B 74) ul. Ciepła 15, 17, ul. Nowogródzka 75) ul. Jurowiecka 32 76) pawilon ul. W. Broniewskiego 4 77)
ul. K. Pułaskiego 113 127 78) ul. K. Pułaskiego 69, ul. S. Dubois 3 79) ul. Św. A. Boboli - ul. Szarych
Szeregów 80) ul. Powstańców - ul. Armii Krajowej 81) al. Niepodległości - ul. Magnoliowa 82) ul.
Słonecznikowa - ul. Rumiankowa 83) ul. Stroma 18 84) ul. Witosa 26 85) ul. gen. W. Andersa obrotowa oraz 5
szt. kamery stacjonarne 86) al. 1000- Lecia Państwa Polskiego - ul. Radzymińska 87) Jana Pawła II - Pomnik
Obrońców Białegostoku 88) Kilińskiego - Legionowa 89) Plac zabaw Zachodnia 90) Skate Park przy ul.
Poleskiej 91) ul. św. Mikołaja 92) Tunel im. Augusta Fieldorfa NILA - od strony ul. Hetmańskiej 93) Tunel im.
Augusta Fieldorfa NILA - od strony ul. Kopernika 94) ul. Elektryczna - Konsulat 95) ul. Zachodnia - Bp. Kisiela
96) ul. Żabia - plac Mordechaja Tennenbauma 97) ul. Wysockiego - ul. Raginisa - ul. Wasilkowska 98)
Przejście podziemne Dąbrowskiego 1 99) Przejście podziemne Dąbrowskiego 2 100) Kopiec papieski Krywlany 9 szt. 101) ul. Barszczańska - Klepacka 102) ul. Kołłątaja - KEN 103) ul. Szkolna - Dworzec PKP
104) ul. Hetmańska - Marczukowska 105) ul. Nowy Świat - Białówny 106) ul. Armii Krajowej - Batalionów
Chłopskich 107) ul. Barszczańska - kamera stacjonarna 108) Szarych Szeregów 7 109) Gen. Wł. Andersa giełda kamery w platformie 2 szt. 110) Gen. Wł. Andersa - kładka kamery w platformie 2 szt. 111) Gen. St.
Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej 112) przejście podziemne ul. Gen. St. Sosabowskiego w rejonie ul.
Jesiennej - 6 szt. 113) Przejście podziemne al. J. Piłsudskiego - ul. H. Sienkiewicza kamery stacjonarne - 9
szt. 114) Przejście podziemne al. J. Piłsudskiego - ul. H. Sienkiewicza kamera obrotowa 115) Ul. H.
Sienkiewicza - ul. Warszawska 116) Al. J. Piłsudskiego - ul. I. Malmeda 117) Przejście podziemne ul. Gen. St.
Sosabowskiego w rejonie ul. Jesiennej - kamery w windach - 2 szt. 118) Przejście podziemne al. J.
Piłsudskiego - ul. H. Sienkiewicza - kamery w windach - 4 szt. 119) Al. Konstytucji 3-go Maja - ul. Studzienna
120) Ul. Wierzbowa - ul. J. Tuwima 121) Ul. Wierzbowa - na wysokości Klubu Krąg 122) Kard. St.
Wyszyńskiego - obok Szkoły 123) Narewska 5 124) Rumiankowa 14 - rejon amfiteatru 125) Osiedla Bema
rejon budynku gen. J. Bema 95 126) Lipowa - Częstochowska 127) Mickiewicza - Świętojańska 128) Wiejska
- prez. R. Kaczorowskiego 129) Warszawska - Świętojańska 130) H. Sienkiewicza - I. Białówny 131)
Wschodnia - Robotnicza 132) Węglówka 133) Planty rejon ogrodu Pałacowego 134) Kard. St. Wyszyńskiego
- skwer przy ZUS 135) Knyszyńska - wiadukt J. H. Dąbrowskiego 136) Batalionów Chłopskich 3.Warunki
realizacji zamówienia: 1) wykonywanie prac mających na celu sprawne i bezpieczne działanie oraz
estetyczny wygląd wszystkich elementów systemu wizyjnego ulic miasta Białegostoku a w nich: dokonywanie systematycznych, nie rzadziej niż raz na miesiąc, przeglądów kamer i innych urządzeń a w nim
m. in.: - smarowanie śrub, - konserwacja napędów, - czyszczenie kloszy minimum 1 raz w miesiącu, w
przypadku zabrudzenia klosza - na żądanie Zamawiającego, - przegląd urządzeń zlokalizowanych w centrum
monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. gen . J. Bema 4 w Białymstoku - naprawa przyłączy
światłowodowych i elektrycznych w przypadku ich uszkodzenia - dokonywanie napraw elementów systemu
monitoringu - dokonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów elektrycznych określonych w obowiązujących
przepisach eksploatacyjnych, protokoły z pomiarów należy dostarczyć zamawiającemu - po okresie
obowiązywania umowy wykonawca przekaże system monitoringu kolejnemu wykonawcy wyłonionemu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni od zakończenia umowy, za
ww. okres nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 2) konserwacja dotyczy urządzeń transmisyjnych przy
ww. punktach kamerowych, przyłączy światłowodowych i elektrycznych oraz innych urządzeń niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania systemu 3) konserwacja dotyczy urządzeń niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania systemu i okablowania w centrum monitoringu wizyjnego w Komendzie Miejskiej Policji przy
ul. Gen. J. Bema 4 w Białymstoku 4) w przypadku uszkodzenia kamery lub innego elementu w punkcie
kamerowym nie wymagającego naprawy w serwisie konserwujący dokona naprawy we własnym zakresie, 5)
konserwujący przystąpi do wykonywania naprawy w punkcie kamerowym najpóźniej 2 godziny po przyjęciu
zgłoszenia, a zakończenie naprawy winno nastąpić w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia; w przypadku
braku możliwości naprawy w takim czasie konserwator wstawi w miejsce uszkodzonego elementu lub kamery
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 3 of 8
podzespół sprawny w ciągu 6 h od otrzymania zgłoszenia, które dostarczy konserwujący własnym staraniem i
na własny koszt, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, zapewniając prawidłowe działanie
systemu; Wykonawca zapewni działanie systemu monitoringu również w przypadku uszkodzenia w wielu
punktach kamerowych (jednocześnie do 10 punktów kamerowych) 6) w przypadku uszkodzenia jednego z
elementów centrum monitoringu wykonawca przystąpi do naprawy najpóźniej w ciągu 2 godzin a usunięcie
usterki winno nastąpić w ciągu 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia; w przypadku uszkodzenia wymagającego
dłuższego serwisowania, konserwujący zapewni najpóźniej 6 godzin po przyjęciu zgłoszenia sprzęt zastępczy
na czas naprawy i uruchomi system monitoringu; 7) dokonanie naprawy urządzeń takich jak zasilacze
niezintegrowane, listwy zasilające oraz przewody zasilające, logiczne, pigtaile światłowodowe wchodzą w
koszty konserwacji, bez względu na rozległość uszkodzenia; 8) Na czas realizacji zamówienia wykonawca
zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz
zapewni stały kontakt telefoniczny oraz będzie posiadał stale włączony fax. w celu umożliwienia
przekazywania do realizacji robót - nr telefonu , nr faxu , tel. komórkowy nr (dodatkowo może być również
konto e-mail). 9) Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy w dni robocze, dni wolne od pracy oraz dni
świąteczne, 10) Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania zamówienia w zakresie konserwacji zapewnia
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w ramach niniejszej umowy. 11) Wykonawca zamówienia
ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach robót wykonywanych na obiektach objętych konserwacją. 12)
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy obiekty do konserwacji, wraz z posiadanymi
dokumentacjami technicznymi, na podstawie protokołu przekazania. 13) Po okresie obowiązywania umowy
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu obiekty do konserwacji, wraz z posiadanymi
dokumentacjami technicznymi, na podstawie protokołu przekazania. Przekazanie nastąpi w ciągu 2 tygodni
od zakończenia terminu obowiązywania umowy. Za czas przekazywania nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie. 14) Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących realizowanego
przedmiotu zamówienia. 15) Wykonawca będzie obecny przy dokonywaniu odbiorów oraz umożliwi dostęp do
wszystkich elementów objętych zakresem zamówienia. 16) Wykonawca będzie obecny przy wykonywaniu
prac związanych z monitoringiem wizyjnym, wykonywanych przez inne podmioty na podstawie odrębnych
umów, w razie konieczności przy pracach będzie również uczestniczył Zamawiający 17) Wykonawca zapewni
na wezwanie Zamawiającego transport do punktów lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego oraz do centrum
monitoringu wizyjnego 18) Za wszelkie szkody spowodowane na rzecz osób trzecich a wynikłe z powodu
nienależytego bądź nieterminowego wykonania zamówienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
19) Zamawiający przekaże do konserwacji obiekty wymienione w Rozd. I ust 2.. W przypadku zmniejszenia, w
okresie obowiązywania umowy, ilości konserwowanych punktów kamerowych kwota ryczałtu za 1 miesiąc
konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku zostanie zmniejszona o 1% ceny
za 1 miesiąc konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku za każdy punkt
kamerowy (do rozliczeń przyjmuje się 30 dni w miesiącu). Powyższe będzie dokonywane protokolarnie. 20)
Odbiór prac nastąpi na podstawie comiesięcznego protokołu odbioru, 21) Wykaz zainstalowanych urządzeń
znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ 4. Prace związane z konserwacją należy wykonywać w sposób
zapewniający, w miarę możliwości ciągłe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego, wszystkie terminy
prac, a w szczególności te związane z wyłączeniem kamer, winne być wykonywane w uzgodnieniu z obsługą
Centrum Monitoringu. 5. Za prace konserwacyjne opisane w punkcie 1 wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe będące ceną za miesiąc konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie
miasta Białegostoku. Do momentu protokolarnego przekazania kamer Rozdz. I 2 poz. 119 - 136 Wykonawca
będzie otrzymywał 91 % ryczałtu miesięcznego 6. Prace awaryjne związane z konserwacją- załącznik 1A do
SIWZ: a) Naprawa serwisowa kamery obrotowej b) Naprawa serwisowa kamery stacjonarnej c) Naprawa
serwisowa koderów dekoderów wideo d) Naprawa serwisowa rejestratora cyfrowego e) Napraw serwisowa
monitora do 21 f) Napraw serwisowa monitora powyżej 21 g) Naprawa serwisowa klawiatury CCTV h) Montaż
lub wymiana 1 mb światłowodu w kanalizacji, rurze osłonowej, i) Montaż lub wymiana 1 mb światłowodu
napowietrznego j) Montaż lub wymiana 1 mb kabla zasilającego w kanalizacji, rurze osłonowej, k) Montaż lub
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 4 of 8
wymiana 1 mb kabla zasilającego napowietrznego l) Montaż lub wymiana szafki na urządzenia (bez
wyposażenia) przy kamerze wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem urzadzeń m) Montaż 1 szt. Mufy
światłowodowej wraz z materiałem n) Spawania włókien światłowodowych (jeden spaw) o) Montaż lub
Wymiana jednego punktu kamerowego z kamerą obrotową z wyjściem danych Ethernet na kamerę nową o
parametrach nie gorszych niż: 1) Zakres temperatur pracy -40oC do +55oC przy klasie szczelności IP66, 2)
Zakres obrotu w poziomie 360o ciągły, 3) Kąt pochylenia kamery 18o powyżej linii horyzontu , 4) Kamera
powinna posiadać minimum 20 krotny zoom optyczny oraz minimum 12 krotny zoom cyfrowy, 5) Kamera
powinna posiadać przetwornik typu CMOS , 6) Kamera powinna generować obraz w formacie HD 16:9 , 7)
Kamera powinna posiadać możliwość generowania jednocześnie min 2 strumieni H.264 i jednego strumienia
M-JPEG, 8) Kamera powinna generować strumienie w trybie kompresji (H.264 zgodnym z normą ISO IEC
14496-10 ), 9) Kamera powinna generować strumień w rozdzielczości FullHD 1920x1080p zgodny z normą
SMPTE 274M-2008 w zakresie : - rozdzielczości, - typu skanowania (progresywne), - odwzorowania kolorów formatu obrazu 16:9 - częstotliwości odświeżania. 10) Kamera powinna posiadać możliwość bezpośredniej
rejestracji strumieni wizyjnych na macierz dyskową za pośrednictwem protokołu iSCSI, 11) Kamera powinna
wspierać protokół IGMP w wersjach V2 i V3 oraz SNMP w wersji V1,MIBII, 12) Kamera powinna udostępniać
algorytmy analizy zawartości obrazu takie jak detekcja usuniętego i nieaktywnego obiektu, wykrywanie
podejrzanego zachowania, przekroczenie wielu linii, trajektorie, zliczanie osób z perspektywy lotu ptaka . 13)
Kamera powinna być kamerą przystosowaną do dwóch trybów pracy: Dzień, Noc. W przypadku przejścia w
tryb nocny kamera powinna charakteryzować się czułością w zakresie widma podczerwieni. 14) Kamera
powinna posiadać elektroniczną migawkę. 15) Czułość kamer z uwzględnieniem strat na kopułce (30IRE):
Tryb dzienny standardowy: 1 lx Tryb dzienny z funkcją wysokiej czułości: 0,05 lx Tryb nocny standardowy: 0,
2 lx Tryb nocny z funkcją wysokiej czułości: 0.005 lx 16) Kamera powinna posiadać menu w języku polskim.
17) Kamera musi zapewniać zapewnienie stref prywatności poprzez wycięcie części obrazu będącego w
zakresie podglądu kamery, minimum 24 odrębnie konfigurowanych stref masek prywatności, 18) Maski
prywatności powinny być dynamiczne tzn. podczas regulacji zoom-u kamery powinny szybko i płynnie
zmieniać swoje rozmiary , 19) Kamera powinna posiadać min 250 programowanych prepozycji z możliwością
nazwania każdej z nich . 20) Dokładność ustawienia prepozycji nie gorsza niż +-0,1o 21) Kamera powinna
posiadać możliwość zapisu minimum 2 tras dozorowych , 22) Kamera powinna posiadać możliwość
ustawienia trasy składającej się z minimum 250 scen ,z możliwością skonfigurowania czasu prezentacji
sceny, 23) Kamera powinna posiadać pełną (z uwzględnieniem wszystkich podzespołów) 3 letnią gwarancję
producenta . 24) Kamera powinna mieć możliwość obsługi jako lokalnego medium rejestracji karty SD o
pojemności do 2 TB (SDXC) p) Montaż lub Wymiana jednego punktu kamerowego z kamerą obrotową na
kamerę nową o parametrach nie gorszych niż kamera opisana w punkcie o) ze zintegrowanym trasceiverem
światłowodowym. q) Otwarcie i zamknięcie 1 szt. Istniejącej Mufy światłowodowej w związku z koniecznością
dokonania spawów kabli światłowodowych, r) prace awaryjne wymienione powyżej lit. a - q, będą zlecane
protokołami konieczności a rozliczne cenami jednostkowymi wskazanymi w - zał. nr 1A do SIWZ (zał. nr 2 do
Umowy). s) technologię i dobór materiałów określi Zamawiający a robocizna, koszty zakupu oraz transport wchodzą w skład konserwacji i objęte są ryczałtem miesięcznym. t) na prace wymienione powyżej lit. a - g
Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę
protokołu odbioru wykonanych prac, zleconych protokołem konieczności. u) na prace wymienione powyżej lit.
h - q Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i
Wykonawcę protokołu odbioru wykonanych prac, zleconych protokołem konieczności..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o
wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.34.30.00-1.
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 5 of 8
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował lub realizuje co najmniej 1 zamówienie
związane z konserwacją monitoringu wizyjnego opartego o technologię cyfrowego przesyłu danych
torem światłowodowym oraz cyfrową rejestracje danych na kwotę minimum 100 000 zł brutto (w
przypadku usługi w trakcie realizacji, zrealizowana wartość umowy musi wynosić minimum 100 000
zł brutto) lub - zrealizował lub realizuje co najmniej 1 zamówienie związane z konserwacją telewizji
przemysłowej wykorzystującą technologię cyfrowego przesyłu danych torem światłowodowym oraz
cyfrową rejestracje danych na kwotę minimum 100 000 zł brutto (w przypadku usługi w trakcie
realizacji, zrealizowana wartość umowy musi wynosić minimum 100 000 zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 6 of 8
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub
wykonanych nienależycie
- za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów,
uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w sekcji III.3.2) Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty wykazu wszystkich wykonanych usług oraz informacji
o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) każdy wykonawca
zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w sekcji III.4.2) tiret 2 oraz w sekcji III.4.4) tiret 1; 2)
warunki dotyczące wymaganego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będą badane łącznie dokumenty określone w sekcji III.4.1) tiret 1 powinien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określone w sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w sekcji III.4.2) tiret 1
składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź
każdy z wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) ustawy Pzp, wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 7 of 8
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone zgodnie z
zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. W przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów
stanowiące dowody, muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 3. W celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
pkt 1. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów 4. Dokumenty
podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) tiret 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, 2) dokument, o którym
mowa w sekcji III.4.3.1) tiret 1) lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 1, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) w przypadku wątpliwości,
co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialystok.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Białymstoku Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich ul. Składowa11,
pokój nr 205 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15
Page 8 of 8
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
file://C:\Documents and Settings\zdziejma\Ustawienia lokalne\Temp\128406-2014.html
14-04-15