URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne

Transkrypt

URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY
34-114 BRZEŹNICA 57
ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy
Brzeźnica
wymiar czasu pracy – pełny etat
Wymagania niezbędne:
· obywatelstwo polskie,
· pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
· nieposzlakowana opinia,
1/6
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
· wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności związanej z budownictwem
oraz posiadany co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej w zakresie przygotowania, realizacji
inwestycji lub wykształcenie wyższe o specjalności związanej z budownictwem oraz posiadany
co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej,
· znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
· znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu
gminnego w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych,
· znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
Wymagania dodatkowe:
· preferowane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie – w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi i
wykonywaniem nadzoru inwestorskiego,
· znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych i informatycznych programów
kosztorysowych,
· umiejętność kosztorysowania robót budowlanych oraz wykonania dokumentacji
technicznej
2/6
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji
· umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
· łatwość podejmowania decyzji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
· przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji budowlanych,
· przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do
rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji,
· prowadzenie spraw związanych z realizacją robót drogowo-mostowych, wydawanie
decyzji na zajęcie pasa drogowego łącznie z naliczaniem opłat,
· wydawanie uzgodnień do decyzji o warunkach zabudowy,
· uzgadnianie i wydawanie warunków zjazdów z drogi gminnej,wydawanie oświadczeń o
dostępie do drogi publicznej (zgodnie z prawem budowlanym),
· uzgadnianie projektów ogrodzeń od strony dróg gminnych,
· koordynacja i nadzór realizacji zadań inwestycyjnych,
· udział w przekazywaniu placu budowy, udział w pracach komisji odbioru robót,rozliczenie
końcowe inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym dokumentem OT,
3/6
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji
· udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków
pozabudżetowych
w zakresie dokumentacyjnym i finansowym,
· przygotowywanie planów inwestycyjnych niezbędnych do konstrukcji budżetu na dany
rok,
· udział w pracach komisji przetargowych.
Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny,
· życiorys (CV),
· kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
· kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach,
· kserokopie świadectw pracy,
· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/6
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji
· oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy (dziennik
podawczy lub sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds.
inwestycji”
w terminie do dnia 28 kwietnia 2009 r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Doręczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista
kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu.
Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej
terminie
kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy
Brzeźnica, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, 34-114
Brzeźnica 57.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę
na przeważanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
5/6
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. inwestycji
Brzeźnica, dnia: 2009-04-14 Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Bogusław Antos
6/6