UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

Transkrypt

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013.
Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Mielca, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2013:
- wydatki w wysokości 33 210,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90095 - pozostała działalność, na zadanie pn. "Opracowanie Strategii Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"
których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2014 r.
- wydatki w wysokości 61 488,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport
zbiorowy, na zadanie pn. "Plan transportowy" których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień
30.06.2014 r.
- wydatki w wysokości 35 424,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90095 - pozostała działalność, na zadanie pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe” których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2013 r.
- wydatki w wysokości 170 000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90095 - pozostała działalność, na zadania pn.„Modernizacja lasku za Hotelem Polskim" których ostateczny
termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca 2014 r.
- wydatki w wysokości 46 300,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90095 - pozostała działalność, na zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków
socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu", których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30 czerwca
2014 r.
- wydatki w wysokości 297 000,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, na
zadanie pn. „Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 4”, których ostateczny termin realizacji
ustal się na dzień 30 czerwca 2014 r.
- wydatki w wysokości 420 000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90003 - Oczyszczanie miast i wsi, na zadanie pn.„Utrzymanie zimowe dróg w Mielcu", których ostateczny
termin realizacji ustala się na dzień 31 marca 2014 r.
- wydatki w wysokości 828 000,00 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90002 - Gospodarka odpadami, na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Miejskiej Mielec, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne", których ostateczny termin realizacji 31 marca 2014 r.
- wydatki w wysokości 57 687,00 zł w rozbiciu na:
18 473,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy miast,
8 318,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
7 860,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80110 - Gimnazja
15 832,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80104 - Przedszkola
1 801,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
1 801,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowania - rozdział 80195 - Pozostała działalność
1 801,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85305 - Żłobki
Id: F111D291-CBEE-43B9-9134-69DBF4809778. Projekt
Strona 1
1 801,00 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna - rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
na zadanie „Usługi doradztwa podatkowego", których ostateczny termin realizacji 30 czerwca 2013 r.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji
wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Myśliwiec
Id: F111D291-CBEE-43B9-9134-69DBF4809778. Projekt
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia....................2013 r.
Plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków
z wyodrębnieniem wydatków majątkowych
Wydatki bieżące
Dz. Rozdz.
1
900
600
900
900
900
750
801
801
801
801
801
853
926
§
Nazwa wydatku
2
3
4
5
90095 4300 1 Opracowanie Strategii Mieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego"
60004 4300 2 Plan transportowy
90095 4300 3 Aktualizacja projektu założeń do
planu zaopatrzenia ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
90003 4300 4 Utrzymanie zimowe dróg w Mielcu
90002 4300 5 Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu
Gminy Miejskiej Mielec,
pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości,
na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
6 Usługi doradztwa podatkowego
75023 4300
80101 4300
80110 4300
80104 4300
80148 4300
80195 4300
85305 4300
92604 4300
Razem:
Ostateczny
termin
dokonania
wydatku
6
30.06.2014 r.
Kwota wydatków
niewygasających
z upływem roku
2013
7
33 210,00
30.06.2014 r.
30.06.2014 r.
61 488,00
35 424,00
31.03.2014 r.
31.03.2014 r.
420 000,00
828 000,00
31.03.2014 r.
57 687,00
18 473,00
8 318,00
7 860,00
15 832,00
1 801,00
1 801,00
1 801,00
1 801,00
1 435 809,00
Wydatki majątkowe
Dz. Rozdz.
1
900
2
§
3
90004 6050
Nazwa wydatku
Ostateczny
termin
dokonania
wydatku
Kwota wydatków
niewygasających
z upływem roku
2013
5
6
7
4
7
Modernizacja lasku za Hotelem
Id: F111D291-CBEE-43B9-9134-69DBF4809778. Projekt
30.06.2014 r.
170 000,00
Strona 1
900
90095 6050
8
801
80104 6050
9
Polskim
Opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę
2 budynków socjalnych przy ul.
Inwestorów w Mielcu
Remont i wyposażenie ogrodów
przedszkolnych w tym: PM 4
Razem:
Id: F111D291-CBEE-43B9-9134-69DBF4809778. Projekt
30.06.2014 r.
46 300,00
30.06.2014 r.
297 000,00
513 300,00
Strona 2
Uzasadnienie
1. Zadanie "Opracowanie Strategii Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" - umowa Nr: BIT.272.44.2013 z dnia
30.09.2013 r.
2. Zadanie "Plan transportowy" - umowa Nr: ...........z dnia ..................r
3. Zadanie „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”umowa Nr: ................. z .............................r.
4. Zadanie „Utrzymanie zimowe dróg w Mielcu” - umowa Nr: IM. 272.132.2013 z dnia 15.11.2013 r.
5. Zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec, pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - umowa Nr: IM.272.54.2013 z dnia 24.06.2013 r.
6. Zadanie „Usługi doradztwa podatkowego" - umowa Nr: Fn/2//3468/13 z dnia 26.09.2013 r., umowa Nr:
Fn/3/13 z dnia 03.12.2013 r.
7. Zadanie „Modernizacja lasku za Hotelem Polskim” - umowa Nr: .................... z dnia............. r.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych przy ul. Inwestorów w Mielcu umowa Nr: BGLiM.272.1.2013 z dnia 16.04.2013 r.
9. Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 4- umowa Nr: ...............z dnia .............. r.
Id: F111D291-CBEE-43B9-9134-69DBF4809778. Projekt
Strona 1