Postanowienie o przedłużenie terminu 30 sierpnia

Komentarze

Transkrypt

Postanowienie o przedłużenie terminu 30 sierpnia
Narewka, dnia 30 sierpnia 2016 roku
OS.6220.13.2014
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 35 § 3, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07) Wójt Gminy Narewka
postanawia
przedłużyć termin załatwienia sprawy wszczętej na wniosek PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02683 Warszawa, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW na działkach
12/6, 12/9, 13/4, 13/7 w obrębie wsi Lewkowo Stare, gmina Narewka, pow. hajnowski, woj.
podlaskie” do dnia 30 października 2016 roku.
UZASADNIENIE
PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 roku (data
wpływu do tutejszego Urzędu: 12 grudnia 2014 roku) zwróciło się do Wójta Gminy Narewka o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie
elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW na działkach 12/6, 12/9, 13/4, 13/7 w obrębie
wsi Lewkowo Stare, gmina Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie”, załączając wymagane prawem
załączniki.
Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów dnia 23 grudnia 2014 roku organ prowadzący
postępowanie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Opinią Nr – 1/NZ/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku
(data wpływu do tutejszego Urzędu: 13 stycznia 2015 roku) znak NZ.4461.1.2015 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w/w przedsięwzięcia i określił wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi.
Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2015 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 12 stycznia 2015 roku),
znak WOOŚ-II.4240.443.2014.PL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził
opinię że, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie art. 66 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1235
z późn. zm.). Na podstawie art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), kierując się i analizując kryteria o
których mowa w powyższym art. i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, organ
prowadzący postępowanie postanowieniem znak: OS.6220.13.2014 z dnia 11 lutego 2015 roku stwierdził
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w planowanego
przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 24 lutego do organu prowadzącego postępowanie wpłynęły listy z 207 podpisami osób
protestujących przeciw budowie przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ prowadząc dalsze postępowanie
postanowieniem OS.6220.13.2014 z dnia 10 marca 2015 zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na środowisko.
Wnioskodawca pismem z dnia 9 lipca 2015 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 13 lipca 2015 roku)
przedłożył raport o odziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
Organ prowadzący postępowanie postanowieniem OS.6220.13.2014 z dnia 13 lipca 2015 roku odwiesił
postępowanie administracyjne oraz przystąpił do analizowania przesłanych dokumentów. Organ
prowadzący postępowanie w dniu 6 sierpnia 2015 roku pismem OS.6220.13.2014 przesłał raport organom
uzgadniającym przedsięwzięcie.
Opinią Nr 33/NZ/2015 z dnia 5 października 2015 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 7
października 2015 roku) znak NZ.4461.28.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce
postanowił zaopiniować negatywnie warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.
Postanowieniem z dnia 22 października 2015 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 22 października
2015 roku), znak WOOŚ-II.4240.59.2015.AS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji.
Organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem OS.6220.13.2016 z dnia 30 października 2015 roku
zawiadomił strony o zakończeniu postępowania a następnie w dniu 16 listopada 2015 roku wydał decyzje
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Od ww. decyzji Wnioskodawca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białystoku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku decyzją 408.460/F-2/15/15 z dnia 15
stycznia 2016 roku orzekło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Organ pierwszej instancji w dniu 26 lutego 2016 roku zawiadomieniem OS.6220.13.2014 zawiadomił o
postępowaniu administracyjnym prowadzonym w udziałem społeczeństwa wyznaczając termin do
składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia tj. od 29 lutego 2016 do
21 marca 2016 r.
Organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem OS.6220.13.2014 z dnia 31 marca 2016 roku
zawiadomił strony o zakończeniu postępowania a następnie w dniu 21 kwietnia 2016 roku wydał decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Od ww. decyzji mieszkańcy wsi Lewkowo Stare złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Białystoku. SKO w Białystoku decyzją 408.102/F-2/15/16 z dnia 6 czerwca 2016 roku
orzekło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Organ prowadzący postępowanie w dniu 23 czerwca 2016 wezwał Inwestora do przedłożenia
uzupełnienia raportu wyznaczając termin uzupełnienia do 7 lipca 2016 roku. Wnioskodawca zwrócił się
do organu prowadzącego postępowanie o przedłużenie terminu wniesienia uzupełnienia do 29 lipca 2016
roku na co organ prowadzący postępowanie wyraził zgodę.
W dniu 1 sierpnia 2016 roku Wnioskodawca przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na
środowisko w związku z czym organ prowadzący postępowanie wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie
przedsięwzięcia przez organy uzgadniające.
Ze względu na bardzo złożony charakter sprawy oraz fakt, iż postepowanie wymaga uzupełnienia
dowodowego, postanowiono przedłużyć termin załatwienia sprawy jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu do decyzji
(art. 141 § 1 i art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)).
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Narewka – poprzez obwieszczenie,
2. BIP Urzędu Gminy Narewka,
3. Wnioskodawca - PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa,
4. Ceramika Budowlana Lewkowo Sp., z o. o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka,
5. Parafia Prawosławna P. W. Św. Piotra o Pawła w Lewkowie Starym, Lewkowo Stare 23, 17-220 Narewka,
6. Jerzy Pryczynicz, Lewkowo Stare 87, 17-220 Narewka,
7. Maria Cyganiuk, ul. Dolna 35, 17-200 Hajnówka,
8. a/a
Do wiadomości:
1. Sołtys sołectwa Lewkowo Stare, Eugeniusz Bondaruk, Lewkowo Stare 52/2, 17-220 Narewka,
2. Radny okręgu wyborczego Igor Janusz Birycki, Lewkowo Stare 88, 17-220 Narewka.