Załącznik nr 22 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie

Transkrypt

Załącznik nr 22 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie
Załącznik nr 22 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu Starogardzkiego.
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Ja niżej podpisany/a
................................................................................................
(imię i nazwisko)
legitymujący/a się dowodem osobistym
wydanym przez
.............................................................................
(nr dowodu osobistego)
................................................................................................
świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam
że zamieszkuję*:
ulica:………………………………………………… nr domu: …………nr lokalu:……….
miejscowość: ………………………………………. kod pocztowy:………………………..
województwo: …………………………………………………………………………………
* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.( art. 25 Kodeksu Cywilnego)
......................................
(miejscowość, data)
.....................................
(podpis)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego