Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki.

Komentarze

Transkrypt

Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki.
Program ogólnopolskiej konferencji naukowej
Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki.
Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora
Łódź, 13-14 maja 2013 r.
Dzień pierwszy
10:00-11:20
Miejsce: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź)
 Otwarcie konferencji przez Kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
prof. nadzw. dr hab. Jadwigę Konieczną
 Wystąpienie Władz Rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego
 Wystąpienie Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka
 Wystąpienie Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego prof. dr. hab. Stanisława Liszewskiego
 Wystąpienie Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mgr Elżbiety Stefańczyk
 Wystąpienie córki prof. Jana Muszkowskiego – prof. dr hab. Joanny Muszkowskiej-Penson
Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (Łódź)
Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego
12:00-12:40
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 34/38, 90-237 Łódź)
 Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr. Janowi Muszkowskiemu
i otwarcie wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Uniwersyetu Łódzkiego
13:00-14:00
obiad w restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
Miejsce: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ
Obrady plenarne – Jan Muszkowski: uczony, organizator życia naukowego, twórca teorii książki
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Wałkówski
14:00-14:15
prof. dr hab. Małgorzata Komza (Wrocław) Jan Muszkowski o sztuce książki
14:15-14:30
14:45-15:00
dr Agnieszka Łuszpak (Wrocław)
Życie książki a życie człowieka – paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana Muszkowskiego
dr hab. Małgorzata Derkacz (Wrocław)
Rola Jana Muszkowskiego w kształtowaniu polskiego księgarstwa w okresie międzywojennym
dr Jacek Ladorucki (Łódź)
System książki Jana Muszkowskiego
15:00-15:15
Przerwa kawowa
15:15-15:30
16:00-16:30
mgr Elżbieta Stefańczyk (Warszawa)
Jan Muszkowski – współzałożyciel i aktywny działacz Związku Bibliotekarzy Polskich
(obecnie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich)
prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak (Łódź)
Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego pt. „Pierwszy etap wyższych studiów
bibliotekarskich UŁ (1945/46-1951/52) znajdujący się w zbiorach Książnicy Pedagogicznej
im. A. Parczewskiego w Kaliszu
dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
Drugie wydanie „Życia książki” Jana Muszkowskiego w korespondencji i społecznym odbiorze
Dyskusja. Zakończenie obrad
19:30
Uroczysta kolacja w restauracji Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ
14:30-14:45
15:30-15:45
15:45-16:00
Dzień drugi
Sesja pierwsza – Bibliotekarstwo i nauka o książce w 1. połowie XX wieku
Miejsce: Sala Audytoryjna Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ
(ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź)
Moderator: prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak
09:00-09:15
11:30-12:00
prof. nadzw. dr hab. Ryszard Nowicki (Bydgoszcz)
Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Dróżdż (Kraków)
Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek w latach 1951-1957
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Wrocław)
Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów
bibliotekarstwa początków XX wieku
dr Danuta Wańka (Kalisz)
Życie książki I połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)
Przerwa kawowa
dr Magdalena Kwiatkowska (Łódź)
Źródła do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego w Bibliotece
Uniwersytetu Łódzkiego
dr Agnieszka Fluda-Krokos (Kraków)
Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów
bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku
dr Grzegorz Nieć (Kraków)
Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 r.
mgr Joanna Stawińska (Łódź)
Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych
mgr Paula Gamus (Łódź)
Księgozbiór Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego zgromadzony przez
Jana Muszkowskiego w latach 1945-1953
Dyskusja
12:00-13:00
Przerwa obiadowa
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
Sesja trzecia – Życie naukowe i kulturalne w Łodzi w 1. Połowie XX wieku
Miejsce: Sala Audytoryjna Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ
Moderator: dr hab. Małgorzata Derkacz
13:00-13:15
prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Konieczna (Łódź)
Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?
13:15-13:30
mgr Martyna Augustyniak (Łódź)
Życie kulturalne i naukowe w Łodzi prezentowane na łamach „Dziennika Łódzkiego”
w latach 1945-1953
13:30-13:45
mgr Piotr Lewkowicz (Łódź)
Verso – o czym mówią strony odwrotne rękopisów prof. Jana Muszkowskiego przechowywanych
w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
13:45-14:00
Dyskusja
Po dyskusji zapraszamy do Auli Centrum Konferencyjnego,
gdzie będą kontynuowane obrady Sesji czwartej
Dzień drugi
Sesja druga – Interdyscyplinarność i pole badawcze bibliologii
Miejsce: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ
Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Komza
09:00-09:15
prof. dr hab. Kazimierz Kowalewicz (Łódź) Życie książki w dobie elektronicznej
09:15-09:30
dr Beata Langer (Kraków)
Feliks Topolski, Henryk Gotlib i Ralph Sallon jako autorzy obrazu artystycznego pisma „Free Europe”
09:30-09:45
prof. dr hab. Maria Wichowa (Łódź)
Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów Zamku Skokloster k. Sztokholmu.
Rękopiśmienny katalog biskupa Jana Albertrandiego
09:45-10:00
dr Tomasz Stolarczyk (Łódź)
Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów
10:00-10:15
Przerwa kawowa
10:15-10:30
dr Rafał Kępa (Łódź) Nowe wydanie „Życia książki” – wyzwania dla edytora
10:30-10:45
dr Alina Brzuska-Kępa (Łódź) Bibliologia z punktu widzenia literaturoznawcy
10:45-11:00
dr Grażyna Piechota (Lublin) Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego
11:00-11:15
mgr Karina Nabiałczyk (Wrocław)
Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami
na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006
11:15-11:30
11:30-12:00
dr Evelina Kristanova (Łódź)
Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. poł. XX w.
w Polsce
Dyskusja
12:00-13:00
Przerwa obiadowa
Sesja czwarta – Biografistyka księgoznawcza
Miejsce: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ
Moderator: prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
prof. nadzw. dr hab. Adrian Uljasz (Rzeszów)
Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz praktyk i bibliolog
dr Magdalena Rzadkowolska (Łódź)
Jan Muszkowski i jego uczniowie w „Słowniku pracowników książki polskiej”
mgr Barbara Góra (Poznań)
„Poznańczycy”: Edward Kuntze, Aleksander Birkenmajer, Stefan Vrtel Wierczyński i ich
reformatorska polityka biblioteczna źródłem inspiracji dla środowisk bibliotekarskich
dr Sabina Kwiecień (Kraków)
Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w "Słowniku biograficznym Żydów
łódzkich oraz z Łodzią związanych"
14:00-14:15
Przerwa kawowa
14:15-14:30
14:30-14:45
dr Elżbieta Pokorzyńska (Bydgoszcz) Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego
dr Marta Pękalska (Wrocław)
Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana
14:45-15:00
15:00-15:15
dr Monika Sulejewicz-Nowicka (Łódź) Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki
mgr Emilia Klich (Wrocław)
Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej
15:15-15:30
Dyskusja
15:30-16:00
Uroczyste zakończenie i podsumowanie konferencji
Patronat honorowy:
Patronat:
Patronat medialny: