projekt uchwały - Samorząd Gminy Boćki

Transkrypt

projekt uchwały - Samorząd Gminy Boćki
projekt
UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 3 marca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boćki
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 146, poz. 1055, Nr 181 poz. 1337
oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Boćki do realizacji zadań
wynikających z działania 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz
działania 3.3 Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/79/08 Rada Gminy Boćki z dnia 30.12.2008r.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski
Załącznik nr 1do Uchwały IV/17/2011
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 3 marca 2011r.
Plan odnowy miejscowości
Boćki
2011-2018
Spis treści
WSTĘP
4
1. Charakterystyka miejscowości
4
1.1. Struktura przestrzenna
5
2. Inwentaryzacja zasobów
5
2.1 Ludność
5
2.2 Gospodarka
2.2.1 Handel
2.2.2 Usługi
2.2.3 Rolnictwo
5
5
6
6
2.3 Oświata i kultura
2.3.1 Szkoły
2.3.2 Kultura
6
6
7
2.4 Administracja i inne ośrodki towarzyszące
8
2.5 Zabytki –obszary o szczególnym znaczeniu historycznym dla mieszkańców
9
2.6 Infrastruktura towarzysząca
10
3. Zasoby i ich znaczenie
11
4. Analiza SWOT
14
5. Wizja stanu docelowego – jakie mają być Boćki za 7 lat
17
6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości
18
7. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu.
22
8. Wdrażanie, monitoring planu
22
WSTĘP
Podstawą rozwoju miejscowości Bociek jest dokument pn. „Plan Odnowy
Miejscowości Bociek”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami
inwestycyjnymi na lata 2007 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie
uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju.
Plan
Odnowy
Miejscowości
jest
dokumentem
o
charakterze
planowania
strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących programów
służących wspieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej takich jak Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalne Programy Operacyjne oparte
na środkach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim
inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom.
Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Bociek” są spójne z Narodową Strategią
Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013,
ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boćki. Cele i działania zaproponowane
w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.
1. Charakterystyka miejscowości
Historia Bociek datuje się od roku 1509, kiedy to król Zygmunt August nadal im
prawa miejskie na wzór praw magdeburskich. W okresie tym miasta znajdujące się na drodze
z Warszawy do Grodna i Wilna przeżywały rozkwit pozostając pod patronatem Sapiehów. Od
XVIII wieku w Boćkach funkcjonowała stacja pocztowa, gdzie wymieniano konie
kursujących tu dyliżansów. Rozwijał się dzięki temu przemysł rymarski, którego wyroby były
znane nie tylko w okolicy. Od wyrabianych przez rymarzy słynnych batów – zwanych
„boćkowcami” – wzięły nazwę Boćki. Kres rozwoju stanowiło wybudowanie linii kolejowej z
Białegostoku do Warszawy przez Bielsk Podlaski i Siedlce z ominięciem Bociek.
Doprowadziło to do upadku konnej stacji pocztowej i związanego z nią przemysłu
rymarskiego. W konsekwencji powyższych faktów Boćki w 1934 roku utraciły prawa
miejskie i stały się jedynie siedzibą gminy.
W 1730 roku Józef Franciszek Sapieha ufundował kościół pod wezwaniem świętych
Antoniego i Józefa, przy którym działali Ojcowie Bracia Mniejsi Zakonu Św. Franciszka
reformaci. Sam kościół dobrze zachował się o dnia dzisiejszego, zaś ze zburzonego w czasie
zaborów klasztoru zbudowana została cerkiew kościół w Andryjankach pw. Podniesienia
Krzyża Chrystusowego.
Boćki leżą w powiecie Bielskim, w województwie podlaskim, w środku zielonych
płuc Polski, przy drodze krajowej nr 19 Białystok – Lublin ( ok. 65km od Białegostoku).
Stąd jest również niedaleko do przejść granicznych z Białorusią, Litwą i Ukraina.Istotne jest
też bliskie sąsiedztwo Białowieskiego Parku Narodowego (30km) i Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego (30km). Boćki zamieszkuje 1503 obywateli. Ludność jest zróżnicowana
wyznaniowo i etnicznie, co jest cechą charakterystyczna dla kresów wschodnich. Ze wschodu
na zachód miejscowość przecina rzeka Nurzec wpadająca do Bugu.
1.1. Struktura przestrzenna
Dominantą przestrzenną we wsi Boćki jest niewątpliwie Kościół Parafialny pw. Świętych
Józefa Oblubieńca i Antoniego Padewskiego. Kościół został zbudowany w 1726r. w stylu
barokowym, który ufundował Józef Franciszek Sapieha.
Otwarte przestrzenie wspólne
Na terenie miejscowości Bociek życie społeczne mieszkańców koncentruje się głównie wokół
rynku, obiektów szkolnych, remizy strażackiej. Na terenie Bociek znajduje się również plac
zabaw oraz boisko sportowe.
2. Inwentaryzacja zasobów
2.1 Ludność
Według danych Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2008 roku obszar Gminy Boćki
zamieszkiwało 5015 osób. Ludność Gminy stanowi 0,4% ludności Województwa
Podlaskiego i odpowiednio 8,3% ludności Powiatu Bielskiego. Powierzchnia Gminy wynosi
232 km2 i stanowi 16,8% powierzchni Powiatu Bielskiego oraz 1,2% powierzchni
Województwa Podlaskiego.
Ludność Gminy rozmieszczona jest nierównomiernie i bardzo rozproszona.
Największym ośrodkiem są Boćki, liczące ok.1500 mieszkańców, co stanowi 29,97% ogółu.
2.2 Gospodarka
2.2.1 Handel
Na terenie Bociek występuje wiele podmiotów o charakterze gospodarczym
zajmujących się handlem:
- 5 sklepów przemysłowo – spożywczym,
- 6 sklepów przemysłowym,
- dwie apteki
- jedna stacja paliw płynnych
- dwie stacje LPG
2.2.2 Usługi
W Boćkach występują podmioty gospodarcze pełniące usługi:
- dwie piekarnie
- dom weselny
- trzy usługi weterynaryjne
- dwa warsztaty samochodowe
2.2.3 Rolnictwo
Bazę ekonomiczną Bociek tworzy przede wszystkim rolnictwo, które charakteryzuje
się wysokim poziomem intensywności produkcji przy średniej jakości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. W strukturze użytkowania dominują użytki rolne, wśród których ponad 57.8 %
zajmują grunty orne, zaś użytki zielone stanowią 41,9% . Podstawową formą własności są
gospodarstwa indywidualne, w których władaniu pozostaje 87% gruntów.
Głównym kierunkiem produkcji w rolnictwie jes- produkcja zwierzęca, w
szczególności w zakresie hodowli bydła mlecznego.
2.3 Oświata i kultura
2.3.1 Szkoły
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Poważną inwestycją gminy była budowa nowej szkoły, która została oddana do użytku w
1997 roku. W skład Zespołu Szkół wchodzi:
- Szkoła Podstawowa z 16 oddziałami,
- Gimnazjum z 9 oddziałami
W budynku szkoły mieści się:
- Jednostka organizacyjna do obsługi szkół
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Dzięki doborowej kadrze pedagogicznej oraz wzorcowo wyposażonym pracowniom dzieci i
młodzież mają zapewniony wysoki standard nauczania. Kładzie się duży nacisk na
kształcenie językowe ( obecnie młodzież uczy się trzech języków obcych) i informatyczne.
Zainteresowania można rozwijać również na zajęciach pozalekcyjnych w bardzo dobrze
wyposażonej sali gimnastycznej i siłowni, które są nie tylko dla uczniów.
Zespół Szkół w Boćkach stanowi nowoczesny obiekt z ekologicznym systemem grzewczym.
Za pozyskane środki z funduszy przedakcesyjnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
wyposażono dwie sale lekcyjne w zestawy komputerowe z dostępem do internetu.
2.3.2 Kultura
Gminny Ośrodek Kultury jest centrum życia kulturalnego miejscowości i całej
gminy w Boćkach. Powołany uchwałą Rady Gminy w 1969 roku. Obecnie zatrudnia 4
pracowników, 1 w pełnym wymiarze czasu pracy tj. Instruktor d/s kultury, oraz 3
pracowników na ½ etatu.
Przy gminnym Ośrodku Kultury działa:
- Zespół folklorystyczny „Klekociaki” założony od 1962 roku. Początkowo był to
zespół pieśniarzy ludowych, obecnie zaś składa się z grupy śpiewaczej, kapeli i tancerzy. W
swoim
repertuarze
mają
pieśni,
tańce
i
obrzędy
podlaskie
m.in.
Konopielka
charakterystyczne dla regionu wielkanocne kolędowanie, Lany Poniedziałek, Podlaska Noc
Świętojańska (Kupalnocka), Żniwa Dworskie – obrzęd dożynkowy, czy kolędy i pastorałki.
Jako zespół są laureatemi wielu nagród i wyróżnień. Najcenniejsze to Nagroda Ministra
Kultury. Wyróżnienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polski w Konkursie na najładniejszy
wieniec dożynkowy, przygotowany i prezentowany na Dożynkach Prezydenckich – Spała
2004, podczas których zespół reprezentował województwo podlaskie. Liczne trofea
otrzymane od Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z którym zespół jest
związany od początku swego istnienia. W 2004 r. ukazała się pocztówka multimedialna
nagrana przez Polsat, prezentująca tradycje, obrzędy i zwyczaje wigilijne Podlasia w
wykonaniu zespołu „Klekociaki” . Podczas swojej wieloletniej działalności „Klekociaki”
koncertowały również poza granicami Polski – na Litwie, Łotwie, Białorusi, Macedonii, w
Szwajcarii, a ostatnio reprezentowały Podlasie na Święcie Walonii w Belgii.
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadająca w swoim repertuarze
pieśni patriotyczne, ludowe i religijne.
Muzyka i taniec są nieodłącznym elementem życia mieszkańców gminy Boćki.
Dlatego przy Gminnym Ośrodku Kultury utworzono filię Prywatnej Szkoły Artystycznej I
stopnia – Dux, gdzie młodzież doskonali grę na instrumentach i zdobywa podstawy wiedzy z
teorii muzyki i kształcenia słuchu.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach funkcjonuje od 1950 roku. Obecnie
znajduje się w budynku przy Gminnym Ośrodku Kultury, z zatrudnioną w pełnym wymiarze
godzin bibliotekarką. Posiada 11964 pozycji książkowych, z których tygodniowo korzysta od
70 do 80 osób. Obecnie w bibliotece ogólnie dostępne są 4 komputery z programu Ikonka i
programu Centrum Integracji Społecznej, z których tygodniowo korzysta około 50 dzieci i
młodzieży. W okresie rocznej działalności Centrum z podstaw obsługi komputera zostało
przeszkolone 80 osób.
Najważniejszymi imprezami kulturalnymi w ciągu roku są:
- styczniowy Ekumeniczny Wieczór Kolęd – podczas którego występują miejscowe zespoły i
zaproszeni goście. W 2007 roku odbyła się 13 edycja tej bardzo popularnej imprezy. Wspólne
kolędowanie o charakterze ekumenicznym integruje środowisko i może być wzorem dla
społeczności wielowyznaniowych. Podobnie rzecz się ma z obchodzonym wspólnie dniem 13
czerwca – świętym patrona Bociek – świętego Antoniego.
- Noc Świętojańska, którą ściąga publiczność z okolicznych powiatów
- Gminny Konkurs Recytatorski o Puchar Wójta Gminy dla dzieci szkół podstawowych
- Festyn Białoruski – białoruski odbywający się każdego roku w innej wsi gminy
- Imprezy rocznicowe – koncerty z okazji Święta 3-go Maja, Cudu nad Wisłą, Święta
Niepodległości
- Impreza pn. „ 18-nastka bezalkoholowa” organizowana przez Gminą Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla młodzieży z całej gminy, kończącej w danym
roku 18 lat.
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.
2.4 Administracja i inne ośrodki towarzyszące
- Urząd Gminy przy pomocy, którego Wójt realizuje zadania Gminy zatrudnionych
jest 27 osób. Władze gminy dbają o jej rozwój jak również o rozwój samych bociek. Boćki są
w całości zwodociągowane, stelefonizowane, są prace
kanalizacyjne. Nawierzchnie ulic
utwardzane są asfaltem. Na bieżąco prowadzone są naprawy dróg dojazdowych do pól. Dużą
troską samorządu jest tez doskonalenie zawodowe rolników. Przy współpracy komórek
oświatowych, kultury powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego organizowane są liczne
kursy i szkolenia.
- Ochotnicza Straż Pożarna, funkcjonuje od 22 sierpnia 1909 roku na prawach
stowarzyszenia,
która
jest
najstarszą
jednostką
w
powiecie
bielskim.
Siedemdziesięcioosobowa jednostka składa się z męskiej drużyny pożarniczej, kobiecej
drużyny pożarniczej oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców.
Ochotnicza Straż Pożarna współpracuje na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego lokalnej
społeczności poprzez usuwanie skutków zagrożeń, wspólne organizowanie zawodów
sportowych, turniejów wiejskich, w których są poruszane zagadnienia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Uczestniczy we współorganizowaniu imprez kulturalno – oświatowych.
Strażacy z gminy Boćki zdobywają liczne trofea podczas zawodów sportowo – pożarniczych.
W 2004 roku Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP wg regulaminu CTIF zajęła I miejsce,
natomiast w ogólnopolskich zawodach zajęła 8.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców z jednostki OSP Boćki w III
Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych MDP OSP wg regulaminu CTIF w
klasyfikacji drużynowej zajęły IV miejsca. W sztafecie odpowiednio I i II miejsce. Ponadto
wielu członków Ochotniczej Straży Pożarnej należy do zespołu folklorystycznego
„Klekociaki”.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, będący jednostką organizacyjną
Urzędu Gminy. Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych jest 4
pracowników socjalnych.
- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkotyzmowi głównym jej celem jest prowadzenie działań związanych z profilaktyka i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw działanie problemom narkomani.
Działania te realizowane są przez:
- zwiększenie dostępności pomocy terytorialnej dla osób uzależnionych
- udzielanie pomocy w przypadku występowania przemocy w rodzinie
- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałań narkomani
- wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu w/w problemów
Na terenie Bociek działają dwie parafie:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Św Antoniego w Boćkach.
Parafia prawosławna pw. Zaśnięcia NMP.
2.5 Zabytki
- Sanktuarium Św. Antoniego posiada unikatowe w skali europejskiej zabytki :
-wspaniałe ołtarze barokowe
- jedyne w Polsce tabernakulum z zespołem 67 plakiet
- freski na kopule
- relikwie św. Antoniego z Padwy
Obecnie ten zabytek klasy zerowej został, jako świątynia podniesiony do rangi sanktuarium.
W stronę fasady kościoła spogląda pochodząca z XVIII wieku figura św. Jana Nepomucena.
W 1820r. Jan Potocki ufundował wyznawcom obrządku wschodniego murowaną cerkiew,
istniejącą do dzisiaj. Pierwotnie Unicką świątynię wybudowano ok. 1765r. z przeznaczeniem
na nowy katolicki kościół parafialny, jednak w 1820r. zaborcy nakazali umieścić we
wzniesionym budynku cerkiew.
- Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny o unikalnej
nietypowej dla architektury sakralnej prawosławia została gruntownie odnowiona. Prace
konserwatorsko-remontowe zostały docenione przez Ministra Kultury i boćkowska cerkiew
chlubić się może tytułem zabytek zadbany.
- Ruiny łaźni rytualnej są świadectwem licznej niegdyś w Boćkach społeczności
żydowskiej usytuowanej nad brzegiem rzeki Nurzec.
- Figura św. Jana Nepomucena kamienną figurę z XVIII wieku ufundowali tu
Sapiehowie.
2.6 Infrastruktura towarzysząca
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMA-MED” sprawuje opiekę nad
zdrowiem mieszkańców w Boćkach. Zatrudnia on 3 lekarzy, 2 pielęgniarki środowiskowe, 2
zabiegowe, oraz 1 pielęgniarkę szkolna. Ponadto raz w tygodniu przyjmuje specjalista
ginekolog, a opiekę stomatologiczną zapewnia 2 lekarzy stomatologów.
- Biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 270 m³ na dobę. Boćki
posiadają sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10,3 km z przykanalikami o łącznej długości
4,7 km Do sieci przyłączonych jest 345 budynków mieszkalnych.
Znajdujące się w centrum miejscowości obiekty użyteczności publicznej: park przy Urzędzie
Gminy, teren wokół szkoły i Gminnego Ośrodka Kultury, boisko sportowe itp. Są zadbane, na
bieżąco pielęgnowane. Poprawia się też z każdym rokiem estetyka prywatnych posesji.
- Hydrofornia – obecnie stacja jest w złym stanie technicznym i potrzebna jest jej
przebudowa. Stacja uzdatniania wody mieści się w budynku wolnostojącym na terenie
miejscowości Boćki. Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2
eksploatowanych pojedynczo. Skład wody nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra
zdrowia z dnia 29.03.2007 r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody do picia.
3. Zasoby i ich znaczenie
Zasoby są to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi, które mogą być wykorzystane
obecnie lub w przyszłości dla realizacji publicznych i/lub prywatnych przedsięwzięć w celu
wykorzystania potencjału wsi i jej rozwoju.
•
środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne,
•
środowisko kulturowe, dziedzictwo historyczne i religijne,
•
infrastruktura,
•
gospodarka, rolnictwo,
•
sąsiedzi i przyjezdni,
•
instytucje,
•
ludzie, organizacje społeczne.
Tab. 3 Zasoby i ich znaczenie
Rodzaj zasobu
Brak
Środowisko przyrodnicze i zasoby
naturalne
- walory krajobrazu
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
x
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr,
x
nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo
x
leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub
obiekty
x
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
x
- osobliwości przyrodnicze
x
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
x
stawy)
- podłoże, warunki hydrogeologiczne
x
- gleby, kopaliny
x
Środowisko kulturowe, dziedzictwo
historyczne i religijne
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
- walory architektury wiejskiej i
x
osobliwości kulturowe, zabytki i
tradycyjne obiekty gospodarskie wsi
(kuźnie, młyny)
- zespoły artystyczne
x
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
x
- święta, odpusty, pielgrzymki
x
- tradycje, obrzędy, gwara
x
- legendy, podania i fakty historyczne
x
- ważne postacie historyczne
x
- specyficzne nazwy
Infrastruktura
- drogi
x
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
x
- chodniki
x
- oświetlenie
x
- działki pod zabudowę mieszkaniową
x
- działki pod domy letniskowe
x
- działki pod zakłady usługowe i
x
przemysł
- pustostany mieszkaniowe,
x
magazynowe i po przemysłowe
- place i miejsca publicznych spotkań
x
- miejsca sportu i rekreacji
x
Gospodarka, rolnictwo
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
- firmy produkcyjne
x
- firmy usługowe (transport,
x
gastronomia itd.)
- firmy budowlane
x
- specyficzne produkty (hodowle,
x
uprawy)
- firmy świadczące usługi dla
x
rolnictwa
- firmy przetwórstwa rolno-
x
spożywczego
- firmy agroturystyczne
x
Sąsiedzi i przyjezdni
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
x
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo
(miasto, arteria komunikacyjna,
atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
x
- przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
x
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
- placówki administracji
x
- placówki opieki społecznej
x
- szkoły
x
- dom kultury
x
Ludzie, organizacje społeczne i ich
zaplecze (obiekty)
Brak
Małe
Średnie
Duże
znaczenie
znaczenie
znaczenie
- OSP i remiza – wiejska świetlica
x
- wiejska świetlica
x
Źródło: Opracowanie własne
4. Analiza SWOT
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony),
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia
w otoczeniu).
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz
badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech
grup czynników:
- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości
i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne,
i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);
- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy
minimalizować);
- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania
społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio
podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi
miejscowości;
- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne
od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju
(należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).
Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest
syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.
Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących
przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach
miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno gospodarczego).
Mocne i słabe strony miejscowości
Tab. 1 Mocne i słabe strony miejscowości
MOCNE
SŁABE
• Korzystne położenie przy drodze krajowej
• Brak miejsc pracy poza rolnictwem
• Działalność władz gminnych
• Niskie dochody mieszkańców
• Wysoki stopień skanalizowania i
• Główna funkcja Gminy – rolnictwo
zwodociągowania
• Trudności w zbyciu produktów rolnych
• Mały stopień skażenia środowiska
• Brak zakładów pracy
• Lokalna gazeta „Boćkowiak”
• Wyeksploatowany i mały tabor
• Bogate życie kulturalne
transportowy dowożący dzieci do szkoły
• Działalność Szkoły muzycznej
• Niskie dochody budżetowe Gminy
• Aktywna działalność GOK
• Brak zakładów przetwórstwa rolno -
• Istnienie terenów rekreacyjnych
spożywczego
• Możliwość budowy zalewu w Boćkach
• Słaba infrastruktura otoczenia rolnictwa
• Przychylność władz dla rozwoju
• Niekorzystne tendencje demograficzne
przedsiębiorczości
• Systematyczne doskonalenie metod
zarządzania Gminą
• Konsekwentne rozbudowywanie
infrastruktury technicznej
• Emigracja ludzi młodych przedsiębiorczych
• Niski potencjał gospodarczy dla Bociek
• Mała aktywność przedsiębiorców w
poszukiwaniu zewnętrznej pomocy
doradczo - finansowej
• Obszar „Zielonych Płuc Polski”
• Popyt na agroturystykę
• Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna
• Dobry stan techniczny dróg gminnych
• Istnienie terenów rekreacyjnych
Źródło: Opracowanie własne
Szanse i zagrożenia
Tab. 2 szanse i zagrożenia
SZANSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozwój przedsiębiorczości
Budowa infrastruktury okołodrogowej
(chodniki)
Budowa i przebudowa dróg lokalnych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa zalewu
Stworzenie sieci szlaków turystycznych
Przebudowa punktów świetlnych przy
drogach lokalnych
Utworzenie klubu dla młodzieży
Rozwój turystyki i agroturystyki
Poprawa dostępu do kultury
Poprawa transportu zbiorowego
Spadek bezrobocia
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
Zakup samochodu dla OSP
Rozwój bazy rekreacyjnej
ZAGROŻENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wzmożony ruch pojazdów ciężarowych
Alkoholizm
Dewastacja terenów rekreacyjnych
Zanieczyszczenie rzeki
Zanieczyszczenie środowiska
Klęski żywiołowe (powódź, pożary,
susza)
Ograniczone środki na rozwój wsi
Emigracja wykształconej młodzieży
Wzrost przestępczości (wandalizm,
rozboje)
Bezrobocie w skali makro
Apatia i zniechęcenie
Niż demograficzny
•
•
•
•
Zagospodarowanie parku
Aktywność samorządu gminnego
Wykorzystanie środków
pozabudżetowych
Budowa przydomowych ekologicznych
oczyszczalni ścieków
5. Wizja stanu docelowego – jakie mają być Boćki za 7 lat
Tab. 5 Jakie mają być Boćki za 7 lat
Co ma wyróżniać Boćki
Nieskażone środowisko
Powinny pełnić funkcje
Mieszkalne, rolnicze, inwestycyjne,
społeczne
Jacy powinni być mieszkańcy
Zintegrowani, aktywni, wykształceni,
podejmujący działania na rzecz
miejscowości, w której żyją, mieszkają i
pracują
Co ma dać utrzymanie
Przedsiębiorstwa handlowo-usługowe,
agroturystyka, rolnictwo
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i
Aktywna działalność Rady Sołeckiej, władz
mieszkańcy
gminy i mieszkańców
W jaki sposób mają być rozwiązywane
Zebrania wiejskie, spotkania z Radnymi i
problemy
Wójtem, działalność Gminy Boćki, Rady
Sołeckiej, współpraca z innymi sołectwami i
miejscowościami
Jakie powinny być Boćki
Bezpieczne, czyste, posiadające pełną
infrastrukturę techniczną, sportową,
przyciągające inwestorów, turystów
Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas
Tradycje religijne, uroczystości wynikające z
pielęgnowane
ważnych wydarzeń historycznych, imprezy
lokalne, festyny rodzinne
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia
Zadbane, czyste, estetyczne domy,
ogrodzenia, zagrody, ogródki przydomowe
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska
Czyste środowisko i powietrze, kanalizacja
sanitarna, kontynuacja i rozwój selektywnej
zbiórki odpadów, świadomość ekologiczna
mieszkańców
Jakie ma być rolnictwo
Doposażone w nowoczesny sprzęt,
spełniające normy Unii Europejskiej,
ekologiczne, rozwój sadonictwa
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży
Uporządkowane tereny sportoworekreacyjne, place zabaw, oferta spędzania
czasu wolnego (imprezy lokalne, kulturalne)
zagospodarowany teren wokół szkół, boisk
sportowych
Źródło: Opracowanie własne
6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od
dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości
Lp.
Nazwa
przeznaczenie i cel
LATA
KOSZT
(zł)
Wskazanie
źródła
finansowania
1.
81.893
Budżet
Remont boiska
Zagospodarowanie terenów22010
przy Zespole
gminnych pod boisko
Szkół w Boćkach
sportowe wielofunkcyjne,
- ukończone
do gry w piłkę nożną.
Unii
Powstanie nowej
Europejskiej
Gminy,
Środki
pochodzące z
infrastruktury sportoworekreacyjnej
2.
Budżet
Rozbudowa z
Demontaż starej
przebudową
technologii na nową,
ujęcia wody w
nowoczesną,
Boćkach ul.
energooszczędną i bardziej
Unii
Dubieńska
wydajną
Europejskiej
22011-2012
1.722.912
Gminy,
Środki
pochodzące z
- poprawa standardu życia i
pracy
- poprawa jakości życia
mieszkańców
- poprawa estetyki
miejscowości
3.
Przebudowa ul.
Naprawa i wymiana
Akacjowej w
nawierzchni drogi gminnej
miejscowości
- poprawa stanu
Boćki
bezpieczeństwa
2011-2012
500.000
Budżet
Gminy.
komunikacyjnego
- poprawa warunków
przejazdu
4.
Remont ul.
Naprawa i wymiana
2011-
Polnej w
nawierzchni drogi gminnej
2012
miejscowości
- poprawa stanu
Boćki
bezpieczeństwa
50.000
Budżet Gminy
687.191
Budżet
komunikacyjnego
- poprawa warunków
przejazdu
5.
„Rewitalizacja
Urządzenie terenu w
2010-2011
centrum
centrum Bociek, nowa
miejscowości
nawierzchnia ulicy przy
Boćki I”
parku
Unii
- zaspokojenie potrzeb
Europejskiej
Gminy,
Środki
pochodzące z
społecznych i kulturalnych
- wzrost atrakcyjności
miejscowości
- stworzenie miejsca
spędzania wolnego czasu
6.
Rozbudowa z
Naprawa i malowanie
nadbudową i
tynków, toalety wymiana
przebudową
otworów drzwiowych i
2011-2013
20.000
Budżet
Gminy,
Środki
pochodzące z
GOK w Boćkach
okiennych.
Unii
Urządzenie terenu wokół
Europejskiej
obiektu – skwer, plac gier i
zabaw
- zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych
- zmiana estetyki
miejscowości
7.
Remont
Naprawa i malowanie
dzwonnicy przy
tynków
Parafii
- zaspokojenie potrzeb
Rzymskokatolick
społecznych
iej p.w. Św.
- zmiana estetyki
Józefa i
miejscowości
2011
163.235.80
Środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej
Antoniego w
Boćkach
8.
2011-2013
450.000
Budżet
„Rewitalizacja
- zaspokojenie potrzeb
centrum
społecznych i kulturalnych
miejscowości
- wzrost atrakcyjności
Boćki II”
miejscowości
Unii
- stworzenie miejsca
Europejskiej
Gminy,
Środki
pochodzące z
spędzania wolnego czasu
9.
Budowa
Zagospodarowanie terenów 2011-2013
amfiteatru
gminnych pod budowę
amfiteatru gminnego.
100.000
Budżet
Gminy,
Środki
pochodzące z
Powstanie nowej
Unii
infrastruktury społeczno –
Europejskiej
kulturalnej
- zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych
- wzrost atrakcyjności
miejscowości
10.
100.000
Budżet
Wyznaczenie i
Zagospodarowane terenów 2011-2015
utworzenie
gminnych pod
szlaków
wyznaczenie szlaków
turystycznych
turystycznych na piesze i
Unii
rowerowe wycieczki.
Europejskiej
Gminy,
Środki
pochodzące z
Powstanie nowej
infrastruktury do
zapewnienia miejsca do
aktywnego wypoczynku
11.
Utworzenie
- zapewnienie miejsca do
„ogrodu
aktywnego wypoczynku
botanicznego”
- rozwój fizyczny
2012-2015
150.000
Budżet
Gminy,
Środki
pochodzące z
mieszkańców
Unii
- wzrost atrakcyjności
Europejskiej
miejscowości
- stworzenie miejsca
spędzania wolnego czasu
12.
Powstanie
- zapewnienie miejsca do
pomnika bociana
wypoczynku
2011-2013
50.000
Budżet Gminy
1.500.000
Budżet
- wzrost atrakcyjności
miejscowości
- stworzenie miejsca
spędzania wolnego czasu
13.
Centrum
Zagospodarowane terenów 2011-2016
wystawienniczo -
gminnych pod budowę
targowe
centrum wystawienniczo-
Gminy,
Środki
pochodzące z
targowego. Powstanie
Unii
terenu pod wystawę
Europejskiej
rękodzieła ludowego i
wyrobów rzemieślniczych.
- wzrost atrakcyjności
miejscowości
- zmiana estetyki
miejscowości
-podtrzymywanie i
kultywowanie tradycji
rzemiosła ludowego
14
Zakup sceny
- zaspokojenie potrzeb
przenośnej wraz
społecznych i kulturalnych
z oświetleniem
- wzrost atrakcyjności
miejscowości
2011
90.000
Budżet
Gminy,
Środki
pochodzące z
Unii
Europejskiej
Źródło: Opracowanie własne
7. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu.
Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno
– przestrzenne w Boćkach można zaliczyć teren przylegający do Gminnego Ośrodka Kultury.
Jest miejscem plenerowych spotkań społeczności lokalnej o zasięgu lokalnym, podczas
których całe rodziny mogą się swobodnie bawić. Teren jest bezpieczny – znajduje się z dala
od ruchliwej drogi głównej, i atrakcyjnej dla dzieci. Organizuje się tutaj dużo imprez
kulturalnych i rozrywkowych. Do obszarów o szczególnym znaczeniu należy także kościół
katolicki pw. świętych Józefa Oblubieńca i Antoniego Padewskiego z 1726 r. w stylu
barokowym a także cerkiew prawosławna w stylu klasycystycznym, którą ufundował Joachim
Karol Potocki. Oprócz funkcji religijnych pełnią również funkcje społeczne i integracyjne
mieszkańców.
8. Wdrażanie, monitoring planu
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Boćki rozpocznie się do podjęcia stosownej
uchwały na zebraniu wiejskim przez Radę Sołecką, a następnie przez Radę Gminy Boćki.
Wdrażanie POM Boćki od strony finansowej realizowane będzie przede wszystkim przy
udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu państwa i własnych środków
finansowych Gminy.
Monitorowanie Planu będzie polegać na obserwacji prawidłowego przebiegu
zaplanowanych działań przez cały okres ich realizacji oraz zbieraniu i ocenie informacji
rzeczowych i finansowych gwarantujących postęp i efekty zadań. Prowadzona ocena
realizacji Planu umożliwi wprowadzenie zmian celów i zaplanowanych działań w zależności
od potrzeb społecznych i możliwości finansowych urzędu.
Monitoring, wdrażanie i ocena Planu Odnowy Miejscowości prowadzona będzie przez
wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Boćkach oraz Radę Sołecką w Bockach.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Boćki jest dokumentem planistycznym
przedstawiającym przyjęte do realizacji w najbliższych siedmiu latach zadania mające na celu
wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości. Plan może ulegać modyfikacjom
i aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i zmieniających się warunków
gospodarczych. Przyjęte w Planie założenia mają na celu zwiększenie funkcji gospodarczych
i społecznych wsi oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bazylewski