UCHWAŁA NR XLI/ 232 /10 RADY GMINY W DZIEMIANACH z dnia

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR XLI/ 232 /10 RADY GMINY W DZIEMIANACH z dnia
UCHWAŁA NR XLI/ 232 /10
RADY GMINY W DZIEMIANACH
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kalisz.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Dziemiany uchwala co następuje:
§ 1.
Drogom połoŜonym w miejscowości Kalisz nadaje się następujące nazwy ulic:
1) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 387/3, część działki
666, 996,920 nazwę ulica Osiedle Zatorze . Przebieg ulicy przedstawia załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 159/26, 340/2,
343/7, 159/1, 340/3 część działki 978 część działki 933,część działki 253/3 nazwę ulica
Kaszubska . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Drodze składającej się z części działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 933 nazwę ulica
Remusa . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Drodze składającej się z części działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 978 nazwę ulica
Stolema . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 3 niniejszej uchwały.
5) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 159/14 nazwę ulica Gryfa . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 159/6 nazwę ulica Sorki . Przebieg ulicy przedstawia
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 124/3, 340/1,
135/3, 152/3, 152/4, 152/1, 155/8, część 152/2, 875/1, 360/1, 363/1, 364/1, 368/2, 125/4, 123/1,
150/1, 151/1, 149/1, 343/3 część działki 351/2, 363/3, 360/3, 361/1 nazwę ulica Jana Pawła II .
Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi część działki 300/3,
część działki 339, 376, 372/4 nazwę ulica Ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
9) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 381, 719/10, 721/3
nazwę ulica Spacerowa . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
10) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 383 część działki
339, 716 nazwę ulica Spokojna . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.
11) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 384/9 nazwę ulica Krótka . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
12) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 257/1, 257/2, 284,
285 nazwę ulica Wrzosowa . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.
13) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 317/2, 318, część
działki 334/5 nazwę ulica Jeziorna . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.
14) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 366/2, 372/3, 373,
nazwę ulica Marszałkowska . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.
15) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 167 nazwę ulica Leśna . Przebieg ulicy przedstawia
załącznik nr 12 do uchwały.
16) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 163, części działki
4 nazwę ulica Klonowa . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 13 do uchwały.
17) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 253/2, część
działki 253/3 nazwę ulica Młyńska . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.
18) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 78, część 208/2
nazwę ulica Lipowa . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 15 do uchwały.
19) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 83, część działki
214 nazwę ulica Polna . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 16 do uchwały.
20) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 76 oraz 188
nazwę ulica Łąkowa . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 17 do uchwały.
21) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 1015/8 nazwę ulica Kalinowa . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 18 do uchwały.
22) Drodze składającej się z części działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 769
nazwę ulica Warszawska . Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 19 do uchwały.
23) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 17/4 nazwę ulica Dębowa . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 20 do uchwały.
24) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 81, część działki
208/2, część działki 214, 450/4 nazwę ulica Świętego Rocha . Przebieg ulicy przedstawia
załączniki nr 21 do uchwały.
25) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 333/3 nazwę ulica Wczasowa . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 22 do uchwały.
26) Drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 233/6 nazwę ulica Topolowa . Przebieg ulicy
przedstawia załącznik nr 23 do uchwały.
27) Drodze składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi część działki 92/1,
125/1, 135/1, 153, 174/1, 175/1, 175/2, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 181/1, 189/1, 190/1, 197/1,
206/2, 208/1, 225/1, 226/3, 226/4, 227/1, 244/1, 245/1, 245/4, 246/2, 250/2, 251/1, 252/1, 253/1,
261/1, 262/1, 265/1, 268/1, 300/1, 300/2, części działki 300/3, 301/1,301/2, 301/3 302/1, 303/1
303/2, 305/1, 311/1, 320/1, 321/1, 322/1, 323/1, 324/1, 333/1, 1014 nazwę ulica Pomorska .
Przebieg ulicy przedstawia załącznik nr 24 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy
inŜ. Marcin Podpora